Neidio i'r prif gynnwy

Ei Uchelder Brenhinol Dug Caeredin, 10 Mehefin 1921 i 9 Ebrill 2021

Darllenwch am y trefniadau yn dilyn marwolaeth Dug Caeredin

Beth i’w wneud os ydych wedi gwneud cais, neu am wneud cais, am 30 awr o addysg gynnar a gofal plant ar gyfer plant 3 a 4 oed.

Cyhoeddwyd gyntaf:
6 Awst 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cynnwys

Beth yw fy Ngwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd lleol?

Mae eich Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd lleol yn rhoi cyngor am ddim ar ofal plant.

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd ym mhob ardal awdurdod lleol ledled Cymru a all ddarparu gwybodaeth am amrywiaeth o wasanaethau yn eich ardal.  Dylech gyfeirio unrhyw gwestiynau sydd gennych am y Cynnig, er enghraifft cymhwystra a sut i wneud cais, at eich Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd lleol.   

 

Mae'r awdurdod lleol yn cymryd llawer o amser i brosesu fy nghais ac mae angen i mi gael gofal plant fel y gallaf weithio

Mae awdurdodau lleol yn delio â nifer mawr o geisiadau, ac mae rhai ohonynt yn gymhleth ac yn cymryd amser i'w hasesu'n llawn. Bydd darparu'r holl wybodaeth sy'n ofynnol i awdurdod lleol ystyried eich cais bob amser yn helpu, gan fod hyn yn debygol o arbed amser. 

A allaf ddechrau defnyddio'r gofal plant er nad yw'r awdurdod lleol wedi prosesu fy nghais eto?

Bydd gan bob awdurdod lleol ei broses a'i amserlen ei hun ar gyfer gwneud cais am y Cynnig a rhoi gwybod i rieni p’un a ydynt yn gymwys. Bydd angen i'ch cais gael ei gymeradwyo gan yr awdurdod lleol a bydd angen dod i gytundeb â'ch darparwr cyn y gallwch ddechau hawlio'r Cynnig. Os byddwch yn dechrau manteisio ar ofal plant wrth aros i'ch cais gael ei brosesu, chi fydd yn talu amdano. Ni chaiff cyllid y Cynnig ei ôl-ddyddio i dalu am unrhyw ofal plant a ddefnyddiwyd cyn i’ch cais gael ei gymeradwyo.

A allaf gyfnewid oriau blynyddoedd cynnar am oriau gofal plant?

Ni allwch gyfnewid eich oriau darpariaeth Feithrin y Cyfnod Sylfaen am oriau gofal plant dan unrhyw amgylchiadau. Fodd bynnag, gallwch siarad â'ch darparwr gofal plant i drefnu gofal plant ychwanegol y mae'n rhaid i chi dalu amdano eich hun. Unwaith bydd eich plentyn yn gymwys am addysg lawn-amser yn eich awdurdod lleol, ni fydd bellach yn gymwys ar gyfer y Cynnig Gofal Plant yn ystod y tymor, er y gall fanteisio arno yn ystod y gwyliau tan y mis Medi ar ôl ei bedwerydd pen-blwydd.

A allaf fanteisio ar fwy o oriau o ofal plant ar y diwrnodau pan na fydd fy mhlentyn mewn darpariaeth addysg gynnar?

Ni allwch gyfnewid eich oriau darpariaeth Feithrin y Cyfnod Sylfaen am oriau gofal plant. Os bydd eich ysgol yn rhoi trefniadau am yn ail ar waith ar ddechrau'r tymor, ni fyddwch yn gallu hawlio oriau ychwanegol o'r Cynnig i gwmpasu unrhyw oriau darpariaeth Feithrin y Cyfnod Sylfaen nad ydynt ar gael.

Oherwydd Covid-19 mae plant yn dechrau ac yn gorffen yn yr ysgol ar adegau gwahanol, sy’n golygu bod y diwrnod ysgol yn fyrrach nag yr oedd cyn y feirws. A allaf fanteisio ar y Cynnig Gofal Plant am yr amser ychwanegol hwn sydd ei angen arnaf?

Ni allwch gyfnewid oriau darpariaeth Feithrin y Cyfnod Sylfaen am oriau gofal plant. Os bydd trefniant ysgol eich plentyn yn golygu ei fod yn dechrau ac yn gorffen yn yr ysgol ar adegau gwahanol, ni fyddwch yn gallu hawlio oriau ychwanegol o’r Cynnig i gwmpasu unrhyw oriau o dan ddarpariaeth Feithrin y Cyfnod Sylfaen nad ydynt ar gael ar hyn o bryd.

Wn i ddim pa opsiynau gofal plant sydd ar gael i mi yn fy ardal leol.

Gall eich Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd lleol ddarparu gwybodaeth am ba help sydd ar gael mewn ardaloedd lleol ac efallai y gall gynnig cyngor ac opsiynau yn seiliedig ar eich amgylchiadau penodol.

A all fy mhlentyn fynychu mwy nag un lleoliad a ariennir drwy'r Cynnig?

Caniateir hyn, ond gofynnir i rieni ystyried y risgiau'n ofalus. Bydd angen i rieni hefyd drafod hyn gyda'r ddau leoliad a bod yn fodlon bod y gwahanol leoliadau yn gweithredu yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru ar gadw pawb yn ddiogel. Dylai'r ddau leoliad dan sylw hefyd fod yn ymwybodol bod y plentyn yn mynychu mwy nag un lleoliad.

Os bydd eich plentyn yn arddangos symptomau byddai angen iddo roi'r gorau i fynychu'r ddau leoliad, a byddai angen ichi roi gwybod i'r ddau leoliad.  Os gofynnir i'ch plentyn ynysu fel cyswllt agos â phlentyn mewn un lleoliad, ni ddylai fynychu'r lleoliad arall ychwaith, a dylech roi gwybod i'r lleoliad arall.

A allaf ddefnyddio fy lle o dan y Cynnig Gofal Plant mewn lleoliad sydd wedi'i leoli mewn neuadd gymunedol/neuadd eglwys/canolfan hamdden/lleoliad chwaraeon?

Gallwch, gallwch ddefnyddio'r Cynnig Gofal Plant mewn lleoliadau sydd wedi'u lleoli yn y mathau hynny o safleoedd cyn belled â bod y lleoliad wedi'i gofrestru i gyflwyno'r Cynnig Gofal Plant.

Nid yw fy mhlentyn yn mynychu lleoliad gofal plant oherwydd risg Covid-19. A allaf atal defnyddio'r Cynnig Gofal Plant am gyfnod dros dro?

Mae'n bosibl y bydd eich awdurdod lleol yn gallu parhau i ariannu lle eich plentyn am gyfnod dros dro tra byddwch yn cadw eich plentyn rhag mynychu'r lleoliad oherwydd y risg o Covid-19. Gallwch ofyn i'ch awdurdod lleol, drwy eu Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd, am gyngor ar beth i'w wneud.

Mae fy mhlentyn yn gymwys i gael cyllid y Cynnig Gofal Plant, ond mae'r darparwr rwy'n ei ddefnyddio yn mynd i gau. Beth ddylwn i ei wneud ar gyfer gofal plant?

Os yw'r lleoliad rydych chi'n ei ddefnyddio fel arfer yn cau yna gallwch symud eich plentyn i leoliad cofrestredig arall sydd wedi cofrestru i gyflwyno'r Cynnig Gofal Plant, a bydd lle'r plentyn yn cael ei ariannu yn y lleoliad newydd. Mae'n bosibl hefyd y gall yr awdurdod lleol barhau i ariannu lle eich plentyn i dalu am gyfnod o darfu dros dro, pe byddai’n well gennych, er bod hynny'n dibynnu ar y rheswm dros gau'r gwasanaethau. Gallwch ofyn i'ch awdurdod lleol, drwy eu Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd, am gyngor ar beth i'w wneud.

Ni allaf weithio gan fod y cwmni/busnes yr wyf yn gweithio iddo wedi cau oherwydd y cyfyngiadau ychwanegol. A allaf dderbyn y Cynnig Gofal Plant o hyd?

Os oes gennych gontract cyflogaeth o hyd (er enghraifft, efallai eich bod i ffwrdd o'r gweithle dros dro ac yn derbyn cymorth gan Lywodraeth y DU) gallwch barhau i gael cyllid y Cynnig, ond dylech roi gwybod i'ch awdurdod lleol os bydd eich trefniadau gweithio neu incwm yn newid.

Mae fy incwm wedi gostwng o ganlyniad i COVID-19. A oes angen i mi hysbysu fy awdurdod lleol?

Oes. Dylech hysbysu eich awdurdod lleol ynghylch unrhyw newidiadau i'ch amgylchiadau. Os ydych yn ofni nad ydych, o bosibl, yn gymwys mwyach oherwydd bod eich incwm, o ganlyniad i COVID-19, wedi gostwng dros dro islaw 16 awr ar yr isafswm cyflog cymwys, neu oherwydd eich bod yn weithiwr allweddol a bod eich incwm wedi cynyddu, efallai y gallwch barhau i gael y Cynnig am gyfnod. 

Hoffwn wneud cais am y Cynnig, ond rwy'n ennill llai nawr o gymharu â'r cyfnod cyn COVID-19.

Os ydych yn gwneud cais am y Cynnig am y tro cyntaf, a’ch bod yn ofni nad ydych, o bosibl, yn gymwys oherwydd bod eich incwm, o ganlyniad i COVID-19, wedi gostwng dros dro islaw 16 awr ar yr isafswm cyflog cymwys, neu oherwydd eich bod yn weithiwr allweddol a bod eich incwm wedi cynyddu, siaradwch â’ch awdurdod lleol am eich amgylchiadau personol.

Pa help arall sydd ar gael i mi gyda chostau gofal plant?

Gall eich Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd lleol ddarparu gwybodaeth am ba help sydd ar gael yn eich ardal leol ac efallai y gall gynnig cyngor ac opsiynau yn seiliedig ar eich amgylchiadau penodol. 

Gall Llywodraeth y DU hefyd helpu gyda chostau gofal plant:

A fydd defnyddio'r Cynnig yn effeithio ar fy mudd-daliadau?

Gallai unrhyw gyllid a gewch gennym ni tuag at eich costau gofal plant effeithio ar fudd-daliadau eraill a gewch.

Gofal plant di-dreth

Os ydych yn cael gofal plant di-dreth bydd angen i chi hysbysu CThEM am unrhyw newidiadau yn GOV.UK pan fyddwch yn ail-gadarnhau eich manylion bob 3 mis. Mae hyn yn cynnwys cyllid a gewch gennym ni i helpu i dalu am gostau gofal plant. Efallai y gallwch ddefnyddio gofal plant di-dreth i dalu am gostau ychwanegol fel bwyd, trafnidiaeth a ffioedd cadw lle. Bydd angen i chi holi CThEM a allwch hawlio'r costau hyn fel rhan o ofal plant di-dreth.

Credyd Cynhwysol

Os ydych yn cael elfen gofal plant Credyd Cynhwysol, bydd angen i chi hysbysu'r Adran Gwaith a Phensiynau am unrhyw newidiadau yn eich teulu neu'ch bywyd gwaith ar GOV.UK.

Credydau treth

Os ydych yn cael credydau treth, bydd angen i chi hysbysu CThEM am unrhyw newidiadau yn eich bywyd teulu neu waith ar GOV.UK. Mae hyn yn cynnwys cyllid gennym ni i helpu i dalu am gostau gofal plant.