Neidio i'r prif gynnwy

Diben

Dylid darllen y datganiad atodol hwn ar y cyd â Chanllawiau Llywodraeth Cymru ar Ymweld ag Ysbytai yn ystod y coronafeirws ac atodiadau a gyhoeddwyd ar 18 Mehefin 2021, fel y'u diwygiwyd (“y Canllawiau”). Cyhoeddwyd y Canllawiau i ddarparu fframwaith ar gyfer byrddau iechyd, ymddiriedolaethau a darparwyr gofal hosbis i hwyluso ymweliadau mewn lleoliadau gofal iechyd yn ystod y pandemig.

Cefndir

Pan gyhoeddwyd y Canllawiau, o ystyried lefel trosglwyddiad COVID-19 mewn cymunedau ledled Cymru, credwyd bod y canllawiau cenedlaethol yn briodol ac yn ddymunol er mwyn hyrwyddo dull gweithredu cyson.  

Yn fwy diweddar, mae’r darlun yn dangos amrywiadau sylweddol yn y gyfradd trosglwyddo cymunedol ar draws gwahanol rannau o Gymru. Rydym yn cydnabod y gall cyfyngiadau ar ymweld gael effaith andwyol ar gleifion a'u hanwyliaid. Mae iechyd, diogelwch a lles cleifion, cymunedau a staff darparwyr gofal iechyd yn parhau i fod yn flaenoriaeth absoliwt.  

O ganlyniad, mae Llywodraeth Cymru yn pwysleisio bod y Canllawiau'n nodi'r llinell sylfaen bresennol ar gyfer ymweld yng Nghymru yn ystod y pandemig.  

Fodd bynnag, rydym yn cydnabod y gall darparwyr gofal iechyd y mae'r Canllawiau'n berthnasol iddynt wyro oddi wrth y Canllawiau: 

  1. mewn ymateb i lefelau cynyddol o drosglwyddiad COVID-19 yn eu hardaloedd, gan, a/neu dystiolaeth o drosglwyddiad nosocomiaidd o fewn lleoliad penodol
  2. neu lefelau trosglwyddo sy'n gostwng yn eu hardal leol

Ceir canllawiau pellach ar wyro oddi wrth ganllawiau isod, ond y Bwrdd Iechyd, yr Ymddiriedolaeth neu Dîm Gweithredol yr Hosbis ddylai wneud unrhyw benderfyniad ynghylch hyn, gyda'u timau atal a rheoli heintiau eu hunain mewn cydweithrediad ag Iechyd Cyhoeddus Cymru. Mae gweithio gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru i lywio penderfyniadau lleol yn rhoi sicrwydd ar y cyd bod dull cyson o weithredu yn bodoli wrth wneud penderfyniadau i osod cyfyngiadau ymweld, sy'n mynd y tu hwnt i'r rhai a nodir yn y Canllawiau, neu yn wir wrth lacio egwyddorion y Canllawiau.

Cyfyngiadau pellach ar ymweld

Efallai y bydd angen i Fyrddau Iechyd, Ymddiriedolaethau a Hosbisau gyfyngu ar ymweliadau y tu hwnt i'r hyn a nodir yn y Canllawiau gyda lefelau cynyddol o gyfraddau trosglwyddo COVID-19 yn eu cymunedau a/neu lle ceir tystiolaeth o drosglwyddiad nosocomiaidd o fewn lleoliad penodol.

Byddai angen i'r Bwrdd Iechyd, yr Ymddiriedolaeth neu Dîm Gweithredol yr Hosbis wneud y penderfyniad hwn gyda'u timau atal a rheoli heintiau eu hunain mewn cydweithrediad ag Iechyd Cyhoeddus Cymru, yn seiliedig ar broses asesu risg i asesu a yw cyfradd yr haint yn y gymuned leol neu mewn lleoliad penodol yn ddigon uchel i gyfiawnhau ystyried cyfyngiadau pellach ar ymweliadau. Rhaid adolygu unrhyw benderfyniad i wyro oddi wrth y Canllawiau yn rheolaidd.   

Pan fydd cyfyngiadau pellach yn cael eu hystyried, bydd angen ystyried y cydbwysedd rhwng yr angen i ddiogelu iechyd y cyhoedd a'r effaith ar gleifion a'u hanwyliaid a achosir gan fynediad cyfyngedig, ynghyd ag unrhyw addasiadau rhesymol i gefnogi mynediad at asesiad neu ymyrraeth iechyd.  

Cydnabyddir y gallai fod angen i Fwrdd Iechyd, Ymddiriedolaeth neu Hosbis gyfyngu ymwelwyr o ardal gyfagos lle mae lefelau cynyddol o COVID-19, hyd yn oed os nad oes gan yr ardal lle mae eu hadeiladau lefelau uchel o COVID-19. 

Gall Ymddiriedolaethau a Byrddau Iechyd ystyried a oes angen cyfyngu ar y bobl sy'n mynd gyda chleifion i apwyntiadau wedi'u trefnu a heb eu trefnu. Unwaith eto, bydd angen i unrhyw benderfyniad o'r fath gael ei wneud gan y Bwrdd Iechyd neu Dîm Gweithredol yr Ymddiriedolaeth gyda'u timau atal a rheoli heintiau eu hunain mewn cydweithrediad ag Iechyd Cyhoeddus Cymru, yn seiliedig ar broses asesu risg i asesu a yw cyfradd yr haint yn y gymuned gyhoeddus leol neu mewn lleoliad penodol yn ddigon uchel i gyfiawnhau'r cyfyngiadau sy'n cael eu hystyried.  

Gall cyfyngiadau ar ymweld fod yn berthnasol i’r ystâd gyfan neu i leoliadau neu wardiau penodol. Bydd maint unrhyw gyfyngiadau yn cael ei benderfynu’n lleol.

Bydd angen rhoi gwybod yn glir am unrhyw wyriad oddi wrth y Canllawiau i gleifion ac ymwelwyr cyn apwyntiadau wedi'u trefnu.  

Bydd Byrddau Iechyd, Ymddiriedolaethau a Hosbisau yn gyfrifol am ddiweddaru eu canllawiau ymweld lleol i nodi unrhyw wyriadau oddi wrth y Canllawiau sy'n gosod cyfyngiadau pellach ar ymweld â chleifion mewnol ac unrhyw gyfyngiadau pellach ar bobl sy'n mynd gyda'r cleifion ac am ymateb i ymholiadau gan gleifion a'r cyhoedd. 

Caiff Byrddau Iechyd, Ymddiriedolaethau a Hosbisau gyfyngu ar ymweld a chyfyngu ar bobl sy'n mynd gyda'r cleifion i apwyntiadau wedi'u trefnu a heb eu trefnu, a hynny at ddibenion atal a rheoli heintiau mewn ymateb i’r risgiau yn sgil afiechydon heintus eraill gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i: RSV; y ffliw; norofeirws a C-difficile. Gall y broses ar gyfer gwneud penderfyniad ynglŷn ag ymweld mewn lleoliadau gofal iechyd yn ystod Coronafeirws fod yn seiliedig ar amryw o ffactorau.

Llacio’r cyfyngiadau ymweld

Gellir llacio’r cyfyngiadau ymweld yn y Canllawiau y tu hwnt i'r rhai a nodwyd, pan fo Byrddau Iechyd, Ymddiriedolaethau neu Hosbisau o'r farn bod y gyfradd trosglwyddo gymunedol yn yr ardal leol lle mae safleoedd wedi'u lleoli, ar lefel lle ystyrir bod manteision caniatáu mwy o ymweliadau, yn fwy na'r risg o drosglwyddo COVID-19. 

Byddai angen i'r Bwrdd Iechyd, yr Ymddiriedolaeth neu Dîm Gweithredol yr Hosbis wneud y penderfyniad hwn gyda'u timau atal a rheoli heintiau eu hunain mewn cydweithrediad ag Iechyd Cyhoeddus Cymru yn seiliedig ar broses asesu risg i asesu a yw cyfradd yr haint yn y gymuned leol neu yn y lleoliad yn ddigon isel i gyfiawnhau llacio’r cyfyngiadau ymweld. Rhaid adolygu unrhyw benderfyniad i wyro oddi wrth y Canllawiau yn rheolaidd. 

Dylai Ymddiriedolaethau a Byrddau Iechyd hefyd ystyried a oes angen cyfyngu ar bobl sy'n mynd gyda chleifion i apwyntiadau wedi'u trefnu a heb eu trefnu. Bydd angen hysbysu cleifion o hyn cyn apwyntiadau wedi'u trefnu.  
Bydd Ymddiriedolaethau a Byrddau Iechyd yn gyfrifol am ddiweddaru eu canllawiau ymweld lleol i nodi'r cyfyngiadau a'r ymateb i ymholiadau gan gleifion a'r cyhoedd. 

Hysbysu'r cyhoedd

Dylai Byrddau Iechyd, Ymddiriedolaethau a Hosbisau ddatblygu strategaethau cyfathrebu lleol i sicrhau eu bod yn hysbysu'r cyhoedd cyn cyflwyno cyfyngiadau pellach neu lacio’r cyfyngiadau, ar gyfer ymweld â chleifion neu fynd gyda nhw i apwyntiadau wedi'u trefnu neu heb eu trefnu mewn lleoliadau gofal iechyd.  

Dylai gwybodaeth am fynd gyda chleifion i apwyntiadau a drefnwyd gael ei nodi'n glir mewn llythyrau apwyntiad neu os nad oes digon o amser cyn apwyntiad, efallai y bydd angen ffonio'r claf neu, os nad oes gan glaf y galluedd neu os oes ganddo anghenion cyfathrebu penodol, berthynas enwebedig, gofalwr, cyfieithydd, cynorthwy-ydd cyfathrebu (yn achos claf sydd â nam ar eu clyw) neu ffrind.

Dylai gwybodaeth am gyfyngiadau pellach neu lacio cyfyngiadau ymweld gael cyhoeddusrwydd eang yn ddi-oed ar wefannau Byrddau Iechyd, Ymddiriedolaethau a Hosbisau ac ar y cyfryngau cymdeithasol cyn eu gweithredu. Dylai gwybodaeth am gyfyngiadau gael ei harddangos yn glir a dylai fod ar gael i hysbysu cleifion ac ymwelwyr.  

Hysbysu Llywodraeth Cymru

Dylai Byrddau Iechyd ac Ymddiriedolaethau hysbysu Swyddfa'r Prif Swyddog Nyrsio yn union cyn cyflwyno cyfyngiadau pellach neu lacio’r cyfyngiadau ar gyfer ymweld â chleifion neu fynd gyda nhw i apwyntiadau wedi'u trefnu neu heb eu trefnu mewn lleoliadau gofal iechyd. Anfonwch e-bost i OCNOMailbox@llyw.cymru  

Lawrlwytho'r dudalen hon fel PDF . Maint Ffeil 100 KB.

Maint Ffeil 100 KB. Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch.