Neidio i'r prif gynnwy

Sut i gael Pàs COVID y GIG i ddangos eich bod wedi cael eich brechu rhag COVID-19, neu eich bod wedi cael prawf negatif.

Cyhoeddwyd gyntaf:
14 Mai 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Trosolwg

Mae Pàs COVID y GIG yn eich galluogi i rannu eich cofnod o frechiadau rhag y coronafeirws (COVID-19) mewn ffordd ddiogel.

Mae’n eich galluogi i ddangos i eraill eich bod wedi cael eich brechu, neu eich bod wedi cael canlyniad prawf llif unffordd negatif. Gallech ei ddefnyddio ar gyfer:

Pwy sy’n gallu cael Pàs COVID y GIG yng Nghymru?

Gallwch gael Pàs COVID y GIG os ydych yn 16 oed neu’n hŷn ac:

  • eich bod wedi cael eich brechu yng Nghymru neu yn Lloegr
  • nad ydych wedi eich brechu ond am ddefnyddio'r pàs i ddangos canlyniad prawf llif unffordd negyddol

Os cawsoch eich brechu y tu allan i'r DU

Mae angen i chi gael prawf o'ch brechu o'r wlad lle cawsoch eich brechu.

Os cawsoch un brechiad yng Nghymru ac un arall tu allan i'r DU

Rydym yn parhau i weithio gyda Llywodraeth y DU ar system i gydnabod brechiadau sy’n cael eu rhoi y tu allan i’r DU.

Sut i gael Pàs COVID y GIG yng Nghymru

Rhai i chi wneud cais am Bàs COVID y GIG drwy wefan y GIG. Ni allwch ddefnyddio app y GIG i gael Pàs COVID y GIG os ydych yn byw yng Nghymru.

Mae'n rhaid i chi fod:

  • dros 16 oed
  • wedi cofrestru gyda meddyg teulu yng Nghymru

Bydd angen i chi lwytho llun o un o'r canlynol:

  • pasport
  • trwydded yrru llawn y DU
  • trwydded yrru llawn Ewropeaidd

Cael eich Pàs COVID y GIG ar nhs.uk.

Os nad oes gennych ID sy’n cynnwys llun, bydd angen ichi ofyn am fersiwn bapur o dystysgrif COVID y GIG.

Plant

Ar hyn o bryd nid oes Pàs COVID gyda phobl ifanc o dan 16 oed. Os ydych yn teithio dramor, efallai bydd angen i chi ddangos prawf o brawf COVID-19.

Rydym yn gweithio gyda Llywodraeth y DU i ddatblygu system ar gyfer pobl ifanc o dan 16 oed.

Os ydych wedi cofrestru gyda meddyg teulu yn Lloegr

Os ydych yn byw yng Nghymru ond rydych wedi cofrestru gyda meddyg teulu yn Lloegr efallai y bydd angen ichi ddefnyddio system Ap y GIG ar gyfer Lloegr gan efallai na fydd gennym fynediad i'ch cofnod brechu

Dyddiad dod i ben Pàs COVID y GIG

Mae Pàs COVID y GIG yn ddilys am 30 diwrnod. Bydd y cod bar yn diweddaru'n awtomatig bob tro y byddwch yn logio mewn i'r gwasanaeth. Bydd hyn yn ei ymestyn gan 30 diwrnod.

Os oes gyda chi ddyddiad dod i ben sy'n fyrrach, yna mae'n debygol nad ydych wedi dilysu'ch ID er mwyn cael Pàs gyda dyddiad dod i ben sy'n hirach.

Cael fersiwn bapur o Bàs COVID-19 y GIG

Dylech ond wneud cais am fersiwn bapur o’r Pàs COVID os:

  • ydych wedi cael cwrs llawn o frechlyn COVID-19 (dylech aros 5 diwrnod ar ôl eich dos olaf cyn gwneud cais amdano)
  • ydych yn 18 oed neu'n hŷn
  • nad oes gennych ID sy’n cynnwys llun

Dylech ffonio 0300 303 5667 i wneud cais am Bàs COVID os nad ydych yn gallu defnyddio Pàs COVID y GIG digidol.

Gall gymryd hyd at 10 diwrnod gwaith i'r dystysgrif gyrraedd. Ni all ceisiadau gael eu blaenoriaethu, ac ni ellir casglu tystysgrifau.

Gallwch ffonio 7 diwrnod yr wythnos rhwng 9am a 5pm.

Fel arfer mae galwadau yn costio rhwng 2c a 40c y funud, ac maent yn cael eu cynnwys mewn pecynnau galwadau am ddim.

Ni all meddygon teulu ddarparu llythyrau sy’n dangos eich statws brechu COVID-19.

Diogelu’ch data

Mae eich llythyr statws brechu COVID-19 wedi’i lunio a’i argraffu gydag ystod o nodweddion diogelwch yn rhan ohono i helpu i atal twyll. Mae’n cynnwys cod bar sy’n darparu cyfeirnod unigryw y gellir ei ddefnyddio i gadarnhau’ch cofnod brechu COVID-19 unigol. Hysbysiad preifatrwydd y gwasanaeth datganiad statws brechu

Cael help i ddefnyddio Pàs COVID y GIG

Os bydd unrhyw broblem gyda’ch manylion mewngofnodi'r GIG cysylltwch â chanolfan gymorth mewngofnodi'r GIG

Os yw eich cofnod statws brechu yn anghywir, cysylltwch â'ch bwrdd iechyd lleol.

Os yw eich manylion personol yn anghywir bydd angen i chi gysylltu â'ch meddyg teulu. Dim ond eich enw cyntaf a'ch cyfenw fydd i’w gweld ar eich Pàs COVID.