Neidio i'r prif gynnwy

Beth i’w wneud os nad yw’n ddiogel i chi a’ch teulu aros yn eich cartref, os ydych yn ddigartref neu ar fin dod yn ddigartref.

Cyhoeddwyd gyntaf:
18 Mai 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Os ydych chi, aelod o’r teulu neu ffrind wedi dioddef camdriniaeth ddomestig neu drais rhywiol, cysylltwch â llinell gymorth 24 awr Byw Heb Ofn.

Mae’n bwysig i chi a’ch teulu fod yn ddiogel yn ystod y pandemig coronafeirws.

Digartrefedd neu berygl o ddigartrefedd

Os ydych yn ddigartref, neu'n pryderu am fod yn ddigartref, mae cymorth ar gael i chi, ac fe ddylech ofyn am gyngor cyn gynted â phosib.

Gallech fod yn ddigartref os ydych yn un o'r sefyllfaoedd canlynol:

  • aros dros dro gyda ffrindiau neu deulu
  • aros mewn hostel neu wely a brecwast
  • byw mewn adeilad gorlawn
  • mewn perygl o ddioddef trais neu gamdriniaeth yn eich cartref
  • byw dan amgylchiadau gwael sy'n effeithio ar eich iechyd
  • byw yn rhywle nad oes gennych hawl gyfreithiol i aros yno (ee sgwat)
  • byd yn rhywle na fedrwch fforddio talu amdano
  • gorfod byw ar wahân i'ch teulu, neu rywun y byddech fel arfer yn byw gyda nhw, oherwydd nad yw eich llety yn briodol (er enghraifft mae’n orlawn neu mae gennych anabledd ac nid yw eich cartref bellach yn addas ar gyfer eich anghenion)

Os ydych ar fin colli eich cartref a dod yn ddigartref, gallai’ch awdurdod lleol eich helpu i ddod o hyd i gartref.

Dylech gysylltu cyn gynted â phosibl i weld pa gymorth y gall ei ddarparu. Mae’n bosibl y gall eich helpu i aros yn eich cartref presennol drwy gydol y pandemig, os yw’n ddiogel gwneud hynny.

Gallant hefyd eich cyfeirio at sefydliadau sy’n gallu cynnig cymorth yn eich ardal.

Atgyweirio eich cartref ar rhent a hunanynysu

Mae’ch landlord neu asiant gosod eiddo yn parhau i fod yn gyfrifol am gadw’ch cartref mewn cyflwr da, hyd yn oed yn ystod y pandemig. Os nad yw eich cartref yn ddiogel gan fod angen ei atgyweirio, dylech hysbysu’ch landlord neu asiant gosod eiddo.

Rhannu’r dudalen hon