Skip to main content

Weithiau gall teuluoedd ei chael yn anodd cytuno ynglŷn â’r hyn sydd orau i’w plant ac er mwyn gwneud pethau’n haws efallai y byddant yn gofyn i’r llys teulu eu cynorthwyo i ddatrys eu hanghytundeb.

Swyddogaeth Cafcass Cymru

Os byddwn wedi ein penodi gan y llys, byddwn yn dyrannu gweithiwr cymdeithasol cymwysedig, a elwir yn Gynghorwr Llys Teulu  (CLLT) neu Weithiwr Cymdeithasol Llys Teulu (GCLlT) i’ch achos. 4 prif ddyletswydd y person yma yw:

 • hyrwyddo lles plant
 • rhoi cyngor i unrhyw lys(oedd) ynghylch ceisiadau a wneir iddo/iddynt
 • helpu plant i gael eu cynrychioli mewn achos llys
 • darparu gwybodaeth a chyngor i blant.

Nid gwasanaeth cyfreithiol ydym ni ac ni allwn roi cyngor cyfreithiol.

Cyfryngiad

Mewn llawer o achosion, gall cyfryngiad gynnig ateb gwell i anghydfod nag y gellir ei gael mewn llys.

Rhaid i chi fynd i Gyfarfod Gwybodaeth Cyfryngu ac Asesu (MIAM) cyn gwneud cais i’r llys teulu, os na fyddwch yn cwrdd â’r meini prawf ar gyfer eithriad. Gellir gofyn am gyfryngiad hefyd yn ystod proses y llys, os bydd yn briodol.

Mae gwasanaethau cyfryngu teuluol yn defnyddio gweithwyr proffesiynol hyfforddedig i’ch cynorthwyo chi a rhiant arall eich plant weithio allan gytundeb ynghylch materion megis:

 • trefniadau ar gyfer y plant ar ôl i chi wahanu (a elwir weithiau yn breswylio / byw gyda neu gyswllt / treulio amser gyda)
 • taliadau cynnal plant
 • materion ariannol (er enghraifft, beth i’w wneud gyda’ch tŷ, cynilion, pensiwn, dyledion).

Nid yw Cafcass Cymru yn ymgymryd â chyfryngu. Am ragor o wybodaeth ac am fanylion cyfryngwyr ewch i wefan gov.uk neu wefan y Cyngor Cyfryngu Teuluol, os gwelwch yn dda.

Awgrymiadau da FJYPB i rieni sydd wedi gwahanu

Plant a phobl ifanc sydd â phrofiad o achosion cyfraith teulu yw aelodau’r FJYPB. Maent wedi creu’r awgrymiadau da hyn i rieni i'w helpu i feddwl am faterion o bersbectif eu plentyn.

Rwyf wedi derbyn llythyr gan Cafcass Cymru – beth sy’n digwydd nawr?

Cyn y gwrandawiad llys cyntaf a elwir yn Apwyntiad Datrys Anghydfod Gwrandawiad Cyntaf (FHDRA) byddwn yn paratoi adroddiad byr ar gyfer y llys sy’n casglu gwybodaeth o wiriadau diogelwch gan yr heddlu, awdurdodau lleol a chyfweliadau dros y ffôn gyda chi a’r person arall yn yr achos (y parti arall).

Byddwn yn cysylltu â chi i drefnu’r cyfweliad dros y ffôn cyn y FHDRA.

Ni fydd y cyfweliad dros y ffôn yn delio â dim ond unrhyw bryderon a fo gennych am ddiogelwch a lles eich plant.

Byddwn yn paratoi adroddiad byr ar gyfer y llys yn seiliedig ar ganlyniadau’r gwiriadau diogelwch ac unrhyw gyfweliadau dros y ffôn y byddwn wedi eu cynnal.  

Beth sy’n digwydd yn y Llys Teulu?

Mae’r llys teulu yn cynorthwyo i ddatrys anghytundebau rhwng teuluoedd ac yn gymorth i amddiffyn plant a phobl ifanc a all fod mewn perygl o niwed.

Materion teuluol yn unig sy’n cael eu penderfynu mewn llys teulu. Er ei fod yn edrych fel unrhyw lys arall, mae’n ceisio bod yn llai ffurfiol.

Efallai y bydd rhai teuluoedd yng Nghymru yn cael problemau. Os na fydd teulu yn gallu gofalu am eu plentyn mewn ffordd ddiogel a phriodol, dyma pryd y bydd y llys teulu yn dod i’r adwy ac yn cynorthwyo i wneud penderfyniadau.

Y bobl sydd â rhan yn yr achos

Weithiau bydd y ‘partïon’ (y bobl sydd â rhan yn yr achos, rhieni neu’r awdurdod lleol) yn cael cymorth cyfreithiol; gall hyn fod yn gyfreithiwr neu fargyfreithiwr. Mae’r bobl hyn yn gwybod am gyfraith plant a theulu ac fe fyddant yn siarad â’r barnwr i egluro dymuniadau a theimladau’r bobl y maent yn eu cynrychioli.

Weithiau bydd y ‘partïon’ yn eu cynrychioli eu hunain yn y llys. Gelwir y ‘partïon’ hyn yn ‘achwynwyr personol’ ac mae ganddynt yr hawl i annerch y llys yn bersonol, yn union fel y byddai cyfreithiwr neu fargyfreithiwr yn ei wneud. Os ydych chi’n  achwynwr personol (LiP), gellwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth a chymorth yn ein hadran Cymorth a Chefnogaeth isod.

Ni allwn ni gynnig unrhyw gyngor cyfreithiol. Os byddwch yn ysgaru neu’n gwahanu ac os nad oes gennych gyfreithiwr, efallai y cewch wybodaeth ddefnyddiol ar y gwefannau hyn, sy’n trefnu gwahanu, bywydau teuluol, gwybodaeth y Weinyddiaeth Gyfiawnder am wneud trefniadau ar gyfer plant.

Mae’r barnwyr yn y llys teulu wedi cael hyfforddiant arbennig cyn iddynt ddechrau gwneud penderfyniadau. Bydd y barnwr yn gofyn cwestiynau ac yn gwrando ar safbwyntiau pawb ynghylch yr anghytundeb cyn gwneud penderfyniad ac efallai y bydd yn holi arbenigwyr, megis gweithwyr cymdeithasol a chynghorwyr llys teulu, i’w gynorthwyo i wneud ei feddwl i fyny.

Ni fydd Cafcass Cymru byth yn cymryd rhan mewn achos ond os bydd y llys yn gofyn i ni.

Ydy plant yn mynd i’r llys?

Ni fydd plant a phobl ifanc yn mynd i’r llys fel arfer, felly ein gwaith ni ydy sicrhau ein bod yn darganfod beth yw dymuniadau a theimladau y plant yn yr achos fel y gallwn ddweud am y rhain wrth y llys a’r barnwr/ynad. Bydd hyn fel rheol yn ffurf adroddiad y bydd y barnwr yn ei ddarllen ac yn gofyn cwestiynau yn ei gylch os bydd arno angen. Byddwn hefyd yn rhoi’r cyfle i blant a phobl ifanc gyfathrebu â’r llys drwy gyflwyno un o’n templedi llythyr neu lun i’r barnwr neu’r ynad ar ran y plentyn.

Unwaith y bydd y llys yn hapus eu bod wedi clywed barn pawb sydd â rhan yn yr achos, a’u bod wedi derbyn yr holl wybodaeth y mae arnynt ei hangen, byddant yn gwneud penderfyniad ar yr hyn y maent yn ei gredu sydd er budd pennaf y plentyn yn yr achos.

Beth fydd yn digwydd yn y gwrandawiad cyntaf?

Gofynnir i chi ddod i’r llys teulu ar ddyddiad ac amser penodedig. Bydd rhywun o Cafcass Cymru yn y llys fel arfer. Gofynnir i chi fel rheol ddod i’n cyfarfod ni a’r parti arall i weld a ellir cyrraedd cytundeb.

Os bydd cam-drin domestig wedi bod yn nodwedd o’r berthynas, gellir delio â’r cyfarfod hwn yn wahanol.

Os ceir cytundeb ac os bydd y llys yn fodlon ei bod yn ddiogel ac er budd pennaf eich plant, efallai y gwneir gorchymyn yn datgan yr hyn sydd wedi ei gytuno. Gelwir y gorchymyn hwn yn ‘orchymyn cydsyniad’ a bydd yn dod â’r broses i ben.

Os na cheir cytundeb, efallai y bydd y llys yn gofyn i ni am ein cyngor ac yn penderfynu ar y ffordd orau ymlaen. Efallai y bydd y cyngor hwn ynghylch defnyddio canolfan gyswllt, presenoldeb ar gwrs Gweithio Gyda’n Gilydd er mwyn Plant (WT4C) neu, o bosibl, adroddiad ysgrifenedig pellach a elwir yn adroddiad “Adran 7”.

Beth fydd yn digwydd os bydd y llys yn gorchymyn adroddiad gan Cafcass Cymru?

Ar ôl i orchymyn gael ei wneud yn y gwrandawiad cyntaf, dyrennir cynghorwr llys teulu i’ch achos a bydd yn gwneud trefniadau i gyfarfod gyda chi a’ch plant. Bydd yn paratoi adroddiad ar gyfer y llys am yr hyn y mae’n ystyried i fod er budd pennaf y plant. Bydd y llys yn darllen yr adroddiad ac yn ystyried gwybodaeth gennych chi a’r parti arall ac unrhyw argymhellion gan arbenigwyr cyn gwneud ei benderfyniad. Bydd eich cynghorwr llys teulu yn gallu esbonio’r broses hon yn fwy manwl.

 

Cwrs Gweithio Gyda’n Gilydd er mwyn Plant (WT4C)

Mae’r WT4C yn cynorthwyo rhieni sydd wedi gwahanu i ddeall sut y gall gwahaniad rhieni effeithio ar blant, sut y mae angen cefnogi plant drwy’r broses yn dilyn gwahanu a phwysigrwydd ymddygiad a chyfathrebu gwell rhwng rhieni.

Beth yw’r cwrs?

WT4C yw’r hyn y mae’r llys yn ei alw yn Weithgaredd Trefniadau Plant. Mae’r rhain wedi eu bwriadu i hyrwyddo, annog a chynnal cyswllt rhwng plant a’r rhiant/aelod o’r teulu nad ydynt yn byw gydag ef/hi ar hyn o bryd. Mae’r WT4C yn cefnogi’r egwyddor y dylai plant gael perthynas ystyrlon gyda’r ddau riant yn dilyn gwahanu, cyn belled â bod hynny’n ddiogel ac er budd pennaf y plentyn.

Mae’r cwrs hefyd yn annog yn gryf y rhieni a theuluoedd sydd wedi gwahanu i:

 • ganolbwyntio’u sylw a’u dull o weithredu ar anghenion y plentyn
 • lleihau unrhyw wrthdaro
 • ymdrechu i wella cyfathrebu.

Mae WT4C yn ategu’r agwedd gyffredinol y dylid annog teuluoedd, os nad oes pryderon diogelu, i ddatrys eu hanghydfodau eu hunain.

Gwybodaeth ymarferol am y cwrs

Dim ond darparwyr annibynnol, sydd wedi derbyn yr hyfforddiant priodol, sy’n darparu’r cwrs WT4C. Nid yw’n cael ei ddarparu gan Cafcass Cymru.

Mae’r cwrs yn cael ei ddarparu ar hyn o bryd mewn ardaloedd ledled Cymru.

Bydd y cwrs yn cael ei gynnal dros 4 awr a gellir ei gynnal ar un neu ddau ddiwrnod gwahanol mewn 2 sesiwn o 2 awr.

Nid yw’r WT4C ar gael ond i rieni /aelodau o’r teulu sydd wedi gwahanu yn dilyn Gorchymyn Gweithgaredd Trefniadau Plentyn gan y Llys Teulu.

Unwaith y gwneir gorchymyn, bydd Cafcass Cymru yn gwneud cyfeiriad at ddarparwr addas, sy’n lleol i’r fan lle mae’r rhiant/aelod o’r teulu’n byw. Ni fydd rhieni/aelodau o’r teulu yn mynychu’r cwrs gyda’i gilydd ac fel arfer cânt eu cyfeirio at ddarparwyr gwahanol.

Mae tâl o £150.00 y person am fynychu’r cwrs. Fodd bynnag, os yw’r rhiant neu aelod o’r teulu yn derbyn cymorth cyfreithiol, yna mae presenoldeb am ddim.

Mae Cafcass Cymru hefyd yn paratoi ar gyfer y rhieni hynny a all gael eu gosod mewn sefyllfa o galedi ariannol os bydd rhaid iddynt dalu am y cwrs.

Er mwyn gwneud cais am gymorth ariannol gan Cafcass Cymru i gwrdd â’r gost o fynd ar y cwrs, bydd angen i chi gwblhau pecyn gwneud cais, ac yn dilyn hynny fe fyddwn ni’n penderfynu a yw’r meini prawf ar gyfer cymorth ariannol wedi cael eu bodloni. Byddwn yn rhoi gwybod i chi am ein penderfyniad o fewn 5 diwrnod gwaith i dderbyn eich cais, ac os byddwch yn llwyddiannus byddwn yn eich cyfeirio at ddarparwr priodol.

 

Gwasanaethau Cyswllt

Sefydliadau gwirfoddol yw Gwasanaethau Cyswllt. Ni fyddwn yn cyfeirio at Wasanaethau Cyswllt nac yn gweithio gyda hwy ond y rhai sydd wedi eu hachredu gan Gymdeithas Genedlaethol Canolfannau Cyswllt Plant (NACCC).

Ceir 2 fath gwahanol o ganolfan gyswllt:

 • Canolfannau Cyswllt dan Oruchwyliaeth – lle mae peryglon wedi eu nodi yn yr achos.
 • Canolfannau Cyswllt gyda Chefnogaeth – ar gyfer achosion risg isel.

Byddwn yn cwblhau asesiad risg ym mhob achos ac yn cyfeirio rhieni at y canolfannau addas. Ni ddefnyddir y gwasanaethau hyn ond pan ystyrir hynny yn ddiogel ac yn fuddiol i’r plentyn gael cyswllt. Mae’r canolfannau wedi eu darparu’n addas gyda’ch plentyn mewn golwg, yn darparu teganau, gemau a chyfleusterau sy’n adlewyrchu anghenion amrywiol plant y mae chwalfa yn y teulu wedi effeithio arnynt.

Os ydych chi wedi cael eich cyfeirio ar wasanaeth cyswllt plant neu ddim ond eisiau cael gwybod mwy, ewch i wefan NACCC, os gwelwch yn dda, am wybodaeth bellach.

 

Profi DNA

Os bydd y llys teulu yn gorchymyn bod prawf DNA i gael ei gynnal i gadarnhau pwy yw rhiant y plentyn mewn achos Trefniant Plentyn (Adran 8), y trefniadau presennol yw y bydd y llys yn cyfarwyddo aelod o Cafcass Cymru i hyrwyddo casglu’r sampl DNA.

Mae’r prawf am ddim.

Gwneud apwyntiad

Bydd rhywun o Cafcass Cymru yn cysylltu â chi gyda manylion apwyntiad ar gyfer y sampl DNA i gael ei gasglu yn un o’n swyddfeydd. Cewch ofyn am gael aildrefnu’r apwyntiad ond, os na fyddwch yn colli apwyntiad heb reswm da, bydd y llys yn cael ei hysbysu. Yn yr un modd, os byddwch yn ceisio twyllo’r broses, hysbysir y llys a gallech gael eich dal yn euog o ddirmygu’r llys.

Os oes gennych anabledd a fyddai’n ei gwneud yn anodd i chi deithio i un o’n swyddfeydd i roi sampl, cysylltwch â CafcassCymruCAT@llyw.cymru neu’r manylion cyswllt yn eich llythyr apwyntiad i drafod y trefniant samplu.

Cyn yr apwyntiad

Mae’n bwysig i chi beidio â bwyta, yfed (ar wahân i ddŵr), nac ysmygu am ddwy awr cyn eich apwyntiad. Nid yw’n hanfodol i blant beidio â bwyta neu yfed, ond bydd yn gymorth gyda’r profi.

Yn yr apwyntiad bydd angen i chi gadarnhau pwy ydych drwy ddod â dogfen adnabod gyda llun ohonoch (pasbort neu drwydded yrru os yn bosibl). Peidiwch ag anghofio’r rhain, os gwelwch yn dda, neu efallai na fydd modd i’r broses fynd yn ei blaen.

Byddwn hefyd yn tynnu eich llun i gyd-fynd â’r copi o’r ddogfen adnabod. Bydd y rhain yn mynd gyda’r adroddiad i’r llys.

Mae’n bwysig i’r rhiant neu’r person sy’n gofalu ac yn rheoli’r plentyn sicrhau bod y plentyn yn cael esboniad priodol i’w oedran o’r rheswm pam y mae’r prawf yn cael ei gynnal. Ni fyddwn ni’n trafod y rheswm am y prawf gyda’r plentyn ond ni fyddwn ychwaith yn dweud dim wrth y plentyn sydd ddim yn wir.

Beth fydd yn digwydd yn yr apwyntiad?

Mae’r prawf DNA yn ei gwneud yn ofynnol cymryd sampl o gelloedd ar swab o du mewn boch y tad a’r plentyn. Ni fyddwn yn cymryd y sampl yn uniongyrchol; rhoddir gwybodaeth i chi sut i wneud hyn eich hun. Bydd angen eich enw, dyddiad geni, tras ethnig a llun i adnabod y sampl.

Bydd rhywun o Cafcass Cymru yn bresennol i oruchwylio’r samplu a chynorthwyo gyda’r broses. Os ydych chi’n meddwl bod yna ryw reswm nad yw’r sampl yn ddilys, dylech godi hyn ar y pryd a gellir gwneud y samplu eto yn syth gyda phecyn newydd.

Cymerir y samplau gan y tad a’r plentyn mewn apwyntiadau gwahanol.

Caiff eich sampl ei selio mewn amlen na ellir ymyrryd â hi, a’i gadw mewn lleoliad diogel cyn cael ei anfon gyda chludydd trwyddedig i’r labordy lle y cynhelir y profion.

Bydd yr holl fanylion ynglŷn â’r apwyntiad wedi ei gynnwys yn eich llythyr apwyntiad a’r arweiniad fydd yn cyd-fynd ag ef.

Ar ôl yr apwyntiad

Anfonir yr adroddiad yn syth i’r llys o fewn y 30 diwrnod gwaith a bennwyd yn y gorchymyn llys. Anfonir eich canlyniad yn syth i’r llys a dim un lle arall heb ganiatâd y llys. Cyfrifoldeb y llys, ac nid Cafcass Cymru, yw eich hysbysu am y canlyniadau.

Os ydych chi’n meddwl bod yna ryw reswm pam y gallai’r prawf fod yn annilys, dylech godi hyn yn y llys.

Y prawf

Y labordy profion yr ydym ni’n ei ddefnyddio yw Eurofins Medigenomics Forensik GMBH (yr Almaen) sy’n gweithredu fel DNA Legal, sydd wedi ei achredu gan y Weinyddiaeth Gyfiawnder (MoJ) i gynnal y profion hyn yn unol â safon y Llys.

Mae’r dull hwn o brofi wedi bod yn cael ei ddefnyddio ers 25 mlynedd ac mae’r prawf DNA yn gywir gant y cant. Bydd yn gallu rhoi mwy na 99.99% o brawf cadarnhaol o berthynas, gan gadarnhau ai’r unigolyn yw tad biolegol y plentyn.

Fel arall, bydd yn cau perthynas allan gant y cant, gan olygu nad oes modd i’r unigolyn fod y tad biolegol.

Cefnogaeth

Rydym yn deall y bydd arnoch efallai angen cymorth yn dilyn canlyniadau eich prawf, a gallai hwn fod oddi wrth eich teulu, ymarferwyr iechyd, cyfreithiwr, neu gynghorwr. Os oes gennych Swyddog Cafcass Cymru yn gweithio gyda chi, efallai y bydd yn gallu eich cyfeirio am help.

Gellwch hefyd gysylltu â’n tîm profi DNA yn CafcassCymruCAT@llyw.cymru

 

Cymorth a chefnogaeth

 

Achwynwr Personol (LiP)

Weithiau bydd ar y ‘partïon’ eisiau eu cynrychioli eu hunain yn y llys. Gelwir y partïon hyn yn ‘achwynwyr personol’ ac mae ganddynt yr hawl i annerch y llys yn union fel y byddai cyfreithiwr neu fargyfreithiwr yn ei wneud. Os ydych chi yn achwynwr personol, efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y ffilm fer hon a gynhyrchwyd gan y Cyngor Cyfiawnder Teuluol. Mae’r ffilm yn edrych ar y ffordd y dylai unigolyn heb gyfreithiwr ei gynrychioli ef neu hi ei hun yn y llys ynghylch problem deuluol. Mae’r ffilm yn edrych ar y cwestiynau yr oedd pobl, fu yn eu cynrychioli hwy eu hunain, yn dweud eu bod yn poeni fwyaf amdanynt ac mae’n rhoi awgrymiadau syml ar gyfer cyflwyno eich achos.

Cam-drin domestig

Cam-drin domestig yw un person yn camddefnyddio grym a rheolaeth dros un arall o fewn perthynas agos neu deuluol. Gall fod yn gam-drin corfforol, emosiynol, seicolegol, ariannol neu rywiol, neu gyfuniad o’r rhain i gyd.

Os ydych chi’n ddioddefwr cam-drin domestig, gellwch gysylltu â Llinell Gymorth Live Fear Free: 0808 8010800 info@livefearfreehelpline.wales am gymorth, cyngor a gwybodaeth. Mae Live Fear Free yn llinell gymorth cam-drin domestig 24 awr am ddim i bawb.

Beth fydd Cafcass Cymru yn ei wneud?

Gellwch weld mwy o wybodaeth am gam-drin domestig a sut y cewch eich cynorthwyo yn y llys yn ein taflen ffeithiau.
 

Os cawn ar ddeall fod yna gam-drin domestig yn eich achos chi yn awr neu yn y gorffennol, byddwn yn dweud wrth y llys fel y gall y barnwr wneud penderfyniad ynghylch eich plant a rhoi blaenoriaeth i’w diogelwch.

Efallai y bydd dioddefwyr cam-drin domestig sy’n bodloni rhai meini prawf yn gymwys i dderbyn cymorth cyfreithiol; cewch fwy o wybodaeth am hyn yn y fan hon.

Sut yr ydym yn cynorthwyo gydag anghenion amrywiol

Mae pawb yn unigryw ac mae gan bob un anghenion gwahanol; efallai y bydd rhai o’r anghenion hynny yn gofyn am fwy o gefnogaeth gennym ni, er enghraifft, i allu cyfathrebu mor effeithiol ag sydd modd.

Y peth pwysig yw y byddwn ni’n gweithio gyda chi a/neu eich plant mewn ffordd sy’n cefnogi (ac yn dathlu) gwahaniaethau, ac yn gwneud yn siŵr fod yr holl ddymuniadau a theimladau yn cael eu deall a’u clywed yn gywir gan y llys teulu. Er mwyn ein galluogi ni i ddyrannu aelod addas o staff i’ch achos chi, byddai o gymorth mawr pe gallech adael i ni wybod cyn gynted ag y bo modd a yw’n bosibl y bydd arnoch chi neu eich plant angen cefnogaeth, ystyriaeth neu gymorth ychwanegol gennym ni.

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf, ac yr ydych yn teimlo y byddai’n fuddiol i chi gael gwasanaeth dehonglwr neu gael cyfieithu eich dogfennau, rhowch wybod i ni, os gwelwch yn dda, ac fe wnawn ein gorau i sicrhau bod hyn yn digwydd.

Sefydliadau eraill ac elusennau

Gwybodaeth am ble i ddod o hyd i gymorth pellach i oedolion gan sefydliadau ac elusennau allanol.

AFA Cymru

Gwasanaeth cynghori i aelodau o’r cyhoedd ac ar gyfer gweithwyr proffesiynol yng Nghymru – yn darparu cymorth a gwybodaeth am fabwysiadu, maethu ac olrhain perthnasau i’r holl rai yr effeithiwyd arnynt mewn unrhyw ffordd.
www.afacymru.org

BAWSO

Gwybodaeth, Cyngor a Chefnogaeth i bobl Dduon a phobl o dras Ethnig Lleiafrifol yng Nghymru
www.bawso.org.uk

Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru

Mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru yn bodoli i weithredu, rhoi cymorth a chyngor i ofalwyr ledled Cymru.
carers.org

Cyswllt Teulu

Mae Cyswllt Teulu yn darparu cymorth, cyngor a gwybodaeth i deuluoedd â phlant anabl, waeth beth fo’u cyflwr neu anabledd.
contact.org.uk

Bywydau Teuluoedd

Cymorth rhianta a chefnogaeth i’r teulu gan Fywydau Teuluoedd (Parentline Plus gynt) drwy ein gwefan, sgwrs ar-lein, llinell gymorth a dosbarthiadau magu plant.
www.familylives.org.uk

Mae ar Deuluoedd Angen Tadau Mae’r Ddau Riant yn Cyfrif Cymru

Rydym yn darparu cyngor arbenigol, cymorth ymarferol ac yn ymgyrchu dros rieni sengl.
www.fnf-bpm.org.uk/

HAFAL

Ni yw elusen bennaf Cymru ar gyfer pobl ag afiechyd meddwl difrifol a’u gofalwyr.
www.hafal.org

Cymdeithas Genedlaethol Canolfannau Cyswllt Plant (NACCC)

Cadw rhieni mewn cysylltiad â’u plant ar ôl gwahanu.
naccc.org.uk

Relate Cymru

Cynghori ynghylch Perthynas, Therapi Rhywiol A Chyswllt â Phlentyn a Gynhelir yng Nghymru
www.relate.org.uk

SafeLives

Elusen genedlaethol sy’n ymroi i roi terfyn ar gam-drin domestig.
www.safelives.org.uk

Cymorth i Ferched Cymru

Cymorth i Ferched Cymru yw’r elusen genedlaethol yng Nghymru sy’n gweithio i roi terfyn ar gam-drin domestig a phob math o drais yn erbyn merched.
www.welshwomensaid.org.uk

Meddyliau Ifanc

Cymorth am ddim, cyfrinachol ar-lein a thros y ffôn i oedolion sy’n poeni am broblemau emosiynol, ymddygiad neu iechyd meddwl plentyn neu berson ifanc.
youngminds.org.uk

Magu Plant. Rhowch amser iddo

Annog ymddygiad positif, hybu hyder eich plentyn a chefnogi datblygiad.
https://llyw.cymru/magu-plant-rhowch-amser-iddo

Dewis Cymru

Mae Dewis Cymru yn darparu amrywiaeth o wybodaeth ynglŷn gwasanaethau ar gyfer oedolion. Trwy ddarllen y tudalennau yma, gallwch ganfod gwybodaeth a ellir helpu chi ganolbwyntio ar beth sydd o bwys i chi nawr. Mae pob tudalen yn cynnwys dolen i’w cyfeiriadur adnoddau, lle gewch wybodaeth am sefydliadau a gwasanaethau lleol neu genedlaethol a ellir fod o gymorth.
https://www.dewis.cymru/adults

Rhowch eich adborth inni

Mae arnom eisiau gwella drwy’r amser. Felly mae arnom eisiau clywed bob amser oddi wrthych beth yr oeddech chi’n ei feddwl am y gwaith a wnaethom gyda chi. Gellwch lenwi ffurflen adborth ac fe gawn ni weld a allwn ni wella.

Rhannu’r dudalen hon