Neidio i'r prif gynnwy

Ei Uchelder Brenhinol Dug Caeredin, 10 Mehefin 1921 i 9 Ebrill 2021

Darllenwch am y trefniadau yn dilyn marwolaeth Dug Caeredin

Canllawiau ar gyfer darparu 30 o oriau o addysg gynnar a gofal plant ar gyfer plant 3 a 4 oed.

Cyhoeddwyd gyntaf:
6 Awst 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Ni allaf weithredu yn y ffordd y byddwn fel arfer oherwydd Covid-19 (ee mae fy staff yn gorfod hunanynysu neu ni allaf fynd i’r safleoedd lle byddai fy ngwasanaethau’n cael eu rhedeg fel arfer). A allaf gael unrhyw gyllid i fy helpu drwy’r cyfnod byr hwn?

Mae’n bosib y gall cyllid y Cynnig Gofal Plant barhau i gael ei dalu ar sail yr oriau a drefnwyd mewn rhai amgylchiadau pan fo Covid-19 yn amharu ar wasanaethau gofal plant. Bydd eich awdurdod lleol yn gallu darparu rhywfaint o gyllid i helpu â chostau ychwanegol neu golled incwm a wynebwch o ganlyniad i Covid-19. Dylech gysylltu â’ch awdurdod lleol a thrafod hyn â nhw.

Darllenwch fanylion yr ystod lawn o gymorth i fusnesau.

Mae Covid-19 yn effeithio ar bresenoldeb plant yn y lleoliad. A allaf gael unrhyw gyllid i fy helpu drwy’r cyfnod byr hwn?

Mae’n bosib y gall cyllid y Cynnig Gofal Plant barhau i gael ei dalu ar sail yr oriau a drefnwyd am gyfnod penodol a phan fo amgylchiadau penodol yn amharu ar wasanaethau gofal plant. Mae’n bosib y bydd eich awdurdod lleol hefyd yn gallu darparu rhywfaint o gyllid i helpu â chostau ychwanegol neu golled incwm a wynebwch o ganlyniad i Covid-19. Dylechgysylltu â’ch awdurdod lleol a thrafod hyn â nhw.

Darllenwch fanylion yr ystod lawn o gymorth i fusnesau.

A fyddaf yn cael fy nhalu mewn ôl-daliadau neu ymlaen llaw gan yr awdurdod lleol?

Bydd hyn yn amrywio, yn dibynnu ar yr awdurdod lleol. Dylech gysylltu â'ch awdurdod lleol i drafod hyn.

Beth os bydd yn rhaid i mi gau fy lleoliad ar gyfer glanhau trylwyr?

Gall cyllid y Cynnig Gofal Plant barhau ar sail yr oriau a drefnwyd am gyfnod byr, heblaw bod y plentyn yn mynychu lleoliad gwahanol yn ystod y cyfnod hwn. Chi fel darparwr sy’n gyfrifol am bob cost sy’n ymwneud â glanhau eich lleoliad.

Beth os bydd rhiant yn cysylltu â mi sy'n awyddus i fanteisio ar y Cynnig ond nad yw ei gais wedi'i gymeradwyo eto?

Mae angen i gais ar gyfer y Cynnig gael ei gymeradwyo cyn y caniateir i blentyn fanteisio ar y Cynnig. Gall rhiant ddefnyddio gofal plant wrth aros i'w gais gael ei brosesu ond y rhiant fydd yn talu'r costau; ni chaiff taliadau gofal plant drwy'r Cynnig eu hôl-ddyddio. Fel darparwr, rhaid i chi fod yn ymwybodol, os nad yw cais am gyllid y Cynnig wedi cael ei gymeradwyo gan yr awdurdod lleol, fod risg na chaiff y cais ei gymeradwyo a bydd y rhiant yn atebol am unrhyw gostau. Yna, bydd angen i chi fel y darparwr ddatrys hyn gyda'r rhiant.

Pa ganllawiau y dylwn eu dilyn er mwyn gweithredu fy ngwasanaeth yn ddiogel?

A fydd y Safonau Gofynnol Cenedlaethol (NMS) yn cael eu llacio dros dro yn ystod y pandemig? 

Cafodd y Safonau eu llacio dros dro unwaith yn rhagor ar 14 Ionawr 2021 er mwyn cefnogi lleoliadau gofal plant. Gellir manteision arnynt tan 30 Mehefin 2021.

A allaf ddisgwyl i'm gwasanaeth gael ei arolygu?

Mae mwy o wybodaeth am arolygiadau AGC ar gael yma.

Beth os wyf yn gweithredu o neuadd gymunedol neu eglwys/capel, neu o safle ysgol?

Gall gwasanaethau gofal plant barhau o’r lleoliadau hyn ond dim ond os yw hi’n gyfreithlon i’r lleoliad fod ar agor dan y cyfyngiadau presennol. Dylai’r perchennog/rheolwr fod yn medru cynghori. Gall neuaddau cymunedol ac addoldai agor er mwyn cynnig gwasanaethau cyhoeddus, gan gynnwys gofal plant, er bod yn rhaid i lawer o leoliadau adloniant a chwaraeon fod ar gau dan y cyfynidadau presennol. Lle mae lleoliadau ar agor, dylai’r camau diogelu perthnasol gael eu cymryd. 

Rwy’n darparu’r Cynnig Gofal Plant. A allaf hefyd hawlio dan Gynllun Ffyrlo y DU neu’r Cynllun i weithwyr Hunangyflogedig os byddaf yn cau fy ngwasanaeth neu os oes newidadau i’r gwasanaeth?

Darllenwch fanylion yr ystod lawn o gymorth i fusnesau. Gallai hefyd fod yn ddefnyddiol i chi drafod eich holl opsiynau o ran cymorth ariannol gyda’ch Awdurdod Lleol. 
 

Addysg y Blynyddoedd Cynnar (FPN)

Caiff y cyllid ar gyfer addysg y blynyddoedd cynnar ei ddosbarthu i awdurdodau lleol drwy’r Grant Cynnal Refeniw RSG). Awdurdodau lleol sydd felly yn penderfynu sut mae gweinyddu’r arian hwn a hwy sy’n penderfynu sut y caiff yr elfen hon o’r 30 awr ei hariannu. Mae arferion yn medru amrywio o awdurdod i awdurdod.