Neidio i'r prif gynnwy

Sut gall darparwyr gofal plant ddarparu gofal o dan gynllun cymorth gofal plant y coronafeirws newydd.

Cyhoeddwyd gyntaf:
6 Ebrill 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cyflwyniad

Mae Cynnig Gofal Plant Cymru, sy'n darparu hyd at 30 awr o addysg gynnar a gofal plant a ariennir gan y llywodraeth i blant 3 a 4 oed o deuluoedd cymwys, ar gau i blant newydd ar hyn o bryd. 

O wneud hyn, mae modd defnyddio’r cyllid i gefnogi gweithwyr allweddol gyda’u costau gofal plant a chefnogi plant agored i niwed yn ystod pandemig y coronafeirws. Darperir y cyllid hwn drwy Gynllun Cymorth Gofal Plant y Coronafeirws.

Cynllun Cymorth Gofal Plant y Coronafeirws

Bydd y Cynllun hwn yn ariannu costau gofal plant cyn-ysgol (plant rhwng 0 a 5 oed sydd heb le mewn ysgol) ar gyfer:

Bydd y gronfa yn darparu gofal y tu allan i oriau ac ar benwythnosau. Nid oes terfyn o ran faint o oriau o ofal a gaiff y plant. 

Ni cheir defnyddio’r cynllun i dalu ffioedd cadw lle'r darparwyr.

Plant agored i niwed cyn oed ysgol

Gall rhieni neu warcheidwaid plant agored i niwed wneud cais am ofal plant a’i ddefnyddio nes bod y cynllun yn dod i ben.

Rhieni neu warcheidwaid sy’n gweithio yn y byd addysg

Gall rhieni neu warcheidwaid sy’n gweithio yn y byd addysg, fel athrawon neu staff cymorth ehangach yr ysgol, wneud cais am ofal plant a’i ddefnyddio hyd at ddiwedd tymor haf yr ysgol.

Gweithwyr allweddol eraill

Gall gweithwyr allweddol eraill wneud cais hyd at 12 Gorffennaf 2020. Os byddant yn gymwys gallant gael gofal plant nes bod y cynllun yn dod i ben.

Cau’r Cynllun

Rydym yn disgwyl i’r cynllun ddod i ben ddiwedd mis Awst. Byddwn yn adolygu’r sefyllfa dros yr haf, gan ystyried y dystiolaeth ynghylch y feirws a’i drosglwyddiad.

Pwy sy’n gymwys

Mae aelwydydd lle mae rhiant yn weithiwr allweddol yn gymwys ar gyfer y cynllun. Mae hyn yn cynnwys gweithwyr mewn llochesi a llety â chymorth ar gyfer dioddefwyr cam-drin domestig. Mae plant agored i niwed hefyd yn gymwys.

Beth mae hyn yn ei olygu ar gyfer y Cynnig Gofal Plant

Os oedd y plant eisoes yn gymwys i gael y Cynnig ac wedi cofrestru ar ei gyfer cyn 18 Mawrth 2020, rydym wedi ymrwymo i barhau i dalu am yr oriau o ofal a drefnwyd o dan y Cynnig am gyfnod o dri mis, hyd yn oed os oedd y lleoliad ar gau neu os nad oedd y plentyn yn bresennol. Nodwyd yr ymrwymiad hwn mewn datganiad gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ar 18 Mawrth 2020.

O 22 Mehefin 2020 ymlaen, pan fydd modd i wasanaethau gofal plant gynyddu nifer y plant y maent yn gofalu amdanynt, byddwn yn darparu cyllid ar gyfer plant a oedd yn gymwys ar gyfer y Cynnig ac yn manteisio arno cyn diwedd mis Mawrth 2020, os mai dyna yw dymuniad y rhiant.

Ni fyddwn yn derbyn ceisiadau newydd ar gyfer y Cynnig tan fis Medi 2020. Ni fydd plant a oedd i fod dechrau derbyn y Cynnig o ddechrau tymor ysgol yr haf yn ei dderbyn hyd nes bydd y cyfnod atal dros dro hwn wedi dod i ben.

Darllenwch ddatganiad y Dirprwy Weinidog ar 9 Mehefin am gyllid ar gyfer gofal plant.

Sut mae derbyn Cynllun Cymorth Gofal Plant y Coronafeirws

Gall darparwyr gofal plant gael y cyllid i ofalu am blant cyn ysgol. Rhaid eich bod wedi cofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru.

Bydd modd i chi gael y cyllid newydd hwn hyd yn oed os nad ydych chi wedi cofrestru ar gyfer y Cynnig Gofal Plant.

Gwneud cais

Bydd angen i chi gysylltu â’ch Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd lleol i gael mynediad at y gronfa.

Nid yw rhai awdurdodau lleol yn derbyn rhagor o geisiadau newydd bellach. Gallwch gael rhagor o wybodaeth gan eich Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd.

Nanis

Nid yw nanis sydd wedi cofrestru ar gyfer Cynllun Cymeradwyo Gofal Plant yn y Cartref Arolygiaeth Gofal Cymru yn gymwys i gael y cyllid hwn.

At ba ddiben y gallwch chi ddefnyddio’r gronfa

Gallwch chi ddefnyddio’r gronfa i dalu am fwyd a chostau cludiant. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’ch Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd lleol.

Sut i hawlio

Gallwch chi hawlio taliadau o 1 Ebrill 2020. Gallwch chi hefyd ôl-ddyddio eich taliadau i’r dyddiad hwn o dan rai amgylchiadau. Byddai angen i chi drafod hyn gyda'ch awdurdod lleol.

Os oes angen, gallwch chi hawlio bob wythnos. Bydd angen i chi wirio hynny gyda’ch Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd lleol.

Ceir rhagor o wybodaeth am sut i hawlio taliadau gan eich Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd lleol.

Cyfraddau fesul awr

Nid oes cyfradd fesul awr safonol ar gyfer Cynllun Cymorth Gofal Plant y Coronafeirws. Eich awdurdod lleol sy’n pennu’r dulliau darparu a’r cyllid cysylltiedig ar gyfer eu hardal nhw o safbwynt y gronfa hon.

Brodyr a chwiorydd hŷn

Bydd cyllid y Cynllun ar gyfer brodyr a chwiorydd hŷn yn dod i ben ddiwedd tymor yr haf fan bellaf (eich awdurdod lleol fydd yn penderfynu ar y dyddiad y bydd hyn yn dod i ben). Gallai plant agored i niwed fod yn eithriad, os bydd eich awdurdod lleol yn penderfynu hynny.

Cyllid ychwanegol ar gyfer plant sydd angen cymorth ychwanegol

Gallwch wneud cais am gyllid ychwanegol i ofalu am blant sydd angen cymorth ychwanegol. Bydd angen i chi gysylltu â’ch Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd lleol.

Cymorth ar gyfer lleoliadau gofal plant

Byddwn yn ariannu costau gofal plant ar gyfer plant cyn ysgol gweithwyr allweddol a phlant agored i niwed cyn ysgol, ac eithrio unrhyw gostau cadw lle a godir gan ddarparwyr gofal plant, tan 31 Awst 2020 o dan y GCGP-C.

Ar ôl 22 Mehefin 2020, byddwn hefyd yn cyllido gofal plant ar gyfer y plant hynny a oedd yn gymwys ar gyfer y Cynnig Gofal Plant ac yn manteisio arno cyn diwedd Mawrth 2020, os yw’r plentyn yn mynychu eich gwasanaeth yn rheolaidd. Ni fyddwn yn ariannu lleoedd o dan y Cynnig Gofal Plant lle mae'r lleoliad ar gau neu lle nad yw'r plentyn yn mynychu mwyach.

Rhagor o wybodaeth am y cymorth, y grantiau a’r benthyciadau sydd ar gael i ddarparwyr gofal plant, gan gynnwys y rheini sy’n hunangyflogedig.

Talu i lanhau eich gwasanaeth yn drwyadl

Bydd gofyn i leoliadau gofal plant dalu am unrhyw waith glanhau trwyadl sydd ei angen.

Gofalu am fwy o blant yn eich gwasanaeth

O 22 Mehefin 2020, cewch ddechrau cynyddu nifer y plant rydych chi’n gofalu amdanynt yn eich gwasanaeth. Bydd darparwyr gofal plant cofrestredig yn gallu gofalu am blant o unrhyw oed (0 i 12 oed) er gallwn ni ddim ond cefnogi plant cyn oed ysgol (0 i 5 oed) drwy Gynllun Cymorth Gofal Plant y Coronafeirws a phlant 3 i 4 oed cymwys drwy’r Cynnig Gofal Plant.

Hysbysu Arolygiaeth Gofal Cymru

Os gwnaethoch chi gau eich gwasanaeth oherwydd y pandemig ac rydych chi nawr yn ailagor, bydd angen i chi ddweud wrth AGC eich bod yn gofalu am blant unwaith eto. Gallwch wneud hyn drwy ddefnyddio’ch cyfrif AGC ar-lein.

Cadw’r plant a’ch staff yn ddiogel

Cyn eich bod yn ailagor eich gwasanaeth neu’n dechrau gofalu am fwy o blant, dylech chi ddarllen ein canllawiau am ddiogelu plant a staff rhag y coronafeirws.

Safonau Gofynnol Cenedlaethol a newidiadau dros-dro yn ystod pandemig y coronafeirws

Gwnaethpwyd newidiadau dros-dro i’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol er mwyn cynorthwyo gwasanaethau sy’n gofalu am blant gweithwyr allweddol a phlant agored i niwed.

Cyfnod Sylfaen Meithrin

Caiff cyllid ar gyfer y Cyfnod Sylfaen Meithrin ei ddosbarthu drwy’r Grant Cynnal Refeniw.  Penderfyniad awdurdodau lleol unigol yw sut caiff y Grant Cynnal Refeniw ei weinyddu. Felly, awdurdodau unigol fydd yn gwneud y penderfyniadau ynghylch sut caiff yr elfen hon o’r Cynnig Gofal Plant 30 awr ei gyllido yn ystod pandemig y coronafeirws a gall amrywio o un awdurdod i’r llall.

Arolygiadau

Ni fydd Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) yn cychwyn unrhyw arolygiadau rheolaidd ar unwaith, ond byddant yn cadw mewn cysylltiad â’r gwasanaethau.  Anfonwch e-bost at ciw@gov.wales os oes gennych unrhyw gwestiynau penodol.

Ni fydd Estyn yn arolygu ysgolion a gynhelir yn ystod blwyddyn academaidd mis Medi 2020 tan fis Gorffennaf 2021. 

Byddant yn gweithio gydag amrywiol randdeiliaid ar sut i addasu eu trefniadau dros y flwyddyn i ddod.

Gallwch ddarllen blog Prif Arolygydd Estyn ynghylch eu cymorth i addysg a hyfforddiant yng Nghymru yn ystod y pandemig coronafeirws.

Rhannu’r dudalen hon