Neidio i'r prif gynnwy

Newidiadau i gyllidebau, staff wedi’u hadleoli a chasglu data Teuluoedd yn Gyntaf yn ystod y pandemig coronafeirws.

Cyhoeddwyd gyntaf:
28 Mai 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cyllidebau

A all cyllid o flwyddyn ariannol 2019 i 2020 gael ei symud i gyllido hyfforddiant a gaiff ei ohirio yn 2020 i 2021?

Rydyn ni’n ymwybodol y bu raid canslo rhai gweithgareddau a oedd ar y gweill, fel cyrsiau hyfforddi, sesiynau grŵp ac ati, o ganlyniad i rai o’r gofynion cadw pellter cymdeithasol er mwyn atal COVID -19. Canlyniad hynny yw na ddyrannwyd arian i wasanaethau yn ôl y bwriad.  

Mae’n dderbyniol ichi ddefnyddio’r gwariant a gynlluniwyd ar gyfer wythnosau olaf 2019 i 2020 (a fyddai’n rhan o’ch hawliad am y pedwerydd chwarter fel arfer) ym mlwyddyn ariannol 2020 i 2021, i gynnal gweithgareddau y bu rhaid eu gohirio oherwydd effaith COVID-19. Bydd rhaid trefnu proses fonitro fanwl er mwyn cael trywydd archwilio clir sy’n dangos y rheswm dros unrhyw danwario, y swm a gariwyd ymlaen, a chysylltiad eglur â gwariant ar gyfer yr arian a gariwyd ymlaen. Ni fyddwch yn gallu hawlio mwy na’r alldro a ddarparwyd yn eich amcangyfrif ar gyfer y pedwerydd chwarter, a gyflwynwyd i’r Tîm Cysoni Cyllid ym mis Mawrth 2020. Dylid hawlio unrhyw wariant ar weithgareddau a gynlluniwyd ar gyfer 2020 i 2021 yn y flwyddyn ariannol honno.  

Os ydych yn dymuno cario arian ymlaen o 2019 i 2020 i 2020 i 2021 am y rhesymau a ddisgrifiwyd, cysylltwch â’r Tîm Cysoni Cyllid. Bydd rhagor o gyngor ar sut y gallwch hawlio hyn yn cael ei gyhoeddi ar wahân.

Rydyn ni wedi comisiynu gwasanaethau gan ddarparwyr yn y trydydd sector sydd wedi’u canslo o ganlyniad i COVID-19. A gawn ni dalu ein darparwyr yn y trydydd sector beth bynnag?

Dylai staff a gyflogir drwy gyllid y Grant Plant a Chymunedau gael eu talu’n llawn gydol y cyfnod 3 mis hwn, yn unol â’r meini prawf a nodir gan Lywodraeth y DU yn y canllawiau ar gyfer eu Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod Coronafeirws.

Pryd fydd awdurdodau lleol yn derbyn y llythyrau ynghylch eu cynigion grant terfynol, ar gyfer Plant a Chymunedau ac ar gyfer Cymorth Tai?

Dosbarthwyd y Cynigion Grant Terfynol yn ystod yr wythnos yn cychwyn 6 Ebrill 2020.

Staffio ac ailgyfeirio

Pan fo staff Teuluoedd yn Gyntaf yn cael eu hailgyfeirio i ddyletswyddau rheng-flaen/dyletswyddau statudol, a yw’r rhaglen yn parhau i dalu eu cyflogau?

Dylai staff barhau i gael eu talu drwy gyllideb y Grant Plant a Chymunedau. Bydd angen cofnodi newidiadau fel hyn at ddibenion archwilio a bydd angen ichi gofnodi’r rheswm dros y penderfyniad a’r amserlenni cysylltiedig. Ni fydd angen ichi gyflwyno’r wybodaeth hon i Lywodraeth Cymru, ac eithrio yn achos rhaglen Cymunedau am Waith a Mwy, sydd angen ichi gwblhau'r ‘cofnod adleoli’ fel rhan o’r agenda cyflogadwyedd ehangach. Serch hynny, bydd angen ichi gadw’r wybodaeth ac mae’n bosibl y bydd Llywodraeth Cymru yn gofyn am gael gweld yr wybodaeth hon rywbryd yn y dyfodol. Dylai’r wybodaeth gynnwys y canlynol:

  • Pwy – cofnodwch fanylion yr aelodau staff sy’n cael eu hailgyfeirio, gan gynnwys pa raglen sy’n eu hariannu o fewn y Grant Plant a Chymunedau
  • Pryd – cofnodwch gyfnod yr ailgyfeirio, hynny yw’r diwrnod y cychwynnodd yr ailgyfeirio a’r dyddiad y daeth i ben (yr olaf pan fo’n hysbys)
  • Beth - cofnodwch y rolau yr ailgyfeiriwyd staff iddynt ynghyd â disgrifiad byr o’r gweithgareddau y byddant yn ymgymryd â nhw
  • Pam – darparwch reswm dros y penderfyniad.

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch trefniadau talu darllenwch ganllawiau COVID-19 y Grant Plant a Chymunedau.

Data a monitro

A oes hyblygrwydd o ran y trefniadau monitro ac adrodd diwedd blwyddyn arferol?

Dylai hawliadau chwarter olaf 2019 i 2020 ddod i law ym mis Ebrill. Fodd bynnag, mae’r Tîm Cysoni Cyllid wedi cysylltu ag awdurdodau lleol i ddarganfod a ydynt yn dymuno ymestyn yr amserlen ar gyfer cyflwyno hawliadau pedwerydd chwarter 2019 i 2020.

Darparwyd hyblygrwydd ynghylch adrodd ar y data monitro rhaglenni. Mae’r Tîm Gwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddi, sy’n rheoli data Dechrau’n Deg, wedi gohiriopryd y ceir cyflwyno’r data. Serch hynny, dylech barhau i gofnodi’ch data.

Cysylltwch â ni

Os oes gennych gwestiynau eraill ynghylch cyflwyno’ch rhaglen nad ydynt wedi’u cynnwys isod, cysylltwch yn uniongyrchol, neu drwy flychau e-bost, â Rheolwr eich cyfrif yn Llywodraeth Cymru:

E-bost: familiesfirst@llyw.cymru

Os oes gennych fwy o gwestiynau ynghylch materion ariannol nad ydynt wedi’u cynnwys isod, cysylltwch â Thîm Cysoni Cyllid Llywodraeth Cymru:

E-bost: FlexibleFunding@llyw.cymru 

 

Rhannu’r dudalen hon