Neidio i'r prif gynnwy

Prynu neu adeiladu tŷ drwy’r cynllun Cymorth i Brynu yn ystod y pandemig coronafeirws.

Cyhoeddwyd gyntaf:
30 Mehefin 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cynnwys

Cyflwyniad

Er mwyn diogelu ein cwsmeriaid, partneriaid, cydweithwyr a'u teuluoedd, rydym yn gweithio'n agos gyda Llywodraeth Cymru ac yn addasu'n gyflym i'r sefyllfa newidiol. Rydym wedi newid y ffordd rydym yn cyflenwi ein gwasanaeth ac rydym ar hyn o bryd yn defnyddio dulliau gweithio o bell a thechnoleg er mwyn ein helpu. 

Mae rhai gwasanaethau wedi'u heffeithio ac mae eraill yn cymryd hirach i'w cyflenwi nag arfer. Rydym yn ceisio ein gorau i addasu yn ystod yr amgylchiadau anarferol iawn hyn ac rydym yn gweithio'n agos iawn gyda phob un o'n partneriaid.

Os oes gennych gwestiwn na all adeiladwr eich tŷ, eich cyfreithiwr neu’ch cwmni symud tŷ ei ateb, cysylltwch â ni. Mae galwadau ffôn a negeseuon e-bost yn cymryd hirach i ymateb iddynt, ond gwnawn bopeth ag y gallwn i ymateb i'ch ymholiad. 

Ni fydd y canllawiau hyn yn dirymu neu ddisodli unrhyw gyngor gan Lywodraeth Cymru ar Fenthyciad Ecwiti Cymorth i Brynu – Cymru a gyhoeddir nawr neu yn y dyfodol.

A all y broses o brynu fy nhŷ, sy'n golygu bod arnaf angen sicrhau Benthyciad Ecwiti Cymorth i Brynu – Cymru, fynd yn ei blaen yn ystod yr adeg hon o gyfyngiadau symud y coronafeirws?

Rhaid i bob cwsmer Cymorth i Brynu – Cymru, eu cyfreithiwr/trawsgludwyr, cynghorwyr morgeisi, adeiladwyr tai a phartïon eraill yn y broses o brynu tŷ a symud tŷ gyfeirio, yn y lle cyntaf, at gyngor diweddaraf Llywodraeth Cymru.

A fydd fy Awdurdod i Barhau, o dan Fenthyciad Ecwiti Cymorth i Brynu – Cymru, yn parhau i fod yn ddilys os na allaf symud yn ystod cyfnod y cyfyngiadau symud – yn enwedig os yw'n parhau yn hirach na'r tair wythnos ddisgwyliedig bresennol? 

Mae'n amlwg nad oes neb yn gwybod am ba hyd y bydd rheolau cyfyngiadau symud y coronafeirws yn parhau yn eu lle. Fodd bynnag, mae rhai benthycwyr morgeisi yn ymrwymedig i gadw cynigion morgeisi sydd eisoes yn bodoli yn agored am gyfnod o dri mis. Os yw eich benthyciwr morgais arwystl cyntaf (h.y. eich prif fenthyciwr) wedi cytuno i hyn yn eich achos chi, yna bydd eich Awdurdod i Barhau, o dan Fenthyciad Ecwiti Cymorth i Brynu – Cymru, yn parhau i fod yn ddilys am yr un cyfnod o amser. 

Mae fy Awdurdod i Barhau yn seiliedig ar brisiad a gafodd ei wneud cyn cyfyngiadau symud y coronafeirws; a fyddwch yn parhau i'w barchu, hyd yn oed os yw'n bosibl y gallai gwerth y tŷ rwy'n ei brynu ostwng? 

Byddwn yn parhau i barchu Benthyciadau Ecwtiti Cymorth i Brynu – Cymru a gytunwyd â phrynwyr tai. Ni fyddai angen ailbrisiad arnom, cyn belled ag y bo'r prif fenthyciwr yn parhau i fod yn fodlon i'r broses fynd yn ei blaen. 

A fyddwch yn derbyn prisiadau bwrdd gwaith yn lle hynny? 

Byddwn. Os yw eich prif fenthyciwr morgais yn defnyddio prisiad bwrdd gwaith i gefnogi ei gynnig morgais, mae hynny'n dderbyniol i Gymorth i Brynu - Cymru.

Nid yw'n bosibl trefnu i syrfëwr o Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig (RICS) ddod i fy nghartref er mwyn cwblhau adroddiad prisio. A allaf ddefnyddio prisiad bwrdd gwaith yn lle hynny? 

Fel yr uchod. Os yw eich prif fenthyciwr morgais yn defnyddio prisiad bwrdd gwaith i gefnogi ei gynnig morgais, mae hynny'n dderbyniol i Gymorth i Brynu – Cymru.

Rwyf wedi neilltuo tŷ newydd oddi ar gynllun ar safle datblygu, a fydd gwaith yn parhau arno ac a fydd yn barod ar amser? 

Ar hyn o bryd, mae rhai adeiladwyr tai cofrestredig â Chymorth i Brynu – Cymru yn parhau â'u gwaith ar safleoedd. Mae eraill wedi rhoi'r gorau i weithio am resymau diogelwch, ac maent yn cynnig gwasanaethau cynnal a chadw hanfodol yn unig i breswylwyr. Mae pob adeiladwr tai yn dilyn ei ddull ei hun gan nad oes neb yn gwybod am ba hyd y bydd y rheolau hyn yn eu lle. Eich opsiwn gorau yw cysylltu â'ch adeiladwr tai er mwyn cael mwy o wybodaeth. 

Rwyf wedi neilltuo tŷ a sicrhau y bydd Benthyciad Ecwiti Cymorth i Brynu – Cymru yn mynd yn ei flaen, ond ers hynny rwyf wedi colli fy swydd o ganlyniad i gyfyngiadau symud y coronafeirws. A allaf dynnu allan o'r cytundeb? 

Bydd eich amgylchiadau yn dibynnu ar y telerau ac amodau neilltuo sydd wedi'u nodi yn eich contract prynu, ac mae'n bosib bydd gan y datblygwr yr hawl i ddidynnu unrhyw gostau rhesymol y gallant eisoes fod wedi mynd iddynt. Cysylltwch â'ch adeiladwr tai a'ch cyfreithiwr er mwyn deall eich opsiynau.

Rwy'n hynod o awyddus i symud ymlaen ar gwblhau fy nghaMae fy 'awdurdod i fwrw ati' wedi dod i ben, ac rwy'n poeni y byddaf yn colli fy nghartref. Beth fedraf i ei wneud?

Rydym mewn amgylchiadau eithriadol ac rydym yn deall eich safbwynt. Cysylltwch â ni a gwnewch gais am ymestyn eich Awdurdod i Barhau gan y bydd hyn yn galluogi proses brynu eich tŷ i barhau. Bydd llinellau ffôn a chyfrifon e-bost yn fwy prysur nag arfer oherwydd bod swyddfeydd ar gau ac rydym yn gweithio o gartref, gan ddilyn canllawiau Iechyd Cyhoeddus Cymru. 

Rwyf wedi cyfnewid contractau ar gartref newydd ac mae gen i Fenthyciad Ecwiti Cymorth i Brynu – Cymru wedi'i gytuno. A fyddaf yn gallu cwblhau'r broses brynu? 

Rydym yn ceisio'n gorau i gyflenwi ein gwasanaeth wrth weithio o bell gan fod ein swyddfeydd ar gau. Os ydych ar fin cyfnewid contractau ymhen yr ychydig wythnosau nesaf, mae'n bwysig trafod eich amgylchiadau gyda'ch cyfreithiwr ac adeiladwr tai. Byddant yn gallu eich cynghori ynglŷn â'r camau nesaf.

Fedraf i ddim fforddio symud bellach. Oes modd i mi dynnu allan o'r cytundeb?

Bydd angen i chi siarad â'ch adeiladwr tai a'ch cyfreithiwr cyn gynted â phosibl. Byddwn yn gweithio gyda'ch adeiladwr a'ch cyfreithiwr er mwyn rhoi cymorth i chi. 

Rwyf ar fin cwblhau proses werthu fy nhŷ ymhen yr ychydig ddyddiau nesaf ac rwy'n ofni na fydd fy nghwmni symud tŷ yn fodlon symud fy mhethau oherwydd y coronafeirws. Beth alla i ei wneud? 

Rhaid i bawb sy'n helpu i brynu Cymru, eu cyfreithiwr/trawsgludwyr, cynghorwyr morgais, adeiladwyr tai a phartïon eraill yn y broses o brynu a symud cartref yn gyntaf gyfeirio at Gyngor diweddaraf Llywodraeth Cymru.

Mae fy adeiladwr wedi mynd i'r wal ar ôl i ni gyfnewid cytundebau. Oes modd i mi gael ad-daliad o'm blaendal?

Bydd angen i chi gysylltu â'ch cyfreithiwr/trawsgludwr. Bydd yn adolygu'r contract y gwnaethoch ei gytuno â'ch adeiladwr tai er mwyn deall sut mae'r adeiladwr yn dal eich blaendal a phenderfynu a fydd hi'n bosibl ei gael yn ôl. 

Rwy'n talu fy ffioedd llog, ond dydw i ddim yn gweithio bellach. Ydw i'n gymwys i gael 'seibiant ad-daliadau'?

Gallwch wneud cais am rewi eich taliadau llog ar gyfer Benthyciad Ecwiti Cymorth i Brynu – Cymru am hyd at dri mis os ydych yn cael trafferth i dalu'r taliadau llog ar eich benthyciad ecwiti, oherwydd y canlynol:

  • mae'r coronafeirws arnoch
  • mae angen i chi ofalu am aelod o'r teulu sy'n dioddef o'r coronafeirws 
  • rydych yn weithiwr neu'n gontractiwr parhaol, dros dro neu amser llawn y mae eich oriau gwaith wedi gostwng naill ai dros dro neu'n barhaol 

Gwnewch gais nawr gan ddefnyddio'r ffurflen ar-lein hon er mwyn gweld a ydych yn gymwys.

Beth sy'n digwydd ar ddiwedd cael gwyliau ad-dalu dros dro? 

Pan fydd y cyfnod o wyliau ad-dalu dros dro yn dod i ben, bydd eich taliadau benthyciad ecwiti yn dychwelyd i'r taliad misol arferol. Y peth pwysig i'w gofio yw y bydd y swm sy'n ddyledus gennych yn cynyddu yn ôl swm y llog na chafodd ei dalu yn ystod y cyfnod pan gawsoch y gwyliau ad-dalu dros dro. Hefyd, yn ystod y cyfnod hwn, bydd llog yn parhau i gael ei ychwanegu at eich cyfrif ar yr un gyfradd ag sydd yn eich cytundeb benthyciad. 

Os bydd prisiau tai yn syrthio, a fydd cyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer eich cynllun yn cael ei dynnu yn ôl?

Rydym yn benderfynol o gefnogi Llywodraeth Cymru ac yn dilyn eu canllawiau yn agos. Byddwn yn parhau i weithio gyda'n partneriaid er mwyn cwblhau prosesau prynu tai ac adeiladu tai newydd. Byddwn yn darparu'r newyddion diweddaraf o ran newidiadau yn y ffordd yr ydym yn gweithio, ond rydym yr un mor benderfynol o barhau i weithredu fel arfer. 

Mae’r wybodaeth am fy Awdurdod i Fwrw Ati/Awdurdod i Gyfnewid yn cynnwys manylion am y Dreth Trafodiadau Tir o hyd. A oes angen imi sicrhau bod yr wybodaeth honno’n gael ei newid?

Nid ydyn ni am arafu’r broses o brynu eich cartref, ac felly rydyn ni wedi penderfynu peidio ag ailgyhoeddi neu ddiwygio gwaith papur. Bydd adeiladwr eich cartref a’ch cyfreithiwr yn gallu gwneud y newidiadau sydd eu hangen.

Roedd fy adeiladwr wedi cytuno i dalu fy Nhreth Trafodiadau Tir fel cymhelliad i brynu, beth ddylwn i ei wneud?

Cytundeb rhyngoch chi a’ch adeiladwr yw hwnnw. Siaradwch ag adeiladwr eich cartref ac â’ch cyfreithiwr am yr opsiynau sydd ar gael i chi.

Rhannu’r dudalen hon