Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth i yrwyr tacsis a cherbydau hurio preifat.

Cyhoeddwyd gyntaf:
20 Mai 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Rydym yn deall bod gan yrwyr tacsis a cherbydau hurio preifat yng Nghymru bryderon ynghylch goblygiadau’r pandemig coronafeirws (COVID-19).

Rydym wedi cyhoeddi gwybodaeth am y coronafeirws (COVID-19), yn ogystal â chyngor ar deithio a thrafnidiaeth ac mae gan Lywodraeth y DU ganllawiau ar gyfer gweithredwyr.

A ddylwn i barhau i weithio?

Yn gyffredinol, nid ystyrir gyrwyr tacsis a cherbydau hurio preifat yn weithwyr hanfodol. Fodd bynnag, cewch barhau i weithio os yw eich gwaith at ddibenion hanfodol, fel mynd â gweithwyr allweddol i’r gwaith ac yn ôl; dosbarthu nwyddau fel bwyd neu gyflenwadau meddygol; neu gyflawni contractau gydag ysgolion. Dylid gwneud penderfyniadau ynghylch achosion o’r fath fesul achos. 

Os nad yw’n bosibl ichi weithio dylech aros gartref.

Ystyrir bod rhai pobl yn fwy agored i COVID-19. Os ydych yn un o’r categorïau canlynol ni ddylech chi barhau i weithio: 

 • rydych dros 70 mlwydd oed
 • mae gennych gyflwr iechyd hirdymor
 • rydych yn feichiog
 • mae gennych system imiwn wan

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi gwybodaeth am sut i amddiffyn pobl sy’n agored i niwed (sef gwarchod eu hunain).

Cymorth ariannol

Os nad ydych yn gallu gweithio mae’n bosibl y byddwch yn gymwys i gael cymorth ariannol.

Cymorth Incwm i’r Hunangyflogedig 

Os ydych yn hunangyflogedig ac mae’r coronafeirws wedi effeithio arnoch chi, bydd y cynllun yn eich galluogi i hawlio grant trethadwy.

I gael rhagor o wybodaeth ac i weld sut i wneud cais, ewch i: COVID-19: Cymorth Incwm i’r Hunangyflogedig.

Cymorth Busnes 

Mae pecynnau cymorth ariannol ar gael i weithwyr a busnesau. Mae’r rhain yn cynnwys:

 • Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod Coronafeirws
 • gohirio taliadau TAW a Threth Incwm
 • cynlluniau grant 

I gael rhagor o wybodaeth ac i weld sut i wneud cais, ewch i: COVID-19: Cymorth i Fusnesau

Tâl salwch statudol 

Os nad ydych yn gallu gweithio oherwydd eich bod wedi dal y coronafeirws (COVID-19) neu rydych yn hunanynysu yn ôl cyngor y Llywodraeth, gallwch wneud cais am dâl salwch statudol. Byddwch yn gallu hawlio tâl salwch statudol o'r diwrnod cyntaf yr ydych yn hunanynysu ac yn methu gweithio. I gael rhagor o wybodaeth, edrychwch ar y dudalen Tâl Salwch Statudol.

Credyd cynhwysol 

Os nad ydych yn gymwys ar gyfer cynlluniau cymorth i fusnesau, cymorth incwm i’r hunangyflogedig neu dâl salwch statudol, mae’n bosibl y byddwch yn gymwys ar gyfer Credyd Cynhwysol.

Profion MOT a Threthu Cerbydau

Bydd profion MOT sy'n dod i ben ar 30 Mawrth 2020 neu ar ôl hynny’n parhau i fod yn ddilys am chwe mis arall.

Rhaid ichi sicrhau bod eich cerbyd yn dal i fod yn ddiogel ac yn addas i’w ddefnyddio ar y ffordd. Cofiwch y gallwch gael eich erlyn am yrru cerbyd anniogel.

Gallwch drethu eich cerbyd cyn gynted ag y bydd dyddiad dod i ben eich prawf MOT wedi’i ddiweddaru.

Eich Iechyd

Cadw eich hun a'ch teithwyr yn ddiogel

Ceisiwch wneud y canlynol:

 • os oes gennych chi neu rywun rydych wedi dod i gysylltiad ag ef y symptomau canlynol, dilyn y cyngor ar hunanynysu ar wefan GIG Cymru.
 • meddwl am holi ynghylch symptomau teithiwr cyn ei gasglu. Os oes gan deithwyr posibl symptomau fel peswch parhaus, gwres neu fethu arogli a/neu flasu, dylech eu cyfeirio nhw at Alw Iechyd Cymru a gofyn iddynt beidio â gwneud y daith. 
 • gofyn i deithwyr eistedd yng nghefn y cerbyd. 
 • cadw potel o jel diheintio dwylo yn eich cerbyd. Argymhellir i’r diheintydd hwn gynnwys o leiaf 60% o alcohol. Neu gadw potel fawr o ddŵr a bar/potel o sebon. Dylech olchi/diheintio eich dwylo am o leiaf 20 eiliad.
 • pan fydd hynny’n bosibl, ceisio osgoi gafael mewn arian parod a derbyn dulliau talu eraill fel cerdyn debyd/credyd.
 • gwneud yn siŵr bod llawer o aer yn y cerbyd, a cadw’r ffenestri ar agor pryd bynnag y bo modd. 
 • ar ôl cludo pob teithiwr, dylai gyrwyr lanhau arwynebau caled fel:
 • o    handlenni drysau
 • o    dolenni/switshis ffenestri
 • o    gwregysau diogelwch
 • o    dyfeisiau talu â cherdyn
 • o    cefn y seddi blaen ac arwynebau eraill mae’n bosibl y bydd teithiwr/teithwyr wedi cyffwrdd â nhw/wedi tisian arnynt
 • os ydych yn rhannu cerbyd â gyrwyr eraill dylech lanhau’r canlynol yn rheolaidd: 
 • o    y llyw
 • o    y ffon newid gêr
 • o    y radio
 • o    pennau data
 • o    y brêc llaw
 • o    y dangosyddion
 • o    switshis
 • o    handlenni
 • o    gwregysau diogelwch
 • o    unrhyw arwynebau caled eraill
 • ar ddiwedd pob shifft/diwrnod gwaith, dylid glanhau'r cerbyd yn drylwyr â chynnyrch glanhau safonol.
 • ar ôl glanhau’r cerbyd dylech olchi/diheintio eich dwylo eich hun.
 • dylech sicrhau bod y cerbyd yn ddiogel ac yn addas i’w yrru ar y ffordd. Dylid cynnal archwiliadau cynnal a chadw sylfaenol ar gerbydau bob dydd ar ddechrau pob sifft, gan gynnwys edrych ar yr holl olau, yr olew a’r lefelau dŵr, y teiars, y drychau, gwregysau diogelwch a’r rampiau mynediad (pan fo hynny’n berthnasol). Mae llawer o garejys sy'n trwsio cerbydau yn dal i fod ar agor.
 • dylech gario hancesi papur yn eich cerbydau a’u defnyddio pan fyddwch yn peswch a thisian. Dylid cael gwared ar hancesi papur mewn bin cyn gynted â phosibl.
 • mae’n bosibl bod gwisgo gorchudd ar eich wyneb o fudd fel mesur rhagofalus, ond peidiwch â chymryd yn ganiataol y bydd y ffaith eich bod wedi gorchuddio eich wyneb yn eich cadw’n ddiogel. Dylech barhau i gadw pellter cymdeithasol a dilyn arferion hylendid da, gan gynnwys golchi eich dwylo cyn gwisgo eich gorchudd wyneb neu ar ôl ei dynnu. Gwelwch y datganiad ar orchuddion wyneb gan Brif Swyddogol Meddygol Cymru.

A gaf wrthod cludo teithwyr rhag ofn cael haint?

Newidiadau i brosesau ymgeisio/dyddiadau dod i ben trwyddedau

Mae’n bosibl y bydd eich awdurdod trwyddedu wedi gwneud newidiadau. Edrychwch ar wefan eich awdurdod trwyddedu i gael gwybodaeth.

A gaf osod sgrin ddiogelwch yn fy ngherbyd i amddiffyn fy hun rhag COVID-19?

Mae gosod rhwystrau neu sgriniau diogelwch yn benderfyniad ar gyfer awdurdodau trwyddedu, gweithredwyr cerbydau hurio preifat a’r cwmni/unigolyn sy’n gweithredu’r cerbyd, yn seiliedig ar eu hasesiad risg eu hunain.

Cyn ystyried gosod sgrin ddiogelwch dylech gysylltu â’ch awdurdod trwyddedu i wneud y canlynol:

 • gwirio a fydd yn caniatáu gosod sgrin
 • sicrhau y bydd y sgrin a safon y gwaith o’i gosod yn bodloni ei ofynion.

A gaiff gyrwyr tacsis a cerbydau hurio preifat roi cymorth i deithwyr sydd â phroblemau hygyrchedd wrth ddilyn rheolau cadw pellter cymdeithasol?

Mae gyrwyr tacsis a cherbydau hurio preifat yn parhau i fod o dan yr un rhwymedigaeth i roi cymorth rhesymol a gwneud addasiadau rhesymol i deithwyr anabl. Dylech ddilyn y canllawiau uchod, gan gynnwys yr arferion hylendid da, pan nad yw’n bosibl cadw’r pellter cymdeithasol a argymhellir.

Gwybodaeth ar gyfer y rhai sy’n teithio mewn tacsis a cherbydau hurio preifat

Mae’r cyngor gan y Llywodraeth yn glir y dylech aros gartref os oes modd, ac na ddylech adael eich cartref ond am y rhesymau a nodir yng nghyngor y Llywodraeth. Os yw’n hollol angenrheidiol teithio mewn tacsi neu gerbyd hurio preifat, dylech ystyried y canlynol.

 • peidio â theithio os oes gennych unrhyw symptomau coronafeirws fel peswch parhaus, gwres neu fethu arogli a/neu flasu  
 • golchi neu ddiheintio eich dwylo cyn mynd i mewn i’r cerbyd ac ar ôl ei adael
 • eistedd yng nghefn y cerbyd ar yr ochr chwith i gynyddu’r pellter cymdeithasol 
 • osgoi rhannu tacsi neu gerbyd hurio preifat â phobl nad ydynt yn rhan o’ch aelwyd 
 • cyffwrdd â thu mewn y cerbyd cyn lleied ag y bo modd. 
 • osgoi talu ag arian parod (gwiriwch gyda’r gyrrwr/gweithredwr a yw hyn yn bosibl ar ddechrau’r daith)  
 • os ydych yn gallu, dylech chi eich hun roi unrhyw fagiau ac ati yn y cerbyd.
 • mae’n bosibl bod gwisgo gorchudd ar eich wyneb o fudd fel mesur rhagofalus, ond peidiwch â chymryd yn ganiataol y bydd y ffaith eich bod wedi gorchuddio eich wyneb yn eich cadw’n ddiogel. Dylech barhau i gadw pellter cymdeithasol a dilyn arferion hylendid da, gan gynnwys golchi eich dwylo cyn gwisgo eich gorchudd wyneb neu ar ôl ei dynnu, a golchi eich dwylo am 20 eiliad neu ddefnyddio hylif diheintio dwylo cyn gynted â phosibl ar ôl cwblhau eich taith. Gwelwch y datganiad ar orchuddion wyneb gan Brif Swyddogol Meddygol Cymru.

Rhannu’r dudalen hon