Neidio i'r prif gynnwy

Beth i’w wneud os ydych wedi gwneud cais, neu am wneud cais, am 30 awr o addysg gynnar a gofal plant ar gyfer plant 3 a 4 oed.

Cyhoeddwyd gyntaf:
6 Awst 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cynnwys

Beth yw fy Ngwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd lleol?

Mae eich Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd lleol yn rhoi cyngor am ddim ar ofal plant.

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd ym mhob ardal awdurdod lleol ledled Cymru a all ddarparu gwybodaeth am amrywiaeth o wasanaethau yn eich ardal.  Dylech gyfeirio unrhyw gwestiynau sydd gennych am y Cynnig, er enghraifft cymhwystra a sut i wneud cais, at eich Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd lleol.  

 

Os cyflwynais fy nghais i'r awdurdod lleol cyn y pandemig, beth ddylwn i ei wneud nawr?

Os gwnaethoch gyflwyno cais cyn 1 Ebrill, dylech gysylltu â'ch awdurdod lleol i holi a yw eich manylion ganddo o hyd ac i'w hysbysu bod gennych ddiddordeb mewn manteisio ar y Cynnig o hyd. 

Rwy'n manteisio ar y Cynnig ar hyn o bryd ac mae fy mhlentyn yn mynychu'r lleoliad gofal plant yn rheolaidd. A oes angen i mi wneud unrhyw beth?

Os gwnaethoch gais am y Cynnig cyn 1 Ebrill a bod eich plentyn yn mynychu ei leoliad yn rheolaidd, yna nid oes angen i chi wneud unrhyw beth ar yr adeg hon. Ni fyddwch yn gymwys ar gyfer y Cynnig mwyach os caiff eich plentyn gynnig lle addysg amser llawn neu os bydd eich amgylchiadau, yn cynnwys eich incwm, yn newid mewn ffordd sy'n effeithio ar eich cymhwystra ar gyfer y Cynnig. Os felly, dylech drafod eich amgylchiadau â'ch awdurdod lleol.

Cafodd fy mhlentyn ei ben-blwydd yn dair oed cyn tymor yr haf ac rwy'n meddwl fy mod wedi colli allan ar un tymor o gymhwystra. Beth ddylwn i ei wneud?

Os ydych o'r farn y byddwch yn gymwys o hyd yn nhymor yr hydref, cysylltwch â'ch Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd lleol neu ewch i wefan eich awdurdod lleol i gael rhagor o wybodaeth am yr hyn i'w wneud nesaf. Ni allwn ôl-ddyddio cost unrhyw ofal plant a gollwyd o ganlyniad i atal y Cynnig dros dro. 

Cafodd fy mhlentyn ei ben-blwydd yn dair oed yn ystod tymor yr haf. Beth sydd angen i mi ei wneud i fanteisio ar y Cynnig o fis Medi?

Oherwydd y ffordd y caiff y Cynnig ei weinyddu, nid yw’n bosibl i rieni ym mhob rhan o Gymru ddechrau manteisio ar y Cynnig ar yr un pryd yn union. Bydd angen i chi gysylltu â'ch Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd lleol neu fynd i wefan eich awdurdod lleol i gael rhagor o wybodaeth am yr hyn i'w wneud nesaf. Bydd gan bob awdurdod lleol ei broses a'i amserlen ei hun ar gyfer gwneud cais am y Cynnig a rhoi gwybod i rieni p’un a ydynt yn gymwys. 

A fydd gennyf hawl i gael darpariaeth gwyliau am dymor yr haf a gollais?

Os oeddech yn gymwys ar gyfer y Cynnig ac yn manteisio arno cyn 31 Mawrth a'ch bod wedi parhau i ddefnyddio'r Cynnig drwy gydol tymor yr haf, efallai y byddwch yn gallu hawlio oriau gwyliau nad ydych wedi'u defnyddio. Fodd bynnag, os yw eich darparwr wedi cael cyllid gwyliau (30 awr yr wythnos) ar eich cyfer chi rhwng 18 Mawrth a 22 Mehefin, caiff ei ddidynnu o'ch hawliad. Dim ond os oes gennych lwfans gwyliau heb ei ddefnyddio ac os oes lle i'ch plentyn mewn lleoliad y telir y 30 awr. 

Mewn unrhyw sefyllfa arall, ni fyddai gennych hawl i gael darpariaeth gwyliau. Gall eich Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd ddweud wrthych a oes gennych hawl i gael darpariaeth gwyliau.
 

A allaf ddefnyddio'r Cynnig yn ystod gwyliau'r haf i dalu am glybiau gwyliau?

Gallwch, gall clybiau gwyliau ddarparu elfen gofal plant y Cynnig, ar yr amod eu bod wedi'u cofrestru ag AGC (neu'r asiantaeth gyfatebol yn Lloegr) a bod gennych hawl i ddarpariaeth yn ystod y gwyliau yn weddill i'w defnyddio.  Gallwch gronni 3 wythnos o hawl i ddarpariaeth yn ystod gwyliau am bob tymor rydych yn gymwys ar gyfer y Cynnig a gallwch drosglwyddo unrhyw wythnosau heb eu defnyddio o un tymor i'r llall. Gan fod nifer o leoliadau wedi cau oherwydd COVID-19, eich cyfrifoldeb chi fydd dod o hyd i glwb gwyliau sy'n diwallu anghenion eich plentyn orau. Gallwch siarad â'ch Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd i gael cyngor ar wasanaethau sydd ar gael yn lleol.   Os na fydd darparwr am gymryd rhan yn y gwaith o ddarparu'r Cynnig am unrhyw reswm, eich lle chi fydd penderfynu a ydych am barhau â'r darparwr a ffefrir neu ddefnyddio darparwr amgen y gallwch fanteisio ar y Cynnig Gofal Plant drwyddo.  

Mae'r awdurdod lleol yn cymryd llawer o amser i brosesu fy nghais ac mae angen i mi gael gofal plant fel y gallaf weithio

Mae awdurdodau lleol yn delio â nifer mawr o geisiadau, ac mae rhai ohonynt yn gymhleth ac yn cymryd amser i'w hasesu'n llawn. Maent yn rhoi blaenoriaeth i geisiadau gan rieni y mae eu plant wedi colli un tymor o ofal plant a ariennir ac yna byddant yn symud ymlaen i ystyried ceisiadau gan rieni a fydd yn gymwys o fis Medi.  Bydd darparu'r holl wybodaeth sy'n ofynnol i awdurdod lleol ystyried eich cais bob amser yn helpu, gan fod hyn yn debygol o arbed amser. 

A allaf ddechrau defnyddio'r gofal plant er nad yw'r awdurdod lleol wedi prosesu fy nghais eto?

Bydd gan bob awdurdod lleol ei broses a'i amserlen ei hun ar gyfer gwneud cais am y Cynnig a rhoi gwybod i rieni p’un a ydynt yn gymwys. Bydd angen i'ch cais gael ei gymeradwyo gan yr awdurdod lleol a bydd angen dod i gytundeb â'ch darparwr cyn y gallwch ddechau hawlio'r Cynnig. Os byddwch yn dechrau manteisio ar ofal plant wrth aros i'ch cais gael ei brosesu, chi fydd yn talu amdano. Ni chaiff cyllid y Cynnig ei ôl-ddyddio i dalu am unrhyw ofal plant a ddefnyddiwyd cyn i’ch cais gael ei gymeradwyo.

A allaf gyfnewid oriau blynyddoedd cynnar am oriau gofal plant?

Ni allwch gyfnewid eich oriau darpariaeth Feithrin y Cyfnod Sylfaen am oriau gofal plant dan unrhyw amgylchiadau. Fodd bynnag, gallwch siarad â'ch darparwr gofal plant i drefnu gofal plant ychwanegol y mae'n rhaid i chi dalu amdano eich hun.

Mae fy ysgol yn rhoi trefniadau am yn ail ar waith ar ddechrau'r tymor ar gyfer addysg gynnar ac nid yw'n dechrau tan nes ymlaen yn yr wythnos. A allaf fanteisio ar fwy o oriau o ofal plant ar y diwrnodau pan na fydd fy mhlentyn mewn darpariaeth addysg gy

Ni allwch gyfnewid eich oriau darpariaeth Feithrin y Cyfnod Sylfaen am hawliau gofal plant. Os bydd eich ysgol yn rhoi trefniadau am yn ail ar waith ar ddechrau'r tymor, ni fyddwch yn gallu hawlio oriau ychwanegol o'r Cynnig i gwmpasu unrhyw oriau darpariaeth Feithrin y Cyfnod Sylfaen nad ydynt ar gael.  

Wn i ddim pa opsiynau gofal plant sydd ar gael i mi yn fy ardal leol.

Gall eich Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd lleol ddarparu gwybodaeth am ba help sydd ar gael mewn ardaloedd lleol ac efallai y gall gynnig cyngor ac opsiynau yn seiliedig ar eich amgylchiadau penodol.

A all fy mhlentyn fynychu mwy nag un lleoliad a ariennir drwy'r Cynnig?

Mae cyfyngu ar gysylltiadau cymdeithasol yn rhan bwysig o'r gwaith o leihau'r siawns y bydd llawer o achosion o'r feirws. Dylai plant aros yn yr un grŵp cyson drwy gydol eu cyfnod yn y lleoliad gofal plant.  Os bydd plentyn yn mynychu mwy nag un lleoliad, er enghraifft ysgol a gofal cofleidiol neu ofal plant y tu allan i oriau ysgol, dylai'r plentyn aros yn yr un grŵp ar draws y ddau leoliad lle bynnag y bo'n bosibl.  Lle nad yw hyn yn bosibl, dylai aros mewn grwpiau cyson o fewn pob lleoliad er mwyn lleihau'r nifer cyffredinol o gysylltiadau. 

Pan fydd angen i blant fynychu mwy nag un lleoliad, dylai rhieni a lleoliadau drafod y risgiau hyn ac ystyried sut i'w rheoli er mwyn lleihau lledaeniad y feirws ynghyd â dilyn y canllawiau ar ddiogelu plant a staff rhag y coronafeirws.

Mae fy incwm wedi gostwng o ganlyniad i COVID-19. A oes angen i mi hysbysu fy awdurdod lleol?

Oes. Dylech hysbysu eich awdurdod lleol ynghylch unrhyw newidiadau i'ch amgylchiadau. Os nad ydych yn gymwys mwyach oherwydd bod eich incwm, o ganlyniad i COVID-19, wedi gostwng islaw 16 awr ar yr isafswm cyflog cymwys, efallai y gallwch barhau i gael y Cynnig am gyfnod. 

Hoffwn wneud cais am y Cynnig o fis Medi, ond rwy'n ennill llai nawr o gymharu â'r cyfnod cyn COVID-19

Os ydych yn gwneud cais am y Cynnig am y tro cyntaf o fis Medi 2020, efallai yr ystyrir eich bod yn gymwys os gallwch brofi i'r awdurdod lleol y byddech fel arfer yn bodloni'r meini prawf cymhwystra ar gyfer y Cynnig. 

Pa help arall sydd ar gael i mi gyda chostau gofal plant? 

Gall eich Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd lleol ddarparu gwybodaeth am ba help sydd ar gael yn eich ardal leol ac efallai y gall gynnig cyngor ac opsiynau yn seiliedig ar eich amgylchiadau penodol. 

Gall Llywodraeth y DU hefyd helpu gyda chostau gofal plant:

A fydd defnyddio'r Cynnig yn effeithio ar fy mudd-daliadau?

Gallai unrhyw gyllid a gewch gennym ni tuag at eich costau gofal plant effeithio ar fudd-daliadau eraill a gewch.

Gofal plant di-dreth

Os ydych yn cael gofal plant di-dreth bydd angen i chi hysbysu CThEM am unrhyw newidiadau yn GOV.UK pan fyddwch yn ail-gadarnhau eich manylion bob 3 mis. Mae hyn yn cynnwys cyllid a gewch gennym ni i helpu i dalu am gostau gofal plant. Efallai y gallwch ddefnyddio gofal plant di-dreth i dalu am gostau ychwanegol fel bwyd, trafnidiaeth a ffioedd cadw lle. Bydd angen i chi holi CThEM a allwch hawlio'r costau hyn fel rhan o ofal plant di-dreth.

Credyd Cynhwysol

Os ydych yn cael elfen gofal plant Credyd Cynhwysol, bydd angen i chi hysbysu'r Adran Gwaith a Phensiynau am unrhyw newidiadau yn eich teulu neu'ch bywyd gwaith ar GOV.UK.

Credydau treth

Os ydych yn cael credydau treth, bydd angen i chi hysbysu CThEM am unrhyw newidiadau yn eich bywyd teulu neu waith ar GOV.UK. Mae hyn yn cynnwys cyllid gennym ni i helpu i dalu am gostau gofal plant.

Rhannu’r dudalen hon