Neidio i'r prif gynnwy

Cael prawf i ddarganfod a oes gennych coronafeirws.

Cyhoeddwyd gyntaf:
18 Mai 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Os oes gennych symptomau COVID-19, gallwch archebu profion ar-lein i’w danfon i’r cartref (ar GOV.UK) neu drwy ffonio 119. Croesawir galwadau yn Gymraeg.

Mae profion hefyd ar gael i’w harchebu am ddim os:

  • yw meddyg neu arbenigwr wedi dweud eich bod yn gymwys i gael triniaethau COVID-19 newydd
  • ydych yn mynd i ymweld â rhywun sy’n gymwys i gael triniaethau COVID-19 newydd
  • yw eich meddyg teulu neu’ch gweithiwr gofal iechyd proffesiynol yn gofyn ichi wneud prawf
  • oes gennych COVID-19 ac rydych am wirio a yw canlyniad eich prawf yn dal yn bositif ar ôl diwrnod 5

Nid yw profion llif unffordd (LFT) y GIG ar gael am ddim i’r cyhoedd mwyach oni bai bod ganddynt symptomau COVID-19. Os nad oes gennych symptomau ond eich bod eisiau defnyddo profion LFT, gallwch eu prynu o amryw o siopau.

Prynu profion gan ddarparwr preifat

Mae busnesau fel fferyllfeydd y stryd fawr yn gwerthu profion llif unffordd yn y siop ac ar-lein. Nid yw pob un ohonynt yn cynnig yr un gwasanaethau profi. Cyn ichi chwilio am ddarparwr preifat, bydd angen ichi feddwl pa wasanaeth profi sydd ei angen arnoch. Er enghraifft, os ydych chi’n chwilio am brawf teithio cyn ymadael (‘fit to fly’), mae’r gofynion profi yn cael eu pennu gan y wlad rydych chi’n teithio iddi, ac weithiau’r cwmni hedfan rydych chi’n hedfan gydag ef.

Rhestr o ddarparwyr a chanllawiau ar y pethau i’w hystyried wrth ddewis darparwr (GOV.UK)

Cofnodi canlyniadau’r profion LFT a brynwyd yn breifat

Os ydych yn prynu prawf preifat ni ddylech gofnodi eich canlyniad ar wefan GOV.UK. 

Efallai y bydd gan rai darparwyr preifat eu systemau eu hunain ar gyfer cofnodi canlyniadau.

Os oes angen cyngor meddygol arnoch am eich symptomau

Cysylltwch â’r gwasanaeth coronafeirws ar-lein 111 neu’ch meddyg teulu os ydych chi’n teimlo nad yw eich symptomau’n gwella neu os oes angen cyngor arnoch. Os nad oes gennych fynediad i’r rhyngrwyd, ffoniwch 111. Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.

Mewn argyfwng meddygol, ffoniwch 999 a rhowch wybod i’r sawl sy’n delio â’r alwad neu’r gweithredwr fod gennych chi neu’ch perthynas symptomau COVID-19.