Neidio i'r prif gynnwy

Cyflwyniad

Cyflwynwyd y cynllun gwarchod i ddechrau rhwng mis Mawrth a mis Awst pan roedd y feirws yn newydd. Cynghorodd Prif Swyddog Meddygol Cymru y dylai’r rhai a oedd fwyaf mewn perygl o niwed difrifol gan y coronafeirws aros gartref i'w diogelu eu hunain.

Ers cyflwyno’r cynllun gwarchod, mae llawer o fesurau diogelwch newydd wedi'u cyflwyno yn ein cymunedau a'n gweithleoedd. Mae’r rhain wedi lleihau'r angen am gyngor cyfyngol o'r fath. Gall gofyn i bobl warchod eu hunain  am gyfnod sylweddol o amser achosi niwed i iechyd meddwl a chorfforol ac felly ni fyddwn yn gofyn i bobl warchod eu hunain eto oni bai ei fod yn gwbl angenrheidiol.

Nod y canllawiau newydd hyn yw sicrhau gwell cydbwysedd rhwng darparu camau ymarferol i helpu i'ch cadw'n ddiogel a lleihau rhai o'r effeithiau niweidiol posibl ar lesiant meddyliol a chymdeithasol a oedd yn gysylltiedig â’r cyngor gwarchod blaenorol.

Mae'r Rhestr Gwarchod Cleifion yn cael ei chynnal fel y gallwn ysgrifennu at y grŵp hwn eto gydag unrhyw ddiweddariadau neu os bydd y cyngor ar warchod yn newid.

Gellir dod o hyd i Gwestiynau Cyffredin am warchod yma.

Ar gyfer pwy mae’r canllawiau hyn

Mae'r canllawiau hyn ar gyfer pobl, gan gynnwys plant, sy'n wynebu risg uchel iawn o ddatblygu salwch difrifol os ydynt yn dod i gysylltiad â'r coronafeirws, gan fod ganddynt gyflwr iechyd difrifol iawn yn barod (rhestrir y rhain isod).

Mae'r canllawiau hefyd ar gyfer teulu a ffrindiau pobl yr ystyrir eu bod yn eithriadol o agored i niwed, sydd am gael arweiniad ar sut i gadw eu ffrind/aelod o'r teulu yn ddiogel.

Beth sydd wedi newid

Rydym wedi gweld cynnydd mewn achosion ledled Cymru, ond nid yw hyn wedi newid y cyngor penodol gan Brif Swyddog Meddygol Cymru i'r rhai sydd ar y Rhestr Gwarchod Cleifion. 

Mae llythyr gan Brif Swyddog Meddygol Cymru wedi cael ei anfon at y rhai ar y Rhestr Gwarchod Cleifion i roi'r wybodaeth a'r cyngor diweddaraf iddynt. Gellir dod o hyd i gopi o'r llythyr ymaDarllenwch y fersiwn hawdd ei ddarllen o'r llythyr

Os oes gennych anabledd dysgu ac mae angen cymorth arnoch i ddeall y llythyr, gallwch gysylltu â Llinell Gymorth Anabledd Dysgu Cymru ar 0808 8000 300. Mae’r gwasanaeth hwn am ddim ac ar gael rhwng 9am a 5pm  dydd Llun i ddydd Gwener (ar gau dros y penwythnos), gan gynnwys gwyliau banc. Gallwch hefyd anfon e-bost at helpline.wales@mencap.org.uk

Beth yr ydym yn ei olygu wrth 'eithriadol o agored i niwed'?

Mae ‘pobl eithriadol o agored i niwed’ yn golygu pobl sydd â chyflwr iechyd hirdymor difrifol – oddi ar restr benodol iawn o gyflyrau.

Yn ôl yr hyn yr ydym yn ei wybod hyd yma, mae effaith eu cyflwr iechyd hirdymor ar eu system imiwnedd yn eu rhoi mewn perygl uchel o salwch difrifol os ydynt yn dod i gysylltiad â’r coronafeirws.

Mae'r bobl yn y grŵp 'eithriadol o agored i niwed' yn cynnwys:

 1. Pobl sydd wedi cael trawsblaniad organ solet
 2. Pobl â mathau penodol o ganser:
  • Pobl â chanser sydd wrthi'n cael triniaeth cemotherapi weithredol neu radiotherapi radical ar gyfer canser yr ysgyfaint
  • Pobl â chanser y gwaed neu ganser mêr esgyrn fel lewcemia, lymffoma neu myeloma ac sydd ar unrhyw gam yn eu triniaeth
  • Pobl sy'n cael imiwnotherapi neu driniaethau eraill parhaus â gwrthgyrff ar gyfer canser
  • Pobl sy'n cael triniaethau canser eraill wedi'u targedu a all effeithio ar y system imiwnedd, fel atalyddion cinasau proteinau neu atalyddion PARP
  • Pobl sydd wedi cael trawsblaniad mêr esgyrn neu drawsblaniad bôn-gelloedd yn y 6 mis diwethaf, neu sy'n dal i gymryd cyffuriau atal imiwnedd
 3. Pobl â chyflyrau anadlol difrifol gan gynnwys pob ffeibrosis systig, asthma difrifol a chlefyd rhwystrol cronig difrifol yr ysgyfaint (COPD)
 4. Pobl â chlefyd difrifol mewn un organ (e.e. clefyd yr iau/afu, clefyd cardiofasgiwlaidd, clefyd arennol, neu glefyd niwrolegol).
 5. Pobl â chlefydau anghyffredin a gwallau cynhenid mewn metabolaeth sy'n cynyddu'n sylweddol y risg o heintiau (fel diffyg imiwnedd cyfun difrifol (SCID), clefyd y crymangelloedd mewn unigolion homosygaidd)
 6. Pobl ar therapïau atal imiwnedd sy'n ddigon i gynyddu'r risg o haint yn sylweddol.
 7. Oedolion gyda Syndrom Down
 8. Menywod beichiog sydd â graddau sylweddol o glefyd ar y galon, boed yn glefyd cynhenid neu fel arall.

Os ydych chi’n credu bod rhesymau clinigol da pam y dylech gael eich ychwanegu at y Rhestr Gwarchod Cleifion, dylech drafod hyn gyda'ch meddyg teulu neu eich clinigydd yn yr ysbyty. Gallant ychwanegu pobl at y rhestr gwarchod cleifion os yw'n glinigol briodol iddynt wneud hynny.

Sut i’ch diogelu eich hun

Dylech ddilyn yr un rheolau â gweddill poblogaeth Cymru gan fod y rhain wedi'u cynllunio i leihau lledaeniad y feirws, ond dylech hefyd gymryd rhagofalon eraill fel:

 • Lleihau eich cysylltiadau. Ar hyn o bryd mae'r rhan fwyaf o achosion yn cael eu trosglwyddo rhwng teuluoedd a ffrindiau agos.
 • Cadw 2 fetr neu 3 cham oddi wrth bobl eraill sydd ddim yn byw gyda chi, o dan do ac yn yr awyr agored (lle bo hawl i wneud hynny)
 • Golchi’ch dwylo’n rheolaidd â dŵr a sebon am 20 eiliad, neu ddefnyddio hylif diheintio dwylo os nad oes cyfleusterau golchi dwylo ar gael
 • Glanhau arwynebau’n rheolaidd ac osgoi cyffwrdd pethau y mae pobl eraill wedi’u cyffwrdd
 • Cynllunio ymlaen llaw cyn mynd allan. Ystyriwch pa adeg o'r dydd rydych chi'n mynd allan a ble rydych chi'n mynd ee ceisiwch osgoi archfarchnadoedd ar adegau prysur.
 • Siopa ar-lein - gallwch gael slotiau blaenoriaeth gan archfarchnadoedd.
 • Gweithio gartref, pan fo hynny’n bosibl. Mewn amgylchedd gwaith, dylech adolygu unrhyw asesiad risg gyda'ch cyflogwr er mwyn sicrhau ei fod yn cadw at yr holl fesurau diogelwch yn sgil COVID-19. Trafodwch eich amser dechrau a’ch amser gorffen i’ch helpu i osgoi defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus ar adegau prysur.
 • Os oes angen i chi deithio pellteroedd byr, byddem yn eich annog i gerdded neu feicio, gan fod hyn nid yn unig yn gyfle da i wneud ymarfer corff, mae hefyd yn golygu eich bod allan yn yr awyr agored, sy'n lleihau’r risg yn gyffredinol.
 • O ran teithiau hirach, neu os na allwch gerdded neu feicio, ystyriwch beth y gallwch ei wneud i leihau nifer y bobl y byddwch yn dod i gysylltiad agos â nhw ee osgoi rhannu car gyda pherson arall y tu allan i'ch aelwyd.

Pethau eraill y gallech chi eu gwneud i gadw'n iach

 • Bwyta'n iach ac ymarfer corff yn rheolaidd.
 • Cofio cymryd unrhyw feddyginiaeth y mae eich meddyg wedi dweud wrthych am ei chymryd.
 • Cael eich brechu rhag y ffliw bob blwyddyn yw un o'r ffyrdd gorau o’ch diogelu eich hun. Mae'n bwysig iawn eich bod yn cael eich brechu rhag y ffliw yr hydref hwn. Dylai eich cysylltiadau yn eich aelwyd gael eu brechu rhag y ffliw hefyd, gan y bydd hynny'n rhoi mwy o amddiffyniad ichi. Mae meddygfeydd a fferyllfeydd cymunedol wedi sicrhau ei bod yn ddiogel i chi a'ch cysylltiadau yn eich aelwyd gael eich brechu.
 • Fe'ch cynghorir i ystyried cymryd 10 microgram o fitamin D bob dydd i gadw’ch esgyrn a'ch cyhyrau'n iach. Y rheswm am hyn yw efallai nad ydych yn cael digon o fitamin D o olau'r haul os ydych dan do y rhan fwyaf o'r dydd.

Os byddwch chi'n datblygu symptomau’r coronafeirws (COVID-19)

Os byddwch yn datblygu unrhyw un o'r symptomau hyn, waeth pa mor ysgafn, fe'ch cynghorir i drefnu prawf ar unwaith.

 • tymheredd uchel (dros 37.8°C)
 • peswch newydd a chyson
 • colled neu newid i’ch synnwyr arogli neu flasu arferol

Iechyd a lles meddyliol

Efallai eich bod yn teimlo'n bryderus neu'n ofnus ac mae gofalu am eich lles meddyliol a chorfforol yn bwysig. Dyma rai syniadau i’ch helpu i wneud hynny:

 • Sylwi ar eich hwyliau ac ystyried a allwch wneud unrhyw beth yn wahanol. Mae meddwl am ffyrdd o ofalu am eich lles yn gallu helpu.
 • Peidio â barnu’ch hun pan fyddwch yn cael diwrnod anodd. Mae gwahanol ffyrdd o gysuro a chalonogi’ch hun. Beth am roi cynnig ar weithgareddau ymlacio neu siarad â phobl eraill?
 • Canolbwyntio ar yr hyn y gallwch ei reoli, fel eich meddyliau a’ch ymddygiad. Bydd hyn yn cael effaith fawr ar eich hwyliau.
 • Cysylltu ag eraill. Gofynnwch am gymorth gan ffrindiau a theulu neu gan sefydliadau lleol.

Mae gwasanaethau ar gael hefyd i'ch cefnogi chi ac eraill y gallech chi fod yn poeni amdanyn nhw. Gall siarad am bryderon a phroblemau wneud pethau’n haws.

Mae llawer o linellau cymorth a gwasanaethau gwybodaeth sy'n darparu canllawiau a gwybodaeth wedi'u teilwra i bobl â chyflyrau iechyd penodol. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ofalu am eich iechyd a’ch lles meddyliol a chorfforol ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru. I'r rhai sydd â chyflyrau neu ofynion iechyd penodol, cliciwch ar y ‘Cyfeiriadur Elusennau a Sefydliadau Cymorth’.

Cwrs pedair sesiwn yw Bywyd ACTif. Mae’n ceisio addysgu pobl am straen a dioddefaint a achosir gan faterion emosiynol, fel pryder neu boen cronig. I ddechrau arni, ewch i wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Cwrs ar-lein yw SilverCloud sy’n cynnig cymorth gyda gorbryder ac iselder a llawer mwy. Mae’r cwrs cyfan yn seiliedig ar ddulliau Therapi Gwybyddol Ymddygiadol. Gallwch gofrestru yma.

Mae’r Llinell Wrando ar gyfer Iechyd Meddwl, CALL, yn darparu llinell wrando a chymorth emosiynol ar gyfer iechyd meddwl sydd ar agor 24 awr y dydd, bob dydd. Gall hefyd eich cyfeirio at gymorth lleol ac amrywiaeth o wybodaeth ar-lein. Ffoniwch 0800132737, tecstiwch 'help' i 81066 neu ewch i callhelpline.org.uk.

Mae’r gwasanaeth Monitro Gweithredol Mind yn darparu hunangymorth dan arweiniad am chwe wythnos ar gyfer gorbryder, iselder, hunan-barch a mwy. I ddechrau arni, siaradwch â’ch meddyg teulu, unrhyw weithiwr iechyd proffesiynol arall neu cofrestrwch yn uniongyrchol yn Mind.org.uk.

Mae’r Pecyn Cymorth Iechyd Meddwl Pobl Ifanc yn cysylltu pobl ifanc, rhwng 11 a 25 mlwydd oed, â gwefannau, apiau, llinellau cymorth a mwy i feithrin cadernid. Mae’r pecyn ar gael yma bit.ly/ypmhten.

Os ydych yn dal i gael trafferth ar ôl sawl wythnos a bod hynny’n effeithio ar eich bywyd bob dydd, cysylltwch â Galw Iechyd Cymru neu ffoniwch 111.

Gwaith a Chyflogaeth

Dylech weithio gartref pan fo hynny’n bosibl. Mae dyletswydd ar gyflogwyr i gymryd pob cam rhesymol i leihau lledaeniad y coronafeirws ac felly, os na allwch weithio gartref, gallwch barhau i fynd i'r gwaith. Dylai eich cyflogwr allu egluro pa fesurau y mae wedi eu rhoi ar waith i'ch cadw'n ddiogel yn y gwaith. 

Mae adnodd asesu risg ar gyfer y gweithle wedi’i lunio i helpu pobl sy'n gweithio i weld a ydynt yn wynebu risg uwch o ddatblygu symptomau mwy difrifol os byddant yn dod i gysylltiad â’r coronafeirws.  Mae'n helpu pobl i ystyried eu ffactorau risg personol ar gyfer y coronafeirws ac yn awgrymu sut i gadw'n ddiogel. Caiff y rhai a oedd yn arfer gwarchod eu hunain sgôr awtomatig o 7 a'u rhoi yn y grŵp Risg Uchel Iawn gan yr adnodd hwn, sy'n cydnabod yr amrywiaeth a’r cymhlethdod o gyflyrau sydd yn y categori hwn. Mae'r dull hwn yn cydnabod y bydd angen trafodaeth bellach arnoch gyda'ch rheolwr llinell i ystyried eich risg bersonol a'ch lleoliad gwaith. Efallai y bydd angen cynnwys yr adran Iechyd Galwedigaethol er mwyn penderfynu a yw'n ddiogel ichi ddychwelyd i'r gwaith.

Dylai’ch cyflogwr eich helpu i ddychwelyd i’r gwaith yn ddiogel a rhaid iddynt gymryd pob mesur rhesymol i leihau’r risg o ddod i gysylltiad â’r coronafeirws drwy sicrhau bod pellter o 2m yn cael ei gadw rhwng gweithwyr yn eich gweithle (os na allwch weithio gartref). Mae Llywodraeth Cymru eisoes wedi cyhoeddi canllawiau i gyflogwyr ar gamau i’w cymryd i ddiogelu’r gweithle.

Dylai cyflogwyr fod yn ystyriol o anghenion penodol gwahanol grwpiau o weithwyr neu unigolion.

Mae’n anghyfreithlon gwahaniaethu, yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol, yn erbyn unrhyw un oherwydd nodwedd warchodedig megis oedran, rhyw, anabledd, hil neu ethnigrwydd.

Mae gan gyflogwyr hefyd gyfrifoldebau penodol tuag at weithwyr anabl a'r rhai sy'n famau newydd neu fenywod beichiog.

Gallwch gael cyngor ar eich sefyllfa benodol a’ch hawliau cyflogaeth drwy fynd ar wefan Acas neu ffonio llinell gymorth Acas, 0300 123 1100.

Os ydych yn teimlo bod eich cyflogwr, neu rywun sy’n darparu gwasanaeth ichi, wedi’ch trin yn annheg mae’r Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cydraddoldeb (EASS) yn cynnig gwasanaeth cynghori am ddim. Mae’r gwasanaeth ar gael drwy ffonio 0808 800 0082, drwy ffôn testun 0808 800 0084 neu ar y wefan: www.equalityadvisoryservice.com.

Os oes gennych bryderon ynghylch eich iechyd a’ch diogelwch yn y gwaith, gallwch eu codi gydag unrhyw gynrychiolydd o’r undeb llafur sy’n gyfrifol am ddiogelwch, neu gyda’r sefydliad sy’n gyfrifol am orfodaeth yn eich gweithle, naill ai’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch neu’ch awdurdod lleol.

Rhaglen cymorth cyflogaeth sy’n cael ei hariannu’n gyhoeddus yw Mynediad i Waith. Ei nod yw ceisio helpu mwy o bobl anabl i ddechrau gweithio neu i barhau i weithio. Gall ddarparu cymorth ymarferol ac ariannol i bobl sydd ag anabledd neu gyflwr iechyd corfforol neu feddyliol hirdymor. Gall darparu cymorth pan fo angen help neu addasiadau ar rywun y tu hwnt i addasiadau rhesymol.

I gael rhagor o wybodaeth am y rhaglen Mynediad i Waith:

I gael gwybodaeth am y cymorth ariannol sydd ar gael i chi, ewch i’r wefan ar ddeall y credyd cynhwysol (gov.uk)

Plant a phobl ifanc

Gwnaeth y Prif Swyddogion Meddygol y DU ddatganiad a oedd yn nodi’r canlynol:

 • mae tystiolaeth glir bod nifer yr achosion difrifol o’r clefyd ymhlith plant oedran ysgol gynradd ac uwchradd yn isel iawn o gymharu ag oedolion, hyd yn oed os ydynt yn dal y coronafeirws 
 • mae tystiolaeth glir, o lawer o astudiaethau, bod y mwyafrif helaeth o blant a phobl ifanc yn eu harddegau sy'n dal y coronafeirws yn cael symptomau ysgafn neu ddim yn cael symptomau o gwbl.

Cafodd plant a phobl ifanc a gynghorwyd i’w gwarchod eu hunain yn y gorffennol eu nodi am resymau rhagofalus, ar adeg pan roedd gennym lai o ddata ar effeithiau’r coronafeirws ar blant nag sydd gennym nawr. Ar sail ein dealltwriaeth ehangach o’r coronaferiws, mae'r mwyafrif helaeth bellach wedi cael gwybod nad oes angen iddynt warchod eu hunain os cynghorir hyn eto yn y dyfodol, ac y dylent ddychwelyd i'r ysgol. 

Mae Llywodraeth Cymru wedi llunio canllawiau gweithredol ar gyfer ysgolion a lleoliadau eraill ar wneud safleoedd yn ddiogel i staff a dysgwyr. Darllenwch y canllawiau gweithredol i ysgolion a lleoliadau addysg.

Gofynnwyd i feddygon adolygu cofnodion plant a oedd 18 oed ar 16 Awst 2020 i weld a ddylent barhau i fod ar y Rhestr Gwarchod Cleifion. Bydd llythyr yn cael ei anfon gyda chanlyniad yr adolygiad hwn. Mewn rhai achosion, efallai y bydd angen i feddygon siarad â chi am hyn a byddant yn cysylltu â chi'n uniongyrchol. Bydd plant yn aros ar y Rhestr Gwarchod Cleifion oni ddywedir wrthynt eu bod wedi'u tynnu oddi arni.

Gofal a Chymorth

Gall gofalwyr neu weithwyr cymorth sy’n eich helpu â’ch anghenion bob dydd barhau i ddod i’ch gweld, oni bai bod ganddynt arwyddion o’r coronafeirws. Rhaid i ofalwyr neu weithwyr cymorth olchi eu dwylo â dŵr a sebon am 20 eiliad ar ôl cyrraedd eich cartref, a pharhau i wneud hynny’n aml tra byddant yn eich cartref.   

Mae'n syniad da trafod beth fyddai’n digwydd pe bai un o’ch gofalwyr yn mynd yn sâl, ac ystyried cynllun wrth gefn. Os nad oes gennych ffrindiau neu deulu a all eich helpu, mae grwpiau cymunedol lleol a allai fod o gymorth. Os nad ydych yn gallu cael gafael ar grŵp cymunedol lleol, gallwch gysylltu â'ch awdurdod lleol i gael cyngor – mae manylion cyswllt ar gyfer pob awdurdod lleol wedi'u cynnwys yn y llythyr gan Brif Swyddog Meddygol Cymru.

Os ydych yn gofalu am rywun sy'n agored iawn i niwed, gallwch gael gwybodaeth am wahanol ffynonellau cymorth y gellid eu defnyddio a chael cyngor pellach ar greu cynllun wrth gefn. Mae’r wybodaeth hon ar gael gan CarersUK.

Efallai y bydd yn ofynnol i'r rhai sy'n byw mewn cartrefi gofal gydymffurfio â chyfyngiadau eraill o hyd, o ganlyniad i'r canllawiau ymwelwyr â chartrefi gofal sydd ar gael yn Ymweliadau â chartrefi gofal: canllawiau i ddarparwyr. Bydd y canllawiau hyn yn parhau i gael eu hadolygu, er mwyn sicrhau eu bod yn gyson â'r cyfyngiadau ehangach.

Mae canllawiau hefyd ar gael ar sut y gall pobl mewn byw â chymorth weld teulu a ffrindiau a chadw’n saff gyda'u gweithwyr cymorth a gofal.

Os na allwch fynd i siopa eich hun neu gael cymorth gan ffrindiau, perthnasau, cymdogion neu wirfoddolwyr, mae slotiau cyflenwi archfarchnadoedd â blaenoriaeth ar gael i chi ar-lein.

Mae llawer o archfarchnadoedd  yn cynnig bocsys bwyd y gallwch eu harchebu i gael eu danfon at eich drws.  Mae'r rhan fwyaf hefyd wedi cyflwyno gwahanol ddulliau e-dalu i gael gwared â’r angen i gael gafael ar arian parod os bydd pobl eraill yn siopa ar eich rhan. Darllenwch fwy am opsiynau eraill

Er i’n Cynllun Cenedlaethol ar gyfer Cyflenwi Presgripsiynau a’n Gwasanaeth gan y Post Brenhinol dod i ben ar 30 Medi, yn dilyn rhewi’r cynllun gwarchod ar 16 Awst, mae fferyllfeydd cymunedol yn parhau i flaenoriaethu slotiau danfon meddyginiaeth i'r rhai sydd â'r angen mwyaf. Os oes gennych rywun a all gasglu eich meddyginiaethau, gofynnwch iddyn nhw wneud hynny. Os nad oes angen eu danfon atoch mwyach, cysylltwch â'ch fferyllfa i'w hysbysu.

Mae gwasanaeth ar gael hefyd os yw'r coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio arnoch chi, neu rywun rydych chi'n ei adnabod, a bod angen cymorth ychwanegol arnoch. Bydd hyn yn eich helpu i ddod o hyd i wybodaeth am amrywiaeth eang o faterion, o dalu biliau i ddod o hyd i rywle i fyw.

Os oes angen cymorth arnoch gan wirfoddolwr neu fudiadau gwirfoddol, bydd eich Cyngor Gwirfoddol Sirol lleol yn gallu eich rhoi mewn cysylltiad â sefydliadau a allai helpu.

Apwyntiadau ysbyty a meddyg teulu

Mae apwyntiadau meddygon teulu yn parhau i fod ar gael, er efallai y bydd y rhain yn cael eu cynnig dros y ffon, drwy e-bost neu ar-lein i ddechrau. Os bydd rhaid ichi gael eich gweld wyneb yn wyneb, bydd eich practis meddyg teulu yn cysylltu â chi i roi gwybod beth y dylech ei wneud. Mae'n bwysig iawn eich bod yn parhau i fynd i apwyntiadau ac yn ceisio cymorth ar gyfer materion meddygol brys. 

Bydd eich ysbyty neu’ch clinig yn cysylltu â chi os bydd rhaid gwneud unrhyw newidiadau i’ch gofal neu’ch triniaeth. Ffoniwch eich ysbyty neu’ch clinig os oes gennych unrhyw gwestiynau am eich apwyntiad.