Neidio i'r prif gynnwy

Cael prawf i ddarganfod a oes gennych coronafeirws.

Cyhoeddwyd gyntaf:
18 Mai 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Peidiwch ag ymweld â'ch meddygfa neu ysbyty i ofyn am brawf, gan y gallech heintio eraill.

Os credwch fod y coronafeirws arnoch, dilynwch y canllawiau ar hunanynysu. canllawiau ar hunanynysu.

Sut i gael prawf

Dylai unrhyw un sydd yn 5 oed neu'n hŷn sydd â symptomau’r coronafeirws hunanynysu a chael prawf. Dyma symptomau’r coronafeirws:

  • peswch parhaus newydd
  • tymheredd uchel
  • colli’r gallu i flasu neu arogli, neu newid yn y gallu hwnnw

Nid oes angen i blant rhwng 0 a 4 oed gael prawf oni bai eu bod yn cael cyngor gan ddoctor. Gallant gael prawf os yw'r rhieni yn teimlo ei fod ym mudd y plentyn.

Efallai y bydd eich bwrdd iechyd lleol yn cynnig prawf i chi os ydych chi'n teimlo'n sâl, hyd yn oed os nad oes gennych symptomau’r coronafeirws. Oni bai eich bod yn datblygu un o’r tri symptom cydnabyddedig, does dim rhaid i chi na’ch aelwyd hunaynysu.

Sut i gael prawf os oes gyda symptomau'r coronafeirws

Os oes gennych symptomau’r coronafeirws, mae'n rhaid i chi gael prawf o fewn 5 diwrnod o gael symptomau, gan fod y prawf yn gallu dweud a yw’r coronafeirws arnoch chi nawr, nid a oedd y feirws arnoch chi o’r blaen.

Gallwch wneud cais am brawf ar eich cyfer chi eich hunan neu ar gyfer rhywun arall yn eich cartref. Mae hyn yn cynnwys oedolion a phlant, gan gynnwys plant o dan 5 mlwydd oed.

Gwneud cais am brawf ar-lein

Gwnewch gais am brawf ar-lein (ar GOV.UK)

Bydd angen ichi nodi eich cod post. Bydd y system yn cynnig apwyntiadau ichi yn y safleoedd profi agosaf sydd â llefydd gwag.

Os nad oes profion ar gael, rhowch gynnig arni eto yn nes ymlaen gan fod profion yn dod yn rhydd yn ystod y dydd.

Gwneud cais am brawf dros y ffôn

Ffoniwch 119 rhwng 7am a 11pm (nid oes angen talu am alwadau).

Gall pobl sydd â nam ar y clyw neu’r lleferydd ffonio 18001119. 

Mae’r gwasanaeth hwn ar gael i’ch helpu i drefnu prawf, ond ni all roi cyngor clinigol.

Mae’r gwasanaeth ar gael i’ch helpu drwy bob cam o’r broses brofi. Mae’n cynnig cymorth mewn hyd at 650 o ieithoedd, gan gynnwys Iaith Arwyddion Prydain (BSL). 

Profi COVID-19  â chymorth gartref

Os nad ydych yn gallu gwneud prawf cartref eich hun nac yn gallu mynd at safle profi dylech alw 119 ac esbonio bod angen arnoch brawf COVID-19 â chymorth gartref.

Bydd y triniwr galwadau yn rhoi rhif ffôn i chi i’ch bwrdd iechyd lleol. Galwch y rhif i drefnu ymweliad cartref.

Bydd eich bwrdd iechyd lleol yn trefnu dyddiad ac amser i’ch cynorthwyo â’ch prawf.  Byddant naill ai yn eich galw cyn cyrraedd neu gytuno ar gyfrinair gyda chi y gall y profwyr ei ddefnyddio i brofi eu hunaniaeth pan fyddant yn cyrraedd wrth y drws.

Caiff canlyniadau’r prawf eu hanfon drwy neges testun, felly bydd eisiau i chi roi rhif ffôn symudol. Gall fod yn eich rhif eich hun neu rif rhywun a all fod yn gysylltiad dynodedig i chi.

Sut mae’r prawf yn cael ei gynnal

Mae’r prawf PCR yn chwilio am am god genetig y feirws. Yn ystod y prawf bydd swab yn cael ei gymryd o’r tu fewn i’ch trwyn a chefn eich gwddf, gan ddefnyddio ffon gotwm hir.

Gallwch chi eich hunan gymryd y swab neu gall rhywun arall ei wneud ichi. Mae’n rhaid i riant neu warcheidwad gynnal y prawf swab ar gyfer plant sy’n 11 oed neu’n iau.

Canlyniadau profion

Mae gwahanol systemau a phrosesau ar gael i chi er mwyn cael canlyniad eich prawf.  Pan fyddwch yn archebu eich prawf, byddwch yn cael mwy o wybodaeth am sut y cewch eich canlyniad. Dylech gael canlyniad eich prawf o fewn 72 awr.

Ffoniwch 119 os na fyddwch wedi cael canlyniad eich prawf o fewn 72 awr, os ydych wedi cael prawf mewn:

  • canolfan profi torfol
  • uned brofi symudol
  • safle profi lleol

Os ydych chi’n weithiwr hanfodol ac wedi cael prawf mewn uned brofi gymunedol sy’n cael ei gweithredu gan y bwrdd iechyd lleol, cysylltwch â’ch bwrdd iechyd lleol os oes gennych gwestiynau ynglŷn â chanlyniadau profion.

Os ydych chi wedi cael canlyniad eich prawf a bod gennych gwestiynau neu os ydych chi angen cyngor pellach, darllenwch  Wybodaeth Iechyd Cyhoeddus Cymru ar gyfer unigolion sydd wedi cael prawf COVID-19.

Profi pobl heb symptomau (asymptomatig)

Nid oes gan bron i 1 o bob 3 person sydd â’r coronafeirws symptomau. Gallent fod yn lledaenu’r feirws heb wybod hynny. 

Mae’r profion llif unffordd cyflym ar gyfer pobl heb symptomau. Os ydych dros 11 oed fe'ch anogir i gymryd profion yn rheolaidd.

Os cewch ganlyniad prawf llif unffordd positif, rhaid i chi hunanynysu ar unwaith a dilyn y canllawiau hunanynysu.

Cael profion llif unffordd COVID-19 cyflym os nad oes gennych symptomau.

Os ydych chi angen cyngor meddygol am eich symptomau

Cysylltwch â gwasanaeth coronafeirws 111 neu eich meddyg teulu os ydych yn teimlo nad yw eich symptomau yn gwella neu os ydych chi angen cyngor. 

Os na allwch ddefnyddio’r rhyngrwyd, ffoniwch 111. Mewn argyfwng, ffoniwch 999 a rhowch wybod i’r unigolyn a fydd yn cymryd yr alwad fod gennych chi neu aelod o’ch teulu symptomau COVID-19.