Neidio i'r prif gynnwy

Sut rydym yn rheoli ein gwaith o gaffael nwyddau a gwasanaethau

Cyhoeddwyd gyntaf:
23 Chwefror 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Trosolwg

Rydym yn gwario oddeutu £440 miliwn y flwyddyn wrth brynu nwyddau, gwasanaethau, gwaith, TGCh ac offer/gwasanaethau digidol.

Ein nod yw sicrhau ein bod yn gwario’r buddsoddiad sylweddol hwn mewn ffordd a fydd yn sicrhau’r manteision mwyaf i’n cymdeithas.

Rydw i’n gyflenwr, sut allaf gyflwyno cynnig am gontractau?

GwerthwchiGymru

Rydym yn defnyddio GwerthwchiGymru wrth hysbysebu ein holl gontractau sydd werth dros £25,000. Rydym yn defnyddio cyfleuster Dyfynbris Cyflym GwerthwchiGymru ar gyfer contractau mwy cymhleth ac is eu gwerth.

Mae’n rhaid i gyflenwyr sy’n dymuno trafod busnes â ni gofrestru ar GwerthwchiGymru.

Unwaith y byddwch wedi cofrestru byddwch yn gallu gweld ein hysbysiadau contract cyfredol.

Rydym yn cyhoeddi ein hysbysiadau contractau caffael a manylion dyfarnu contractau.

Mae cyngor ynghylch ennill contractau Llywopdraeth Cymru ar gael.

Dyma’n dull o fynd i’r afael â chaffael:

 • hyrwyddo cyflogaeth foesegol mewn cadwyni cyflenwi
 • bod yn atebol a chydymffurfio â rhwymedigaethau gweithdrefnol, cyfreithiol a rhyngwladol
 • ymrwymiad i egwyddorion Datganiad Polisi Caffael Cymru
 • pwyslais ar gyflawni gwerth gorau am arian ar gyfer punt Cymru
 • bod yn ystyriol a chyson er mwyn helpu i symleiddio prosesau cynnig ar gyfer darpar gyflenwyr.

eGaffael

Rydym yn defnyddio eDendroCymru ar gyfer cynnal prosesau caffael sydd werth dros £25,000.

eDendroCymru:

 • yn rhoi mynediad hwylus i gyflenwyr at ddogfennau tendro
 • yn cynnig ffordd ddiogel o ddychwelyd tendrau
 • yn cynnig proses dryloyw ar gyfer codi ymholiadau yn ystod y broses dendro.

Sut rydym yn rheoli ein gwaith o gaffael nwyddau a gwasanaethau?

Ein timau

Polisi a Chyflenwi Masnachol

Rydym yn darparu’r canlynol:

 • cyngor ar bolisi caffael, safonau penodol ac rydym hefyd yn gwirio gwaith mabwysiadu a chanlyniadau.
 • Mae tîm masnachol Brexit yn arwain ar y goblygiadau caffael sy’n deillio o Brexit.

Gwasanaethau Caffael Corfforaethol (CPS)

Rydym yn darparu’r canlynol:

 • cyngor ar arferion gorrau ym maes caffael a llywodraethu corfforaethol ar gyfer adrannau mewnol
 • rheoli sawl contract at ddefnydd corfforaethol nad ydynt yn gysylltiedig â TGCh.

TGCh Masnachol a Chaffael (CPICT)

Rydym yn darparu’r canlynol:

 • cyngor ar gaffael, cymorth/llywodraethu arv gyfer caffael mewnol sy’n gysylltiedig â materion Digidol a TGCh.
 • cytundebau fframwaith Digidol/TGCh ar gyfer Cymru gyfan a rheoli contractau.
 • cyflawni Cynllun Gweithredu Digidol eGaffael a rheoli contractau mewn perthynas â’r offer eGaffael a ddefnyddir gan Sector Cyhoeddus Cymru.

Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol

 • Rydym yn datblygu strategaethau caffael cenedlaethol ac yn cyflawni cytundebau fframwaith ar gyfer Cymru gyfan.
 • Ymysg y categorïau rydym yn ymwneud â nhw mae:
  • Pobl
  • Gwasanaethau Corfforaethol
  • Fflyd
  • Gwasanaethau Proffesiynol
  • Adeiladu, Rheoli Cyfleusterau a Chyfleustodau

View the NPS frameworks on Sell2Wales.

Rhagor o wybodaeth

VWPolicy@gov.wales
CPSProcurementAdvice@gov.wales
ICTProcurement@gov.wales
NationalProcurementService@gov.wales