Neidio i'r prif gynnwy

Sut i gael Pàs COVID y GIG i ddangos eich bod wedi cael eich brechu rhag COVID-19, neu eich bod wedi cael prawf negatif.

Cyhoeddwyd gyntaf:
14 Mai 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Trosolwg

Mae Pàs COVID y GIG yn eich galluogi i rannu eich cofnod o frechiadau rhag y coronafeirws (COVID-19) a’ch canlyniadau profion mewn ffordd ddiogel.

Mae’n eich galluogi i ddangos i eraill eich bod wedi cael eich brechu, neu eich bod wedi cael canlyniad prawf llif unffordd negatif. Gallech ei ddefnyddio ar gyfer:

Gall gymryd hyd at 14 diwrnod gwaith i’ch brechlyn ddangos ar eich Pàs COVID y GIG.

Pwy sy’n gallu cael Pàs COVID y GIG yng Nghymru?

Gallwch gael Pàs COVID y GIG os ydych yn 16 oed neu’n hŷn ac:

  • eich bod wedi cael eich brechu yng Nghymru, Lloegr, yr Alban, Gogledd Iwerddon neu Ynys Manaw
  • wedi eich cofrestru yn barhaol gyda meddyg teulu yng Nghymru
  • nad ydych wedi eich brechu ond am ddefnyddio'r Pàs i ddangos canlyniad prawf llif unffordd negyddol

Os oes rheswm meddygol pam nad ydych yn gallu cael y brechlyn

Rydym yn gweithio ar system a fydd yn diweddaru’r Pàs COVID yn awtomatig er mwyn gallu cofnodi pobl nad yw’n bosibl iddynt gael eu brechu am resymau meddygol, a chaniatáu mynediad iddynt i leoliad neu ddigwyddiadau.

Yn y cyfamser dylai pobl sydd ddim yn gallu cael y brechlyn oherwydd rhesymau meddygol ddangos tystiolaeth o brawf llif unffordd negatif a gymerwyd o fewn 48 awr cyn mynd i ddigwyddiad.

Os cawsoch eich brechu y tu allan i'r DU

Mae angen i chi gael prawf o'ch brechu o'r wlad lle cawsoch eich brechu. Gwiriwch a gawsoch eich brechu mewn gwlad neu diriogaeth sydd ar y rhestr o raglenni brechu a gymeradwywyd.

Os cawsoch un brechiad yng Nghymru ac un arall tu allan i'r DU

Rydym yn parhau i weithio gyda phartneriaid  ar system i gydnabod brechiadau sy’n cael eu rhoi y tu allan i’r DU. Os nad yw eich gwybodaeth frechu yn dangos ar y Pàs COVID, bydd angen ichi ddangos eich bod wedi cael prawf llif unffordd negatif yn ddiweddar i gael mynediad i ddigwyddiadau mawr a chlybiau nos.

Sut i gael Pàs COVID y GIG yng Nghymru

Rhai i chi wneud cais am Bàs COVID y GIG drwy wefan y GIG. Ni allwch ddefnyddio ap y GIG i gael Pàs COVID y GIG os ydych yn byw yng Nghymru. Gallwch lawr lwytho ac argraffu Pàs COVID y GIG.

Mae'n rhaid i chi fod:

  • dros 16 oed
  • wedi cofrestru gyda meddyg teulu yng Nghymru neu Lloegr

Bydd angen i chi lwytho llun o un o'r canlynol:

  • pasport
  • trwydded yrru llawn y DU
  • trwydded yrru llawn Ewropeaidd

Cael eich Pàs COVID y GIG ar nhs.uk.

Os nad oes gennych ID sy’n cynnwys llun, bydd angen ichi ofyn am fersiwn bapur o dystysgrif COVID y GIG.

Plant

Ar hyn o bryd nid oes Pàs COVID gyda phobl ifanc o dan 16 oed.

Mae pobl ifanc o dan 18 wedi eu heithrio rhag gorfod dangos tystiolaeth o brawf negatif neu frechiad wrth fynd i leoliadau neu ddigwyddiadau mawr.

Os ydych yn teithio dramor, efallai bydd angen i chi ddangos prawf o brawf COVID-19.

Rydym yn gweithio gyda Llywodraeth y DU i ddatblygu system ar gyfer pobl ifanc o dan 16 oed.

Pigiadau atgyfnerthu

Dim ond ar bàs COVID y GIG digidol y caiff y brechlyn atgyfnerthu ei gynnwys.

Nid oes angen i chi ddangos tystiolaeth o frechlyn atgyfnerthu i fynd i ddigwyddiadau a lleoliadau mawrion yng Nghymru.

Ar gyfer teithio dramor, bydd brechlynnau atgyfnerthu yn dangos ar bàs COVID y GIG.

Os ydych wedi cofrestru gyda meddyg teulu yn Lloegr

Os ydych yn byw yng Nghymru ond rydych wedi cofrestru gyda meddyg teulu yn Lloegr gallwch gael eich cofnod brechu ar eich Pàs COVID y GIG.

Dyddiad dod i ben Pàs COVID y GIG

Mae Pàs COVID y GIG yn ddilys am 30 diwrnod yn unig. Bydd y cod bar yn diweddaru'n awtomatig bob tro y byddwch yn logio mewn i'r gwasanaeth. Bydd hyn yn ei ymestyn am 30 diwrnod ychwanegol. Lawr lwythwch/argraffwch y Pàs diweddaraf i’w ddefnyddio.

Os oes gyda chi ddyddiad dod i ben sy'n fyrrach, yna mae'n debygol nad ydych wedi dilysu'ch ID er mwyn cael Pàs gyda dyddiad dod i ben sy'n hirach.

Cael fersiwn bapur o Bàs COVID-19 y GIG

Os ydych angen copi papur o Bàs COVID y GIG, gallwch lawr lwytho pdf o’ch Pàs a’i argraffu. Bydd hwn yn ddilys am 30 diwrnod. Mae’n adnewyddu bob tro rydych yn mewngofnodi a gallwch argraffu copi newydd.

Os na allwch gael mynediad at y fersiwn ddigidol, neu os nad oes gennych ID â llun, gallwch wneud cais am fersiwn bapur. Mae’r fersiwn bapur o’r Pàs COVID wedi’i chynllunio ar gyfer teithio rhyngwladol, ond bydd yn dystiolaeth ddilys ar gyfer cael mynediad i leoliad neu ddigwyddiad domestig. Fodd bynnag, nodwch mai tystiolaeth eich bod wedi’ch brechu’n llawn yn unig yw tystysgrif COVID-19 y GIG.

Gellir rhoi tystysgrifau papur dim ond:

  • os ydych wedi cael cwrs llawn o frechlyn COVID-19 (dylech aros 5 diwrnod ar ôl eich dos olaf cyn gwneud cais amdano)
  • os ydych yn 16 oed neu'n hŷn

Dylech ffonio 0300 303 5667 i wneud cais am Bàs COVID (dylech wneud cais dim ond os nad ydych yn gallu defnyddio Pàs COVID y GIG digidol). 

Mae llawer o alwadau i’r gwasanaeth ffôn ar hyn o bryd felly efallai y bydd rhaid ichi aros i rywun ateb eich galwad.

Gall gymryd hyd at 10 diwrnod gwaith i'r dystysgrif gyrraedd. Ni all ceisiadau gael eu blaenoriaethu, ac ni ellir casglu tystysgrifau.

Gallwch ffonio 7 diwrnod yr wythnos rhwng 9am a 5pm.

Fel arfer mae galwadau yn costio rhwng 2c a 40c y funud, ac maent yn cael eu cynnwys mewn pecynnau galwadau am ddim.

Ni all meddygon teulu na byrddau iechyd ddarparu llythyrau sy’n dangos eich statws brechu COVID-19.

Diogelu’ch data

Mae eich llythyr statws brechu COVID-19 wedi’i lunio a’i argraffu gydag ystod o nodweddion diogelwch yn rhan ohono i helpu i atal twyll. Mae’n cynnwys cod bar sy’n darparu cyfeirnod unigryw y gellir ei ddefnyddio i gadarnhau’ch cofnod brechu COVID-19 unigol. Hysbysiad preifatrwydd y gwasanaeth datganiad statws brechu

Cael help i ddefnyddio Pàs COVID y GIG

Os bydd unrhyw broblem gyda’ch manylion mewngofnodi'r GIG cysylltwch â chanolfan gymorth mewngofnodi'r GIG

Os yw eich cofnod statws brechu yn anghywir, cysylltwch â'ch bwrdd iechyd lleol.

Os yw eich manylion personol yn anghywir bydd angen i chi gysylltu â'ch meddyg teulu. Dim ond eich enw cyntaf a'ch cyfenw fydd i’w gweld ar eich Pàs COVID, yn unol â gofynion y DU.