Neidio i'r prif gynnwy

Beth y mae’n rhaid i ddarparwyr gofal plant ei wneud o ganlyniad i ailagor ceisiadau am 30 awr o addysg gynnar a gofal plant ar gyfer plant 3 a 4 oed.

Cyhoeddwyd gyntaf:
6 Awst 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

A fyddaf yn gallu darparu'r Cynnig Gofal Plant o 1 Medi?

Byddwch yn gallu darparu'r Cynnig o 1 Medi os ydych wedi cofrestru â'ch awdurdod lleol i ddarparu'r Cynnig ac os bydd cais y rhiant wedi'i gymeradwyo gan yr awdurdod lleol.

Beth sy'n digwydd gyda chyllid darpariaeth Feithrin y Cyfnod Sylfaen a Dechrau'n Deg?

Ysgolion unigol fydd yn penderfynu sut a phryd y bydd plant penodol yn dychwelyd i'r ysgol, gyda'r posibilrwydd y bydd rhai dysgwyr yn dychwelyd yn raddol, yn cynnwys disgyblion darpariaeth Feithrin y Cyfnod Sylfaen. Bydd hefyd angen rheoli gwasanaethau Dechrau'n Deg ar lefel awdurdod lleol.

A yw C-CAS yn dod i ben?

Ydy. Bydd C-CAS yn dod i ben ar 31 Awst.

A fyddaf yn dal i gael fy nhalu yn seiliedig ar oriau a drefnwyd o fis Medi?

Byddwch. Bydd y Cynnig yn dal i gael ei dalu yn seiliedig ar nifer yr oriau a drefnwyd. Fodd bynnag, bydd angen i'ch lleoliad fod ar agor a bydd angen i'r plentyn fod yn ei fynychu er mwyn i chi gael y cyllid.

A fyddaf yn cael fy nhalu mewn ôl-daliadau neu ymlaen llaw gan yr awdurdod lleol?

Bydd hyn yn amrywio, yn dibynnu ar yr awdurdod lleol. Dylech gysylltu â'ch awdurdod lleol i drafod hyn.

Beth os bydd rhiant yn cysylltu â mi sy'n awyddus i fanteisio ar y Cynnig ond nad yw ei gais wedi'i gymeradwyo eto?

Mae angen i gais ar gyfer y Cynnig gael ei gymeradwyo cyn y caniateir i blentyn fanteisio ar y Cynnig. Gall rhiant ddefnyddio gofal plant wrth aros i'w gais gael ei brosesu ond y rhiant fydd yn talu'r costau; ni chaiff taliadau gofal plant drwy'r Cynnig eu hôl-ddyddio. Fel darparwr, rhaid i chi fod yn ymwybodol, os nad yw cais am gyllid y Cynnig wedi cael ei gymeradwyo gan yr awdurdod lleol, fod risg na chaiff y cais ei gymeradwyo a bydd y rhiant yn atebol am unrhyw gostau. Yna, bydd angen i chi fel y darparwr ddatrys hyn gyda'r rhiant.

Pa ganllawiau y dylwn eu dilyn er mwyn gweithredu fy ngwasanaeth yn ddiogel?

Pryd y daw'r cyfnod o lacio gofynion y Safonau Gofynnol Cenedlaethol i ben?

Bydd y cyfnod llacio presennol yn dod i ben ddiwedd mis Medi. Rydym yn monitro'r cyfnod o lacio'r Safonau Gofynnol Cenedlaethol  yng nghyd-destun y sefyllfa sy'n mynd rhagddi. 

A allaf ddisgwyl i'm gwasanaeth gael ei arolygu?

Cyhoeddodd Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) fwletin yn ddiweddar yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r sector am ei dull gweithredu o ran arolygiadau. Cysylltwch ag AGC i gael rhagor o wybodaeth.

Beth os wyf yn gweithredu o neuadd gymunedol neu eglwys neu capel?

Gallwch barhau i wneud hynny cyn belled â bod perchennog/rheolwr yr eiddo yn cytuno a bod yr holl fesurau diogelu perthnasol yn cael eu dilyn.
 

Beth yw Grant Darparwyr Gofal Plant?

Taliad untro yw Grant Darparwyr Gofal Plant o hyd at £5,000 i ddarparwyr gofal plant nad ydynt wedi gallu manteisio ar gynlluniau cymorth busnes eraill a gynigiwyd gan Lywodraethau Cymru a’r DU.

Rhannu’r dudalen hon