Neidio i'r prif gynnwy

Sylwer: Mae Awdurdod Cyllid Cymru yn cadw gwybodaeth fanwl am bobl a sefydliadau sy’n talu trethi datganoledig yng Nghymru. Dylai asiantwyr wneud yn siŵr eu bod yn rhoi copi o Hysbysiad Preifatrwydd ACC i drethdalwyr fel eu bod yn deall pa wybodaeth bersonol sy’n cael ei chasglu a’i phrosesu.

Am yr asiant

Enw a chyfeiriad yr asiant

Mae'r blwch hwn wedi’i lenwi’n barod â'r wybodaeth a ddarparoch chi wrth gofrestru. Gallwch newid hyn drwy gysylltu ag ACC.

Cyfeirnod yr asiant (dewisol)

Eich rhif cyfeirnod chi yw hwn. Os yw’r cyfeirnod yn hirach na'r lle sydd wedi’i ddarparu, defnyddiwch dalfyriadau.

Am y Prynwr (Unigolion)

 • Pan mae Ymddiriedolaethau’n gysylltiedig

  Os yw’r prynwr yn gweithredu ar ran ymddiriedolaeth noeth, rhowch fanylion y buddiolwr.  Os yw’r prynwr yn gweithredu fel unrhyw fath o arall o ymddiriedolaeth (h.y. setliad), rhowch fanylion yr ymddiriedolwr/ymddiriedolwyr.

  Os nad yw'r buddiolwr neu'r ymddiriedolwr yn unigolyn / grŵp o unigolion, neu os yw’r ymddiriedolaeth wedi’i chofrestru (gyda Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi), peidiwch â llenwi'r adran hon.

  Am ragor o gymorth ac arweiniad ar ymddiriedolaethau.

 • Pan nad oes Ymddiriedolaethau’n gysylltiedig

  Os nad yw'r prynwr yn unigolyn / grŵp o unigolion, peidiwch â llenwi'r adran hon.

  Gallwch ychwanegu prynwr ychwanegol drwy ddychwelyd i dudalen crynodeb eich ffurflen ddrafft a dewis ‘ychwanegu prynwr arall’.

Teitl

Os nad yw'r teitl priodol yn cael ei ddangos fel opsiwn, cewch lenwi'r blwch “Arall (nodwch)”. Os nad yw’r teitl priodol yn ffitio yn y blwch hwn, defnyddiwch dalfyriadau. Er enghraifft, gallwch ddefnyddio Capt. yn lle Capten.

Enw cyntaf y prynwr

Rhowch enw cyntaf y prynwr. Cewch roi enw canol hefyd.

Cyfenw'r prynwr

Rhowch gyfenw’r prynwr.

Cyfeiriad y prynwr

Dyma brif gartref y prynwr o’r dyddiad y mae’r trafodiad yn dod i rym. Defnyddiwch ‘chwilio cyfeiriad’ i ddod o hyd i’ch eiddo. Mae hyn yn helpu i wneud yn siŵr fod y data’n gywir. Os na allwch chi ddod o hyd i’r cyfeiriad gyda’r cyfrwng chwilio cyfeiriad, gallwch ei roi i mewn eich hun.

Dyddiad geni’r prynwr

Mae'n rhaid i chi ateb y cwestiwn hwn.

Rhowch ddyddiad geni’r prynwr, gan ddefnyddio’r fformat dd/mm/bbbb. Er enghraifft, 28/06/1979.

Rhif ffôn y prynwr

Rhowch rif ffôn y prynwr yn ystod y dydd gan gynnwys y cod ardal. Cewch roi rhif ffôn symudol os yw’n haws defnyddio hwn i gysylltu â'r prynwr.

Rhif Yswiriant Gwladol y Prynwr

Mae'n rhaid i chi ateb y cwestiwn hwn os yw’r prynwr yn unigolyn sydd â rhif Yswiriant Gwladol parhaol.

Rhowch y rhif Yswiriant Gwladol cywir ar gyfer y prynwr. Bydd rhif Yswiriant Gwladol yn edrych yn debyg i hyn; QQ 12 34 56 A, a bydd ar gael ar slipiau cyflog gan gyflogwr, neu unrhyw lythyr oddi wrth yr Adran Gwaith a Phensiynau neu Ganolfan Byd Gwaith.

Peidiwch â defnyddio rhif Yswiriant Gwladol dros dro (mae’r rhain bob amser yn cychwyn â ‘TN’):

 • Dulliau Adnabod eraillDewiswch y rhif adnabod sydd gennych chi neu dewiswch “Arall” a llenwi’r blwch “Arall (nodwch)” i ddweud wrthym i ba fath o ddull adnabod mae eich rhif cyfeirnod/adnabod yn berthnasol.
  Rhowch y rhif adnabod sydd ar gael ar y math o ddull adnabod rydych yn ei ddefnyddio.
 • Ar gyfer pasbortau, trwyddedau gyrru, a Chardiau Adnabod, os byddant wedi cael eu rhoi yn y DU, mae’r rhif adnabod ar gael ar eich pasbort / trwydded yrru / Cerdyn Adnabod chi.
 • Ar gyfer Cyfeirnodau Treth Unigryw, os ydynt wedi cael eu rhoi yn y DU, bydd ganddynt 10 digid (er enghraifft, 12345 67890). Bydd y rhif i’w gael ar unrhyw ohebiaeth oddi wrth CThEM, neu drwy fewngofnodi i gyfrif ar-lein y prynwr gyda CThEM.
 • Rhaid i chi hefyd ddangos pa wlad roddodd y dull adnabod i chi yn y blwch “Y wlad a roddodd y dull adnabod”.

Ydy’r prynwr yn gweithredu fel ymddiriedolwr?

Os ydy’r buddiant mewn tir yn cael ei gaffael ar ymddiried a'r prynwr yn ymddiriedolwr neu’n un o sawl ymddiriedolwr, dewiswch yr ateb “Ydy” Atebwch “Nac ydy” ymhob achos arall.

Mae gwybodaeth am y ffordd mae'r Dreth Trafodiadau Tir yn berthnasol i fuddiannau mewn ymddiriedolaethau.

A oes cysylltiad rhwng y prynwr a’r gwerthwr?

Mae'r diffiniad o ‘cysylltiad’ ar gael yn adran 1122 o Ddeddf Treth Gorfforaeth 2010.  Dyma enghreifftiau o bersonau cysylltiedig ond heb eu cyfyngu i’r rhain: 

 • gŵr, gwraig neu bartner sifil
 • brawd neu chwaer, ei hynafiaid ef neu hi a’u disgynyddion uniongyrchol
 • partneriaid busnes a’u perthnasau
 • person a chwmni maent yn eu rheoli
 • dau gwmni sy’n cael eu rheoli gan yr un person

Mae’r Ddeddf Treth Gorfforaeth

Mae rhagor o wybodaeth am drafodiadau cysylltiol ar gael yn LTTA/2040

Atebwch ‘Oes’ os yw’r prynwr yn gysylltiedig â’r gwerthwr mewn unrhyw rai o’r ffyrdd a ddiffinnir yn adran 1122 o Ddeddf Treth Gorfforaeth (CTA) 2010. Fel arall, atebwch “Nac oes”.

Gwybodaeth am y prynwr (Sefydliadau)

 • Pan fydd Ymddiriedolaethau’n gysylltiedig

  Os yw’r prynwr yn gweithredu ar ran ymddiriedolaeth noeth, rhowch fanylion y buddiolwr. Os yw’r prynwr yn gweithredu fel unrhyw fath o arall o ymddiriedolaeth (h.y. setliad), rhowch fanylion yr ymddiriedolwr/ymddiriedolwyr.

  Os nad yw'r buddiolwr neu’r ymddiriedolwr yn unigolyn / grŵp o unigolion, rhaid i chi lenwi'r adran hon.

  Os yw’r ymddiriedolaeth wedi’i chofrestru, rhowch enw’r ymddiriedolaeth a rhif Cyfeirnod Treth Unigryw’r ymddiriedolaeth (fel y’i rhoddwyd gan CThEM). Os nad yw'r ymddiriedolaeth wedi’i chofrestru, peidiwch â llenwi'r adran hon; dewiswch Unigolyn.

  I gael rhagor o gymorth ac arweiniad ar ymddiriedolaethau.

 • Pan nad oes Ymddiriedolaethau’n gysylltiedig

  Os nad yw'r prynwr yn unigolyn / grŵp o unigolion, rhaid i chi lenwi'r adran hon. Gallwch ddewis prynwyr ychwanegol oddi ar dudalen crynodeb y ffurflen ddrafft.

Enw'r sefydliad

Rhowch enw cyfreithiol cofrestredig y prynwr. Os yw enw’r prynwr yn hirach na’r lle sydd ar gael, defnyddiwch dalfyriadau.

Enw masnachu'r sefydliad

Rhaid i chi ateb y cwestiwn hwn os yw’r enw masnachu'n wahanol i'r enw cyfreithiol. Rhowch enw masnachu’r prynwr. Os oes gan y prynwr fwy nag un enw masnachu, rhowch yr enw masnachu sy’n cael ei ystyried yr un sy’n cael ei ddefnyddio fwyaf neu sy’n fwyaf adnabyddus. Os yw’r enw masnachu’n hirach na'r lle sydd wedi’i ddarparu, defnyddiwch dalfyriadau.

Cyfeiriad y sefydliad

Rhowch y cyfeiriad y gallwn ei ddefnyddio i ysgrifennu at y prynwr ar ôl y dyddiad y daw’r trafodiad tir i rym. Defnyddiwch ‘chwilio cyfeiriad’ i ddod o hyd i’ch eiddo fel bo gennym ddata cywir. Os na allwch chi ddod o hyd i’r cyfeiriad cywir gyda’r offer chwilio cyfeiriad, gallwch ei roi i mewn eich hun.

 • Ydy’r cwmni wedi ei leoli yn y Deyrnas Unedig?

  Os yw’r sefydliad:

  • wedi’i leoli yn y DU yn unig, neu
  • â’i bencadlys yn y DU, neu
  • â sefydliad parhaol arall (fel y’i diffinnir at ddibenion treth y DU yn adrannau 1141 a 1142 o Ddeddf Treth Gorfforaeth 2010) yn y DU,

  atebwch “Ydy”.

  Ymhob achos arall, atebwch “Nac ydy”.

  I gael rhagor o wybodaeth am adrannau 1141 a 1142 o Ddeddf Treth Gorfforaeth 2010.

 • Rhif cofrestru Tŷ'r Cwmnïau, lle bo'n berthnasol

  Os yw’r sefydliad wedi’i gofrestru gyda Tŷ'r Cwmnïau, rhowch Rif Cofrestru’r Cwmni. Mae’r rhif hwn i'w gael ar eich tystysgrif ymgorffori, neu ar unrhyw ddogfen arall y bydd Tŷ'r Cwmnïau yn ei hanfon atoch chi. Bydd y Rhif Cofrestru Cwmni yn gyfuniad o 8 rhif neu ddwy lythyren a chwe rhif. Er enghraifft, 12345678, neu AB123456.

 • Rhif TAW, os yw’n berthnasol

  Rhowch y rhif cofrestru TAW. Gwnewch yn siŵr fod y rhif cofrestru TAW yn un dilys. Dylai fod yn 9 digid; er enghraifft, 123 4567 89 a dim nodau alffa. Ni fydd yn cychwyn â'r rhif 0. Bydd y rhif hwn ar eich Tystysgrif Cofrestru TAW chi neu ar dystysgrif eich cleient, neu ar anfonebau.

 • Dulliau adnabod eraill

  Os nad oes gan y sefydliad rif TAW neu rif Tŷ'r Cwmnïau, gallwch ddarparu dull adnabod arall.

  Os yw’r prynwr yn fusnes yn gweithredu yn y DU, bydd Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi (CThEM) wedi darparu’r Cyfeirnod Treth Unigryw a Chyfeirnod Treth Unigryw’r Bartneriaeth / Ymddiriedolaeth. Bydd y rhain yn 10 digid o hyd; er enghraifft, 12345 67890. Bydd y cyfeirnodau hyn ar gael ar ohebiaeth oddi wrth CThEM, neu drwy fewngofnodi i gyfrif ar-lein y prynwr gyda CThEM.

  Os yw’r prynwr yn elusen gofrestredig yn y DU, bydd Rhif Cofrestru’r Elusen ar gael ar Dystysgrif Cofrestru Elusen y prynwr. Os na allwch chi ddod o hyd i'r dystysgrif, gallwch gael copi.

  Os nad yw’r prynwr wedi’i leoli yn y DU, rhowch gyfeirnod y tu allan i’r DU a nodi pa wlad a roddodd y cyfeirnod.

Ydy’r prynwr yn gweithredu fel ymddiriedolwr?

Os yw’r buddiant mewn tir yn cael ei gaffael ar ymddiried a'r prynwr yn ymddiriedolwr neu’n un o sawl ymddiriedolwr, atebwch “Ydy”. Atebwch “Nac ydy” ymhob achos arall.

Mae gwybodaeth am y ffordd mae'r Dreth Trafodiadau Tir yn berthnasol i fuddiannau mewn ymddiriedolaeth.

A oes cysylltiad rhwng y prynwr a’r gwerthwr?

Mae'r diffiniad o ‘cysylltiad’ ar gael yn adran 1122 o Ddeddf Treth Gorfforaeth 2010. Dyma enghreifftiau o bersonau cysylltiedig ond heb eu cyfyngu i’r rhain:

 • gŵr, gwraig neu bartner sifil
 • brawd neu chwaer, ei hynafiaid ef neu hi a’u disgynyddion uniongyrchol
 • partneriaid busnes a’u perthnasau
 • person a chwmni maent yn eu rheoli
 • dau gwmni sy’n cael eu rheoli gan yr un person

Mae’r Ddeddf Treth Gorfforaeth

Mae rhagor o wybodaeth am drafodiadau cysylltiol ar gael yn LTTA/2040:

Atebwch “Oes” os yw’r prynwr yn gysylltiedig â’r gwerthwr mewn unrhyw rai o’r ffyrdd a ddiffinnir yn adran 1122 o Ddeddf Treth Gorfforaeth (CTA) 2010. Fel arall, atebwch “Nac oes”.

Gwybodaeth am y Gwerthwr (Unigolion)

Gallwch ychwanegu gwerthwyr ychwanegol drwy ddychwelyd i dudalen crynodeb eich ffurflen ddrafft a dewis ‘ychwanegu gwerthwr arall’.

Teitl

Os nad yw'r teitl priodol yn cael ei ddangos fel opsiwn, cewch lenwi'r blwch “Arall (nodwch)”. Os nad yw’r teitl priodol yn ffitio yn y blwch hwn, defnyddiwch dalfyriadau. Er enghraifft, gallwch ddefnyddio Capt. yn lle Capten.

Enw cyntaf y gwerthwr

Rhowch enw cyntaf y gwerthwr. Cewch roi enw canol hefyd.

Cyfenw'r gwerthwr

Rhowch gyfenw’r gwerthwr.

Cyfeiriad y gwerthwr

Dyma brif gartref y gwerthwr o’r dyddiad y mae’r trafodiad yn dod i rym.

Gwybodaeth am y gwerthwr (Sefydliadau)

Enw'r sefydliad

Rhowch enw cyfreithiol cofrestredig y gwerthwr. Os yw enw’r gwerthwr yn hirach na’r lle sydd ar gael, defnyddiwch dalfyriadau.

Enw masnachu'r sefydliad

Rhowch enw masnachu’r gwerthwr. Os oes gan y gwerthwr fwy nag un enw masnachu, rhowch yr enw masnachu sy’n cael ei ystyried yr un sy’n cael ei ddefnyddio fwyaf neu sy’n fwyaf adnabyddus. Os yw’r enw masnachu’n hirach na'r lle sydd ar gael, defnyddiwch dalfyriadau.

Cyfeiriad y sefydliad

Rhowch y cyfeiriad y gallwn ei ddefnyddio i ysgrifennu at y gwerthwr ar ôl y dyddiad y daw'r trafodiad tir i rym. Defnyddiwch ‘chwilio cyfeiriad’ i ddod o hyd i’ch eiddo fel bo gennym ddata cywir. Os na allwch chi ddod o hyd i’r cyfeiriad cywir gyda’r offer chwilio cyfeiriad, gallwch ei roi i mewn eich hun.

Gwybodaeth am asiant y gwerthwr

Enw asiant y gwerthwr

Rhowch enw’r cyfreithiwr neu berson arall sy’n gweithredu fel asiant ar ran y gwerthwr. Os yw enw’r asiant yn hirach na’r lle sydd ar gael, defnyddiwch dalfyriadau.

Cyfeiriad asiant y gwerthwr

Defnyddiwch ‘chwilio cyfeiriad’ i ddod o hyd i’ch eiddo fel bo gennym ddata cywir. Os na allwch chi ddod o hyd i’r cyfeiriad cywir gyda’r offer chwilio cyfeiriad, gallwch ei roi i mewn eich hun. 

Gwybodaeth am y tir

Gallwch ychwanegu parseli ychwanegol o dir drwy ddychwelyd at y sgrin crynodeb ar gyfer pob ffurflen ddrafft.

Cyfeiriad y tir sy'n cael ei brynu

Defnyddiwch ‘chwilio cyfeiriad’ i ddod o hyd i’ch eiddo fel bo gennym ddata cywir. Os na allwch chi ddod o hyd i’r cyfeiriad cywir gyda’r offer chwilio cyfeiriad, gallwch ei roi i mewn eich hun.

Disgrifiad o leoliad y tir

Os nad oes gan y tir gyfeiriad post, dylech roi disgrifiad o leoliad y tir mewn perthynas â nodweddion amlwg cyfagos.

Os nad oes cyfeiriad post, rhaid i chi roi cynllun o'r tir i'r Swyddfa Brisio. Rhaid i'r cynllun gynnwys y dimensiynau, a disgrifiad llawn o'r ffiniau yn ogystal â Chyfeirnod Unigryw y Trafodiad (CUT - UTRN) y byddwn ni yn ei roi i chi. Gallwch anfon yr wybodaeth hon yn electronig at Asiantaeth y Swyddfa Brisio yn sdlt@voa.gsi.gov.uk.

Awdurdod lleol

Rhowch enw'r awdurdod lleol sy’n gyfrifol am yr ardal lle mae’r tir wedi’i leoli. Rhaid i chi roi’r awdurdod lleol priodol o’r rhestr.

Cyfeirnod unigryw’r eiddo

Bydd hwn yn cael ei lenwi’n awtomatig pan fyddwch yn dewis cyfeiriad gan ddefnyddio’r offer chwilio cod post. Os byddwch wedi rhoi’r cyfeiriad i mewn eich hun, bydd angen i chi wneud yr un peth wrth roi Cyfeirnod Unigryw’r Eiddo.

Rhif y teitl

Os yw’r eiddo wedi’i gofrestru, rhowch rif y teitl. Os oes mwy nag un teitl yn berthnasol i rannau gwahanol o’r eiddo, rhowch yr holl deitlau yma.

Ydy hwn yn drafodiad croes-deitl Cymru-Lloegr?

Os yw'r darn tir i gyd a’i ffiniau wedi’u lleoli’n gyfan gwbl yng Nghymru, atebwch “Nac ydy”. Os oes rhan o'r tir a’i ffiniau yng Nghymru a rhan ohono yn Lloegr (ni waeth pa mor fach yw’r rhan honno), atebwch “Ydy”.

I gael rhagor o gymorth ac arweiniad am drafodiadau croes-deitl

Cyfanswm y gydnabyddiaeth am gyfanswm y teitl

Os yw hwn yn drafodiad croes-deitl, rhowch gyfanswm y gydnabyddiaeth sy’n cael ei wneud am gyfanswm y teitl(au), gan gynnwys y rhannau yng Nghymru ac yn Lloegr.

Dylai'r swm y byddwch yn ei nodi fel cydnabyddiaeth gynnwys y canlynol lle bo’n briodol:

 • cyfanswm y gydnabyddiaeth mewn arian neu gyfwerth ariannol a roddwyd gan y prynwr ym mha ffurf bynnag ar gyfer y tir neu eiddo
 • cyfanswm y gydnabyddiaeth a roddwyd ar gyfer yr aseiniad
 • unrhyw bremiwm
 • os oes gofyniad cyfreithiol i dalu Treth Trafodiadau Tir ar y gwerth marchnadol, nodwch y gwerth marchnadol
 • unrhyw Dreth ar Werth sydd i'w thalu

Os oes les yn gysylltiedig â'r trafodiad, ni ddylai’r gydnabyddiaeth gynnwys rhent.

Rhowch y swm wedi’i dalgrynnu i lawr i’r bunt agosaf.

Ydy hwn yn dir amaethyddol neu’n dir datblygu?

Tir amaethyddol yw tir a ddefnyddir yn bennaf at ddibenion amaethyddol; er enghraifft, magu da byw, tyfu cnydau, neu weithgareddau tebyg.

Tir datblygu yw tir mae’r prynwr yn ei brynu i’w ddatblygu at ddibenion preswyl, masnachol neu beirianneg sifil. Does dim angen cael caniatâd cynllunio.

Os yw'r tir yn cyfateb i'r naill ddiffiniad neu'r llall, atebwch “Ydy”. Ymhob achos arall, atebwch “Nac ydy”.

Beth yw arwynebedd y tir?

Os yw'r trafodiad yn ymwneud â thir amaethyddol neu dir datblygu, rhaid i chi nodi'r arwynebedd. Dewiswch un ai metrau sgwâr neu hectarau. Peidiwch â defnyddio unrhyw uned fesur arall.

 • Os ydych chi’n defnyddio’r mesur metrau sgwâr, rhowch rif cyfan wedi’i dalgrynnu i lawr i'r metr sgwâr agosaf ac
 • Os ydych chi’n defnyddio’r mesur hectarau, talgrynnwch i lawr i’r ddau le degol agosaf

A oes unrhyw fwynau neu hawliau mwynau wedi’u cadw yn ôl yng ngweithredoedd y teitl?

Os oes unrhyw fwynau neu hawliau mwynau wedi’u cadw yn ôl, bydd yn cael ei ddangos ar weithredoedd y teitl. Os oes hawliau o'r fath yn bodoli, atebwch “Oes”, ni waeth pwy sy’n dal yr hawliau hynny.

Fel arall, atebwch “Nac oes”.

A oes unrhyw dir yn cael ei gyfnewid neu ei ran-gyfnewid?

Os yw tir yn rhan o’r gydnabyddiaeth rhwng y prynwr a’r gwerthwr, atebwch “Oes”. Fel arall, atebwch “Nac oes”.

Cyfeiriad y tir sydd wedi’i ran-gyfnewid

Os yw’r tir wedi cael ei gyfnewid, rhowch gyfeiriad post y tir a gafodd ei ran-gyfnewid.

Gwybodaeth am y trafodiad

Pa fath o drafodiad trethadwy yw hwn?

 1. “Preswyl” os yw’r trafodiad yn cynnwys:
  • adeilad  a  ddefnyddir  fel  un  annedd  neu  ragor,  neu  sy’n  addas  i’w  ddefnyddio felly, neu sydd yn y broses o gael ei godi neu ei addasu i’w ddefnyddio felly
  • tir sy’n ardd neu’n diroedd, neu’n ffurfio rhan o ardd neu diroedd adeilad a ddisgrifir uchod
  • buddiant mewn tir neu hawl dros dir sy’n bodoli er budd adeilad felly neu ei diroedd (er enghraifft hawl tramwy i fynd i'r annedd)

   Os dewisir "Preswyl (prif gyfraddau a chyfraddau uwch)” a bod y prynwr yn unigolyn, dewiswch a yw hwn yn eiddo preswyl cyfraddau uwch (e.e. ail gartrefi / prynu i osod, ac ati)' oherwydd:
  • y prynwr / un o’r prynwyr eisoes yn dal prif fuddiant mewn eiddo arall, 
  • y prynwr yn gwmni cyfyngedig
  • y trafodiad yn destun y cyfraddau uwch am ryw reswm arall

   Os ydych wedi dewis na, byddwch yn gallu mynd ymlaen i’r adran nesaf a bydd ‘prif drethi’ yn cael ei ddefnyddio wrth gyfrifo.

   Os dewiswch ydy, bydd ‘trethi preswyl uwch’ yn cael ei ddefnyddio wrth gyfrifo, a dylech ddweud a ydych yn rhagweld y byddwch yn hawlio’r gyfradd uwch yn ôl o fewn y 3 blynedd nesaf ar y trafodiad hwn.
    
  • Os dewisir "preswyl (prif gyfraddau a chyfraddau uwch) a bod y prynwr yn cynnwys sefydliad bydd angen i chi ddewis a yw'r eiddo’n cynnwys annedd. Pan fydd sefydliad yn prynu annedd bydd yn rhaid iddo dalu cyfraddau uwch fel arfer - hyd yn oed os nad yw'n berchen ar unrhyw anheddau eraill. 
    
 2. Amhreswyl” os nad yw’r eiddo cyfan yn cyfateb i'r diffiniad o “preswyl” yn (1) uchod.
 3. “Defnydd cymysg” os ond rhan o’r eiddo sy’n cyfateb i'r diffiniad o “preswyl” yn (1) uchod.
 4. Am ragor o wybodaeth am drafodiadau sy’n destun y cyfraddau uwch.

Ydych chi’n rhagweld y byddwch chi’n hawlio’r gyfradd uwch yn ôl o fewn 3 blynedd ar y trafodiad hwn?

Os ydych chi wedi dewis “preswyl cyfradd uwch” mae’n rhaid i chi ateb y cwestiwn hwn. Mewn rhai amgylchiadau, gallwch hawlio elfen cyfradd uwch y dreth y taloch chi ar y trafodiad hwn yn ôl.

Am ragor o wybodaeth.

Os ydych chi’n disgwyl hawlio elfen cyfradd uwch y dreth y taloch chi ar y trafodiad hwn yn ôl rywbryd yn y dyfodol (yn ddarostyngedig i'r terfynau amser y cyfeirir atynt yn y canllawiau), dylech chi ateb “Ydw”.

Fel arall, atebwch “Nac ydw”.

Pa fath o drafodiad yw hwn?

Dewiswch un opsiwn.

Ydy’r gydnabyddiaeth gyfan ar gyfer y trafodiad yn cynnwys TAW?

Ar gyfer trafodiadau preswyl yn llwyr, ni ddylid codi TAW ar y prynwr.

Mae’n bosib y bydd y prynwr yn gorfod talu TAW ar drafodiadau amhreswyl. Os nad ydych yn siŵr a oes TAW yn cael ei chodi neu ddim, dylech gysylltu â’r gwerthwr neu eich asiant.

Os oes TAW yn cael ei chodi ar y prynwr, atebwch “Ydy”. Fel arall, atebwch “Nac ydy”.

Cyfanswm y TAW sydd wedi'i thalu

Os oes TAW yn cael ei thalu, nodwch faint sydd wedi cael ei thalu, wedi’i dalgrynnu i lawr i'r bunt agosaf.

Dylai cyfanswm y TAW fod yn gyfanswm o’r canlynol:

 1. TAW dyledus ar ystyriaethau ar wahân i rent ac 
 2. (NPV / (100 + Cyfradd TAW Bresennol)) X Cyfradd TAW Bresennol (h.y. elfen TAW yr NPV)

I ddangos sut ddylai (ii) gael ei gyfrif: pe bai’r gyfradd TAW bresennol yn 20% a’r NPV yn £100,000, byddai’r elfen TAW yn £16,666, yn cael ei chyfrif fel a ganlyn:

(£100,000 / (100+20)) X 20 = £16,666

Pa fath o gydnabyddiaeth sydd yma?

Mae mathau eraill o gydnabyddiaeth (“tâl”) heblaw am arian (“arian parod”). Bydd y rhan fwyaf o drafodiadau’n cael eu cyflawni’n llwyr drwy daliad mewn arian. Ond, os oes mathau eraill o gydnabyddiaeth yn berthnasol i'r trafodiad hwn, rhaid i chi ddangos yr holl fathau o gydnabyddiaeth drwy ddewis yr holl opsiynau priodol.

Mae treth i'w thalu ar gyfanswm yr holl fathau o gydnabyddiaeth mewn arian neu gyfwerth ariannol. Rhaid i gydnabyddiaeth heblaw am gydnabyddiaeth mewn arian gael ei phrisio ar ei werth marchnadol llawn ar y dyddiad y mae'r trafodiad yn dod i rym.

Mae rhagor o arweiniad.

Ydy’r trafodiad hwn yn rhan o werthiant busnes?

Os ydy’r tir sy’n cael ei brynu gan y prynwr yn rhan o gytundeb i brynu busnes, rhaid i chi ateb “Ydy”.

Fel arall, atebwch “Nac ydy”.

Ydy’r trafodiad hwn yn cynnwys materion nad ydynt yn drethadwy dan y Dreth Trafodiadau Tir?

Os yw’r prynwr yn prynu busnes gan gynnwys tir, efallai fod cydnabyddiaeth wedi’i rhoi mewn perthynas â materion heblaw’r tir (e.e. ewyllys da, stoc, etc).

Os oes cydnabyddiaeth yn cael ei rhoi ar gyfer unrhyw beth heblaw’r tir, rhaid i chi ateb “Ydy”.

Fel arall, atebwch “Nac ydy”.

Nodwch unrhyw fater nad yw’n drethadwy dan y Dreth Trafodiadau Tir

Dewiswch yr hyn y mae’r prynwr wedi rhoi cydnabyddiaeth amdano, mewn perthynas â materion heblaw'r tir. Nid yw’r gydnabyddiaeth a roddir i'r cyfryw faterion yn drethadwy dan y Dreth Trafodiadau Tir.

Swm y gydnabyddiaeth a roddwyd rydych chi wedi’i neilltuo i faterion heblaw am y trafodiad tir

Rhowch swm y gydnabyddiaeth (mewn arian neu gyfwerth ariannol, gan gynnwys TAW) a roddwyd mewn perthynas â'r materion a nodwyd gennych nad oeddynt yn drethadwy o dan y Dreth Trafodiadau Tir. 

Rhowch y swm wedi’i dalgrynnu i lawr i’r bunt agosaf.

Beth yw’r buddiant a drosglwyddwyd neu a grëwyd?

Dewiswch un opsiwn.

A oes unrhyw gyfyngiadau, cyfamodau neu amodau sy’n effeithio ar werth y buddiant a drosglwyddwyd neu a roddwyd?

Os “Oes”, rhowch ddisgrifiad byr, er enghraifft:

 • Y gwerthwr yn cadw'r hawl i brynu’n ôl am lai na'r gwerth marchnadol
 • cyfamodau les yn cyfyngu ar y defnydd o siop
 • amodau deiliadaeth amaethyddol yn berthnasol

Ydy’r trafodiad yn unol â chytundeb opsiwn blaenorol?

Atebwch “Ydy” os yw’r trafodiad hwn yn deillio o opsiwn sy’n cael ei arfer. Mae opsiwn i brynu tir yn hawl rhwymol a roddir gan dirfeddiannwr. Mae’n rhoi hawl i ddarpar brynwr brynu’r tir hwnnw cyn dyddiad penodol. Ymhob achos arall, atebwch “Nac ydy”.

Am ragor o wybodaeth am opsiynau.

Oes gennych chi opiniwn treth gan Awdurdod Cyllid Cymru ar gyfer y trafodiad hwn?

Atebwch “Oes”, os gwnaethoch ofyn i ACC am opiniwn treth, cyn i’r trafodiad ddigwydd, a ninnau wedi rhoi ymateb ysgrifenedig ffurfiol i chi. Os ydych chi wedi cael opiniwn treth gennym ni, bydd rhif cyfeirnod yr opiniwn treth yn cael ei ddangos ar ein hymateb ysgrifenedig ffurfiol. Rhowch y rhif cyfeirnod yn y blwch a ddarperir.

Os na wnaethoch ofyn am opiniwn treth, atebwch “Nac oes”.

Am ragor o wybodaeth.

Ydy’r trafodiad hwn yn un o nifer o drafodiadau eraill yn rhywle arall yn y DU, ond y tu allan i Gymru?

Atebwch “Ydy” os yw’r canlynol i gyd yn berthnasol:

 • mae mwy nag un trafodiad
 • mae’r trafodiadau rhwng yr un prynwr a gwerthwr - neu rhwng pobl sy’n gysylltiedig â’r naill neu'r llall ohonynt
 • mae’r trafodiadau’n rhan o gynllun neu drefniant sengl neu’n rhan o gyfres o drafodiadau
 • mae o leiaf un o’r trafodiadau yn cynnwys tir y tu allan i ffiniau Cymru

Fel arall, atebwch “Nac ydy”.

Am ragor o wybodaeth am drafodiadau cysylltiol.

Ydy’r trafodiad hwn yn gysylltiedig ag unrhyw rai eraill?

Mae angen i chi ateb “Ydy” os yw’r canlynol i gyd yn berthnasol: 

 • mae mwy nag un trafodiad
 • mae’r trafodiadau rhwng yr un prynwr a gwerthwr - neu rhwng pobl sy’n gysylltiedig â’r naill neu'r llall ohonynt
 • mae’r trafodiadau’n rhan o gynllun neu drefniant sengl neu’n rhan o gyfres o drafodiadau

Fel arall, atebwch “Nac ydy”.

Am ragor o wybodaeth am drafodiadau cysylltiol.

Beth yw cyfanswm y gydnabyddiaeth neu’r gwerth mewn arian neu gyfwerth ariannol, yn cynnwys y TAW a dalwyd, ond heb gynnwys rhent,  ar gyfer yr holl drafodiadau cysylltiol?

Rhowch swm y gydnabyddiaeth, sy’n drethadwy parthed yr holl drafodiadau cysylltiol, hyd yn oed os yw rhai o’r trafodiadau cysylltiol hynny eisoes wedi cael eu cofnodi ar Ffurflen Dreth Trafodiadau Tir yn y gorffennol.

Dylai'r swm y byddwch yn ei nodi fel cydnabyddiaeth gynnwys y canlynol lle bo’n briodol:

 • cyfanswm y gydnabyddiaeth mewn arian neu gyfwerth ariannol a roddwyd gan y prynwr ym mha ffurf bynnag ar gyfer y tir neu eiddo
 • cyfanswm y gydnabyddiaeth a roddwyd ar gyfer yr aseiniad(au)
 • unrhyw bremiwm
 • os oes gofyniad cyfreithiol i dalu Treth Trafodiadau Tir ar y gwerth marchnadol, nodwch y gwerth marchnadol
 • unrhyw Dreth ar Werth sydd i'w thalu

Os oes les yn gysylltiedig â'r trafodiad, ni ddylai gynnwys rhent.

Rhowch y swm wedi’i dalgrynnu i lawr i’r bunt agosaf.

Am ragor o wybodaeth am gydnabyddiaeth.

Beth ydy Cyfeirnod Unigryw Trafodiad (CUT - UTRN) y trafodiadau cysylltiol?

Rhowch Gyfeirnod Unigryw Trafodiad (CUT) unrhyw drafodiadau cysylltiol rydych chi eisoes wedi rhoi gwybod i ACC amdanynt yn y gorffennol. Bydd y CUT ar Dystysgrif y Dreth Trafodiadau Tir.

Os oes mwy nag un trafodiad cysylltiol yn y gorffennol, dylech gynnwys bob CUT.

Os ydych chi’n rhoi gwybod i ni am drafodiadau cysylltiol sydd â'r un dyddiad dod i rym, dylech chi lenwi un ffurflen ar gyfer yr holl drafodiadau. Gallwch ychwanegu tir ychwanegol ar dudalen crynodeb eich ffurflen ddrafft.

Mae rhagor o wybodaeth am drafodiadau cysylltiol.

Beth yw cyfanswm gwerth presennol net (NPV) y rhent taladwy dros gyfnodau’r holl lesoedd cysylltiedig i’r bunt agosaf?

Os nad oes yr un o’r trafodiadau cysylltiol yn cynnwys rhent mewn perthynas â thir amhreswyl neu dir defnydd cymysg, rhowch “£0” yn ateb.

Os oes unrhyw rai o'r trafodiadau cysylltiol yn cynnwys rhent mewn perthynas â thir amhreswyl neu dir defnydd cymysg, rhaid i chi roi cyfanswm gwerth presennol net (NPV) y rhent taladwy dros gyfnodau'r holl lesoedd cysylltiedig i'r bunt agosaf. I gyfrifo’r gwerth hwn, bydd angen i chi bennu gwerth presennol net bob trafodiad perthnasol, fel petaent heb fod yn gysylltiedig, a nodi swm yr holl werthoedd presennol net.

Gallai fod yn ddefnyddiol i chi ddefnyddio ein cyfrifiannell ar gyfer y Dreth Trafodiadau Tir. Bydd hwn yn cyfrifo’r NPV os byddwch yn rhoi’r manylion cywir.

A oes unrhyw ran o’r gydnabyddiaeth, ac eithrio rhent, yn dibynnu ar ddigwyddiadau annisgwyl yn y dyfodol, neu’n amodol arnynt?

Atebwch “Oes” os oes unrhyw ran o’r gydnabyddiaeth sydd i’w thalu yn ddibynnol neu'n ansicr. Fel arall, atebwch “Nac oes”. Dyma enghreifftiau o ddigwyddiadau dibynnol ond heb eu cyfyngu i’r rhain:

 • swm ychwanegol o £x i’w dalu os ceir caniatâd cynllunio o fewn x blynedd
 • swm ychwanegol o £x i’w dalu, os bydd yr elw yn fwy na x 

Mae rhagor o wybodaeth am gydnabyddiaeth ddibynnol ar gael yn LTTA/2440.

Ydych chi wedi cytuno ag Awdurdod Cyllid Cymru y byddwch chi’n talu ar sail ohiriedig?

Atebwch “Ydw” os ydy ACC wedi rhoi caniatâd ffurfiol i chi ohirio’r dreth trafodiadau tir sy’n daladwy ar gydnabyddiaeth ddibynnol.

Fel arall, atebwch “Nac ydw”.

Am ragor o wybodaeth am daliadau gohiriedig.

Ydy’r ffurflen hon yn ffurflen ychwanegol at drafodiad blaenorol?

Atebwch “Ydy” os ydych chi eisoes wedi cyflwyno ffurflen mewn perthynas â'r trafodiad hwn, a’r ffurflen hon yn “ffurflen arall” y mae’n rhaid i'r prynwr ei ffeilio dan reolau’r Dreth Trafodiadau Tir.

Er enghraifft:

 • Mae cyfraddau uwch i'w talu ar ryng-drafodiad (am ragor o wybodaeth, darllenwch y canllawiau)
 • Mae ffurflen eisoes wedi’i chyflwyno mewn perthynas â chaffael opsiwn, ac yn awr mae ffurflen arall i’w chyflwyno mewn perthynas ag arfer yr opsiwn hwnnw (am ragor o wybodaeth am opsiynau)
 • Mae ffurflen wedi cael ei chyflwyno parthed les sy’n rhedeg am gyfnod amhenodol, ac mae ffurflen arall i’w chyflwyno erbyn hyn oherwydd bod y les wedi rhedeg am 12 mis arall (am ragor o wybodaeth am lesoedd)

Nid dyma’r unig enghreifftiau o’r rhesymau dros orfod cyflwyno ffurflen arall.

Os nad yw hon yn ffurflen arall, atebwch “Nac ydy”.

Os ydych chi wedi llenwi ffurflen flaenorol ar gyfer y trafodiad, rhowch UTRN y ffurflen honno/y ffurflenni hynny

Rhowch Gyfeirnod Unigryw Trafodiad (CUT) unrhyw drafodiadau cysylltiol rydych chi eisoes wedi rhoi gwybod i ACC amdanynt yn y gorffennol. Bydd y CUT ar Dystysgrif y Dreth Trafodiadau Tir.

Nodwch pam mae angen ffurflen arall

Nodwch yn fyr pam rydych wedi anfon ffurflen arall atom ni. Er enghraifft, “Wedi talu'r brif gyfradd ar eiddo Prynu i Osod; mae prynu prif breswylfa'n golygu bod y gyfradd uwch yn ôl-ddyledus”.

Mae rhagor o wybodaeth am drafodiadau cysylltiol ar gael yn LTTA/2040.

Gwybodaeth am y les

Bydd yr adran “Gwybodaeth am y Les” yn cael ei dileu oddi ar y ffurflen TTT o 1 Mawrth 2019. Bydd yr wybodaeth sy’n ofynnol i gyfrifo’r TTT sy’n berthnasol i'r les yn dal i gael ei chasglu yn yr adran “Gwybodaeth am y Cyfrifiad” fel o'r blaen.

Gwybodaeth am y Cyfrifiad (Lle mae Les yn gysylltiedig)

Beth yw dyddiad cychwyn y les?

Rhowch y dyddiad cychwyn sy’n cael ei ddangos yn y les. Os ydy'r les yn dangos bod y dyddiad cychwyn yn y dyfodol, rhowch y dyddiad yn y dyfodol.

Beth yw dyddiad terfynu’r brydles?

Rhowch y dyddiad terfynu sy’n cael ei ddangos yn y les. Peidiwch â rhoi'r dyddiad adolygu neu ddyddiad pwyntiau terfynu (break point date).

Os yw'r trafodyn yn caniatáu prydles gymysg/dibreswyl newydd, lle mae dyddiad cychwyn y brydles cyn y dyddiad effeithiol, cadarnhau pa ddyddiad i'w ddefnyddio at ddibenion cyfrifo gwerth presennol net-naill ai dechrau'r brydles neu ddyddiad effeithiol.

Y senario mwyaf cyffredin lle dylid dewis dyddiad cychwyn y brydles yw prydlesau holdover (DTTT/4060 Tenant yn dal drosodd: ôl-ddyddio les newydd i flwyddyn flaenorol) a lle mae prydles yn parhau ar ôl cyfnod penodol a bod prydles newydd yn cael ei rhoi (DTTT/4030 Hyd lesoedd a lesodd sy’n gorgyffwrdd: cyfnodau penodol, lesoedd sy’n parhau, rhoi les newydd, cyfnodau amhenodol, lesoedd olynol ac ati). Ar gyfer y rhan fwyaf o drafodion eraill, y ' cyfrifo o'r dyddiad y daw'r trafodiad yn weithredol ' fyddai'r opsiwn priodol.

Gwybodaeth am y Cyfrifiad (Lle mae Les Amhreswyl yn gysylltiedig)

Beth yw cyfnod y les (blynyddoedd)?

Rhowch nifer y blynyddoedd y mae’r les i fod yn weithredol, gan anwybyddu unrhyw derfynu cynnar posibl.

Os nad yw’r les i fod i redeg am nifer cyfan o flynyddoedd, talgrynnwch i lawr i’r flwyddyn gyfan agosaf. Er enghraifft, os yw’r les i redeg am 10 mlynedd a 6 mis, rhowch “10”.

Blwyddyn rhent 1

Rhowch swm y rhent sy’n daladwy ar gyfer blwyddyn gyntaf y les.  Dylech gynnwys unrhyw rent sy’n ddibynnol ar ddigwyddiadau ansicr.

Rhowch y swm mewn punnoedd sterling. Peidiwch â thalgrynnu i’r bunt agosaf; dangoswch y ceiniogau ar ôl y pwynt degol.

Os nad oes rhent yn daladwy i'r landlord am y flwyddyn gyntaf, rhowch “£0”.

Blwyddyn rhent 2

Rhowch swm y rhent sy’n daladwy ar gyfer ail flwyddyn y les. Dylech gynnwys unrhyw rent sy’n ddibynnol ar ddigwyddiadau ansicr.

Rhowch y swm mewn punnoedd sterling. Peidiwch â thalgrynnu i’r bunt agosaf; dangoswch y ceiniogau ar ôl y pwynt degol.

Os nad oes rhent yn daladwy i'r landlord am yr ail flwyddyn, rhowch “£0”.

Blwyddyn rhent 3

Rhowch swm y rhent sy’n daladwy ar gyfer trydedd flwyddyn y les. Dylech gynnwys unrhyw rent sy’n ddibynnol ar ddigwyddiadau ansicr.

Rhowch y swm mewn punnoedd sterling. Peidiwch â thalgrynnu i’r bunt agosaf; dangoswch y ceiniogau ar ôl y pwynt degol.

Os nad oes rhent yn daladwy i'r landlord am y drydedd flwyddyn, rhowch “£0”.

Blwyddyn rhent 4

Rhowch swm y rhent sy’n daladwy ar gyfer pedwaredd flwyddyn y les. Dylech gynnwys unrhyw rent sy’n ddibynnol ar ddigwyddiadau ansicr.

Rhowch y swm mewn punnoedd sterling. Peidiwch â thalgrynnu i’r bunt agosaf; dangoswch y ceiniogau ar ôl y pwynt degol.

Os nad oes rhent yn daladwy i'r landlord am y bedwaredd flwyddyn, rhowch “£0”.

Blwyddyn rhent 5

Rhowch swm y rhent sy’n daladwy ar gyfer pumed flwyddyn y les. Dylech gynnwys unrhyw rent sy’n ddibynnol ar ddigwyddiadau ansicr.

Rhowch y swm mewn punnoedd sterling. Peidiwch â thalgrynnu i’r bunt agosaf; dangoswch y ceiniogau ar ôl y pwynt degol.

Os nad oes rhent yn daladwy i'r landlord am y bumed flwyddyn, rhowch “£0”.

Rhent perthnasol

Rhowch y “rhent perthnasol”.

Y rhent perthnasol yw'r rhent blynyddol cyfartalog sy’n daladwy ar draws cyfnod llawn y les.

Am ragor o wybodaeth am “rhent perthnasol”.

Rhowch y swm mewn punnoedd sterling. Peidiwch â thalgrynnu i’r bunt agosaf; dangoswch y ceiniogau ar ôl y pwynt degol.

Rhent uchaf sy’n daladwy mewn unrhyw gyfnod o 12 mis yn olynol yn y pum mlynedd gyntaf

Rhowch y swm uchaf o rent sy’n daladwy mewn unrhyw gyfnod o 12 mis yn olynol o fewn pum mlynedd cyntaf cytundeb y les.

Sylwch nad yw hwn o anghenraid y gwerth uchaf a roddwyd gennych ar gyfer y blynyddoedd rhent a ddarparwyd. Er enghraifft, gallai cytundeb les sydd i redeg am ddwy flynedd ddarparu ar gyfer gwneud taliadau fel a ganlyn:

Blwyddyn gyntaf: 6 mis cyntaf £0
Blwyddyn gyntaf: Ail 6 mis £10,000
Ail flwyddyn: 6 mis cyntaf £10,000
Ail flwyddyn: 6 mis olaf £0

Yn yr enghraifft hon, y rhent ar gyfer blwyddyn 1 ydy £10,000 Mae’r rhent ar gyfer blwyddyn 2 hefyd yn £10,000 Ond, y rhent uchaf sy’n daladwy mewn unrhyw gyfnod olynol o 12 mis ydy £20,000.

Rhowch y swm mewn punnoedd sterling. Peidiwch â thalgrynnu i’r bunt agosaf; dangoswch y ceiniogau ar ôl y pwynt degol.

Beth yw'r gwerth presennol net

Gallai fod yn ddefnyddiol i chi ddefnyddio ein cyfrifiannell ar gyfer y Dreth Trafodiadau Tir.

Gwybodaeth am y Cyfrifiad (Pob Trafodiad)

Beth yw dyddiad y contract?

Rhaid defnyddio'r fformat dd/mm/bbbb ar gyfer y dyddiad, er enghraifft 01/04/2018 a rhaid iddo fod yn ddyddiad heddiw neu ddyddiad yn y gorffennol.

Rhaid i’r dyddiad fod yn y fformat dd/mm/bbbb, er enghraifft 01/04/2018. Gallwch roi dyddiad yn y dyfodol neu ei adael yn wag i ddangos y swm tebygol o dreth. Ar y cam cyflwyno rhaid rhoi’r dyddiad cywir.

Beth yw dyddiad dod i rym y trafodiad?

Dyddiad dod i rym trafodiad tir fel arfer yw’r dyddiad y cwblheir y trafodiad; nid dyddiad cyfnewid contractau. Ond, mae rheolau sy’n gysylltiedig â matern “cyflawni’n sylweddol” sy’n golygu y gallai Treth Trafodiadau Tir fod yn ddyledus yn gynt.

Am ragor o wybodaeth am fater “cyflawni’n sylweddol”.

Rhaid i’r dyddiad fod yn y fformat dd/mm/bbbb, er enghraifft 01/04/2018. Gallwch roi dyddiad yn y dyfodol neu ei adael yn wag i ddangos y swm tebygol o dreth. Ar y cam cyflwyno rhaid rhoi’r dyddiad cywir.

Ydych chi’n hawlio rhyddhad treth?

Atebwch “Ydw” os ydy'r prynwr yn hawlio unrhyw ryddhad treth sydd ar gael o dan reolau’r Dreth Trafodiadau Tir. Dylech gofio nad yw rhyddhad yr un fath ag esemptiad. Os yw trafodiad yn esempt rhag y Dreth Trafodiadau Tir, does dim angen ffeilio ffurflen dreth o gwbl.

Rhagor o wybodaeth am y rhyddhadau sydd ar gael. Sylwer nad oes Rhyddhad ar gyfer Prynwyr Tro Cyntaf yng Nghymru.

Os nad yw'r prynwr yn hawlio rhyddhad, atebwch “Nac ydw”.

Pa ryddhad treth ydych chi’n ei hawlio?

Dewiswch bob rhyddhad mae’r prynwr yn ei hawlio:

Cod Disgrifiad o’r rhyddhad
001 Caffael anheddau penodol
002 Rhyddhad i elusennau
003 Rhyddhad grŵp
004 Tai cymdeithasol
005 Cyn cwblhau - is–werthiant cymwys
006 Cyn cwblhau - aseinio hawliau
007 Rhyddhad gwerthu ac adlesu
008 APFR: ar les i berson
009 APFR: ail-werthwyd i berson
010 AFIBR: cyntaf ac ail
011 Gwasanaethau iechyd a chyrff cyhoeddus
021 Corffori LLP
022 Atgyfansoddi
023 Cymdeithasau adeiladu, cymdeithasau cyfeillgar
024 OEIC
025 Pryniant gorfodol
026 Rhwymedigaethau cynllunio
027 Masnachwr eiddo
028 Adleoli cyflogaeth
029 Cyd-berchnogaeth
031 Rhyddhad wedi’i gynnwys yn atodlen 22 DTTT a’r rhyddhad diplomyddol
050 Rhannol - Sawl annedd
051 Rhannol - Caffael anheddau penodol
052 Rhannol - Rhyddhad i elusennau
053 Rhannol - Cyn cwblhau
054 Rhannol - Rhyddhad caffael
055 Rhannol - Masnachwr eiddo
056 Rhannol - Adleoli cyflogaeth
057 Rhannol - Hawliau ar y cyd
058 Rhannol - Cydnabyddiaeth ddibynnol
059 Rhannol – Cyd-berchnogaeth

Ydy rhyddhad yn cael ei hawlio ar ran yn unig o’r trafodiad?

Os nad yw'r rhyddhad yn lleihau swm y gydnabyddiaeth sy’n drethadwy dan y Dreth Trafodiadau Tir i £0, atebwch “Ydy”. Fel arall, atebwch “Nac ydy”.

Rhowch y swm sy’n dal yn drethadwy

Rhwch swm y gydnabyddiaeth (mewn arian neu gyfwerth ariannol, gan gynnwys TAW) sy’n dal yn drethadwy dan y Dreth Trafodiadau Tir ar ôl i bob rhyddhad perthnasol gael ei ystyried.

Rhowch y swm wedi’i dalgrynnu i lawr i’r bunt agosaf.

Beth yw cyfanswm y gydnabyddiaeth, ac eithrio rhent, mewn arian neu gyfwerth ariannol, gan gynnwys unrhyw TAW sy'n daladwy mewn gwirionedd, ar gyfer y trafodiad (gan gynnwys unrhyw bremiwm)?

Rhowch gyfanswm y gydnabyddiaeth sy’n cael ei rhoi ar gyfer y rhan o'r trafodiad y mae’r Dreth Trafodiadau Tir yn daladwy arno (peidiwch â chynnwys unrhyw ran o'r trafodiad y mae SDLT yn daladwy arno yn Lloegr neu’r LBTT yn yr Alban.

Dylai'r swm y byddwch yn ei nodi fel cydnabyddiaeth gynnwys y canlynol lle bo’n briodol:

 • cyfanswm y gydnabyddiaeth mewn arian neu gyfwerth ariannol a roddwyd gan y prynwr ym mha ffurf bynnag, ar gyfer y tir neu eiddo
 • cyfanswm y gydnabyddiaeth a roddwyd ar gyfer yr aseiniad
 • unrhyw bremiwm
 • os oes gofyniad cyfreithiol i dalu Treth Trafodiadau Tir ar y gwerth marchnadol, nodwch y gwerth marchnadol
 • unrhyw Dreth ar Werth sydd i'w thalu mewn gwirionedd

Os oes les yn gysylltiedig â'r trafodiad, ni ddylai gynnwys rhent.

Rhowch y swm wedi’i dalgrynnu i lawr i’r bunt agosaf.

Am ragor o wybodaeth am gydnabyddiaeth.

Cyfrifo treth

Os ydych chi'n anghytuno â’r cyfrifiad Treth Trafodiadau Tir a gynhyrchwyd gan y system ac yn dewis nodi swm gwahanol, gofynnir rhagor o gwestiynau i chi.

Dewiswch y rheswm isod:

 • Trafodiad partneriaeth - mae’r dreth yn cael ei chyfrifo drwy ddefnyddio swm y cyfrannau is
 • Wedi'i addasu ar gyfer rhyddhad gorgyffwrdd ar drafodiad les
 • Arall 

Dewiswch y rheswm priodol.

Rhagor o wybodaeth am drafodion partneriaethau.

Rhagor o wybodaeth am ryddhad gorgyffwrdd ar drafodyn prydles.

Esboniwch sut y daethoch i'r cyfrifiad hwn

Rhowch fanylion sut y gwnaethoch gyfrifo'r dreth ar y ffigwr newydd.

Rhannu’r dudalen hon