Neidio i'r prif gynnwy

Canllawiau i weithwyr treth proffesiynol ar y newid i gyfraddau Treth Trafodiadau Tir (TTT), beth mae hyn yn ei olygu o ran ffeilio ffurflen dreth, a ble i gael mwy o wybodaeth a chymorth.

Cyhoeddwyd gyntaf:
21 Rhagfyr 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Newidiadau i gyfraddau a bandiau TTT

Prif gyfraddau preswyl

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd y cynnydd dros dro i fand cyfradd sero TTT ar gyfer trafodiadau eiddo preswyl yn dod i ben ar 31 Mawrth 2021. 

Mae hyn yn golygu ar 1 Ebrill 2021, y bydd y cyfraddau hyn yn dychwelyd i'r cyfraddau gwreiddiol a'r trothwy cychwynnol o £180,000. Rhaid i'r prynwr gwblhau ei bryniant cyn y dyddiad hwn er mwyn defnyddio'r cyfraddau gostyngol dros dro. 

Cyfraddau preswyl uwch

Bydd cyfraddau preswyl uwch TTT yn cynyddu 1% ar draws pob band ar 22 Rhagfyr 2020.

Yn y rhan fwyaf o achosion, lle mae contractau eisoes wedi'u cyfnewid, ond trafodiadau heb eu cwblhau, mae'r gyfradd uwch flaenorol yn berthnasol.

Cyfraddau amhreswyl

Ar 22 Rhagfyr 2020:

  • bydd band cyfradd sero’r dreth a godir am bremiymau ac aseiniadau lesoedd, a throsglwyddiadau eiddo rhydd-ddaliadol yn cynyddu o £150,000 i £225,000
  • bydd band cyfradd sero’r dreth a godir ar elfen rent lesoedd amhreswyl yn cynyddu o £150,000 i £225,000

Rydym wedi diweddaru'r tudalen cyfraddau a bandiau a'n cyfrifiannell dreth swyddogol i gynnwys y cyfraddau newydd.

Beth mae'r newid yn ei olygu i drafodiadau cyfraddau preswyl uwch

Mae'r cyfraddau a'r bandiau newydd yn berthnasol o 22 Rhagfyr 2020, felly os yw'r prynwr yn cwblhau pryniant eiddo:

  • cyn 22 Rhagfyr maent yn talu'r cyfraddau treth blaenorol
  • ar neu ar ôl 22 Rhagfyr maent yn talu'r cyfraddau treth newydd

Mae eithriad os ydynt wedi cyfnewid contractau cyn 22 Rhagfyr ond heb gwblhau. Yma, efallai y byddant yn gallu defnyddio'r cyfraddau treth blaenorol os nad oes unrhyw newidiadau sylweddol i'r trafodiad rhwng cyfnewid a chwblhau.

Mae gennym ganllawiau trawsnewidiol ar y newid i gyfraddau uwch. Mae’r rhain yn ymhelaethu ar y rheoliadau ac yn ymwneud â pha gyfraddau fydd yn berthnasol i drafodiad.

I ffeilio ffurflen dreth ar ein system TTT ar-lein gan ddangos eich bod yn defnyddio'r rheolau trawsnewidiol

  1. Anghytunwch â'r cyfrifiad treth a gynhyrchwyd.
  2. Nodwch gyfanswm cywir y dreth sy'n ddyledus gan ddefnyddio'r cyfraddau a'r bandiau blaenorol.
    Gallwch ddefnyddio ein cyfrifiannell dreth i'ch helpu i gyfrifo'r dreth sy'n ddyledus, ond dylech ddefnyddio'r dyddiad cyfnewid fel y dyddiad dod i rym fel bod y cyfrifiad yn cael ei wneud gan ddefnyddio'r cyfraddau a'r bandiau cywir.
  3. Dewiswch ‘rheolau trawsnewidiol yn berthnasol' fel y rheswm dros anghytuno â'r cyfrifiad treth ac eglurwch sut y daethoch i'r cyfrifiad hwn.

Os ydych chi'n ffeilio ffurflen dreth bapur

O dan gwestiwn 92, dewiswch ‘rheolau trawsnewidiol yn berthnasol' fel y rheswm dros ddarparu cyfrifiad treth gwahanol i'n cyfrifiannell dreth.

Trosglwyddo i'r cyfraddau amhreswyl newydd

Ar gyfer unrhyw drafodiad amhreswyl ar neu ar ôl 22 Rhagfyr 2020 bydd y prynwr yn talu'r cyfraddau newydd. Rydym wedi diweddaru ein canllawiau ar sut i drin trafodiadau cysylltiol sy'n croesi'r newid yn y cyfraddau.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi eu bod yn bwriadu cynyddu'r swm 'rhent perthnasol' ar gyfer elfen rhent flynyddol rhenti amhreswyl o £9,000 i £13,500 ym mis Chwefror 2021.

Byddwn yn diweddaru ein cyfrifiannell dreth i adlewyrchu'r newid mewn rhent perthnasol pan fydd Senedd Cymru wedi cymeradwyo hyn. Ar gyfer prydlesi sydd â dyddiad dod i rym ym mis Chwefror 2021 neu ar ôl hynny, lle mae'r rhent perthnasol rhwng £9,000 a £13,500, bydd angen i chi gysylltu â ni er mwyn cael cyfrifiad TTT.

Cymorth a Chefnogaeth

Os oes angen unrhyw ganllawiau arnoch ar sut mae'r newidiadau hyn yn berthnasol i drafodiad, cysylltwch â ni.

Os nad yw'r trethdalwr yn gallu ffeilio neu dalu'r dreth i ni ar amser oherwydd eu hamgylchiadau, dywedwch wrthym cyn gynted â phosibl, a chyn i’r ffurflen dreth neu’r taliad fod yn ddyledus.