Neidio i'r prif gynnwy

Newidiadau i ddysgu, arholiadau, a mynd i’r ysgol a’r coleg yn ystod pandemig y coronafeirws.

Cyhoeddwyd gyntaf:
24 Mawrth 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Gweithrediadau coleg

Pa gamau sydd ar waith i sicrhau bod colegau a darparwyr hyfforddiant yn ddiogel i ddysgwyr a staff?

Mae fersiwn ddiweddaraf ein canllawiau gweithredol yn nodi sut y dylai colegau a darparwyr hyfforddiant weithredu o fis Medi 2021.

Rhaid iddynt ddilyn y canllawiau ar fesurau rhesymol, , sy'n nodi'r gofynion ar gyflogwyr i gynnal asesiadau risg. I gael canllawiau ychwanegol, ewch i wefan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch

Ar lefel rhybudd sero, bydd mwy o hyblygrwydd i benderfynu beth sydd ei angen i reoli risgiau. Fodd bynnag, nid yw COVID-19 wedi diflannu, ac mae’n dal yn bwysig lleihau'r rhyngweithio agos rhwng unigolion i helpu i reoli lledaeniad y feirws.

A all fy mhlentyn fynychu'r coleg os oes ganddo annwyd?

Gallwch barhau i fynd i'r coleg os oes gennych symptomau tebyg i annwyd ysgafn, ond ni ddylech fynychu os oes gennych symptomau COVID-19.

Y tri phrif symptom o COVID-19 y dylech fod yn ymwybodol ohonynt yw:

  • peswch cyson newydd
  • twymyn neu dymheredd uchel
  • wedi colli eich synnwyr blasu neu arogli, neu wedi sylwi ar newid ynddynt

Os byddwch yn datblygu un o'r symptomau hyn neu yn cael canlyniad positif i brawf llif unffordd, dylech ddilyn y canllawiau hunanynysu a gwneud cais am brawf coronafeirws.

A yw'n ofynnol i mi hunanynysu os ydw i'n cael fy adnabod fel rhywun sydd wedi bod mewn cysylltiad agos â rhywun sydd â’r coronafeirws?

Nid yw'n ofynnol mwyach i bob oedolyn sydd wedi cael ei frechu'n llawn, neu'r rhai o dan 18 oed, hunanynysu os ydynt wedi bod mewn cysylltiad agos â rhywun sydd â’r coronafeirws. Cynigir cyngor i'r unigolion hyn er mwyn lleihau unrhyw risgiau ac aros yn ddiogel.

Efallai y bydd rhai amgylchiadau lle y bydd y Gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu yn gofyn i rai sydd wedi bod mewn cysylltiad â rhywun â’r coronafeirws ac sydd wedi'u brechu'n llawn neu sydd o dan 18 oed hunanynysu: darperir cyngor pellach yn yr achos hwn.

O 11 Hydref, yr argymhelliad ar gyfer dysgwyr mewn ysgolion uwchradd a cholegau addysg bellach sydd o dan 18 oed ac sydd wedi dod i gysylltiad ag achos positif ar yr aelwyd yw:

  • parhau i gymryd prawf PCR ar ddiwrnod 2 a diwrnod 8
  • cymryd prawf llif unffordd bob dydd cyn gadael eu cartref am saith diwrnod. Dylai hyn ddechrau ar y diwrnod y cadarnheir bod achos positif ar yr aelwyd o ganlyniad i brawf llif unffordd neu brawf PCR

Gwybodaeth bellach a chwestiynau cyffredin ar gael ar Ysgolion: canllawiau coronafeirws.

Rwyf ar fin dechrau prentisiaeth, a fydd yn mynd rhagddo?  

Bydd, dylech allu dechrau, ond cysylltwch â’ch cyflogwr a’ch darparwr hyfforddiant. Bydd angen i’ch darparwr hyfforddiant gynnal adolygiad iechyd a diogelwch er mwyn sicrhau ei bod yn ddiogel i’ch asesydd ddod i ymweld â’ch gweithle.

Rwyf i fod i fynd ar brofiad gwaith yn fuan fel rhan o fy nghwrs ysgol neu goleg - a fydd hynny'n dal i fynd yn ei flaen?  

O fis Medi ymlaen, penderfyniad lleol fydd hwn ac cholegau fydd yn gyfrifol am ei wneud, gyda chefnogaeth swyddogion iechyd cyhoeddus ac awdurdodau lleol, yn dibynnu ar lefel y risg a nodwyd yn lleol. Bydd eich goleg yn gallu rhoi gwybod i chi a all eich profiad gwaith fynd yn ei flaen bryd hynny.

Dylwn i fod yn mynd ar leoliad gwaith fel ran o’r cwrs, a fydd hynny’n digwydd?  

Gall lleoliadau gwaith fel rhan o gyrsiau coleg neu Hyfforddeiaeth fynd rhagddynt yn amodol ar asesiadau risg Cysylltwch a’ch coleg neu ddarparwr hyfforddiant os oes gennych gwestiynau ynglyn â hyn.

A ellir cynnal gemau chwaraeon rhyng-golegol?  

Gellir cynnal digwyddiadau a reoleiddir dan do ac yn yr awyr agored yn awr. Mae hyn yn cynnwys gemau chwaraeon tîm.

Rhaid i golegau sicrhau eu bod yn cynnal asesiad risg, a’u  bod yn cymryd pob cam rhesymol i leihau'r risg o ddod i gysylltiad â’r coronafeirws.

Dylent hefyd ystyried unrhyw ganllawiau a gyhoeddir gan y Corff Llywodraethu Cenedlaethol perthnasol ar gyfer y gamp dan sylw.

A fydd taliadau’r Lwfans Cynhaliaeth Addysg neu Grant Dysgu Llywodraeth Cymru yn parhau?  

Caniateir i ysgolion a cholegau barhau â thaliadau’r lwfans cynhaliaeth addysg a Grant Dysgu Llywodraeth Cymru yn ystod y pandemig Covid-19, yn ôl disgresiwn. Gellir trin salwch, hunanynysu neu gau coleg fel absenoldeb wedi’i awdurdodi. Cysylltwch â’ch ysgol neu goleg i gael rhagor o wybodaeth.

Gall myfyrwyr wneud cais am lwfans cynhaliaeth addysg ar gyfer blwyddyn academaidd 2021 i 2022.. Gellir lawrlwytho ceisiadau o cyllid myfyrwyr cymr (Lwfans Cynhaliaeth Addysg) neu cysylltwch â’ch ysgol neu goleg i ofyn am ffurflen gais.

Cofiwch mai dim ond ar gyfer tymor ysgolion a cholegau mae taliadau’r lwfans ar gael. Mae’r lwfans yn cael ei dalu bob yn ail wythnos, ac mae’n rhaid i’r dysgwyr lofnodi eu cytundeb dysgu cyn y bydd taliadau yn cael eu rhyddhau.

Rhaid i geisiadau am Grant Dysgu Llywodraeth Cymru (Addysg Bellach) ar gyfer blwyddyn academaidd 2021 i 2022 ddod i law Cyllid Myfyrwyr Cymru o fewn naw mis i ddechrau eich cwrs. Gellir lawrlwytho ceisiadau o cyllid myfyrwyr cymru (Grant Dysgu Llywodraeth Cymru Addysg Bellach) neu cysylltwch â’ch coleg i ofyn am ffurflen gais.

Caiff taliadau Grant Dysgu Llywodraeth Cymru (Addysg Bellach) eu talu bob tymor, ac mae’n rhaid i’r dysgwyr lofnodi eu cytundeb dysgu cyn y bydd taliadau yn cael eu rhyddhau.

Sylwch y gallai gymryd mwy o amser nag arfer i brosesu ceisiadau Lwfans Cynhaliaeth Addysg a Grant Dysgu Llywodraeth Cymru (Addysg Bellach).

Gorchuddion wyneb

A fydd rhaid imi wisgo gorchudd wyneb yn y coleg?

Nid ydym bellach yn argymell defnyddio gorchuddion wyneb yn rheolaidd yn yr ystafell ddosbarth ar gyfer staff na dysgwyr. Efallai y bydd colegau a darparwyr hyfforddiant am annog eu defnydd mewn ardaloedd lle mae'n debygol y bydd mwy o gymysgu cymdeithasol, megis mewn ardaloedd cymunedol.

Dylai pob dysgwr wisgo gorchuddion wyneb wrth deithio ar gludiant penodedig o'r cartref i'r coleg (oni bai bod eithriad meddygol). Dylent hefyd gael eu gwisgo gan aelodau o'r cyhoedd sy'n ymweld â cholegau.

Os oes unrhyw un yn dymuno gwisgo gorchudd wyneb am resymau personol yn unrhyw le yn y coleg, dylid caniatáu iddynt wneud hynny. Gall hyn helpu i gefnogi eu lles ehangach, lleihau pryder a rhoi tawelwch meddwl ychwanegol i rai unigolion ochr yn ochr â mesurau lliniaru eraill.

Rhaglen frechu

Ble alla i ddod o hyd i wybodaeth am frechiadau?

Yng Nghymru, rydym yn gweithio i amserlen flaenoriaeth y Cyd-bwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu.

Y Cyd-bwyllgor hwn yw'r corff arbenigol sy'n cynghori pedair llywodraeth y DU, ac mae'r amserlen flaenoriaethu brechu yr ydym yn gweithio iddi yr un fath â'r amserlen ar gyfer Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Mae rhagor o wybodaeth a diweddariadau ar ein strategaeth frechu ar gael.

Staff a dysgwyr a ddiffinnir fel rhai sy'n eithriadol o agored i niwed yn glinigol

A ddylai staff a dysgwyr sy'n agored iawn i niwed yn glinigol fynychu'r coleg?

Cyfeiriwch at y canllawiau ar ddiogelu pobl a ddiffinnir ar sail feddygol fel rhai eithriadol o agored i niwed yn glinigol. Mae eich coleg yn gyfrifol am sicrhau bod mesurau rhesymol ar waith i leihau'r risg o ddod i gysylltiad â COVID-19, ac os oes gennych unrhyw bryderon, dylech drafod y rhain gyda'ch coleg.

Efallai y bydd hefyd yn ddefnyddiol i chi ddarllen y canllawiau i'r cyhoedd ar ymddygiad a all helpu i reoli risgiau.