Neidio i'r prif gynnwy

Sut i gael profion llif unffordd COVID-19 er mwyn atal y coronafeirws rhag lledaenu.

Cyhoeddwyd gyntaf:
4 Mawrth 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Trosolwg

Nid yw tua 1 o bob 3 o bobl sydd â’r coronafeirws yn dangos unrhyw symptomau, ond mae’n dal yn bosibl iddynt heintio pobl eraill.

Un ffordd o wybod a oes gennych chi’r feirws ai peidio yw cael profion rheolaidd. Os bydd pobl yn hunanynysu ar ôl cael prawf positif, mae hynny’n torri’r gadwyn drosglwyddo ac yn cyfyngu ar ledaeniad y feirws.

Dim ond ar gyfer pobl heb symptomau coronafeirws y mae profion llif unffordd (LFT) cyflym. 

Os oes gennych chi symptomau COVID-19, mae angen i chi gael prawf PCR (ar gov.uk).

Dylech gael prawf hyd yn oed os ydych wedi cael eich brechu. Hyd yn oed os ydych wedi’ch brechu'n llawn, mae siawns o hyd y gallwch gael COVID-19 a'i drosglwyddo.

Pryd i gael prawf llif unffordd

Mae profion llif unffordd ar gael yn rhad ac am ddim. Anogir chi i gael prawf ddwywaith yr wythnos os ydych:

 • heb eich brechu'n llawn 
 • yn cael eich ystyried yn rhywun sy'n agored i niwed
 • mewn cysylltiad agos â pherson agored i niwed
 • yn treulio amser mewn amgylchedd lle mae mwy o risg

Dyma enghreifftiau o sefyllfaoedd lle gallai defnyddio profion llif unffordd fod yn fuddiol: 

 • os ydych yn wirfoddolwr
 • os na allwch weithio gartref
 • os ydych yn ofalwr di-dâl
 • os ydych yn ymweld â Chymru o fannau eraill
 • os ydych yn teithio i rannau eraill o Gymru neu’r DU
 • os yw eich bwrdd iechyd yn dweud bod angen cael prawf cyn ymweld ag ysbyty
 • os ydych chi neu'ch partner yn defnyddio gwasanaethau mamolaeth yr ysbyty
 • os ydychyn rhiant, gofalwr neu warcheidwad plentyn yn yr ysbyty
 • os ydych yn mynychu digwyddiad sy'n gofyn am brawf
 • os ydych wedi bod mewn cysylltiad â rhywun sydd wedi cael prawf positif a/neu os ydych wedi cael neges gan yr ap ac yn awyddus i gael profion ychwanegol yn ogystal â'r profion PCR sy’n cael eu hargymell ar ddiwrnod 2 a diwrnod 8. 

Rhoi gwybod am eich canlyniadau

Mae'n bwysig rhoi gwybod am ganlyniad eich prawf cyn gynted ag y gallwch, boed hwnnw'n bositif, yn negatif neu’n amhendant. Gallwch roi gwybod am eich canlyniadau ar wefan gov.uk neu drwy ffonio 119. Mae hyn yn golygu bod achosion newydd yn cael eu nodi a’n bod yn deall sut mae'r profion yn cael eu defnyddio.

Sut i gael profion llif unffordd

Gall unrhyw un sydd heb symptomau gael profion llif unffordd cyflym yn rheolaidd i brofi am COVID-19.

Mae'r profion ar yn rhad ac am ddim.

Gallwch gael profion llif unffordd:

Profi mewn ysgolion, colegau a meithrinfeydd

Yn ystod y tymor, os ydych yn mynychu neu’n gweithio mewn ysgol, goleg neu feithrinfa, byddwch yn cael profion cyflym drwy eich ysgol, coleg neu feithrinfa.

Cynghorir chi i gymryd prawf ddwywaith yr wythnos a rhoi gwybod beth yw’r canlyniadau.

Yn ystod gwyliau'r ysgol, os hoffech barhau i gael profion rheolaidd barhau i wneud hynny. Gallwch gael gafael ar brofion drwy’r dulliau y sonnir amdanynt yn yr adran sut i gael profion llif unffordd.

Nid oes angen i blant oed cynradd ac iau gael eu profi.

Profi gweithwyr a phrofi mewn prifysgolion

Mae rhai cyflogwyr a phrifysgolion yn cynnig profion cyflym. Gofynnwch i’ch cyflogwr neu eich prifysgol a yw’n darparu profion cyflym.

Sut mae'r profion yn gweithio