Neidio i'r prif gynnwy

Sut allwch chi gael bwyd a chyflenwadau hanfodol os ydych yn agored i niwed neu'n hunanynysu.

Cyhoeddwyd gyntaf:
29 Mai 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Pobl eithriadol o agored i niwed

Cynghorwyd pobl oedd yn 'eithriadol o agored i niwed' i gymryd camau ychwanegol gan Brif Swyddog Meddygol Cymru yn ystod brig y pandemig, yng Nghymru galwyd hyn yn 'gwarchod'.

O 1 Ebrill 2021 mae’r mesurau gwarchod wedi seibio, a gall y rhai sy'n eithriadol o agored i niwed yn glinigol ac ar y Rhestr  Gwarchod Cleifion fynd i'r siopau os ydynt yn teimlo'n gyfforddus yn gwneud hynny. Mae slotiau blaenoriaeth yn yr archfarchnadoedd yn parhau i fod ar gael ar hyn o bryd.

Mae pob archfarchnad sy'n cynnig danfon i'r cartref yng Nghymru wedi cael manylion y bobl sydd wedi derbyn y llythyr yma. Gallwch gofrestru ar gyfer y gwasanaethau danfon trwy wefannau'r archfarchnadoedd.

Os oes gwirfoddolwr neu ofalwr yn siopa ar eich rhan, mae rhai archfarchnadoedd yn gwerthu cardiau anrheg a thalebau y gallant ddefnyddio i dalu am eich siopa.

Mae'r llythyr yn esbonio y dylech gysylltu â'ch awdurdod lleol i gael cyflenwadau hanfodol os na all teulu na ffrindiau helpu.

Pobl sy'n hunanynysu

Os ydych yn hunanynysu, dylech ofyn i ffrindiau, teulu neu gymdogion sydd yn iach i fynd allan i gael bwyd a hanfodion eraill i chi, neu ddefnyddio gwasanaethau ar-lein. 

Os nad oes teulu na ffrindiau all eich helpu chi, galch chi gael help gan sefydliadau gwirfoddol yn eich ardal. Gallant roi cyngor i chi ar y gefnogaeth sydd ar gael i'ch helpu gyda gweithgareddau fel siopa bwyd.

Os oes gwirfoddolwr neu ofalwr yn siopa ar eich rhan, mae rhai archfarchnadoedd yn gwerthu cardiau anrheg a thalebau y gallant ddefnyddio i dalu am eich siopa.

Gorchuddion wyneb

Bydd angen gorchuddion wyneb ym mhob man cyhoeddus o dan do, ar gyfer cwsmeriaid a staff sy'n gweithio yn y mannau cyhoeddus hynny o dan do. Mae hyn yn cynnwys archfarchnadoedd. Mae'r gofyniad yn berthnasol i bawb sy’n 11 oed a throsodd. Er hynny, mae rhai eithriadau y gellir eu gweld yn ein canllawiau ar orchuddion wyneb.

Archfarchnadoedd sy'n cynnig danfon i'r cartref

Mae rhai siopa cyfleustra a siopau cornel hefyd wedi dechrau cynnig gwasanaethau danfon i'r cartref hefyd. Yn aml caiff y rhain eu hysbysebu ar gyfryngau cymdeithasol neu wefannau lleol.

Mae rhai archfarchnadoedd yn cynnig gwasanaethau danfon nwyddau i fyfyrwyr ar hyn o bryd. Mae mwy o wybodaeth ar wefannau'r archfarchnadoedd.

Archfarchnadoedd sy'n cynnig gwasanaethau clicio a chasglu

Mae nifer o archfarchnadoedd yn cynnig gwasanaethau clicio a chasglu sy'n caniatáu i gwsmeriaid archebu ar-lein ac yna casglu o leoliad penodol (fel ym maes parcio'r siop neu o loceri rhywle arall).

Dewisiadau talu ar gyfer siopa

Os ydych yn aros gartref a bod rhywun yn siopa ar eich rhan, mae rhai archfarchnadoedd yn gwerthu cardiau anrheg a thalebau y gellir eu defnyddio i dalu am eich siopa.

Gellir eu prynu ar-lein gan y person sy'n aros gartref ac yna gall y person sy'n siopa eu defnyddio.

Tesco

 • Lleiafswm a mwyafswm gwerth: rhwng £5 a £150
 • Rhif llinell gymorth: 0800 50 55 55
 • Gellir e-bostio’r cerdyn i'r prynwyr neu'r gwirfoddolwr ddefnyddio yn y siop
 • Gellir ei ddefnyddio yn y siop wedi ei argraffu neu ar sgrin ffôn. Ni ellir ei wario ar-lein
 • Ni ellir rhoi mwy o arian ar gardiau, ond gellir eu defnyddio hyd nes bod yr holl arian wed ei wario
 • Gellir cael balans y cerdyn drwy ffonio 0345 0757757

ASDA

 • Lleiafswm a mwyafswm gwerth: rhwng £5 a £150 (£100 ar gerdyn go-iawn)
 • Rhif llinell gymorth: 0800 5193333
 • Gellir e-bostio’r cerdyn i'r prynwyr neu'r gwirfoddolwr ddefnyddio yn y siop
 • Gellir ychwanegu mwy o arian ar-lein
 • Mae cardiau go-iawn y gellir eu llwyth ag arian hefyd ar gael. Gellir ychwanegu arian iddynt ar-lein a'u hanfon drwy'r post at berson o'ch dewis chi
 • Gellir ei ddefnyddio yn y siop wedi ei argraffu neu ar sgrin ffôn

Sainsbury's

 • Lleiafswm a mwyafswm gwerth: rhwng £5 a £250
 • Rhif llinell gymorth: 0371 2001597
 • Gellir e-bostio’r cerdyn i'r prynwr neu'r gwirfoddolwr ddefnyddio yn y siop
 • Ni ellir anfon cardiau anrheg drwy'r post
 • Gallwch weld eich balans ar-lein
 • Bydd y prynwr yn derbyn e-bost pan fydd y cerdyn yn cael ei agor ar yr e-bost a phob tro y bydd yn cael ei ddefnyddio
 • Gellir ei ddefnyddio yn y siop wedi ei argraffu neu ar sgrin ffôn. Ni ellir defnyddio'r cerdyn ar-lein
 • Ar hyn o bryd mae rhai eitemau na ellir eu prynu gyda cherdyn anrheg, yr unig eitem bwyd yw fformiwla babanod

Morrisons

 • Lleiafswm a mwyafswm gwerth: rhwng £10 a £250
 • Rhif llinell gymorth: 0344 3815042
 • Mae cardiau go-iawn ac e-gardiau ar gael. Gellir postio cardiau go-iawn i'r derbynnydd neu dros e-bost fel e-gerdyn
 • Gellir eu defnyddio mewn unrhyw siop Morrisons, wedi eu hargraffu neu ar sgrin ffôn. Ni ellir eu defnyddio ar-lein
 • Gellir cael balans y cardiau go-iawn drwy ffonio rhif ar gefn y cerdyn, a gellir gwirio e-gardian ar-lein
 • Ni ellir rhoi mwy o arian ar gardiau anrheg

Waitrose

 • Lleiafswm a mwyafswm gwerth: rhwng £10 a £500
 • Rhif llinell gymorth: 0330 123 0350
 • Gellir e-bostio’r cerdyn i'r prynwr neu'r gwirfoddolwr ddefnyddio
 • Gellir defnyddio'r cardiau ar-lein neu yn y siop

Marks and Spencer

 • Lleiafswm a mwyafswm gwerth: rhwng £10 a £500
 • Rhif llinell gymorth: 0333 0148444
 • Gellir e-bostio’r cerdyn i'r prynwr neu'r gwirfoddolwr ddefnyddio
 • Gellir defnyddio'r cardiau ar-lein neu yn y siop
 • Gellir hefyd prynu cardiau anrheg o siopau Marks and Spencer, ond nid yw'r rhain wedi eu cysylltu â'r cynllun cardiau gwirfoddol

Co-op

 • Lansiwyd menter siopwr agored i niwed ar gyfer gwarchod neu hunanynysu
 • Ffoniwch 0800 029 4592, rhif ffôn arbennig y Co-op
 • Gellir prynu cardiau a'u rhannu gyda gwirfoddolwyr
 • Gall y llinell gymorth hefyd gyfeirio pobl at gynlluniau cefnogi gwirfoddol awdurdodau lleol

ALDI

 • Gellir prynu talebau ar-lein a'u postio at eraill i siopa ar eu rhan.
 • Ar gael mewn lluosrifau o £5 a £10, dim cost postio ychwanegol
 • Rhif ffôn gwasanaeth cwsmeriaid: 0800 042 0800
 • Gall pobl brynu taleb glas (sy'n eithrio prynu loteri) neu daleb oren (sy'n eithrio alcohol a loteri)
 • Os yw gwerth y siopiad yn llai na chost y daleb yna ni roddir newid ac ni chedwir unrhyw swm ar y daleb.