Neidio i'r prif gynnwy

Canllawiau i’ch helpu i osgoi sgamiau ac i gadw eich gwybodaeth breifat yn ddiogel pan fyddwch chi'n delio gydag Awdurdod Cyllid Cymru (ACC).

Osgoi gwe-rwydo a sgamiau ar y rhyngrwyd, a rhoi gwybod i ni

Peidiwch â rhannu gwybodaeth breifat (fel manylion banc neu gyfrineiriau), ymateb i negeseuon testun, llwytho atodiadau i lawr na chlicio unrhyw ddolenni mewn negeseuon e-bost os nad ydych chi’n siŵr eu bod yn ddilys. Ni fyddwn byth yn gofyn i chi am eich cyfrinair dros e-bost na dros y ffôn.

Rhowch wybod i ni am unrhyw wefannau, negeseuon e-bost, rhifau ffôn, galwadau ffôn neu negeseuon testun a allai fod yn amheus. Os oes gennych chi unrhyw amheuon, gallwch anfon e-bost atom yn diogelwch@acc.llyw.cymru.

Gwefannau, negeseuon e-bost a rhifau ffôn camarweiniol

Gall rhai gwefannau, negeseuon e-bost neu rifau ffôn edrych fel eu bod yn rhan o wasanaeth swyddogol y llywodraeth neu eu bod yn darparu mwy o help nag y maen nhw mewn gwirionedd.

Ewch i chwilio drwy wefan ACC i gael y wybodaeth sydd ei hangen arnoch. Peidiwch â chlicio ar unrhyw ddolenni mewn negeseuon e-bost os nad ydych chi’n credu eu bod yn ddilys.

Byddai’n helpu ein hymchwiliadau pe baech yn rhoi gwybod i ni am bob e-bost gwe-rwydo a neges testun ffug y byddwch yn eu cael sy’n ymwneud ag ACC. Hyd yn oed os byddwch yn cael yr un neges testun neu e-bost gwe-rwydo, neu rai tebyg, fwy nag unwaith, anfonwch nhw ymlaen at diogelwch@acc.llyw.cymru wedyn eu dileu.

Os ydyn nhw’n edrych yn amheus, peidiwch ag agor unrhyw atodiadau na chlicio ar unrhyw ddolenni mewn negeseuon e-bost na negeseuon testun oherwydd gallant gynnwys meddalwedd maleisus neu’ch cyfeirio chi at wefannau ffug.

Sut byddwn ni’n cysylltu â chi

Bydd ACC yn cysylltu â chi gan ddefnyddio'r dull o'ch dewis chi. Yn ystod y broses o gofrestru a phrosesu ffurflenni treth, efallai y bydd ACC yn anfon gwybodaeth atoch. Bydd hyn yn cynnwys negeseuon e-bost gyda dolenni i'r canllawiau perthnasol ynghylch yr hyn mae angen i chi ei wneud nesaf.  Gwnewch yn siŵr bod y ddolen yn dechrau gyda www.gov.wales/wra bob amser, wedyn ei thorri a’i gludo yn eich porwr rhyngrwyd; peidiwch â chlicio arni’n uniongyrchol.

Ni fydd ACC byth yn gofyn am fanylion banc na gwybodaeth ariannol drwy e-bost.

Sgamiau ad-dalu treth

Ni fyddwn byth yn gofyn i chi ddatgelu gwybodaeth talu drwy e-bost. Os byddwch yn cael e-bost yn dweud wrthych chi eich bod wedi cael ad-daliad, peidiwch â mynd i'r wefan yn yr e-bost na datgelu unrhyw wybodaeth bersonol na gwybodaeth talu.

Efallai y byddwn yn anfon negeseuon testun o bryd i’w gilydd, fodd bynnag, ni fydd y negeseuon hyn yn gofyn am wybodaeth bersonol nac ariannol. Os byddwch yn cael neges testun sy’n honni ei fod gan ACC yn cynnig ‘ad-daliad treth’ yn gyfnewid am wybodaeth bersonol neu ariannol, peidiwch ag ymateb iddo. Peidiwch ag agor unrhyw ddolenni yn y neges chwaith.

Efallai y bydd twyllwyr yn anfon sgamiau o'r fath gan ddefnyddio enw aelod o staff go iawn ACC er mwyn ceisio gwneud i’r sgam edrych yn ddilys. Os oes gennych chi unrhyw amheuon, anfonwch y neges e-bost ymlaen at ACC i gael ei wirio yn diogelwch@acc.llyw.cymru.

Gwybodaeth talu

Ni fyddwn byth yn eich ffonio chi i ofyn am fanylion eich cyfrif banc ar gyfer ad-daliadau. Os bydd rhywun yn eich ffonio’n gofyn i chi ddarparu manylion banc, cymerwch fanylion y galwr a chysylltu ag ACC.

Rhannu’r dudalen hon