Sut dylech ysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU.

Cyhoeddwyd gyntaf:
3 Hydref 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

A

addysg bellach (AB)

Llythrennau bach.

addysg uwch (AU)

Llythrennau bach.

Ampersand

Defnyddiwch 'a/ac' yn hytrach na '&'. Nid yw’r ampersand byth yn dderbyniol yn y Gymraeg.

Arian

Defnyddiwch y symbol £: £75

Peidiwch â defnyddio degolion heblaw bod ceiniogau: £75.50 ond dim £75.00

Peidiwch â defnyddio £0.xx miliwn ar gyfer symiau llai na £1 miliwn.

Ysgrifennwch ceiniog yn llawn: bydd galwadau'n costio 4 ceiniog y funud o ffôn cartref.

awdurdod lleol

Llythrennau bach. Peidiwch â defnyddio ALl.

Defnyddiwch ‘awdurdod lleol’, yn hytrach na ‘cyngor lleol’ lle bo modd.

B

Bylchau

Un bwlch ar ôl atalnod llawn, nid 2.

C

Canllawiau arddull yn Saesneg

Mae canllawiau gwahanol ar gael ar ochr Saesneg y canllawiau hyn. Dylech ddefnyddio’r canllawiau Cymraeg wrth ysgrifennu yn Gymraeg a’r canllawiau Saesneg wrth ysgrifennu yn Saesneg gan fod rhag agweddau’n berthnasol mewn un iaith yn unig.

cenedlaethol

Llythrennau bach.

Yn cyfeirio at Gymru. Os yw'n faes polisi megis cyfiawnder, sy'n cynnwys Cymru a Lloegr, dylid cyfeirio ato fel 'Cymru a Lloegr'. Dylid cyfeirio at unrhyw faes polisi, er enghraifft lles neu amddiffyn, sy'n cynnwys y DU i gyd, fel polisi'r DU, mater i’r DU gyfan neu bolisi llywodraeth y DU.

Cromfachau

Defnyddiwch (gromfachau crwn), ac nid [cromfachau sgwâr]. Yr unig bryd y dylech ddefnyddio cromfachau sgwâr yw ar gyfer nodiadau esboniadol o fewn araith.

"Diolch [Weinidog Tramor] Mr Smith."

Peidiwch â defnyddio cromfachau crwn i gyfeirio at rywbeth a allai fod yn unigol neu'n lluosog 'Gwiriwch pa ddogfen(nau) y mae angen i chi eu hanfon at Daliadau Gwledig Cymru.'

Defnyddiwch y lluosog bob tro, gan y bydd hyn yn darparu ar gyfer pob achos: 'Gwiriwch pa ddogfennau y mae angen i chi eu hanfon at Daliadau Gwledig Cymru.'

Cwestiynau cyffredin

Dylech osgoi defnyddio cwestiynau cyffredin ar LLYW.CYMRU. Os dechreuwch ag anghenion y defnyddiwr wrth ysgrifennu cynnwys, fydd dim angen cwestiynau cyffredin arnoch.

Cyfeiriad e-bost

Ysgrifennwch gyfeiriadau e-bost yn llawn, mewn llythrennau bach ac fel dolenni byw. Peidiwch â chynnwys unrhyw eiriau eraill yn y ddolen, ee labeli fel hyn:

E-bost: enw@parth.gov.uk

Cynghorau

Defnyddiwch 'awdurdod lleol' i gyfeirio at y cynghorau.

cyngor lleol

Llythrennau bach.

Defnyddiwch ‘awdurdod lleol’, yn hytrach na ‘cyngor lleol’ lle bo modd.

Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Defnyddiwch Cynulliad Cenedlaethol Cymru y tro cyntaf, ac ar ôl hynny y Cynulliad Cenedlaethol neu'r Cynulliad.

Peidiwch â defnyddio Cynulliad Cymru.

Cynulliad Cymru

Peidiwch â defnyddio Cynulliad Cymru.

Y 2 sefydliad yw Llywodraeth Cymru a Chynulliad Cenedlaethol Cymru.

Cysylltnodi

Defnyddiwch 'hyd' ar gyfer amrediadau amser a dyddiad, nid cysylltnodau.

Yn gyffredinol, mae angen cysylltnod mewn geiriau cyfansawdd pan fydd yr ail elfen yn air unsill. Nid oes angen cysylltnod pan fydd mwy nag un sill yn yr ail elfen.

Er enghraifft:

 • ail-greu ond ailddefnyddio
 • cam-drin ond camddefnyddio

Yr eithriad cyffredin yw pan fydd llythyren yn cael ei hailadrodd:

 • ad-daliad

Trowch at restr ar-lein Comisiynydd y Gymraeg o enwau lleoedd safonol Cymru i sicrhau bod cysylltnodau’n gywir mewn enwau lleoedd.

Ch

D

Daearyddiaeth a rhanbarthau

Mae cyfeiriadau'r cwmpawd i gyd mewn llythrennau bach, ond wrth gyfeirio at ardaloedd o Gymru, dylid defnyddio priflythyren: gogledd Cymru / y Gogledd, de Cymru / y De.

Mae'r un peth yn wir am ranbarthau geowleidyddol: y gorllewin, gorllewin Ewrop, y dwyrain pell, de-ddwyrain Asia.

Nodwch y canlynol: y Dwyrain Canol, Canolbarth America, Gogledd America, De America, America Ladin.

Gallwch ddefnyddio priflythyren ar gyfer fersiwn wedi'i byrhau o ardal neu ranbarth os caiff ei adnabod yn gyffredin yn ôl yr enw hwnnw, er enghraifft 'y Gwlff' am gwlff Persia. Os nad yw'n adnabyddus yn y cyfryngau ac ati, defnyddiwch lythrennau bychain, er enghraifft 'y culfor' am 'Culfor Hormuz'.

Mae Prydain Fawr yn cyfeirio at Gymru Lloegr a’r Alban, heb gynnwys Gogledd Iwerddon.

Os ydych yn dweud wrth ddefnyddwyr am nifer o ardaloedd, defnyddiwch: 'Cymru, Lloegr a’r Alban.'

Defnyddiwch y DU a'r Deyrnas Unedig yn hytrach na y DG a’r Deyrnas Gyfunol neu Prydain a Prydeinig (busnes y DU, polisi tramor, llysgennad ac uchel gomisiynydd y DU). Noder - llysgenhadaeth Prydain, nid llysgenhadaeth y DU.

datganiad llafar

Llythrennau bach.

dirprwy ysgrifennydd parhaol

Llythrennau bach mewn testun. Priflythrennau mewn teitlau: Owen Evans, y Dirprwy Ysgrifennydd Parhaol, Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus.

Dyfynodau

Mewn darnau hir o araith, agorwch ddyfynodau ar gyfer pob paragraff, ond caewch y dyfynodau ar ddiwedd y paragraff olaf yn unig.

Defnyddiwch ddyfynodau sengl:

 • mewn penawdau
 • mewn dolenni
 • mewn termau anarferol
 • wrth gyfeirio at eiriau neu gyhoeddiadau, er enghraifft: 'Lawrlwythwch y cyhoeddiad 'Deall Treth ar Enillion Cyfalaf' (PDF 360KB)'

Defnyddiwch ddyfynodau dwbl mewn testun corff ar gyfer dyfyniadau uniongyrchol.

Defnyddiwch y fformat bloc dyfynnod ar gyfer dyfynodau sy'n hirach nag ychydig o frawddegau.

Dyddiadau ac amseroedd

Defnyddiwch briflythrennau ar gyfer misoedd: Ionawr, Chwefror. Os nad oes dyddiad, mae angen cynnwys y gair ‘mis’ ee ‘Bydd y pwyllgor yn cyhoeddi adroddiad ddiwedd mis Hydref’.

Peidiwch â defnyddio atalnod rhwng y mis a'r flwyddyn: 14 Mehefin 2012.

Nid ydym yn defnyddio cysylltnodau, en rule nac em dash mewn amrediadau dyddiad.. Er enghraifft:

 • blwyddyn dreth 2011 i 2012
 • Dydd Llun hyd ddydd Gwener, 9am hyd 5pm (rhowch wahanol ddyddiau ar linell newydd, peidiwch â defnyddio atalnod)
 • 10 Tachwedd hyd 21 Tachwedd

Peidiwch â defnyddio ‘chwarter’ ar gyfer dyddiadau, defnyddiwch y misoedd: 'treuliau'r adran, mis Ionawr hyd fis Mawrth 2013'.

Canol nos yw munud gyntaf y diwrnod, ac nid yr olaf. Dylech ystyried defnyddio ‘11:59pm’ i osgoi dryswch ynghylch amser penodol. Er enghraifft, dim ond mewn 1 ffordd y gellid darllen ‘Rhaid ichi gofrestru erbyn 11:59pm ddydd Mawrth 14 Mehefin’. Ond gellid darllen ‘Rhaid ichi gofrestru erbyn canol nos, nos Fawrth 14 Mehefin’ mewn 2 ffordd (diwedd dydd Llun 13, neu ddiwedd dydd Mawrth 14).

Wrth gyfeirio at heddiw (fel mewn erthygl newyddion) cynhwyswch y dyddiad: 'Cyhoeddodd y gweinidog heddiw (14 Mehefin 2012) fod....'

Dd

E

F

Ff

Ffont italig

Peidiwch â defnyddio ffont italig. Defnyddiwch 'ddyfynodau sengl' wrth gyfeirio at ddogfen, cynllun neu fenter.

Ffont trwm

Defnyddiwch ffont trwm i gyfeirio at destun rhyngweithio mewn dogfennaeth neu gyfarwyddyd technegol.

Gallwch ddefnyddio ffont trwm i esbonio pa faes mae angen i ddefnyddiwr lenwi ar ffurflen, neu pa fotwm i ddewis. Er enghraifft: "Dewiswch Creu cynnwys."

Peidiwch â defnyddio ffont trwm mewn sefyllfaoedd eraill, er enghraifft i bwysleisio testun.

I bwysleisio geiriau neu frawddegau, gallwch wneud y canlynol:

 • rhoi gwybodaeth bwysig ar ddechrau brawddegau
 • defnyddio penawdau
 • defnyddio pwyntiau bwled

G

gorchymyn cymhwysedd deddfwriaethol

Priflythyren os defnyddir y teitl llawn Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Cymhwysedd Deddfwriaethol) (Lles Cymdeithasol) 2008.

Llythrennau bach heblaw hynny: caiff y gorchmynion cymhwysedd deddfwriaethol eu cymeradwyo, eu gwrthod neu eu tynnu yn ôl.

Ng

H

hanner colon

Dylech osgoi defnyddio hanner colon gan fod pobl yn eu camddarllen yn aml. Dylid rhannu brawddegau hir sy'n defnyddio hanner colon yn frawddegau ar wahân.

Hyd brawddegau

Peidiwch â defnyddio brawddegau hir. Cadwch frawddegau i 20 gair neu lai.

I

Iaith gyfreithiol

Gellir ysgrifennu cynnwys cyfreithiol mewn Cymraeg clir. Mae'n bwysig bod defnyddwyr yn deall cynnwys a'n bod yn cyflwyno gwybodaeth gymhleth yn syml.

Os ydych chi'n siarad am ofyniad cyfreithiol, defnyddiwch 'rhaid'. Er enghraifft, 'rhaid i'ch cyflogwr dalu'r Isafswm Cyflog Cenedlaethol'.

Os nad ydych yn teimlo bod 'rhaid' yn rhoi digon o bwyslais, yna defnyddiwch 'gofyniad cyfreithiol', 'hawl gyfreithiol' ac ati. Er enghraifft: 'Ar ôl i'ch plentyn gael ei gofrestru mewn ysgol, mae cyfrifoldeb cyfreithiol arnoch i wneud yn siŵr ei fod yn mynychu yn rheolaidd'.

Wrth benderfynu a ddylech ddefnyddio 'rhaid' ynteu 'hawl gyfreithiol', ystyriwch pa mor bwysig yw hi i ni siarad am yr agwedd gyfreithiol, yn ogystal â naws y darn.

Os yw gofyniad yn un cyfreithiol, ond hefyd yn weinyddol, neu'n rhan o broses heb ôl-effeithiau troseddol, yna defnyddiwch: 'angen'. Er enghraifft: 'Bydd angen i chi ddarparu copïau o'ch tystysgrif priodas'.

Efallai bod hwn yn ofyniad cyfreithiol, ond ni fyddai rhywun yn cyflawni trosedd ddifrifol trwy beidio â’i wneud. Yr oll a fyddai’n digwydd yw na allai’r unigolyn symud ymlaen at gam nesaf y broses.

J

Jargon

Dylech osgoi jargon diangen, ystrydebu cyfreithiol, talfyriadau neu acronymau nas esbonnir, termau Lladin na ddefnyddir yn rheolaidd (er enghraifft inter alia, ad hoc, ibid) ac ati.

Fydd defnyddwyr ddim yn ymddiried ynom os byddwn yn defnyddio jargon  llywodraeth. Yn aml, mae'r geiriau hyn yn rhy gyffredinol ac amwys, a gallant arwain at gamddehongli neu destun gwag, dibwrpas. Rhaid i ni ddefnyddio Cymraeg clir a bod yn eglur am yr hyn rydym yn ei wneud.

L

Ll

llywodraeth

Llythrennau bychain hyd yn oed pan mae’n benodol: llywodraeth Affganistan, llywodraeth y DU.

Llywodraeth Cymru gan mai dyna enw'r sefydliad.

Llywodraeth Cymru

Defnyddiwch Llywodraeth Cymru.

Peidiwch â defnyddio Cynulliad Cymru.

Llywodraeth y DU

Byth llywodraeth EM.

M

Mesuriadau

Defnyddiwch rifolion a rhowch y mesuriadau yn llawn y tro cyntaf:

 • 4 metr sgwâr
 • 10 cilogram (heblaw lle bo talfyriad (kg) yn cael ei ddefnyddio i arbed lle).

Os yw'r mesuriad yn fwy nag un gair, er enghraifft 'cilometr yr awr' yna rhowch yn llawn y tro cyntaf gyda'r talfyriad. Defnyddiwch y talfyriad o hynny ymlaen. Os mai dim ond unwaith y caiff ei ddefnyddio, peidiwch â thalfyrru.

Defnyddiwch Celsius ar gyfer tymheredd, 37°C.

Miliynau

Defnyddiwch miliwn mewn arian (a biliwn): £138 miliwn.

Defnyddiwch miliynau mewn brawddegau: miliynau o bobl.

Ond peidiwch â defnyddio £0.xx miliwn ar gyfer symiau  llai na £1 miliwn.

Peidiwch â thalfyrru miliwn i m.

Mae angen gofal wrth drafod miliynau a biliynau er mwyn osgoi amwysedd wrth dreiglo’n feddal. Peidiwch felly â threiglo ‘biliwn’.

N

O

P

Penawdau

Dylai penawdau fod yn ychydig eiriau o destun defnyddiol a disgrifiadol sy'n helpu wrth sganio tudalen. Ceisiwch ddefnyddio o leiaf 1 pennawd am bob 2 baragraff i helpu ymwelwyr i benderfynu pa flociau o destun sy'n berthnasol iddyn nhw wrth iddyn nhw sganio tudalen. Rhowch briflythyren i'r gair cyntaf yn unig.

Defnyddiwch y steil 'Pennawd' cywir ar gyfer pob pennawd.

Peidiwch ag ofni bod yn greadigol i sicrhau eich bod yn cyfleu beth sydd yn y testun oddi tano, ond osgowch gyflwyno penawdau fel cwestiynau. ‘Y bobl sy’n gallu gwneud cais’ ac nid ‘Pwy all wneud cais?’

Pobl anabl

Defnyddiwch 'pobl anabl' a byth 'yr anabl'. Mae gan GOV.UK fwy o gyngor ar iaith gynhwysol ym maes anabledd.

Priflythrennau

Peidiwch byth â defnyddio PRIFLYTHRENNAU ar gyfer llawer o destun, gan ei fod yn anodd ei ddarllen.

Defnyddiwch briflythrennau ar gyfer:

 • adeiladau
 • enwau llefydd
 • enwau brand
 • teitlau swyddi, teitlau rolau gweinidogion: Y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth
 • y Ddaear (ein planed), a gwyddorau'r Ddaear
 • cyfadrannau, adrannau, athrofeydd ac ysgolion
 • enwau grwpiau a chyfarwyddiaethau, er enghraifft y Grŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 • teitlau deddfau neu filiau penodol: Bil yr Undebau Llafur (Cymru) (ond defnyddiwch 'y ddeddf' neu 'y bil' ar ôl y tro cyntaf i chi ddefnyddio teitl llawn y ddeddf neu'r bil.)
 • enwau cynlluniau penodol gan y llywodraeth sy'n adnabyddus i bobl o'r tu allan, ee Hawl i Brynu

Peidiwch â rhoi priflythrennau i'r canlynol:

 • llywodraeth - byth Llywodraeth, hyd yn oed wrth gyfeirio at weinyddiaeth etholedig, (ee nid Llywodraeth Affganistan) heblaw ei fod yn rhan o enw penodol, fel Llywodraeth Cymru neu Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru
 • gweinidog, byth Gweinidog, heblaw ei fod yn rhan o deitl swydd penodol, fel y Gweinidog Gwyddoniaeth a Sgiliau, neu wrth gyfeirio at Weinidogion Cymru fel grŵp
 • adran neu weinyddiaeth - byth Adran neu Weinyddiaeth, heblaw wrth gyfeirio at un benodol: Y Weinyddiaeth Gyfiawnder, er enghraifft
 • teitlau tudalennau neu deitlau cyhoeddiadau - dim ond priflythyren ar y gair cyntaf a'r teitl cyfan mewn dyfynodau sengl, er enghraifft 'Gweithredu hunanariannu ar gyfer tai cyngor' (heblaw ei fod yn cynnwys rhywbeth a ddylai gael priflythrennau am resymau eraill er enghraifft 'Adolygu'r cynllun Hawl i Brynu')
 • papur gwyn, papur gwyrdd, papur gorchymyn
 • grŵp neu gyfarwyddiaeth, heblaw ei fod yn cyfeirio at gyfarwyddiaeth neu grŵp penodol, er enghraifft Grwp Gorchwyl a Gorffen ar Ddiwygio Lles
 • bwrdd adrannol, bwrdd gweithredol, y bwrdd
 • themâu polisi, ee cymunedau cynaliadwy, ardaloedd menter lleol

prydau ysgol am ddim

Llythrennau bach.

Pwyntiau bwled

Defnyddiwch bwyntiau bwled rhwng paragraffau, ac yn yr achos hwn:

 • defnyddiwch frawddeg arweiniol a rhoi colon ar ei diwedd (:)
 • defnyddiwch lythrennau bach ar ddechrau pob bwled
 • peidiwch â defnyddio atalnodau llawn o fewn pwyntiau bwled, lle bo modd dechreuwch bwynt bwled arall neu defnyddiwch atalnod neu hanner colon i ymhelaethu ar eitem.
 • peidiwch â rhoi 'neu', 'a/ac', ';' ar ôl y bwledi
 • sicrhewch fod y bwledi'n gwneud synnwyr yn dilyn y frawddeg arweiniol
 • peidiwch â defnyddio bwledi wedi'u rhifo heblaw ei fod yn briodol, er enghraifft 7 prif amcan i blant a phobl ifanc

Gallwch ddefnyddio pwyntiau bwled yn syth ar ôl pennawd, ac yn yr achos yma, mae pob pwynt bwled:

 • yn dechrau gyda phriflythyren
 • yn gorffen gydag atalnod llawn
 • yn fyr (ddim yn hirach nag un frawddeg)

Ph

R

Rh

rheol sefydlog

Llythrennau bach heblaw fel teitl llawn: Rheol Sefydlog 22.

Rhestrau

Dylai rhestrau fod â phwyntiau bwled i'w gwneud yn haws eu darllen.

Gallwch ysgrifennu rhestrau hir iawn fel paragraff gyda brawddeg arweiniol os yw'n edrych yn well: 'Mae'r gwledydd canlynol yn yr UE: Sbaen, Ffrainc, yr Eidal...'

Rhifau

Ysgrifennwch bob rhif mewn rhifolion (gan gynnwys 1 i 9).

Ar gyfer rhifolion dros 999, rhowch atalnod ar gyfer eglurder. 'Roedd dros 9,000'.

Defnyddiwch % ar gyfer canrannau, felly 50%.

Defnyddiwch 'rhwng 500 a 900' ac nid '500-900'.

Peidiwch â dechrau brawddeg gyda rhifolyn, defnyddiwch y gair.

Rhifau ffôn

Defnyddiwch 'Rhif ffôn: 011 111 111' neu 'Ffôn symudol:'.

Rhowch fwlch rhwng y prif god a'r rhif. Dyma'r ffurfiau gwahanol i'w defnyddio:

 • 01273 800 900
 • 029 2087 2087
 • 0800 890 567
 • 07771 900 900
 • 077718 300 300
 • +44 (0)29 2087 2087
 • +39 1 33 45 70 90

Pan fo rhif wedi ei ddewis i fod yn gofiadwy, grwpiwch y rhifau fel bod modd eu cofio'n hawdd, er enghraifft 0800 80 70 60.

S

sector cyhoeddus

Llythrennau bach.

Sefydliadau

Unigol yw pob sefydliad: Mae’r llywodraeth wedi penderfynu gwerthu ei hasedau.

Sylwer mai benywaidd yw ‘llywodraeth’ yn ramadegol ac felly bod angen cyfeirio’n ôl gan ddefnyddio’r ffurf fenywaidd ‘ei hasedau’. Bydd angen gwneud yr un fath gydag unrhyw sefydliad, gan ddefnyddio cenedl ramadegol y gair dan sylw.

Slaesys

Defnyddir symbol /  fel arfer i ddangos 'neu' neu 'ac'. Defnyddiwch 'neu' neu'r fersiwn cywir o 'ac' yn hytrach na'r slaes i osgoi dryswch.

Os oes angen slaes, ni ddylai fod bwlch naill ochr iddo.

Siarad â'r defnyddiwr

Cyfeiriwch at y defnyddiwr fel 'chi' lle bo hyn yn bosib. Mae cynnwys ar y safle'n aml yn apelio'n uniongyrchol i gymryd rhan neu i wneud rhywbeth: Er enghraifft 'gallwch wneud cais am fathodyn glas drwy gysylltu â'ch awdurdod lleol'. Os yw’r defnyddwyr yn ifanc, er enghraifft myfyrwyr neu blant, gellir ystyried defnyddio ‘ti’ llai ffurfiol lle bo’n briodol.

T

Tablau

Defnyddir tablau i gyflwyno data tablaidd. 

Ni ddefnyddir tablau i reoli gosodiad tudalen.

Rhaid i dablau fod yn hygyrch, os nad ydych yn siŵr beth mae hyn yn ei olygu, cysylltwch â'r Tîm Digidol Corfforaethol.

Mewn tablau dylai geiriau bob tro gael eu halinio i'r chwith, a rhifau i'r dde.

Talfyriadau ac acronymau

Rhaid i chi esbonio talfyriad neu acronym yn llawn y tro cyntaf i chi ei ddefnyddio ar bob tudalen, heblaw ei fod yn un cyffredin fel y DU, y GIG neu'r BBC. Mae hyn yn cynnwys adrannau neu gynlluniau'r llywodraeth. Yna cyfeiriwch ato gan ddefnyddio’r blaenlythrennau.

Peidiwch â defnyddio atalnodau llawn: Y GIG ac nid y G.I.G.

Peidiwch â defnyddio acronym os nad ydych yn mynd i'w ddefnyddio eto yn y testun.

Teitlau

Dylai teitlau tudalennau fod fel a ganlyn:

 • yn 65 nod neu'n llai
 • yn unigryw, clir a disgrifiadol
 • â'r wybodaeth bwysicaf gyntaf ac ar y ffurf fwyaf addas ar gyfer chwilio
 • yn defnyddio colon os oes angen
 • heb gysylltnod na blaenslaes
 • heb atalnod llawn ar y diwedd
 • heb acronym heblaw ei fod yn gyfarwydd, megis UE
 • â phriflythyren ar ddechrau'r teitl yn unig

Dylai teitlau dogfennau (ffeil) fod fel a ganlyn:

 • yn deitl ffurfiol y ddogfen
 • heb atalnod llawn ar y diwedd
 • â phriflythyren ar ddechrau'r teitl yn unig

Dilynwch y canllawiau manylach yn mathau o gynnwys > cyhoeddiadau.

Teitlau swyddi

Dylid defnyddio priflythrennau ar gyfer teitlau swyddi penodol a theitlau rolau gweinidogion: Y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth.

Bydd teitlau swyddi cyffredinol a rolau gweinidogion i gyd mewn llythrennau bychain: cyfarwyddwr, gweinidog.

Th

U

W

Y

Yr arddulliadur

Canllawiau arddull ac iaith i gyfieithwyr Llywodraeth Cymru ac i gyfieithwyr sy’n gwneud gwaith i Lywodraeth Cymru. Dylech ddefnyddio’r arddulliadur ar y cyd â’r canllawiau hyn.

Y stad weithredol

Defnyddiwch y stad weithredol yn hytrach na'r stad oddefol er enghraifft ‘Rhaid ichi gynnwys yr holl wybodaeth yn y cais’ yn hytrach na ‘Rhaid i’r holl wybodaeth gael ei chynnwys yn y cais’.