Neidio i'r prif gynnwy

Sut allwch chi gael bwyd a chyflenwadau hanfodol os ydych yn gwarchod, hunanynysu neu yn weithiwr hanfodol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
29 Mai 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Pobl eithriadol o agored i niwed

Cynghorwyd pobl oedd yn 'eithriadol o agored i niwed' i gymryd camau ychwanegol gan Brif Swyddog Meddygol Cymru yn ystod brig y pandemig, yng Nghymru galwyd hyn yn 'gwarchod'.

Cyflwynwyd gwarchod ar ddechrau'r pandemig ym mis Mawrth pan oedd y gyfradd haint yn llawer uwch.

Mae cyfraddau heintio yng Nghymru bellach yn isel iawn ac felly mae'r posibilrwydd o ddal y coronafeirws (COVID-19) yn llawer is, sef pam fod y Prif Swyddog Meddygol wedi newid ei gyngor.

Beth sydd wedi newid

Does dim angen i'r rhai sydd wedi dilyn cyngor gwarchod bellach wneud hynny. Gallwch nawr ddilyn yr un rheolau â gweddill poblogaeth Cymru. Mae hyn yn golygu:

 • nad oes angen i chi aros 2 fetr neu 3 cham i ffwrdd wrth bobl yr ydych yn byw gyda nhw, neu sy'n rhan o'ch cartref estynedig
 • gallwch nawr fynd i'r gwaith, os na allwch chi weithio o gartref, cyn belled â bod y busnes yn ddiogel o ran COVID (wedi cymryd camau rhesymol i leihau'r risg i weithwyr)
 • gall plant sydd wedi bod yn gwarchod ddychwelyd i'r ysgol pan fydd ysgolion yn ail-agor
 • gallwch fynd allan am unrhyw reswm, gan gynnwys mynd i siopau i brynu bwyd, ond dylech aros 2 fetr neu 3 cham wrth bobl eraill

Fel rhan o'r trefniadau cefnogi, bydd blychau bwyd yn dod i ben, ond bydd slotiau blaenoriaeth yn yr archfarchnadoedd yn parhau i fod ar gael, a bydd dosbarthu moddion ar gael nes diwedd mis Medi.

Mae pob archfarchnad sy'n cynnig danfon i'r cartref yng Nghymru wedi cael manylion y bobl sydd wedi derbyn y llythyr yma. Gallwch gofrestru ar gyfer y gwasanaethau danfon trwy wefannau'r archfarchnadoedd.

Os oes gwirfoddolwr neu ofalwr yn siopa ar eich rhan, mae rhai archfarchnadoedd yn gwerthu cardiau anrheg a thalebau y gallant ddefnyddio i dalu am eich siopa.

Mae'r llythyr yn esbonio y dylech gysylltu â'ch awdurdod lleol i gael cyflenwadau hanfodol os na all teulu na ffrindiau helpu.

Pobl sy'n hunanynysu

Os ydych yn hunanynysu, ond ddim yn gwarchod, dylech ofyn i ffrindiau, teulu neu gymdogion sydd yn iach i fynd allan i gael bwyd a hanfodion eraill i chi, neu ddefnyddio gwasanaethau ar-lein. Os nad yw hyn yn bosibl, yna mae'r sector cyhoeddus, busnesau, elusennau a'r cyhoedd yn barod i helpu.

Os nad oes teulu na ffrindiau all eich helpu chi, galch chi gael help gan sefydliadau gwirfoddol yn eich ardal. Gallant roi cyngor i chi ar y gefnogaeth sydd ar gael i'ch helpu gyda gweithgareddau fel siopa bwyd.

Os oes gwirfoddolwr neu ofalwr yn siopa ar eich rhan, mae rhai archfarchnadoedd yn gwerthu cardiau anrheg a thalebau y gallant ddefnyddio i dalu am eich siopa.

Archfarchnadoedd sy'n cynnig danfon i'r cartref

Mae rhai siopa cyfleustra a siopau cornel hefyd wedi dechrau cynnig gwasanaethau danfon i'r cartref hefyd. Yn aml caiff y rhain eu hysbysebu ar gyfryngau cymdeithasol neu wefannau lleol.

Archfarchnadoedd sy'n darparu bocsys bwyd hanfodol

Gall rhai siopau ddanfon bocys i'ch cartref sy'n cynnwys dewis o eitemau hanfodol.

Amseroedd blaenoriaeth siopa ar gyfer pobl agored i niwed

Archfarchnad

Pwy

Pryd

Tesco (ac eithrio Express)

Henoed ac agored i niwed

Mercher a Sul (edrych heb brynu) rhwng 9am a 10am

Sainsbury's 

Henoed, anabl ac agored i niwed

Blaenoriaeth mynediad Llun, Mercher a Gwener rhwng 8am a 9am

Aldi

Henoed ac agored i niwed

Llun i Sadwrn 30 munud cyn agor ar gyfer edrych heb brynu

Co-op

Agored i niwed a'u gofalwyr

Llun i Sadwrn rhwng 8am a 9am, a Sul rhwng 10am a 11am

Waitrose

Henoed ac agored i niwed

Llun, Mercher a Gwener yn ystod awr gyntaf masnachu

Marks and Spencer

Henoed ac agored i niwed

Llun ac Iau yn ystod awr gyntaf masnachu

Dewisiadau talu ar gyfer siopa

Os ydych yn aros gartref a bod rhywun yn siopa ar eich rhan, mae rhai archfarchnadoedd yn gwerthu cardiau anrheg a thalebau y gellir eu defnyddio i dalu am eich siopa.

Gellir eu prynu ar-lein gan y person sy'n aros gartref ac yna gall y person sy'n siopa eu defnyddio.

Tesco

 • Lleiafswm a mwyafswm gwerth: rhwng £5 a £150
 • Rhif llinell gymorth: 0800 50 55 55
 • Gellir e-bostio’r cerdyn i'r prynwyr neu'r gwirfoddolwr ddefnyddio yn y siop
 • Gellir ei ddefnyddio yn y siop wedi ei argraffu neu ar sgrin ffôn. Ni ellir ei wario ar-lein
 • Ni ellir rhoi mwy o arian ar gardiau, ond gellir eu defnyddio hyd nes bod yr holl arian wed ei wario
 • Gellir cael balans y cerdyn drwy ffonio 0345 0757757

ASDA

 • Lleiafswm a mwyafswm gwerth: rhwng £5 a £150 (£100 ar gerdyn go-iawn)
 • Rhif llinell gymorth: 0800 5193333
 • Gellir e-bostio’r cerdyn i'r prynwyr neu'r gwirfoddolwr ddefnyddio yn y siop
 • Gellir ychwanegu mwy o arian ar-lein
 • Mae cardiau go-iawn y gellir eu llwyth ag arian hefyd ar gael. Gellir ychwanegu arian iddynt ar-lein a'u hanfon drwy'r post at berson o'ch dewis chi
 • Gellir ei ddefnyddio yn y siop wedi ei argraffu neu ar sgrin ffôn

Sainsbury's

 • Lleiafswm a mwyafswm gwerth: rhwng £5 a £250
 • Rhif llinell gymorth: 0371 2001597
 • Gellir e-bostio’r cerdyn i'r prynwr neu'r gwirfoddolwr ddefnyddio yn y siop
 • Ni ellir anfon cardiau anrheg drwy'r post
 • Gallwch weld eich balans ar-lein
 • Bydd y prynwr yn derbyn e-bost pan fydd y cerdyn yn cael ei agor ar yr e-bost a phob tro y bydd yn cael ei ddefnyddio
 • Gellir ei ddefnyddio yn y siop wedi ei argraffu neu ar sgrin ffôn. Ni ellir defnyddio'r cerdyn ar-lein
 • Ar hyn o bryd mae rhai eitemau na ellir eu prynu gyda cherdyn anrheg, yr unig eitem bwyd yw fformiwla babanod

Morrisons

 • Lleiafswm a mwyafswm gwerth: rhwng £10 a £250
 • Rhif llinell gymorth: 0344 3815042
 • Mae cardiau go-iawn ac e-gardiau ar gael. Gellir postio cardiau go-iawn i'r derbynnydd neu dros e-bost fel e-gerdyn
 • Gellir eu defnyddio mewn unrhyw siop Morrisons, wedi eu hargraffu neu ar sgrin ffôn. Ni ellir eu defnyddio ar-lein
 • Gellir cael balans y cardiau go-iawn drwy ffonio rhif ar gefn y cerdyn, a gellir gwirio e-gardian ar-lein
 • Ni ellir rhoi mwy o arian ar gardiau anrheg

Waitrose

 • Lleiafswm a mwyafswm gwerth: rhwng £10 a £500
 • Rhif llinell gymorth: 0330 123 0350
 • Gellir e-bostio’r cerdyn i'r prynwr neu'r gwirfoddolwr ddefnyddio
 • Gellir defnyddio'r cardiau ar-lein neu yn y siop

Marks and Spencer

 • Lleiafswm a mwyafswm gwerth: rhwng £10 a £500
 • Rhif llinell gymorth: 0333 0148444
 • Gellir e-bostio’r cerdyn i'r prynwr neu'r gwirfoddolwr ddefnyddio
 • Gellir defnyddio'r cardiau ar-lein neu yn y siop
 • Gellir hefyd prynu cardiau anrheg o siopau Marks and Spencer, ond nid yw'r rhain wedi eu cysylltu â'r cynllun cardiau gwirfoddol

Co-op

 • Lansiwyd menter siopwr agored i niwed ar gyfer gwarchod neu hunanynysu
 • Ffoniwch 0800 029 4592, rhif ffôn arbennig y Co-op
 • Gellir prynu cardiau a'u rhannu gyda gwirfoddolwyr
 • Gall y llinell gymorth hefyd gyfeirio pobl at gynlluniau cefnogi gwirfoddol awdurdodau lleol

ALDI

 • Gellir prynu talebau ar-lein a'u postio at eraill i siopa ar eu rhan.
 • Ar gael mewn lluosrifau o £5 a £10, dim cost postio ychwanegol
 • Rhif ffôn gwasanaeth cwsmeriaid: 0800 042 0800
 • Gall pobl brynu taleb glas (sy'n eithrio prynu loteri) neu daleb oren (sy'n eithrio alcohol a loteri)
 • Os yw gwerth y siopiad yn llai na chost y daleb yna ni roddir newid ac ni chedwir unrhyw swm ar y daleb.

Amseroedd blaenoriaeth siopa ar gyfer gweithwyr hanfodol

Archfarchnad

Pwy

Pryd

Tesco

Staff GIG, gweithwyr gofal a gweithwyr eraill y gwasanaethau argyfwng.

Blaenoriaeth mynediad drwy'r amser

Sainsbury's 

Gweithwyr GIG a gofal cymdeithasol

Blaenoriaeth mynediad Llun i Sadwrn rhwng 7:30am a 8am

Morrisons

Gweithwyr GIG

Llun i Sadwrn rhwng 6am a 7am, a Sul rhwng 9am a 9:30am

ASDA

Gweithwyr GIG a gofal

Blaenoriaeth mynediad Llun, Mercher a Gwener rhwng 8am a 9am, a Sul rhwng 9am a 10am (edrych heb brynu)

Aldi

Gweithwyr gwasanaethau argyfwng, gweithwyr gofal cymdeithasol, ymatebwyr cyntaf a staff Ambiwlans Sant Ioan (deiliaid cerdyn Blue Light)

Sul am 30 munud cyn agor a blaenoriaeth mynediad bob adeg arall

Co-op

Gweithwyr GIG

Llun i Sadwrn rhwng 8am a 9am, a Sul rhwng 10am a 11am

Waitrose

Gweithwyr GIG a gofal cymdeithasol

Blaenoriaeth mynediad i siopau a mannau talu

Marks and Spencer

Gweithwyr GIG, gwasanaethau brys, gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol

Mawrth a Gwener am awr gyntaf masnachu

Rhannu’r dudalen hon