Neidio i'r prif gynnwy

Beth allwch chi ei wneud i helpu eich fferyllfa yn ystod cyfnod COVID-19.

Trosolwg

Rydym yn gofyn i gleifion helpu drwy ddilyn y pum cam canlynol:

 1. Peidiwch ag ymweld â fferyllfa os oes gennych chi neu rywun arall yn eich cartref un neu ragor o’r symptomau hyn:
  • tymheredd uchel
  • peswch newydd cyson, hyd yn oed os nad yw’n ddifrifol
  • colli eich synnwyr arogli neu flasu arferol (ansomia) neu sylwi ar newid ynddynt
 2. Cynlluniwch ymlaen llaw os oes modd. Ceisiwch archebu eich presgripsiwn nesaf saith diwrnod cyn bod ei angen arnoch. Bydd hyn yn helpu’r fferyllydd i drin ceisiadau ac ymholiadau brys.Rhowch eich manylion cyswllt ar eich presgripsiwn fel y gall y fferyllfa roi gwybod ichi pan fydd eich meddyginiaeth yn barod i’w chasglu. Bydd hyn yn lleihau’r amser y bydd angen ichi fod yn y fferyllfa. Ceisiwch beidio â ffonio’r fferyllfa os nad yw’n fater brys.
 3. Os ydych chi’n hunanynysu gofynnwch i deulu, ffrindiau neu gymdogion drefnu i gasglu eich meddyginiaeth ichi. Os nad oes gennych neb a all wneud hyn, siaradwch â’ch fferyllydd i gael gwybod sut y gallent helpu.
 4. Os ydych yn iach ac yn gallu ymweld â’r fferyllfa eich hun, gallech gasglu meddyginiaethau i’ch teulu, eich ffrindiau neu’ch cymdogion sy’n hunanynysu. Efallai y bydd angen ichi fynd â rhywbeth gyda chi yn dystiolaeth o bwy ydych chi, a bydd rhaid ichi wybod enw a chyfeiriad y person yr ydych yn casglu ar ei ran.

Bydd gweithredu fel hyn yn helpu i gadw cleifion a’r GIG yn ddiogel a sicrhau y gall pob claf gael y feddyginiaeth y maent ei hangen, yn awr ac yn y dyfodol.

Sut caf i fy meddyginiaeth pan wyf yn hunanynysu?

Rydym yn gwerthfawrogi bod hwn yn gyfnod pryderus i’r cyhoedd, yn enwedig i’n dinasyddion mwyaf agored i niwed.

Os ydych chi’n hunanynysu gofynnwch i deulu, ffrindiau neu gymdogion drefnu i gasglu eich meddyginiaeth ichi.

Os nad oes neb a all gasglu eich meddyginiaeth, siaradwch â’ch fferyllydd cymunedol i gael gwybod sut y gallent helpu.

A yw’n ddiogel imi ymweld â’m fferyllfa leol?

Mae fferyllfeydd cymunedol yn amgylchedd risg isel ar gyfer trosglwyddo COVID-19. Mae fferyllfeydd wedi cael canllawiau clir i leihau’r risg hwn ymhellach. Cadw pellter cymdeithasol a hylendid dwylo da yw’r pethau mwyaf effeithiol i leihau trosglwyddo COVID-19. Mae fferyllfeydd wedi rhoi camau ar waith i ddiogelu cleifion a staff, gan gynnwys: 

 • sgrinio cleifion cyn iddynt ddod i mewn i’r fferyllfa;
 • cyfyngu ar nifer y bobl sy’n cael dod i mewn ar unrhyw adeg i sicrhau y cedwir pellter cymdeithasol;
 • cadw at weithdrefnau rheoli haint da yn unol â chanllawiau cenedlaethol;
 • sicrhau pellter o ddau fetr rhwng staff a defnyddwyr gwasanaeth

Cynghorir fferyllfeydd i ddefnyddio mannau priodol ar gyfer therapi opoid dan oruchwyliaeth. Mae hyn er mwyn sicrhau bod pellter o ddau fetr yn cael ei gadw. Bydd angen iddynt wneud yn siwr y gellir parchu cyfrinachedd a bod y defnyddiwr gwasanaeth yn fodlon mynd ati fel hyn.

A fydd fy meddyginiaeth ar gael?

Mae Llywodraeth y DU yn gweithio’n agos gyda’r GIG a chyflenwyr i wneud yn siŵr bod meddyginiaethau a chynnyrch meddygol yn dal i fod ar gael. Yn achlysurol, bydd y GIG yn gweld prinder o rai meddyginiaethau dros dro. Mae prosesau sefydledig ar waith i ymdrin â hyn. Mae gan fferyllfeydd rôl hanfodol i gynnal cyflenwadau o feddyginiaethau a chefnogi cleifion.

Sut allaf i archebu presgripsiwn rheolaidd tra’n hunanynysu?

Rydym yn annog y cyhoedd i ddefnyddio dull electronig o ailarchebu presgripsiwn os yw’n bosibl. Mae hyn yn cynnwys FyIechydArlein, a systemau archebu electronig eraill sy’n bodoli, gan gynnwys apiau. Rydym hefyd wedi gofyn i feddygfeydd ystyried defnyddio bocsys gadael presgripsiynau y tu allan i’r adeilad. Gall meddygon teulu hefyd ganiatáu archebu presgripsiynau dros y ffôn os oes angen.

Sut allaf i gael fy meddyginiaeth reolaidd os wyf yn byw dros dro yng Nghymru?

Ni fydd meddyginiaeth reolaidd yn cael ei darparu i bobl sy’n byw yma dros dro. Mae eithriad i hyn os ydynt wedi symud i fyw gyda gofalwr sy’n byw fel arfer yn ardal y bwrdd iechyd.

Rhaid i bob cais am feddyginiaeth reolaidd gael ei wneud i’ch practis meddyg teulu arferol yn eich prif gartref.

Os nad ydynt yn gallu darparu presgripsiynau o bell, bydd rhaid ichi ddychwelyd adref.

Rydym yn awgrymu’n gryf eich bod yn aros yn eich prif gartref drwy gydol cyfnod y cyfyngiadau symud.

Bydd ceisiadau am bresgripsiynau rheolaidd a gyflwynir i bractisiau meddyg teulu yn ardal y bwrdd iechyd lleol, gwasanaethau meddyg teulu y tu allan i oriau gwaith, fferyllfeydd cymunedol, unedau mân anafiadau neu adrannau argyfwng yn cael eu gwrthod a bydd gofyn ichi gysylltu â’ch practis meddyg teulu arferol.

Mae teithio i’ch prif gartref yn cael ei ystyried yn daith hanfodol ac ni fyddwch yn cael eich dirwyo am deithio adref.

Sut caf i fy meddyginiaeth pan wyf yn hunanynysu dramor?

Cynghorir dinasyddion o’r Deyrnas Unedig i sicrhau bod ganddynt yswiriant teithio. Ar hyn o bryd, gall dinasyddion o’r DU yng ngwledydd yr Undeb Ewropeaidd barhau i ddefnyddio eu Cardiau Yswiriant Iechyd Ewropeaidd (EHIC). Mae’r cerdyn yn rhoi hawl i ddinasyddion y DU gael gofal meddygol brys neu angenrheidiol am yr un gost â phreswylwyr o’r wlad y maent yn ymweld â hi. Gall fod yn bris gostyngedig neu gall fod am ddim. Gall dinasyddion y DU hefyd ddefnyddio presgripsiwn o’r DU mewn fferyllfeydd yng ngwledydd yr UE. Mewn gwledydd eraill, gall cleifion ddefnyddio’r gwasanaethau iechyd lleol.