Neidio i'r prif gynnwy

Beth sydd angen i chi ei wneud os yw eich staff Dechrau’n Deg wedi symud i wneud gwaith arall a chyllidebau wedi newid yn ystod y pandemig coronafeirws.

Cyhoeddwyd gyntaf:
28 Mai 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Ailgyfeirio a staffio

Beth ddylech chi ei wneud os yw eich staff rheng flaen wedi’u symud i waith arall?

Rydyn ni’n sylweddoli fod argyfwng COVID-19 yn amharu ar rai o elfennau craidd ein rhaglenni. Rydyn ni wedi llunio a dosbarthu canllawiau diwygiedig dros dro i gydnabod hyn. Bydd angen ichi gadw cofnod o’r staff a’r gweithgareddau os ydynt yn cael eu hailgyfeirio o’u rolau arferol. I gael rhagor o wybodaeth am drefniadau ar gyfer taliadau ewch i ganllawiau COVID-19 y Grant Plant a Chymunedau.

A ellir defnyddio staff Gofal Plant Dechrau’n Deg i helpu mewn lleoliadau gan fod rhai yn cau oherwydd diffyg staff?

Gellir, a dylid gwneud pob ymdrech i sicrhau bod gweithlu gofal plant Dechrau’n Deg yn cael ei ailgyfeirio i ddiwallu’r galw’n lleol pan fo hynny’n bosibl. Ewch i ganllawiau COVID-19 y Grant Plant a Chymunedau i gael gwybodaeth am gofnodi enghreifftiau o’r fath.

Cyngor i deuluoedd sy’n pryderu am ddatblygiad iaith eu plentyn

Gellir disgwyl y bydd argyfwng COVID-19 yn amharu, i ryw raddau, ar bob  gwasanaeth, ac rydyn ni’n sylweddoli ei bod yn afrealistig cynnal y lefelau ychwanegedd sy’n cael eu darparu gan ein rhaglenni fel arfer. Rydyn ni wedi cyhoeddi canllawiau dros dro ar gyfer y rhaglen mewn ymateb i’r argyfwng sy’n cynghori awdurdodau lleol i ddefnyddio gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd i gynnal asesiadau o waith sy’n cael blaenoriaeth ac i reoli unrhyw risgiau a nodir. Dylai proffesiynolion ddilyn canllawiau presennol Llywodraeth Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru, a’u cyrff proffesiynol a manteisio ar eu cymorth.

Dylai awdurdodau lleol wneud rhieni’n ymwybodol o’r lleihad yng ngwasanaethau Iaith, Lleferydd a Chyfathrebu Dechrau’n Deg a threfnu gwasanaeth llanw priodol, lle bo modd, o dimau Iaith, Lleferydd a Chyfathrebu / timau sgiliau iaith cynnar i ateb ymholiadau, gan ddarparu cyngor i rieni dros y ffôn a’u cyfeirio at sianeli gwybodaeth eraill (Facebook, fideos, Tiny Happy People).

Ewch i ganllawiau COVID-19 y Grant Plant a Chymunedau i gael gwybodaeth am gofnodi newid yn rolau aelodau o staff.

Gofal Plant

Beth yw’r trefniadau ar gyfer parhau i dalu am wasanaethau gofal plant Dechrau’n Deg?

Er mwyn sicrhau cynaliadwyedd gofal plant Dechrau’n Deg, cewch barhau i dalu lleoliadau sydd wedi’u cofrestru â Dechrau’n Deg a rhai a gynhelir gan Awdurdodau Lleol am dri mis gan gychwyn ar 18 Mawrth 2020, fel y cyhoeddodd y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

Gwnaed cyhoeddiad pellach ynghylch ailddefnyddio’r Cynnig Gofal Plant ar 6 Ebrill 2020 gan y Prif Weinidog, yn datgan y byddai gofal plant am ddim yn cael ei gynnig i blant 0-4 oed â’u rhieni’n weithwyr hanfodol sy’n ymateb i COVID-19. I sicrhau nad oes unrhyw ddyblygu cyllid, dylai awdurdodau lleol ddefnyddio’r Grant Plant a Chymunedau i dalu yn y ffordd arferol am ofal plant sy’n gymwys ar gyfer Dechrau’n Deg, ac am ofal plant a ddarperir mewn lleoliadau Dechrau’n Deg, neu drwyddynt, at ddibenion cefnogi’r ymateb i COVID-19 (bydd y Cynnig Gofal Plant yn ariannu plant gweithwyr hanfodol a phlant agored i niwed nad ydynt mewn ardal Dechrau’n Deg, neu nad ydynt yn yr ystod oed cywir ar gyfer gofal plant Dechrau’n Deg).

Sut dylai Gofal Plant Dechrau’n Deg gefnogi’r ymateb brys o ran gofal plant yn ystod yr argyfwng COVID-19?

Ar 20 Mawrth, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru gyngor mewn perthynas â chyfyngiadau ar gyflenwi gwasanaethau ar draws y sector gofal plant yn dilyn cyhoeddiadau cynharach a wnaed ynghylch cau ysgolion. Lleoliadau gofal plant yw lleoliadau Dechrau’n Deg yn anad dim, ac felly dylent gydymffurfio â’r cyngor hwn a’i roi ar waith wrth ddarparu Gwasanaethau Dechrau’n Deg.

Ar 6 Ebrill, cyhoeddodd Llywodaeth Cymru bod Cynllun Cymorth Gofal Plant y Coronafeirws yn cael ei gyflwyno. Bwriad y cynllun hwn yw cynnig lleoedd gofal plant wedi’u hariannu i blant  oedran cyn-ysgol gweithwyr hanfodol a phlant sy’n dod o fewn diffiniad y Llywodraeth o ‘agored i niwed’.

Mae’r cynllun hwn ar gael ym mhobman ar gyfer y grwpiau â blaenoriaeth a nodwyd uchod, ac felly mae’n disodli darpariaeth Gofal Plant Dechrau’n Deg tra bo’n weithredol. 

Mae cyllid Dechrau’n Deg yn parhau i fod ar gael i awdurdodau lleol am 3 mis o 18 Mawrth. Oherwydd hyn, dylai gweithlu Dechrau’n Deg barhau i gael eu cyflogi, fel rhan o gynllun cymorth gofal plant y Coronafeirws eu hawdurdod lleol, lle bynnag y bo hyn yn bosibl.

Dylai gwasanaethau gofal plant Dechrau’n Deg ailddechrau, yn unol â’r canllawiau, pan fydd yr argyfwng drosodd ac nad yw Covid-19 yn amharu ar y rhaglen bellach.

Gweler hefyd yr ateb uchod ynghylch parhau i wneud taliadau.

A gawn ni gau lleoliadau Dechrau’n Deg os nad oes galw amdanynt?

Dylai lleoliadau Dechrau’n Deg aros yn agored tra bo galw am ofal plant gan y grwpiau â blaenoriaeth. Bydd disgwyl i leoliadau Dechrau’n Deg gyfrannu at Gynllun Cymorth Gofal Plant y Coronafeirws yn lleol a dylai awdurdodau lleol sicrhau bod gwasanaethau Dechrau’n Deg yn cael eu hystyried wrth fynd ati i gynllunio gwasanaethau yn yr ardal.                

Monitro ac adrodd

A oes hyblygrwydd o ran y trefniadau monitro ac adrodd diwedd blwyddyn arferol?

Dylai hawliadau chwarter olaf  2019 i 2020 ddod i law erbyn 30 Ebrill. Fodd bynnag, mae’r tîm Cysoni Cyllid wedi cysylltu ag awdurdodau lleol i ddarganfod a ydynt yn dymuno ymestyn yr amserlen ar gyfer cyflwyno hawliadau chwarter pedwar 2019 i 2020.

Darparwyd hyblygrwydd ynghylch adrodd ar y data monitro ar gyfer rhaglen Dechrau’n Deg. Mae’r Tîm Gwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddi, sy’n rheoli data Dechrau’n Deg, wedi gohiriopryd y ceir cyflwyno’r data. Serch hynny, dylech barhau i gofnodi’ch data.

A gawn ni ganllawiau’n ymwneud â beth ddylai gael ei gynnwys yn ffurflen hawlio Chwarter 4, ee a ydyn ni’n cynnwys nwyddau a archebwyd ond nad ydynt wedi’u cyflenwi, a ydyn ni’n cynnwys hyfforddiant a gomisiynwyd a sut ydyn ni’n trafod gweithgaredd sydd wedi'i ohirio ond heb gael ei ganslo?

Bydd canllawiau ychwanegol yn cael eu dosbarthu cyn hir gan y tîm Cysoni Cyllid yn ymwneud â’ch hawliad ar gyfer Chwarter 4. Bydd hyn yn cynnwys gweithgarwch a ohiriwyd neu a gafodd ei ganslo, a pha un a yw’n bosibl defnyddio cyllid na chafodd ei wario yn 2020 i 21. Yn y cyfamser, cadwch olwg ar weithgarwch a gwariant cysylltiedig yr hoffech i Lywodraeth Cymru ei ystyried.

Beth sy’n cyfrif fel cyswllt ag Ymwelydd Iechyd? Fel arfer, dydy cyswllt rhithwir ddim yn cyfrif ond byddwn yn cysylltu’n rhithwir â’r rhan fwyaf o deuluoedd drwy alwadau ffôn neu alwadau fideo.

Mae ein cydweithwyr yn Llywodraeth Cymru sy’n gweithio ar raglen Plant Iach Cymru wedi cadarnhau bod Ymwelwyr Iechyd yn cael eu hannog, yn ystod y cyfnod hwn, i gyfrif cysylltiadau rhithwir yn yr un modd ag y bydden nhw wedi cyfrif cyswllt wyneb yn wyneb cynt.  

Cyllidebau

A gawn ni gronni cyllid 2019 i 2020 ar gyfer cyrsiau y bu’n rhaid eu gohirio nes yn hwyrach yn y flwyddyn, a’i ddefnyddio ar gyfer 2020 i 2021?

Rydyn ni’n ymwybodol y bu raid canslo rhai gweithgareddau a oedd ar y gweill, fel cyrsiau hyfforddi, sesiynau grŵp ac ati, o ganlyniad i rai o’r gofynion cadw pellter cymdeithasol er mwyn atal COVID -19. Canlyniad hynny yw na ddyrannwyd arian i wasanaethau yn ôl y bwriad.  

Mae’n dderbyniol ichi ddefnyddio’r gwariant a gynlluniwyd ar gyfer wythnosau olaf 2019 i 2020 (a fyddai’n rhan o’ch hawliad am y pedwerydd chwarter fel arfer) ym mlwyddyn ariannol 2020 i 2021, i gynnal gweithgareddau y bu rhaid eu gohirio oherwydd effaith COVID-19. Bydd rhaid trefnu proses fonitro fanwl er mwyn cael trywydd archwilio clir sy’n dangos y rheswm dros unrhyw danwario, y swm a gariwyd ymlaen, a chysylltiad eglur â gwariant ar gyfer yr arian a gariwyd ymlaen. Ni fyddwch yn gallu hawlio mwy na’r alldro a ddarparwyd yn eich amcangyfrif ar gyfer y pedwerydd chwarter, a gyflwynwyd i’r Tîm Cysoni Cyllid ym mis Mawrth 2020. Dylid hawlio unrhyw wariant ar weithgareddau a gynlluniwyd ar gyfer 2020 i 2021 yn y flwyddyn ariannol honno.  

Os ydych yn dymuno cario arian ymlaen o 2019 i 2020 i 2020 i 2021 am y rhesymau a ddisgrifiwyd, cysylltwch â’r Tîm Cysoni Cyllid. Bydd rhagor o gyngor ar sut y gallwch hawlio hyn yn cael ei gyhoeddi ar wahân.

A fydd arian yn cael ei dalu ar ôl y Pasg ar gyfer gofal plant Dechrau’n Deg i’r plant hynny a fyddai newydd ddod yn gymwys ar gyfer y cynllun ym mis Ebrill? Neu ai dim ond taliadau am ofal i blant sydd wedi’u cofrestru eisoes fydd yn cael eu gwneud?

Byddwch yn gallu gwneud hawliad i’r Grant Plant a Chymunedau am gostau roeddech yn disgwyl eu hysgwyddo o ganlyniad i’ch ymrwymiad i gyflenwi gwasanaethau Gofal Plant Dechrau’n Deg.

Os ydyn ni’n cael ein gorfodi i gau lleoliadau, a ydyn ni’n gallu gwneud hawliad i’r Grant Plant a Chymunedau?

Dylai staff a gyflogir drwy gyllid y Grant Plant a Chymunedau gael eu talu’n llawn gydol y cyfnod 3 mis hwn, yn unol â’r meini prawf a nodir gan Lywodraeth y DU yn y canllawiau ar gyfer eu Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod Coronafeirws

A gawn ni gario unrhyw arian na chafodd ei wario ym mlwyddyn ariannol 2019 i 2020 ymlaen i 2020 i 2021?

Gweler yr ateb i a gawn ni gronni cyllid 2019 i 2020 ar gyfer cyrsiau y bu’n rhaid eu gohirio nes yn hwyrach yn y flwyddyn, a’i ddefnyddio ar gyfer 2020 i 2021?  

A gawn ni dalu am wasanaethau yn unol â chontractau hyd yn oed os nad ydynt yn gallu bod yn weithredol neu pan fo staff wedi’u hailgyfeirio/defnyddio at ddiben arall (mae angen inni gefnogi’r rhain fel eu bod mewn cyflwr digon da i ailgychwyn pan ddaw’r sefyllfa bresennol i ben)?

Dylai staff a gyflogir drwy gyllid y Grant Plant a Chymunedau gael eu talu’n llawn gydol y cyfnod 3 mis hwn, yn unol â’r meini prawf a nodir gan Lywodraeth y DU yn y canllawiau ar gyfer eu Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod Coronafeirws.

Sut ydyn ni’n sicrhau nad ydyn ni’n talu am leoedd ddwywaith, â Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo’n ddiweddar i ariannu lleoedd drwy Gynllun Cymorth Gofal Plant y Coronafeirws?

Er mwyn sicrhau cynaliadwyedd gofal plant Dechrau’n Deg, cewch barhau i dalu lleoliadau sydd wedi’u cofrestru â Dechrau’n Deg a rhai a gynhelir gan awdurdodau lleol am dri mis gan gychwyn ar 18 Mawrth 2020, yn unol â chyhoeddiad y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

Gwnaed cyhoeddiad pellach ynghylch defnyddio’r Cynnig Gofal Plant at ddiben arall ar 6 Ebrill 2020 gan y Prif Weinidog, yn datgan y byddai gofal plant am ddim yn cael ei gynnig i blant 0 i 4 oed â’u rhieni’n weithwyr hanfodol sy’n ymateb i COVID-19. I sicrhau nad oes unrhyw ddyblygu cyllid, dylai awdurdodau lleol ddefnyddio’r Grant Plant a Chymunedau i dalu yn y ffordd arferol am ofal i blant sy’n gymwys ar gyfer Dechrau’n Deg, ac am ofal plant a ddarperir mewn lleoliadau Dechrau’n Deg, neu drwyddynt, at ddibenion cefnogi’r ymateb i Covid 19. Bydd y Cynnig Gofal Plant yn ariannu lleoedd i blant gweithwyr hanfodol a phlant agored i niwed nad ydynt mewn ardal Dechrau’n Deg, neu nad ydynt yn yr ystod oed cywir ar gyfer gofal plant Dechrau’n Deg.

Cysylltwch â ni

Os oes gennych gwestiynau eraill ynghylch cyflwyno’ch rhaglen nad ydynt wedi’u cynnwys isod, cysylltwch yn uniongyrchol, neu drwy flychau e-bost, â Rheolwr eich cyfrif yn Llywodraeth Cymru:

E-bost: FlyingStart2@llyw.cymru

Os oes gennych fwy o gwestiynau ynghylch materion ariannol nad ydynt wedi’u cynnwys isod, cysylltwch â Thîm Cysoni Cyllid Llywodraeth Cymru:

E-bost: FlexibleFunding@llyw.cymru 

 

Rhannu’r dudalen hon