Neidio i'r prif gynnwy

Sut gall pobl sy’n byw â chymorth weld eu teulu a’u ffrindiau a chadw’n saff gyda’u gweithwyr cymorth a gofal

Cyhoeddwyd gyntaf:
6 Tachwedd 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Os oes unrhyw gyfyngiadau ychwanegol yn dod i rym, megis cyfyngiadau cenedlaethol, bydd y ddeddfwriaeth, y canllawiau a’r cwestiynau cyffredin (FAQs) sy’n berthnasol i’r cyfyngiadau hynny yn cael blaenoriaeth dros y canllawiau hyn.

I bwy mae’r canllawiau hyn

Mae’r canllawiau anstatudol hyn ar gyfer tenantiaid sy’n byw â chymorth; eu teuluoedd; darparwyr tai, gofal a chymorth; a chomisiynwyr gwasanaethau, yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, awdurdodau lleol a byrddau iechyd.

Datblygwyd y canllawiau hyn mewn partneriaeth ag ystod o randdeiliaid, yn cynnwys sefydliadau sy’n cynrychioli pobl sy’n byw â chymorth; cyrff sy’n cynrychioli darparwyr gofal a chymorth; cyrff sy’n cynrychioli teuluoedd pobl sy’n byw â chymorth; Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru; Cymorth Cymru; Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru; a Chartrefi Cymunedol Cymru.

Pwrpas

Prif bwrpas y canllawiau hyn yw helpu pobl sy’n byw â chymorth, eu teuluoedd, a darparwyr tai, gofal a chymorth ynghyd â’u gweithwyr i gydymffurfio â Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 4) (Cymru) 2020 a chadw’n ddiogel.

Mae pobl sy’n byw â chymorth yn denantiaid (1) a chanddynt anghenion gofal cymdeithasol. Mae hyn yn wahanol iawn i dderbyn llety a gofal drwy drwydded a/neu drefniant cytundeb cymorth fel un pecyn, fel sy’n cael ei ddarparu mewn cartref gofal. Mae’r gwahaniaeth yn bwysig gan fod canllawiau gwahanol yn gymwys i’r rheini sy’n byw mewn cartref gofal. Mae’r rheoliadau yn gymwys i denantiaid sy’n byw â chymorth yn yr un ffordd ag i bob tenant arall.

(1) Mae rhai pobl sy’n byw â chymorth yn berchen ar eu heiddo neu ran o’u heiddo yn hytrach na rhentu fel tenantiaid. Mae’r canllawiau hyn yn gymwys i’r amgylchiadau hynny hefyd.

Cefndir

Gall y cyfyngiadau sy’n bodoli yn ystod argyfwng y coronafeirws arwain at effeithiau negyddol sylweddol ar iechyd a lles corfforol a meddyliol. Mae’r rhain yn arbennig o acíwt yn achos y rheini sy’n llai abl i ddeall yr angen i newid eu gweithgareddau rheolaidd, megis pobl ag anabledd dysgu, awtistiaeth, neu gyflwr iechyd meddwl. Lle bynnag y bo’n bosibl, dylid hybu a chefnogi ailgysylltu’n ddiogel â theulu a ffrindiau, er mwyn gwella lefelau lles, a lleihau unigrwydd a’r ymdeimlad eu bod wedi’u hynysu.

Mae’n bwysig ein bod ni oll yn cymryd cyfrifoldeb am ddiogelu ein hunain, ein ffrindiau a’n teulu, pobl eraill sy’n byw yn yr un tŷ a phobl rydym yn dod i gysylltiad â nhw, fel gweithwyr cymorth. Mae hyn yn golygu ymddwyn yn ddiogel i amddiffyn eich hun ac eraill, drwy arferion cadw pellter cymdeithasol a hylendid da, a thrwy fod yn ymwybodol o risgiau a’u lleihau.

Mae gan bobl sy’n byw â chymorth yr un hawliau â phawb arall i gwrdd ac ymweld â phobl eraill, a’r un cyfrifoldebau dros eu diogelwch nhw eu hunain a diogelwch pobl eraill. Fodd bynnag, gallai’r sefyllfa i’r rheini sy’n byw â chymorth fod yn fwy cymhleth. Maent yn derbyn gofal a chymorth, a heb i hyn ddigwydd efallai na fyddent yn gallu byw’n annibynnol. Bydd gan rai pobl lai o alluedd i wneud eu penderfyniadau eu hunain ac efallai y bydd gan bobl eraill gyfrifoldeb am wneud y penderfyniadau gorau drostynt.

Mae trefniadau byw â chymorth yn aml yn darparu llety i nifer o unigolion gyda’i gilydd, pob un â’i denantiaeth ei hun. Fodd bynnag, mae’r math o lety yn amrywio: gall pobl fyw mewn tŷ a rennir gyda chyfleusterau a rennir (megis tŷ bach, ystafell ymolchi, ystafell fyw neu gegin) neu mewn fflatiau ar wahân gydag ardaloedd cymunol.  Adnabyddir y rhain fel ‘tai amlfeddiannaeth’ (TA). Gall pob aelwyd mewn TA ffurfio aelwyd estynedig gydag un aelwyd arall, naill ai aelwyd tu allan i’r TA neu aelwyd arall o fewn y TA.

Os yw llety byw â chymorth ar ffurf TA, rhaid cymryd gofal i sicrhau nad oes mwy na 4 o unigolion sy’n byw yn y TA yn ymgynnull ar yr un pryd o fewn y llety. Y rheswm am hyn yw bod pob unigolyn o fewn y TA yn cael ei drin fel aelwyd ar wahân o dan y rheoliadau. Mae’r rheoliadau yn cyfyngu ar y nifer o unigolion sy’n cael ymgynnull dan do i 4, os nad yw’r unigolion hynny yn rhan o’r un aelwyd neu aelwyd estynedig.

Hawliau a chyfrifoldebau

Mae’n hanfodol bod gan bobl lais a rheolaeth dros eu gofal a’u lles eu hunain. Rhaid i weithwyr proffesiynol sicrhau bod gan denantiaid sy’n byw â chymorth ac, os yw’n briodol, eu teuluoedd a’u gofalwyr, ran yn y broses o asesu unrhyw risgiau yn sgil y coronafeirws, a bod unrhyw asesiad risg yn gymesur. Os yw materion yn ymwneud â galluedd meddyliol dan sylw, gan ystyried cyfrifoldebau corff cyhoeddus i gadw pobl yn ddiogel, mae’n orfodol hefyd ystyried hawliau unigol pobl, yn cynnwys darpariaethau Deddf Hawliau Dynol 1998 a Deddf Cydraddoldeb 2010.

Dylai darparwyr gofal sicrhau eu bod yn ystyried gwerthoedd ac egwyddorion moesegol wrth drefnu a darparu gofal cymdeithasol i oedolion. Mae Llywodraeth Cymru o’r farn bod y fframwaith moesegol yn Responding to COVID-19: the ethical framework for adult social care gan yr Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn rhestr gyfeirio ddefnyddiol er mwyn sicrhau bod ystyriaethau moesegol yn cael sylw yng nghyd-destun Covid-19. Mae’r fframwaith yn glir y dylid bob amser ddefnyddio parch a rheswm fel yr egwyddorion sylfaenol wrth lywio gwaith cynllunio a chefnogi dyfarniadau.

Ymweld neu gwrdd â pherson sy’n byw â chymorth

 • Os yw’r person mewn aelwyd estynedig gydag un aelwyd arall, gall aelodau’r aelwyd estynedig ymweld, cael cyswllt corfforol ac aros dros nos gyda’r person sy’n byw â chymorth o fewn eu llety.
 • Os nad yw’r ymwelydd yn rhan o aelwyd estynedig gyda’r person sy’n byw â chymorth, ni chaniateir i’r ymweliad ddigwydd dan do o fewn y llety byw â chymorth na’r tir sy’n perthyn iddo. Mae hyn yn golygu nad ydynt yn cael ymweld â’r person yng ngardd neu iard y llety byw â chymorth. Ond gall ymweliad neu gyfarfod ddigwydd yn yr awyr agored tu allan i ffiniau’r llety byw â chymorth.
 • Fodd bynnag, ni chaniateir i fwy na 4 o bobl ymgynnull yn yr awyr agored. Nid yw hyn yn cynnwys plant dan 12 oed na gofalwr person sy’n cymryd rhan yn yr ymweliad. Rhaid cadw pellter cymdeithasol.
 • Caniateir ymweliadau dan do a chyswllt corfforol hefyd gan rywun sy’n darparu gofal a chymorth i’r person sy’n byw â chymorth. Darllenwch ein canllawiau i weithwyr proffesiynol iechyd a gofal cymdeithasol.  
 • Dylai gweithwyr sy’n ymweld i ddarparu gwasanaethau personol megis trin gwallt neu drin traed, neu i osod addasiadau neu wneud gwaith cynnal a chadw ar yr eiddo, sicrhau cadw pellter cymdeithasol rhwng trigolion a staff llety byw â chymorth bob amser. Darllenwch y canllawiau Diogelu Cymru yn y gwaith.

Mae gan y rheini sy’n byw â chymorth, staff ac ymwelwyr i gyd gyfrifoldeb i sicrhau ymweliadau mor ddiogel â phosibl.

Mae llety byw â chymorth ar ffurf TA yn cynnwys aelwydydd gwahanol sydd â’u cytundebau tenantiaeth gwahanol eu hunain, ond sy’n rhannu rhai cyfleusterau, fel tŷ bach, ystafell ymolchi neu gegin. Fel y nodwyd uchod, gall pob aelwyd o fewn TA ffurfio aelwyd estynedig gydag un aelwyd arall, naill ai aelwyd arall y tu allan i’r TA neu aelwyd arall o fewn y TA.  Yn y senario gyntaf, mae hyn yn golygu bod potensial uwch i’r coronafeirws ymledu drwy’r tŷ. Felly dylai’r aelwydydd hyn fod yn ymwybodol y gallent fod yn cynyddu’r risg iddyn nhw’u hunain ac i eraill, a dylent ystyried yn ofalus y peryglon o ffurfio aelwyd estynedig â phobl sydd ddim yn byw yn eu tŷ/lleoliad byw â chymorth.

Ceir ffactorau eraill a allai gynyddu’r risgiau i’r rheini sy’n byw â chymorth. Mae’r rhain yn cynnwys proffil risg pob unigolyn sy’n byw yno (e.e. oedran, cyflyrau meddygol). Dylai pob unigolyn sy’n byw yno allu gwneud penderfyniad gwybodus ynghylch a ydynt yn barod i dderbyn y risg uwch, neu benderfyniad ynghylch y “lles pennaf” os yn briodol. Gweler yr adran perthnasol isod ar risg.

Darllenwch ein canllawiau ar ffurfio aelwyd estynedig a gadael eich cartref a chwrdd â phobl eraill .

Ymweliadau gan berson sy’n byw â chymorth i gwrdd â phobl eraill neu i aros gyda nhw

Gall person sy’n byw â chymorth ymweld ag eraill yn yr amgylchiadau canlynol:

 • Os yw person sy’n byw â chymorth yn rhan o aelwyd estynedig, gall ymweld, cael cysylltiad corfforol ac aros dros nos gydag aelodau’r aelwyd estynedig i ffwrdd o’u llety byw â chymorth.
 • Os yw’r person sy’n byw â chymorth yn ymweld â rhywun nad yw’n rhan o’i aelwyd estynedig, ni chaniateir i’r ymweliad ddigwydd dan do neu yng ngardd neu iard y person hwnnw ond gall ddigwydd yn yr awyr agored. Ni chaniateir i fwy na 4 o bobl ymgynnull yn yr awyr agored (heb gynnwys plant dan 12 oed neu ofalwr person sy’n cymryd rhan yn yr ymweliad). Rhaid cadw pellter cymdeithasol.

Gwneud penderfyniadau ac asesu risg

Mae pobl sy’n byw â chymorth yn gwneud eu penderfyniadau eu hunain am eu bywyd eu hunain, ac eithrio os yw diffyg galluedd meddyliol yn golygu bod eraill yn gwneud rhai penderfyniadau er eu lles. Rôl eu darparwyr cymorth, unrhyw dîm amlddisgyblaethol a’u teuluoedd yw eu helpu nhw i ddeall y risgiau iddyn nhw eu hunain ac i eraill, a lle bynnag y bo’n bosibl, cymryd camau i reoli’r risgiau hynny. Os yw tenantiaid â galluedd yn gwneud penderfyniadau wedyn sy’n anghyfreithlon neu os oes posibilrwydd eu bod yn rhoi eraill mewn perygl sylweddol, mae prosesau cyfreithiol a diogelu wedi’u sefydlu y dylid eu dilyn.

Dylai pawb weithio gyda’i gilydd i gynnal asesiad risg deinamig er mwyn ystyried  budd pennaf y rheini sy’n byw â chymorth a chymryd pob cam rhesymol i leihau’r tebygolrwydd o drosglwyddo’r coronafeirws drwy ddilyn y canllawiau perthnasol i ddiogelu eu hunain. Mae ‘asesiad risg deinamig’ yn golygu proses barhaus o arsylwi a dadansoddi risgiau a pheryglon mewn amgylchedd sy’n newid neu sydd â’r potensial i fod yn berygl mawr. Mae hyn yn caniatáu i risgiau gael eu hadnabod yn gyflym a chymryd camau i leihau/diddymu risgiau.

Mae’n hanfodol bod gweithwyr iechyd, gofal cymdeithasol a thai proffesiynol yn cysylltu â phobl sy’n byw â chymorth, eu teuluoedd a’u gofalwyr i gyd fel eu bod yn rhan o’r broses o asesu unrhyw risgiau, a bod unrhyw asesiad risg yn gymesur. Mae’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE) wedi paratoi cyngor defnyddiol, yn cynnwys templed asesu risg. Bydd angen i bobl sy’n byw â chymorth, eu teuluoedd, eu ffrindiau a’u darparwyr gofal a chymorth weithio’n agos gyda’i gilydd i sicrhau bod pobl yn gallu arfer eu hawliau i gwrdd ac ymweld â phobl eraill, gan amddiffyn iechyd a diogelwch pob tenant ar yr un pryd.

Wrth asesu’r risgiau sy’n gysylltiedig â ffurfio aelwydydd estynedig neu gyfleusterau a rennir, dylid ystyried ystod o ffactorau, yn cynnwys:

 • y camau sydd yn eu lle i reoli’r haint, yn cynnwys y trefniadau i lanhau cyfleusterau a rennir;
 • yr angen i sicrhau’r defnydd o eiddo personol fel tywelion, llestri a chyllyll a ffyrc, yn hytrach na’u rhannu;
 • amseru ymweliadau a gweithgareddau er mwyn lleihau cysylltiadau rhwng pobl;
 • camau i hybu cadw pellter cymdeithasol;
 • ymwybyddiaeth o nifer yr achosion o’r coronafeirws yn yr ardal leol a’r ardaloedd y mae pobl yn teithio rhyngddynt, a’r unigolion y maent yn cwrdd â nhw neu ymweld â nhw tu allan i’r aelwyd estynedig.

Efallai ei bod yn briodol rhoi eitemau atgoffa gweledol, fel posteri, neu gymhorthion cyfathrebu eraill, o gwmpas y lleoliad byw â chymorth er mwyn atgyfnerthu’r camau a fabwysiadwyd y mae’n rhaid eu dilyn.

Er mwyn bodloni dymuniadau unigolion i gael ymweliadau neu i ymweld ag eraill, dylid mynd ati i deilwra cynllun personol. Mae hyn yn golygu deall y risgiau y gall yr unigolyn neu’r ymwelydd fod yn agored iddynt wrth gael neu fynd ar ymweliad, a sut y gall hyn effeithio arnyn nhw ac eraill. Dylid ystyried i ba raddau y mae unigolyn yn agored i ganlyniadau niweidiol COVID-19 oherwydd ffactorau fel oedran neu gyflwr (neu gyflyrau) iechyd.

Mae risgiau eraill i’w hystyried ac y dylid cymryd camau i’w lliniaru, megis sefyllfaoedd lle mae’r risg o drosglwyddo’r coronafeirws yn uwch, er enghraifft:

Gellid sefydlu system o “gytundebau” ymwelwyr sy’n gofyn i ymwelwyr lenwi holiadur iechyd a diogelwch cyn ymweld. Mae’r ffordd hon o weithio’n hybu cyd-ddealltwriaeth ac yn meithrin ymddiriedaeth. Ceir ystod o adnoddau defnyddiol ar wefan y Sefydliad Gofal Cymdeithasol er Rhagoriaeth.

Cynghorir pobl sy’n byw â chymorth, ymwelwyr ac aelodau aelwyd estynedig y gellid cyfyngu ar eu gallu i ymweld yn dilyn asesiad risg ac yn ddibynnol ar amgylchiadau penodol. Dylid trafod y rhesymau am unrhyw gyfyngiadau ar ymweliadau gyda’r rheini sy’n byw â chymorth, eu haelwydydd estynedig a’u teuluoedd a’u ffrindiau, a’u cyfathrebu’n glir.

Efallai y bydd rhai pobl sy’n byw â chymorth heb alluedd i ddeall a gwneud penderfyniadau ar sail cyngor am bandemig y coronafeirws. Os nad oes gan bobl y galluedd gofynnol, bydd proses i wneud penderfyniadau ar eu rhan er eu budd pennaf eisoes wedi’i chytuno, a dylid ei dilyn. Mae’n bwysig cymryd pob cam angenrheidiol i gyfathrebu â phobl yn y ffordd y byddant yn fwyaf tebygol o’i deall. Er enghraifft, gall pobl ag awtistiaeth a phobl ag anabledd dysgu, dementia neu salwch meddwl gael trafferth yn deall cyfarwyddiadau cymhleth neu eu hanghofio. Rhaid dilyn y camau hyn, ynghyd ag egwyddorion a gofynion eraill Deddf Galluedd Meddyliol 2005, pan deimlir bod person sy’n derbyn cymorth yn ddiffygiol mewn galluedd.

Darllenwch ganllawiau y DU ar weithredu Deddf Galluedd Meddyliol 2005 yn ystod y pandemig. Ochr yn ochr â’r ddeddfwriaeth hon, mae’n bwysig ystyried hawliau’r unigolyn, yn cynnwys hawliau dan Ddeddf Hawliau Dynol 1998 a Deddf Cydraddoldeb 2010.

Gweithio mewn lleoliad byw â chymorth

Yn aml, mae lleoliad byw â chymorth yn weithle i weithwyr gofal a chymorth, yn cynnwys y rheini sy’n cael eu hariannu gan bobl sy’n derbyn taliadau uniongyrchol, yn ogystal â phobl eraill a gyflogir ar y safle, neu bobl a gyflogir i wneud gwaith ar y safle.

Mae’r rheoliadau  yn gosod dyletswyddau ar y rheini sy’n gyfrifol am waith a wneir mewn mangre reoleiddiedig i gymryd mesurau rhesymol i leihau’r risg o ddod i gysylltiad â’r coronafeirws yn y fangre, neu ledaenu’r coronafeirws gan y rheini sydd wedi bod yn y fangre.

Darllenwch ein canllawiau ar gymryd pob mesur rhesymol i leihau'r risg o ddod i gysylltiad â'r coronafeirws mewn gweithleoedd a mangreoedd sydd ar agor i'r cyhoedd

I grynhoi, rhaid iddynt:

 1. gymryd pob mesur rhesymol i sicrhau bod pellter o 2 fetr yn cael ei gynnal rhwng pob person mewn mangreoedd penodol;
 2. sicrhau bod mesurau rhesymol eraill yn cael eu cymryd i leihau’r risg o ddod i gysylltiad â’r coronafeirws, yn arbennig drwy gyfyngu ar ryngweithio agos wyneb yn wyneb a thrwy wella hylendid;
 3. darparu gwybodaeth i’r rheini sy’n mynd i mewn i’r fangre neu’n gweithio yno ynglŷn â sut i leihau risg.

Byddai’r ddyletswydd hon yn gymwys, er enghraifft, i’r rheini sy’n gyfrifol am ddarparu gofal a chymorth i’r person sy’n byw â chymorth. Y person cyfrifol fyddai’r person sy’n trefnu’r ddarpariaeth. Efallai mai’r unigolyn ei hun fydd hyn os yw’n trefnu ei ofal drwy daliadau uniongyrchol, neu’r awdurdod lleol, neu asiantaeth.

Bydd ar y rheini sy’n gyfrifol am drefnu gwirfoddolwyr mewn lleoliad byw â chymorth ddyletswydd gofal i’r gwirfoddolwyr i sicrhau, cyn belled ag y bo’n ymarferol bosibl, nad ydynt yn agored i beryglon i’w hiechyd a’u diogelwch. Os oes pobl eraill yn gweithio yn y lleoliad byw â chymorth, disgwylir i wirfoddolwyr gadw at y mesurau a sefydlwyd i leihau risg y coronafeirws, fel sy’n ofynnol yn ôl y rheoliadau a’r asesiadau risg a gwblhawyd.

Profi a hunanynysu

Dylid sicrhau bod pobl sy’n byw â chymorth a darparwyr gofal a chymorth yn ymwybodol bod rhaid iddynt hunanynysu ar unwaith a threfnu i gael prawf os ydynt yn datblygu unrhyw rai o symptomau mwyaf cyffredin COVID-19: peswch newydd, parhaus; tymheredd uchel; neu fethu arogli neu flasu, neu newid yn y gallu i arogli neu flasu. Gallai hyn olygu y dylai’r person sy’n byw â chymorth ystyried hunanynysu gydag aelodau o’i aelwyd estynedig (yn eu cartref), yn hytrach na dychwelyd i’w llety byw â chymorth arferol nes bod canlyniad y prawf yn hysbys (os yw’r prawf yn negyddol), neu nes bod y cyfnod o hunanynysu yn gorffen (os yw’r prawf yn bositif).

Yn ogystal, dylid sicrhau bod staff, darparwyr gofal a chymorth, gwirfoddolwyr ac ymwelwyr i’r lleoliad byw â chymorth yn ymwybodol o’r angen i beidio mynd i’r lleoliad os oes ganddynt unrhyw rai o symptomau COVID-19. Dylent aros gartref, hunanynysu ar unwaith a threfnu i gael prawf.

Os nad yw person yn dangos symptomau COVID-19 pan fydd yn dychwelyd i’r llety byw â chymorth ar ôl ymweliad neu ar ôl aros yn rhywle arall, a’u bod wedi cydymffurfio â chyfyngiadau megis cadw pellter cymdeithasol a gwisgo gorchudd wyneb mewn mannau cyhoeddus dan do ac ar drafnidiaeth gyhoeddus,  nid oes raid iddynt hunanynysu.

Mae tenantiaid mewn TA sy’n rhannu cyfleusterau megis cegin neu ystafell ymolchi yn cael eu trin fel aelwyd unigol at ddibenion hunanynysu. Mae hyn yn golygu, os ydych yn byw mewn tŷ a rennir, os oes unrhyw un sy’n byw yno yn gorfod hunanynysu oherwydd eu bod yn dangos symptomau’r coronafeirws, neu os yw’n hysbys eu bod wedi cael cyswllt agos â pherson sydd wedi cael prawf positif am COVID-19, rhaid i bawb yn y llety a rennir hunanynysu.  

Mae pob tenant ac aelod o staff mewn lleoliad byw â chymorth a gwasanaethau gofal cartref yn gallu cael prawf os byddant yn dangos symptomau COVID-19. Ar hyn o bryd nid oes gennym bolisi o brofi torfol ar unigolion heb symptomau sy’n byw â chymorth.  Fodd bynnag, rydym yn adolygu ein polisi ar brofi yn gyson.

Profi, Olrhain, Diogelu

Dylai pawb hefyd ymgysylltu â Phrofi, Olrhain, Diogelu os ydynt yn cael prawf positif am COVID-19, neu os yw Profi, Olrhain, Diogelu yn cysylltu â nhw oherwydd eu bod wedi bod mewn cysylltiad â pherson sydd wedi profi’n bositif am COVID-19. Mae cadw cofnodion o enwau a manylion cyswllt staff, ymwelwyr ac aelodau o aelwydydd estynedig yn allweddol er mwyn gallu ymateb yn gyflym i Brofi, Olrhain, Diogelu os bydd tenant, ymwelydd neu aelod o staff yn profi’n bositif am COVID-19, neu os ydynt wedi bod mewn cyswllt agos â pherson sydd wedi profi’n bositif am y feirws. Yn unol â gofynion GDPR, bydd rhaid hysbysu pob tenant, aelod o staff, gwirfoddolwr ac ymwelydd i lety byw â chymorth eu bod yn cadw cofnodion o fanylion cyswllt personol, a’r rheswm am hynny.

Cefnogaeth bellach

Mae’n bosibl na fydd y canllawiau hyn yn delio â phob senario. Dylid trin pob sefyllfa yn unigol, gan ystyried y ddeddfwriaeth berthnasol a sicrhau bod yr unigolion dan sylw, eu teuluoedd a’r rheini sy’n cynrychioli eu budd pennaf yn chwarae rhan lawn  mewn penderfyniadau. Gall Iechyd Cyhoeddus Cymru gefnogi asesiadau risg unigol a rhoi cyngor ynglŷn ag atal a rheoli heintiau. Cysylltwch â nhw ar 0300 00300 32.

Byddwn yn parhau i adolygu’r canllawiau hyn er mwyn sicrhau eu bod yn gyson â rheoliadau a chanllawiau ehangach.