Neidio i'r prif gynnwy

Mwy o wybodaeth am y rhaglen brechu COVID-19 a sut bydd y brechlyn yn cael ei roi ar waith.

Cyhoeddwyd gyntaf:
20 Ionawr 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Ynghylch brechlyn COVID-19

Bydd brechlyn diogel ac effeithiol yn rhoi diogelu unigolion rhag COVID-19. Bydd hyn yn ei dro yn diogelu ein hanwyliaid a'n cymunedau.

Bydd brechu'r boblogaeth gyda brechlyn diogel ac effeithiol yn:

  • diogelu pobl rhag COVID-19
  • ein galluogi i lacio’r cyfyngiadau pan ddaw yr amser
  • ein helpu i ddychwelyd i fywyd mwy normal

Ar hyn o bryd mae 3 brechlyn COVID-19 ar gael, sydd wedi’u cymeradwyo fel brechlynnau diogel gan Reoleiddiwr Meddyginiaethau’r DU:

  • Pfizer-BioNTech
  • Rhydychen-AstraZeneca
  • Moderna

Yn unol â chyngor arbenigol y Cyd-bwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu, bydd y GIG yn darparu’r brechlyn priodol ar yr adeg gywir ar gyfer unigolion.

Gallwch ddewis p'un a ydych yn derbyn y brechlyn ai peidio. Byddwch yn derbyn gwybodaeth ynghylch y pigiad i'ch helpu os oes gyda chi unrhyw bryderon.

Darllenwch y wybodaeth ddiweddaraf am y brechlyn COVID-19 ar Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Cael eich apwyntiad am frechlyn

Bydd y GIG yn brechu pobl yn nhrefn risg glinigol (ar GOV.UK), yn seiliedig ar grwpiau oedran, o'r hen i'r ifanc. Mae risg rhai pobl o gymhlethdodau o COVID-19 yn llawer uwch nag eraill. Dyna pam fod y brechlyn yn cael ei flaenoriaethu i'w diogelu nhw yn gyntaf. 

Bydd pobl mewn cartrefi gofal a'r rheiny sydd methu gadael eu cartref yn derbyn y brechlyn yn eu cartref.

Wrth i fwy o'r brechlyn fod ar gael, byddwn yn ei gynnig i'r bandiau oedran olynol o oedolion. Yn amodol ar y cyflenwad o frechlynnau, rydym yn disgwyl gallu cynnig y dos cyntaf o’r brechlyn i bawb erbyn diwedd mis Gorffennaf. 

Pan fydd hi'n amser i chi gael y brechlyn, bydd y GIG yn cysylltu gyda chi. Byddant yn cysylltu gyda chi drwy ffonio neu anfon llythyr.

Byddwch yn wyliadwrus o sgamiau: mae'r brechlyn am ddim i bawb. 

Ni fydd neb fyth yn gofyn am daliad na manylion banc.

Cael ail ddos y brechlyn

Bydd pawb yn cael dau ddos o'r brechlyn ond byddwch yn cael lefel uchel o amddiffyniad ar ôl y dos cyntaf.  Byddwch yn cael eich galw yn ôl am eich ail ddos o fewn 12 wythnos o'r cyntaf.

Pan fyddwch yn cael eich brechlyn COVID-19, byddwch yn cael cerdyn imiwneiddio GIG Cymru maint cerdyn credyd. Caiff y cerdyn ei ddefnyddio i gofnodi gwybodaeth ynghylch eich brechiad, eich apwyntiadau ac mae'n cynnwys cyngor ar sut i adrodd am unrhyw sgil effeithiau.

 

Hunanynysu

Os ydych chi wedi cael brechlyn y coronafeirws ond bod gennych chi symptomau neu’ch bod wedi cael cyfarwyddyd i hunanynysu, mae’n rhaid i chi hunanynysu o hyd.

Ar ôl eich gwyliau