Neidio i'r prif gynnwy

Cael prawf i ddarganfod a oes gennych coronafeirws.

Cyhoeddwyd gyntaf:
18 Mai 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Peidiwch ag ymweld â'ch meddygfa neu ysbyty i ofyn am brawf gan y gallech heintio eraill.

Os credwch fod gennych coronafeirws, dilynwch y canllawiau ar hunanynysu.

Pwy sy’n gallu cael prawf

Gall unrhyw un sydd â symptomau’r coronafeirws gael prawf. Dyma symptomau’r coronafeirws:

  • peswch parhaus newydd
  • tymheredd uchel
  • colli neu newid yn eich ymdeimlad o flas neu arogl

Sut i gael prawf

Dim ond ar gyfer y rheini sydd â symptomau’r coronafeirws y mae’r prawf yn effeithiol. Rhaid i’r prawf gael ei gynnal yn ystod y 5 diwrnod cyntaf pan fydd gan rywun symptomau. Mae’n gallu dweud a yw’r coronafeirws arnoch chi nawr, nid a oedd y feirws arnoch chi o’r blaen.

Gallwch wneud cais am brawf ar eich cyfer chi eich hunan neu ar gyfer rhywun arall yn eich cartref sydd â symptomau. Mae hyn yn cynnwys oedolion a phlant, gan gynnwys plant o dan 5 mlwydd oed.

Gwneud cais am brawf ar-lein

Gwnewch gais am brawf ar-lein (ar GOV.UK)

Bydd angen ichi nodi eich cod post. Bydd y system yn cynnig apwyntiadau ichi yn y safleoedd profi agosaf sydd â llefydd gwag.

Os nad oes profion ar gael, rhowch gynnig arni eto yn nes ymlaen gan fod profion yn dod yn rhydd yn ystod y dydd.

Gwneud cais am brawf dros y ffôn

Ffoniwch 119 rhwng 7am a 11pm (nid oes angen talu am alwadau).

Gall pobl sydd â nam ar y clyw neu’r lleferydd ffonio 18001119.

Mae’r gwasanaeth hwn yn wasanaeth am ddim sydd ar gael i’ch helpu â’r broses o archebu a chymryd prawf, ond ni all roi cyngor clinigol.

Mae 119 yn gallu cynnig gwasanaethau cyfieithu a chyfieithu ar y pryd. Maen nhw ar gael i’ch helpu drwy bob cam o’r broses brofi. Mae’r gwasanaeth yn gallu cynnig cymorth mewn hyd at 650 o ieithoedd, gan gynnwys Iaith Arwyddion Prydain

Sut mae’r prawf yn cael ei gynnal

Yn ystod y prawf bydd swab yn cael ei gymryd o’r tu fewn i’ch trwyn a chefn eich gwddf, gan ddefnyddio ffon gotwm hir.

Gallwch chi eich hunan gymryd y swab (os ydych chi’n 12 oed neu’n hŷn) neu gall rhywun arall gymryd y swab o’ch trwyn a’ch gwddf. Mae’n rhaid i riant neu warcheidwad gynnal y prawf swab ar gyfer plant sy’n 11 oed neu’n iau.

Canlyniadau profion

Mae’r system a’r drefn ar gyfer rhoi gwybod ichi am ganlyniad eich prawf yn dibynnu ar y math o brawf a gawsoch.  Pan fyddwch yn archebu eich prawf, byddwn yn esbonio sut y byddwch chi’n cael eich canlyniad. Dylech gael canlyniad eich prawf o fewn 72 awr.

Os ydych wedi cael prawf mewn:

  • Uned Profi Torfol
  • Uned Brofi Symudol
  • Safle Profi Lleol

cysylltwch â 119 os na fyddwch wedi cael canlyniad eich prawf o fewn 72 awr.

Os ydych chi’n weithiwr hanfodol ac rydych wedi cael prawf mewn Uned Brofi Gymunedol sy’n cael ei gweithredu gan y bwrdd iechyd lleol, cysylltwch â’ch bwrdd iechyd lleol os oes gennych ymholiadau ynglŷn â chanlyniadau profion.

Os ydych chi wedi cael canlyniad eich prawf a bod gennych gwestiynau neu os ydych chi angen cyngor pellach, darllenwch Wybodaeth Iechyd Cyhoeddus Cymru ar gyfer unigolion sydd wedi cael prawf COVID-1.

Os ydych chi angen cyngor meddygol am eich symptomau

Cysylltwch â gwasanaeth coronafeirws 111 neu eich meddyg teulu os ydych yn teimlo nad yw eich symptomau yn gwella neu i gael rhagor o gyngor.

Os na allwch ddefnyddio’r rhyngrwyd, ffoniwch 111. Mewn argyfwng, ffoniwch 999 a rhowch wybod i’r unigolyn a fydd yn cymryd yr alwad fod gennych chi neu aelod o’ch teulu symptomau COVID-19.