Neidio i'r prif gynnwy

Trosolwg

Mae'n hanfodol nad yw unrhyw ddisgybl, athro neu athrawes, nac aelod o staff sydd â symptomau COVID-19, neu sy'n rhannu cartref â rhywun sydd â symptomau, yn mynd i ysgol / lleoliad a’u bod yn dilyn y canllawiau hunanynysu ac yn cael prawf mewn safle profi neu gartref gan ddefnyddio'r porth archebu ar-lein.
 
Prif symptomau COVID-19 yw:
 

  • tymheredd uchel: mae hyn yn golygu eich bod yn teimlo'n boeth i gyffwrdd ar eich brest neu'ch cefn (nid oes angen i chi fesur eich tymheredd)
  • peswch newydd, parhaus: mae hyn yn golygu pesychu llawer am dros awr, neu 3 pwl o beswch neu ragor mewn 24 awr (os oes gennych beswch fel arfer, mae’n bosibl iddo fod yn waeth nag arfer)
  • colli neu newid yn eich gallu i arogli neu flasu: mae hyn yn golygu eich bod wedi sylwi na allwch arogli na blasu unrhyw beth, neu fod pethau'n arogli neu'n blasu'n wahanol i’r arfer

 
Ym mis Gorffennaf, gwnaethom ymrwymiad y byddai pob ysgol a darparwr Addysg Bellach yn cael nifer fach o becynnau profi gartref erbyn yr hydref i ategu'r prif lwybrau mynediad at brofion. O 3 Medi ymlaen, bydd pob ysgol, lleoliad a darparwr Addysg Bellach yn cael cyflenwad cychwynnol o 10 pecyn profi gartref a fydd yn cael eu hanfon gan Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol Llywodraeth y DU. Yn dilyn y cyflenwad cychwynnol, bydd pob ysgol a darparwr addysg bellach yn gallu archebu cyflenwadau pellach o 20 pecyn fesul 1,000 o fyfyrwyr bob 21 diwrnod. O dan yr amgylchiadau eithriadol hynny pan fyddwch yn credu bod unigolyn yn wynebu rhwystrau rhag cael profion mewn mannau eraill yn unig y dylid cynnig pecynnau profi gartref iddynt.

Y ffordd orau a chyflymaf i fyfyrwyr neu staff gael mynediad at brawf yw ymweld â safle profi.
 

Diben

Bwriad y canllawiau hyn yw helpu ysgolion, lleoliadau a darparwyr Addysg Bellach i gynnig pecynnau profi gartref. Mae'r ymrwymiad hwn yn berthnasol i bob darpariaeth prif ffrwd, Uned Cyfeirio Disgyblion, darpariaeth arbennig, darpariaeth amgen a darparwyr Addysg Bellach. Dylid eu darllen ochr yn ochr â gweddill y canllawiau hyn.

Dewisiadau profi arferol

Rydym yn argymell profi y rhai sydd â pheswch parhaus, twymyn, neu sydd wedi colli neu brofi newid yn eu gallu i flasu neu arogli.
 
Os oes gan unigolyn symptomau eraill sy’n debyg i rai annwyd, fel trwyn sy'n rhedeg, nid oes angen iddo gael ei brofi na hunanynysu.
 
Wrth gynghori myfyrwyr Addysg Bellach i gael prawf, neu gynghori rhieni/gofalwyr i gael profi disgybl ysgol dylech roi gwybod iddynt am y pwyntiau isod. Ni allwch ei gwneud yn ofynnol i blentyn, person ifanc nac aelod o staff gael prawf.
 
Drwy'r porthol archebu ar-lein y mae archebu prawf di-dâl ar gyfer y coronafeirws (COVID-10). Bydd hyn wedyn yn cynnig amrywiaeth o opsiynau profi i chi sydd ar gael yn eich ardal leol. Fel arfer, yr opsiynau isod a gynigir:

  • Canolfan Brofi Ranbarthol / Uned Brofi Symudol - Mae'n debygol mai archebu prawf mewn canolfan brofi drwy ffenest y car fydd y ffordd gyflymaf o gael prawf. Dylech sicrhau eich bod yn gwybod lle mae’ch canolfannau profi lleol er mwyn cynghori staff, myfyrwyr a rhieni/gofalwyr.
  • Safle Brofi Leol – mae’r canolfannau profi yma ar agor i bob aelod o’r cyhoedd, ac mae modd archebu prawf drwy’r porthol.

Pan fo'r rhain, neu opsiynau profi eraill, ar gael yn yr ardal leol, bydd y porthol yn  eu cynnig.
 
Os nad oes gan riant/gofalwr, aelod o staff neu fyfyriwr Addysg Bellach fynediad at gyfrifiadur neu ffôn symudol/tabled, gellir archebu pecynnau hefyd drwy ffonio 119. Gellir cysylltu â 119 hefyd am gymorth ar unrhyw adeg yn ystod y daith brofi. Mae 119 yn gallu darparu cymorth mewn hyd at 650 o ieithoedd.
 
Dylai unigolion hunanynysu nes eu bod yn cael canlyniad negatif neu, yn achos canlyniad positif, am y cyfnod a gynghorir gan y tîm olrhain cysylltiadau. Dylech ofyn i rieni/gofalwyr, aelodau staff a myfyrwyr Addysg Bellach roi gwybod i chi ar unwaith am ganlyniadau prawf.
 

Pryd i ddarparu pecyn profi

O dan yr amgylchiadau eithriadol hynny pan fyddwch yn credu bod unigolyn yn wynebu rhwystrau rhag cael profion mewn mannau eraill yn unig y dylid cynnig pecynnau profi gartref iddynt. 
 
Gall unrhyw un sy'n dangos symptomau’r coronafeirws (COVID-19) gael prawf, a dylent wneud hynny. Mae Llywodraeth Cymru yn ei gwneud mor hawdd â phosibl i gael prawf drwy ystod eang o lwybrau y gellir cael mynediad atynt yn lleol, yn gyflym ac yn gyfleus.
 
Mae’r llwybrau profi hyn wedi’u nodi uchod, a dylid eu defnyddio fel y sianeli arferol ar gyfer cael prawf. Os bydd plentyn neu aelod o staff yn eich lleoliad addysgol yn dioddef symptomau, dylech eu cynghori i gael eu profi drwy'r llwybrau hyn.
 
Fodd bynnag, mewn amgylchiadau eithriadol pan nad ydych yn credu y byddai plentyn neu aelod o staff yn gallu cael eu profi drwy’r llwybrau hyn, dylech ystyried defnyddio un o'r pecynnau profi gartref a ddarperir ichi, er mwyn gwella'r siawns y bydd yr unigolyn yn cael ei brofi.
 
Mae pecynnau'n addas ar gyfer pobl o bob oedran dros un oed. Ni ddylai aelodau'r staff wneud y gwaith samplu, a bydd yn ofynnol i rieni/gofalwyr roi'r prawf i'r rhai o dan 11 oed. Darperir cyfarwyddiadau llawn ar sut i roi'r prawf a beth i'w wneud nesaf ym mhob pecyn.
 
Ni ddylid rhoi pecynnau'n uniongyrchol i blant; dim ond i oedolion dros 18 oed neu riant/gofalwr plentyn.
 
Dylid storio pecynnau'n ddiogel ar dymheredd amgylchol ystafell (5-22°C).

Archebu profion coronafeirws ychwanegol

Dylai ysgolion a darparwyr addysg bellach archebu pecynnau profi ychwanegol os ydynt wedi dod i ddiwedd y pecynnau sydd ganddynt neu ar fin dod i’w diwedd.

Gallwch archebu pecynnau profi ychwanegol ar-lein. Darperir pecynnau mewn bocsys o 10. Gall ysgolion a darparwyr addysg bellach archebu 20 pecyn fesul 1,000 o fyfyrwyr.

Bydd modd ichi gyflwyno archeb newydd am becynnau profi 21 diwrnod ar ôl ichi gael e-bost yn cadarnhau bod eich cyflenwad diwethaf o becynnau profi wedi’i anfon atoch.

Bydd angen Rhif Sefydliad Unigryw (UON) ar ysgolion a darparwyr addysg bellach er mwyn cyflwyno archebion am becynnau profi. Caiff hwn ei anfon atoch drwy e-bost gan yr Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Dylech ffonio desg gymorth Profi Olrhain Diogelu ar 119 os nad ydych wedi cael eich rhif.

Lawrlwytho'r dudalen hon fel PDF . Maint Ffeil 97 KB.

Maint Ffeil 97 KB. Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch.