Neidio i'r prif gynnwy

Mae'r canllawiau hyn yn gyffredinol eu natur a dylid eu trin fel canllaw. Maent yn ceisio darparu gwybodaeth ddefnyddiol, dolenni a chyngor ymarferol i gefnogi’r rheiny sy’n gyfrifol am fannau addoli i weithredu (os ydynt yn dymuno gwneud hynny) y newid i’r Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) 2020 fydd nawr yn caniatáu ailagor mannau addoli ar gyfer gweddi breifat.

Mae’r canllawiau yma wedi eu creu yn benodol gyda mannau addoli mewn golwg. Nid ydynt yn disodli canllawiau a gyhoeddwyd gan Weinidogion Cymru o dan rheoliad 7A o Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) 2020,  mewn perthynas â’r rhai sy’n ddarostyngedig i’r dyletswyddau o dan y Rheoliadau rheiny i sicrhau fod pellter o 2 fetr yn cael ei gadw rhwng pobl y tu mewn neu wrth aros i fynd i mewn i’r safle, a chanllawiau gweithle atodol.

Os bydd unrhyw ansicrwydd rhwng y ddarpariaeth yn y canllawiau hyn ar gyfer mannau addoli â’r canllawiau rheiny, y canllawiau statudol fydd drechaf. Yn ogystal, caniateir mannau addoli i agor ar gyfer angladdau, i weinyddu priodasau neu, lle bo’n berthnasol, i ffurfio partneriaeth sifil, lle mae canllawiau gwahanol ar gael. Mae’r canllawiau hyn yn berthnasol i ailagor mannau addoli ar gyfer gweddi breifat yn unig.

Nid yw'r canllawiau hyn yn gosod dyletswydd neu ofyniad ar fannau addoli i ailagor ac ni fydd yn bosibl iddynt ailagor yn llawn am gryn dipyn o amser eto.  Efallai y bydd rhai mannau addoli yn dewis peidio ag ailagor am beth amser, cymryd mwy o amser i agor a pharhau i ddefnyddio technoleg ar-lein i gynnal gweithgarwch ffydd.

Mae Llywodraeth Cymru yn ddiolchgar i’r Fforwm Cymunedau Ffydd Cymru ac i’r Grŵp Gorchwyl a Gorffen Ailagor Mannau Addoli am eu cyngor a’u cefnogaeth wrth baratoi y canllawiau hyn. Bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i weithio gyda’r Fforwm Cymunedau Ffydd Cymru i ddatblygu a chynllunio ar gyfer ailagor mannau addoli yn raddol ac yn ddiogel. Caiff y canllawiau hyn eu hadolygu a'u diwygio wrth i'r sefyllfa a'r cyngor gwyddonol ynghylch risgiau trosglwyddo newid. 

Cyflwyniad

Mae Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) 2020 (cyfeirir atynt fel “y Rheoliadau”) yn gosod cyfyngiadau ar gynulliadau, symudiad y tu hwnt i’r ardal sy’n lleol i le maent yn byw, a bod dan do. Mae’r cyfyngiadau yma yn lleihau'r graddau y mae pobl yn gadael eu cartrefi er mwyn helpu i ddiogelu'r cyhoedd rhag lledaenu coronafeirws syndrom anadlol acíwt difrifol 2 (SARS-CoV-2).

Mae gan fannau addoli rôl bwysig i'w chwarae wrth roi arweiniad ysbrydol i lawer o unigolion, a dod â chymunedau at ei gilydd. Fodd bynnag, mae eu natur gymunedol hefyd yn golygu eu bod yn fannau sy'n agored i'r risg o ledaenu’r coronafeirws (COVID-19).

Ar y 18eg o Fehefin, diwygiwyd y Rheoliadau, fel a ganlyn;

7. (1) Rhaid i berson sy’n gyfrifol am fan addoli sicrhau, yn ystod cyfnod yr argyfwng, fod y man addoli ar gau, ac eithrio at ddefnydd a ganiateir gan baragraff (2).

(2) Os cymerir pob mesur rhesymol i sicrhau y cynhelir pellter o 2 fetr rhwng pob person yn y man addoli (ac eithrio rhwng dau aelod o’r un aelwyd, neu ofalwr a’r person a gynorthwyir gan y gofalwr), caniateir defnyddio’r man—

(za) i weinyddu priodas neu ffurfio partneriaeth sifil,

 1. ar gyfer angladdau,

(aa) ar gyfer gweddïo gan—  

 1. unigolyn,  
 2. aelodau o’r un aelwyd, neu  
 3. unigolyn a gofalwr yr unigolyn,  nad yw’n rhan o gydaddoli,

(b) i ddarlledu (boed dros y rhyngrwyd neu fel rhan o ddarllediad radio neu deledu)—

(i) gweithred o addoli (heb gynulleidfa);

(ii) gweinyddu priodas neu ffurfio partneriaeth sifil;

(iii) angladd, neu

(b) i ddarparu gwasanaethau gwirfoddol hanfodol neu, ar gais Gweinidogion Cymru neu awdurdod lleol, wasanaethau cyhoeddus

Diffiniadau

Nid yw’r term “mannau addoli” yn cael ei ddiffinio yn y Rheoliadau. At ddibenion y cyngor hwn, mae’r term yn cynnwys man cyfyngedig neu gaeedig y tu mewn i adeiladau neu yn yr awyr agored, a gaiff eu defnyddio ar gyfer seremonïau crefyddol, cydweddïo ac addoli neu gynulliadau tebyg, megis eglwys, gurdwara, mosg, teml, synagog, neuadd eglwys, weddïo neu gyfarfod.

At ddibenion y cyngor hwn, caiff y term “addolwyr” ei ddefnyddio i ddisgrifio unigolion neu aelwydydd sy'n mynd i mewn i'r man addoli er mwyn cymryd rhan mewn gweithgaredd a ganiateir.

Diben y cyngor hwn

Mae'r canllawiau hyn yn ceisio cynorthwyo mannau addoli i ailagor (os ydynt yn dymuno gwneud hynny) ar gyfer gweddi breifat gan unigolion ac aelodau o’r un aelwyd.  Byddai gweithgareddau megis gwasanaethau a gweddïau a fydd yn annog pobl i ymgynnull yn torri'r Rheoliadau. Ni chaniateir addoli cymunedol.

Mae’n rhaid i unrhyw weithgaredd sy’n berthnasol i ailagor mannau addoli gadw at reoliad 7A o Ganllawiau Statudol Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) 2020 sy'n gosod dyletswydd ar yr unigolion sy'n gyfrifol am fannau addoli i roi pob mesur rhesymol ar waith er mwyn sicrhau y caiff pellter o 2 fetr ei gynnal (cadw pellter cymdeithasol, sydd hefyd yn cael ei adnabod fel cadw pellter corfforol). Hefyd y diwygiadau i'r Rheoliadau a ddaw i rym ar 22 Mehefin, i arfer cadw pellter cymdeithasol effeithiol a gweithdrefnau hylendid dwylo. Caiff hyn ei nodi yn y canllawiau pellter corfforol a’r canllawiau gweithle atodol.

Dylai pob man addoli roi'r canllawiau hyn ar waith gan gyfeirio at ei amgylchiadau penodol ei hun, gan gynnwys maint yr adeilad, sut y caiff ei drefnu, ei weithredu, ei reoli a'i reoleiddio. Bydd gan yr unigolion sy'n gyfrifol am reoli'r man addoli ryddid i benderfynu pryd, yn eu barn nhw, y bydd yn ddiogel i ailagor ar gyfer gweddi breifat. Dylent barhau i fod ar gau os na fyddant yn fodlon y gallent gadw at y gofyniad i gadw pellter cymdeithasol rhwng bobl yn unol â rheoliad 6 o’r Rheoliadau.

Defnydd a ganiateir: Gweddi breifat

Gall mannau addoli agor er mwyn gweddi breifat gan unigolyn neu aelwyd.  Dylent gadw pellter cymdeithasol oddi wrth unigolion neu aelwydydd eraill. Mae’r Rheoliadau Coronafeirws yn ei gwneud yn ofynnol i gymryd pob mesur rhesymol i sicrhau bod pobl yn cadw pellter o 2 fetr mewn mannu addoli (heblaw  aelodau o'r un aelwyd, neu ofalwr a'r person a gynorthwyir gan y gofalwr). Mae methiant i gydymffurfio yn drosedd.

Ni chaiff mannau addoli gynnal neu drefnu gweithgareddau  megis gwasanaethau a gweddïau a fydd yn annog pobl i ymgynnull; byddai gweithgareddau o'r fath yn torri'r Rheoliadau. Mae hyn yn cynnwys Gweinidog Crefydd neu berson lleyg sy’n arwain defosiynau neu weddïau o unrhyw fath ac eithrio at ddibenion darlledu heb gynulleidfa.

Caniateir angladdau a darlledu angladdau, ynghyd â phriodasau ac, os yw’n gymwys i’r grefydd neu enwad, bartneriaeth sifil, ar yr amod bod mesurau cadw pellter cymdeithasol yn eu lle

Asesiad risg

Mae llawer o fannau addoli hefyd yn weithleoedd ac felly dylid ystyried canllawiau Llywodraeth Cymru i gyflogwyr fel rhan o'u penderfyniad p’un ai i ailagor eu man addoli. Efallai bydd y fframwaith 5 cam sydd yn disgrifio gweithgareddau ymarferol i fusnesau  yn ddefnyddiol hefyd.

Er mwyn helpu i benderfynu pa gamau i’w cymryd er mwyn sicrhau y caiff y mannau addoli eu hagor yn ddiogel, dylai pob man addoli gwblhau asesiad risg COVID-19.Gellir dod o hyd i ganllawiau yma. Dylai’r rhai sy’n gyfrifol am fannau addoli gysylltu â'ch corff cynrychioliadol i gael rhagor o arweiniad.

Bydd hyn yn ychwanegol at unrhyw asesiadau risg neu iechyd a diogelwch sydd eisoes ar waith. Dylid cwblhau'r asesiad risg mewn ymgynghoriad ag undebau neu weithwyr (gan gynnwys gwirfoddolwyr a chontractwyr) os yw'n berthnasol. Efallai y bydd hefyd o fudd cynnwys addolwyr neu randdeiliaid eraill yn y broses hon. Mae'n bosibl y bydd y cyngor hwn ar amgylcheddau dan do sydd yn cynnwys cyngor ar reoli ymwelwyr a chontractwyr hefyd yn ddefnyddiol.

Ar gyfer staff a gwirfoddolwyr, dylech ystyried defnyddio Adnodd Asesu Risg COVID-19 ar gyfer y gweithlu sydd ar gael yma er mwyn sicrhau bod risg bersonol i’r personél yma wedi ei liniaru.

Paratoi i agor yr adeilad

 1. Er mwyn sicrhau bod y rheiny sy’n mynychu man addoli yn medru cadw at y canllawiau statudol ac arfer da, yn cynnwys hylendid dwylo ac anadlol, efallai y bydd yr unigolion sy'n rheoli'r adeilad yn awyddus i gyflwyno rhai, neu bob un, o'r mesurau canlynol lle y bo'n briodol;
 • Y camau angenrheidiol i liniaru unrhyw risgiau a nodwyd yn yr asesiad risg;
 • Ystyried pryd bydd yr adeilad ar gael at y diben penodedig a sut y byddwch yn rhoi gwybod i'ch addolwyr am y newidiadau a gyflwynwyd;
 • Ystyried defnyddio prosesau hysbysu neu drefnu i reoli presenoldeb yn y man addoli a chyfyngu ar niferoedd;
 • Ystyried gweithio gyda mannau addoli eraill er mwyn agor ar amseroedd gwahanol er mwyn lleihau pwysau ar un adeilad;
 • Ystyried p'un a fydd angen pobl arnoch i reoli'r mynedfeydd, allanfeydd a phrif gorff yr adeilad pan fydd ar agor;
 • Atal pobl rhag ymgasglu mewn mannau cyfyngedig drwy nodi mynedfa ac allanfa a system un ffordd yn yr adeilad.  Dylai unrhyw newidiadau  ystyried addasiadau rhesymol er mwyn darparu ar gyfer y rheini sydd eu hangen, megis addolwyr anabl;
 • Ni ddylai mynediad i'r adeilad gael ei bennu na'i flaenoriaethu ar sail rhyw.
 • Cau ardaloedd nad ydynt yn cael eu defnyddio, cael gwared ar yr holl ddodrefn, arddangosiadau, cyfarpar chwarae, llenyddiaeth ac ati, nad ydynt yn hanfodol, o'r ardaloedd sy'n agored i addolwyr.
 • Dylid cael gwared ar bethau a rennir megis matiau gweddïo, llyfrau emynau a phlatiau casgliad a dylai unigolion gael eu hannog i ddod â'u heiddo eu hunain.
 • Ystyried defnyddio rhwystrau neu sgriniau neu ystafelloedd eraill i gadw addolwyr ar wahân
 • Gosod arwyddion a marciau ar y llawr i dywys addolwyr. Arddangos posteri i adeiladu ymwybyddiaeth o gadw pellter cymdeithasol a hylendid dwylo da.
 • Ystyried sut i reoli pobl sy'n aros i fynd i mewn i'r adeilad, megis system giwio drwy gadw pellter cymdeithasol.
 • Lle y bo'n ymarferol, dylid agor drysau a ffenestri nad ydynt yn ddrysau a ffenestri tân er mwyn gwella'r awyru.
 • Dylech siarad â'ch corff cynrychioliadol i gael rhagor o arweiniad ar sut i ailagor yn ddiogel.

Cyfathrebu

Dylai'r rheini sy'n gyfrifol am redeg man addoli sicrhau eu bod yn ymgysylltu â'u haddolwyr a'r gymuned ehangach er mwyn esbonio pa weithgaredd a ganiateir a pha rai sydd wedi'i wahardd o hyd.

Ni ddylai unrhyw un deimlo bod yn rhaid iddynt ddychwelyd i fan addoli, hyd yn oed os oes ganddynt rôl wirfoddoli y byddent fel arfer yn ei chyflawni.  Y cyngor i unigolion, yn enwedig y rheini sy'n agored iawn i niwed neu mewn grŵp a warchodir o hyd, yw lleihau eu cyswllt ag eraill er lles eu diogelwch eu hunain.  Dylai pobl ond dychwelid os ydynt yn teimlo’n iach a heb symptomau.

Dylai arweinwyr ffydd roi sicrwydd i unrhyw aelod sy'n poeni am siomi ei gymuned ffydd drwy beidio â dychwelyd. Dylai dulliau amgen i bresenoldeb ffisegol barhau i fod ar waith yn ogystal â mynediad unigol.

Dylai aelodau o grwpiau ffydd nad oes ganddynt fan addoli ffurfiol barhau i weddïo gartref ac ymgysylltu â'u grŵp ffydd drwy ddefnyddio dulliau rhithwir.

Defnyddio’r adeilad

Individuals should be prevented from touching or kissing devotional and other objects that are handled communally. Barriers and/or clear signage should be put in place where necessary.

 • Dylid atal unigolion rhag cyffwrdd neu gusanu gwrthrychau defosiynol neu wrthrychau eraill a gaiff eu trafod yn gymunol. Dylai rhwystrau a/neu arwyddion clir gael eu gosod lle y bo angen.
 • Lle y bo'n ymarferol, dylid cadw drysau nad ydynt yn ddrysau tân ar agor er mwyn atal pobl rhag cyfwrdd â dolenni drysau. 
 • Dylai unigolion hefyd osgoi cyffwrdd ag eiddo eraill, megis esgidiau. Os caiff esgidiau eu tynnu, dylai'r perchennog eu gosod a'u casglu gan gadw at egwyddorion cadw pellter cymdeithasol.
 • Ni ddylid defnyddio llyfrau, adnoddau aml-ddefnydd a chymunol e.e. matiau gweddïo, taflenni gwasanaeth neu ddeunydd defosiynol. Gall eitemau sy'n eiddo i'r unigolyn sy'n helpu gydag addoli, e.e. mat gweddïo neu destun crefyddol, gael eu defnyddio ond bydd yn rhaid mynd â nhw allan o'r man addoli eto.
 • Ni ddylid cynnig bwyd na diod.
 • Dylai'r defnydd o fannau a rennir (e.e. ardaloedd ymolchi/pureiddio cyn gweddïo) fod yn gyfyngedig a dylid cadw pellter cymdeithasol bob amser, gan lanhau'r ardal i’r safon briodol a ddisgrifir yn y canllawiau rhwng pob defnydd. Dylai pobl gynnal defodau ymolchi/pureiddio rhagofynnol yn y cartref lle bynnag y bo'n bosibl.
 • Ni chaniateir gweithgarwch crefyddol sy'n cynnwys cyswllt corfforol, cydlefaru, canu neu lafarganu a  gweithgaredd sy'n defnyddio cyfarpar a rennir.
 • Dylai arweinwyr ffydd annog pobl i beidio â rhoi arian parod a pharhau i roi ar-lein a defnyddio adnoddau ar-lein lle y bo'n bosibl gan leihau cyswllt o ran trafodion. Dylid cynnal trefniadau glanhau a hylendid, a dylid gwisgo menig i drin rhoddion arian parod lle bydd rhoi yn y ffordd hon yn parhau.

Cadw pellter cymdeithasol

Ceir canllawiau cadw pellter cymdeithasol yma

Bydd y nifer o bobl a all weddïo'n mewn man addoli ar unrhyw un adeg yn dibynnu ar faint a chynllun yr adeilad. Y gofyniad cyfreithiol yw bod pob mesur rhesymol yn cael ei roi ar waith er mwyn sicrhau y cedwir pellter o 2 fetr rhwng y rheini sy'n mynychu. Mae hyn yn golygu pellter o 2 fetr rhwng aelodau o aelwydydd gwahanol, nid o reidrwydd rhwng pob person unigol (gan y gall aelodau o'r un aelwyd eistedd gyda'i gilydd yn ddiogel neu ofalwr a'r person a gynorthwyir gan y gofalwr).

Wrth ddiffinio nifer y bobl a allu fynychu'n rhesymol gan gadw pellter o 2 fetr rhwng ei gilydd, dylid ystyried yr holl arwynebedd llawr yn ogystal â phwyntiau cyfyng ac ardaloedd prysur (e.e. mynedfeydd, allanfeydd, coridorau, eiliau) i gyfrifo’r uchafswm o fewn pob man addoli.  Dylid cymryd pob cam posibl i osgoi ciwiau a sicrhau nad yw'r rheini sy'n aros i fynd i mewn i fan addoli yn ymgynnull yn anfwriadol.

Dylid hefyd ddilyn elfennau arall o’r canllawiau gadw pellter cymdeithasol megis golchi dwylo a hylendid anadlol.

Efallai y bydd mannau addoli yn dymuno gosod prosesau ar waith a fydd yn rheoli'r niferoedd fydd yn mynychu ar unrhyw un adeg megis gofyn i addolwyr roi gwybod i'r man addoli pan fyddant yn bwriadu ei fynychu

Glanhau

Rhwng pobl sydd mewn cysylltiad agos â'i gilydd a thrwy defnynnau a gynhyrchwyd pan fydd person sydd wedi'i heintio yn peswch neu'n tisian y caiff COVID-19 ei drosglwyddo'n bennaf. Gellir ei ledaenu hefyd drwy ddod i gysylltiad ag arwyneb neu wrthrych sydd â'r feirws arno.

Mae glanhau i’r safon briodol yn helpu i leihau lledaeniad y coronafeirws (COVID-19). Felly, dylid glanhau arwynebau yn aml, yn enwedig y rhieni y mae pobl yn cyffwrdd ynddynt amlaf. Gellir dod o hyd i ganllawiau glanhau i’r safon briodol yma. Mae'r canllawiau yn disgrifio'r dulliau glanhau yr argymhellir, cael gwared ar ddeunyddiau yn briodol, glanhau cyfarpar ac arwynebau caled a'r cyfarpar diogel personol y dylid ei wisgo (lle bo angen).

Mae Historic England hefyd wedi llunio canllawiau ar lanhau arwynebau hanesyddol yma

Dylid caniatáu digon o amser i lanhau cyn ailagor yr adeilad. Bydd angen glanhau'r ardaloedd a gaiff eu defnyddio'n rheolaidd yn gyson pan fydd y man addoli ar agor. Dylid gwneud penderfyniad yn lleol o ran pa mor aml y dylid glanhau yn seiliedig ar asesiad risg a’r defnydd a wneir o'r adeilad.

Pwy all fynychu

Ni ddylai'r rheini sydd ag unrhyw rai o'r symptomau coronafeirws isod fynychu.

 • peswch newydd a chyson
 • tymheredd uchel
 • colli eich synnwyr arogli neu eich synnwyr blasu arferol, neu newid i’r synhwyrau hynny (anosmia)

Ni ddylai'r unigolion hynny sy'n hunanynysu o ganlyniad i achos posibl neu achos a gadarnhawyd o’r coronafeirws (COVID-19) ar yr aelwyd fynychu, ac mae hynny’n wir hefyd os ydynt wedi bod mewn cysylltiad agos gyda rhywun â’r coronafeirws ac wedi cael cyngor i hunanynysu. Ceir canllawiau ar hunanysnysu yma. 

Y cyngor i unigolion sy'n agored iawn i niwed neu mewn grŵp a warchodir o hyd yw lleihau eu cyswllt ag eraill i’r eithaf er mwyn eu diogelwch eu hunain.  Fodd bynnag, mae'n bosibl y byddant yn penderfynu mynychu man addoli i weddïo’n breifat neu fel aelwyd er gwaethaf y risg ychwanegol mae hyn yn ei chyflwyno iddynt, er budd eu llesiant eu hunain. Yn y sefyllfa yma dylent hwy ac un rhywun sydd gyda nhw ddilyn y canllawiau cadw pellter cymdeithasol i’r lythyren.

Dylai'r rheini sydd am fynychu man addoli ystyried pa mor bell y mae angen iddynt deithio a sut y byddant yn teithio i'r adeilad ac oddi yno yn ddiogel. Dylai aelodau o'r un aelwyd deithio gyda'i gilydd. Nid yw teithio i fan addoli ar gyfer gweddi breifat yn esgus rhesymol dros adael cyffiniau yr ardal mae rhywun yn byw ynddo. Gellir dod o hyd i gyngor Llywodraeth Cymru  ar deithio'n ddiogel yma, ynghyd â chyngor ar aros yn lleol

Os bydd unrhyw un, gan gynnwys arweinwyr crefyddol a gwirfoddolwyr, yn mynd yn sâl gyda symptomau o COVID-19 mewn man addoli, dylid ei anfon gartref a'i gynghori i ddilyn y canllawiau aros gartref a gwneud cais i gael prawf coronafeirws.

Os bydd angen cyngor clinigol arno, dylai fynd ar-lein i GIG 111 Cymru (neu ffonio 111 os nad oes ganddo fynediad i'r rhyngrwyd). Mewn argyfwng, ffoniwch 999 os yw'n ddifrifol wael neu wedi'i anafu neu os yw ei fywyd mewn perygl. Ni ddylai ymweld â'r meddyg teulu, fferyllydd, canolfan gofal brys neu ysbyty.

Dylai pobl eraill a all fod wedi dod i gysylltiad â'r person sydd wedi mynd yn sâl olchi eu dwylo'n drylwyr ar ôl ymwneud ag ef, ond nid oes angen iddynt gymryd unrhyw gamau penodol eraill oni bai eu bod yn datblygu symptomau eu hunain. Os byddant yn datblygu symptomau, dylent ddilyn  canllawiau aros gartref a gwneud cais i gael prawf coronafeirws.

Dylai'r ardaloedd a ddefnyddiwyd gan yr unigolion hyn gael eu glanhau'n drylwyr yn unol a’r canllawiau gyfeiriwyd ato uchod.

Dylai rhieni neu warcheidwaid oruchwylio eu plant er mwyn sicrhau eu bod yn cadw pellter cymdeithasol bob amser.

Mae’r strategaeth Profi, Olrhain, Diogelu yn pennu'r dull o fynd i'r afael â'r coronafeirws, profi pobl yn y gymuned sydd â symptomau, olrhain y rheini sydd wedi dod i gysylltiad agos â phobl sydd wedi cael canlyniad prawf positif ar gyfer y coronafeirws a diogelu teulu, ffrindiau a'n cymuned drwy hunanynysu.

Mae rhagor o wybodaeth am Profi, Olrhain, Diogelu ar gael yma.

Golchi eich dwylo

Mae ymarfer hylendid dwylo da yn bwysig.  Dylai addolwyr gael mynediad at ddŵr a sebon er mwyn medru golchi eu dwylo am o leiaf 20 eiliad neu hylif diheintio dwylo wrth gyrraedd a gadael yr adeilad ac ar ôl peswch, tisian, chwythu eu trwyn neu ar ôl bod mewn ardal gyhoeddus.

Gorchuddion wyneb

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am ddefnyddio gorchuddion wyneb yma Gorchuddion wyneb – cwestiynau cyffredin

Rhannu’r dudalen hon