Neidio i'r prif gynnwy

Bydd pawb sydd wedi eu hadnabod eu bod â risg uchel o salwch difrifol oherwydd coronafeirws (oherwydd cyflwr iechyd difrifol blaenorol) yn derbyn llythyr gan Brif Swyddog Meddygol Cymru. 

Llythyr gwarchod yw hwn. Mae'r llythyr yn cynghori pobl i aros gartref nes 15 Mehefin 2020 o leiaf. Mae'n cynnwys gwybodaeth a chyngor, gan gynnwys sut gall pobl sydd heb unrhyw un i'w helpu, gael cefnogaeth i gael moddion ac eitemau hanfodol eraill fel bwyd.

Dylech geisio gael help yn gyntaf gan:

  • aelodau'r teulu 
  • ffrindiau neu bobl eraill yn eich cymuned
  • ofalwyr neu sefydliadau yn y gymuned
  • mudiadau gwirfoddol

Os ydych chi wedi cael cyngor i fabwysiadu mesurau gwarchod, fe'ch cynghorwyd i ofyn i eraill ddarparu eich bwyd, meddyginiaethau a hanfodion.

Os nad ydych yn cael unrhyw gymorth gan deulu, ffrindiau neu sefydliadau cymunedol, yna byddwch yn gallu gofyn am focs bwyd wythnosol. Bydd pob bocs am ddim yn darparu bwyd hanfodol ar gyfer un person am wythnos a bydd yn cael ei ddosbarthu’n wythnosol. Os oes mwy nag un person yn eich cartref chi’n gwarchod ei hun, bydd yn derbyn bwyd hefyd.

Os nad oes gyda chi neb fydd yn gallu eich helpu, yna cysylltwch â'ch awdurdod lleol. Bydd y llythyr yn esbonio sut i chi wneud hyn.

Os ydych chi’n hunan-ynysu, dylech ofyn i aelod o’r teulu, ffrind neu gymydog gasglu eich presgripsiwn. Dylent sicrhau eu bod yn cadw at y canllawiau cadw pellter cymdeithasol.

Os nad oes gennych chi unrhyw un a all gasglu eich meddyginiaeth, dylech siarad gyda thîm eich fferyllfa gymunedol am gyngor am sut gallwch chi gael eich presgripsiwn.

Os ydych yn agored i niwed ond ddim yn risg uchel o gael salwch difrifol gan y coronafeirws (eithriadol o agored i niwed), dylech ofyn i deulu, ffrindiau a chymdogion eich help i nôl bwyd a moddion. Os nad yw hyn yn bosibl, dylech gysylltu â grwpiau gwirfoddol yn eich ardal chi. Mae mwy o wybodaeth ar gael gan Cefnogi Trydydd Sector Cymru.

Rhannu’r dudalen hon