Neidio i'r prif gynnwy

Canllawiau i ddarparwyr y seilwaith telegyfathebu yng Nghymru yn ystod yr achosion o COVID-19.

Cyhoeddwyd gyntaf:
16 Ebrill 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod pwysigrwydd parhaus y diwydiant telegyfathebu yn ystod y cyfnod argyfyngus hwn. Nawr, mwy nag erioed o’r blaen, mae’r wlad yn dibynnu ar rwydweithiau cyfathrebu gwifren neu gyfathrebu symudol. Mae telegyfathrebu wedi ei gynnwys felly fel un o’r sectorau critigol yn y rheoliadau a’r ddeddfwriaeth newydd gan y llywodraeth er mwyn delio â’r achosion o COVID-19.

Beth mae’r rheoliadau yn ei feddwl

Mae’n rhaid i waith ar drwsio a chynnal y rhwydwaith telegyfathrebu allu parhau ar hyn o bryd.

Canllawiau ar gyfer awdurdodau lleol a pherchnogion tir

Dylai awdurdodau lleol nodi’r pwyntiau canlynol o ran sut y gallant barhau i weithio gyda’r diwydiant telegyfathrebu.

Darparu mynediad brys

Ble y mae hawliau mynediad brys i eiddo wedi’u cytuno rhwng perchennog tir a’r cwmni telegyfathrebu, mae’n parhau yn hanfodol bod modd dibynnu arnynt. 

Mae angen seilwaith telegyfathrebu sy’n gweithio’n iawn i gefnogi yr holl bobl sy’n gweithio o’u cartrefi a chysylltedd hanfodol i wasanaethau brys ac ysbytai.  Mae’n rhaid i gwmnïau y rhwydwaith allu cywiro allbynnau y rhwydwaith ar unwaith a lliniaru effaith unrhyw ddirywiad i’r rhwydwiath yn ystod y cyfnod hwn o argyfwng.  

Cyfundebau rhwng landlordiaid a darparwyr y rhwydwaith telegyfathrebu

Mae cynnal ein rhwydweithiau cyfathrebu yn bwysig iawn i gynnal y galw cynyddol sydd arnynt.  Dylai perchnogion tir a deiliaid tir sydd wedi llunio cytundebau gyda darparwyr rhwydweithiau telegyfathrebu barhau i fodloni eu rhwymedigaethau o dan y cytundebau hyn. 

Mae hyn yn arbennig o berthnasol i unrhyw rwymedigaethau cytundebol i ddarparu mynediad at safleoedd i archwilio, cynnal a chadw, newid, trwsio neu uwchraddio offer cyfathrebu electronig.   Mae’n hanfodol bod mynediad o’r fath ar gyfer gwaith trwsio brys, cynnal a chadw rheolaidd ac uwchraddio critigol, o dan y cytundebau presennol o dan gontract. 

Ar gyfer eiddo gwag, dylai perchnogion tir ystyried gosod camau i helpu i hwyluso mynediad gan gwmnïau. 

Gwaith stryd

Mae Awdurdodau Priffyrdd Cymru a’r Pwyllgor Cyfleustodau wedi cyhoeddi datganiad ar y cyd gyda Llywodraeth Cymru yn rhoi cyngor i ymarferwyr ar weithredu’n gyfrifol i helpu i reoli ymlediad COVID-19.

Dylai gwaith megis cynnal a chadw y rhwydwaith a thrwsio diffygion, trwsio i gwsmeriaid, adeiladu’r rhwydwaith, a chynyddu capasiti y rhwydwaith allu parhau.  Mae’n rhaid i weithwyr ddilyn y canllawiau ynghylch cymryd camau i leihau lledaeniad COVID-19.

Canllawiau pellach