Neidio i'r prif gynnwy

Dylai sefydliadau a busnesau ddilyn y canllawiau hyn i gadw cofnodion o bobl ar eich eiddo.

Cyhoeddwyd gyntaf:
10 Gorffennaf 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cyflwyniad

Bydd y coronafeirws gyda ni nes bydd brechlyn effeithiol ar gael, neu nes bydd digon o imiwnedd ymysg y boblogaeth. Wrth i’r cyfyngiadau symud lacio, bydd rheolau cyffredinol ynghylch cadw pellter cymdeithasol a golchi dwylo yn dal yn bwysig i leihau'r risg o drosglwyddo’r haint. Bydd ein strategaeth Profi, Olrhain, Diogelu hefyd yn allweddol i reoli lledaeniad achosion newydd, yn enwedig wrth i fannau cyhoeddus ddechrau ailagor.

Wrth i bobl ymweld yn fwy â’r un lleoedd â phobl eraill, mae gan fusnesau mewn sectorau lle mae mwy o risg o drosglwyddo COVID-19 rôl allweddol i’w chwarae i gefnogi'r gwaith olrhain cysylltiadau a diogelu Cymru.

Yn gyntaf oll, dylai fod gan bob busnes sydd ar agor i’r cyhoedd drefniadau llym yn eu lle i gadw pellter cymdeithasol ym mhob lleoliad bob amser. Dylech ddilyn y canllawiau ar aros yn ddiogel yn y gwaith. Ni ddylai neb yn eich eiddo ddod i gysylltiad ag unigolyn arall o fewn 2 fetr. Pan nad yw hynny’n bosibl, dylid defnyddio Cyfarpar Diogelu Personol neu sgriniau diogelu. Drwy wneud hyn, bydd llai o risg y bydd angen i wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru ddechrau’r broses olrhain cysylltiad os yw aelod o staff, cwsmer neu ymwelydd yn eich eiddo yn cael prawf positif am COVID-19.

Pwrpas

Pwrpas y canllawiau hyn yw rhoi cyngor i sefydliadau a busnesau bach ar gasglu a chadw cofnodion ynghylch staff a chwsmeriaid ynghyd â phobl sy’n ymweld â’u safleoedd am gyfnod cyfyngedig. Pwrpas hyn yw cefnogi gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru pe bai angen dechrau’r broses olrhain cysylltiadau wedi i rywun gael prawf positif am COVID-19 neu’n cael ei gadarnhau fel cyswllt o fewn eich safleoedd.

Mae’r canllawiau ar gyfer pawb, boed gennych chi brofiad ai peidio o gasglu a chadw data personol at ddibenion busnes.

Gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru

Mae gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru yn cael ei ddarparu gan nifer o bartneriaid yn y sector cyhoeddus, sy’n cydweithio i helpu i atal y feirws rhag lledaenu. Gyda’i gilydd, mae Iechyd Cyhoeddus Cymru, Byrddau Iechyd lleol, Awdurdodau Lleol a Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (NWIS) yn gyfrifol am weithredu un o’r ymyriadau mwyaf mewn cenhedlaeth ym maes iechyd y cyhoedd.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’r dudalen Profi, Olrhain, Diogelu: eich cwestiynau.

Pam mae angen ichi gadw cofnodion ynghylch staff, cwsmeriaid ac ymwelwyr?

Drwy gadw cofnodion ynghylch staff, cwsmeriaid ac ymwelwyr, a rhannu’r rhain â gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru pan gewch chi gais i wneud hynny, gallwch chi helpu i ddod o hyd i bobl a allai fod wedi dod i gysylltiad â’r feirws ac sy’n asymptomatig (h.y. ddim yn dangos symptomau eto). Mae cyfyngu achosion yn hollbwysig er mwyn lleihau lledaeniad COVID-19, diogelu’r GIG yng Nghymru ac achub bywydau. Bydd hyn yn helpu’r wlad i ddychwelyd at ffordd o fyw fwy normal, ac i gynnal hynny.

Gallwch chi chwarae rôl bwysig drwy helpu'ch staff, eich cwsmeriaid a’ch ymwelwyr i ddeall gwerth gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru. Gallwch chi hefyd arddangos arfer(ion) busnes cyfrifol yn eich lleoliadau. Dylech chi wneud hyn drwy:

Yn ogystal â chadw a rhannu cofnodion pan gewch chi gais i wneud hynny, rhaid ichi hefyd barhau i ddilyn canllawiau’r Llywodraeth i leihau'r achosion o drosglwyddo COVID-19. Mae hyn yn cynnwys dilyn y canllawiau i fusnesau twristiaeth a lletygarwch ar gyfer ailagor yn raddol ac yn ddiogel, a dilyn y canllawiau ar gadw pellter cymdeithasol.

I bwy mae’r canllawiau yma’n berthnasol?

Mae’r risg o drosglwyddo COVID-19 yn uwch mewn rhai sectorau. Y rheswm am hyn yw y bydd cwsmeriaid ac ymwelwyr yn treulio mwy o amser yn y safleoedd hyn nag mewn amgylchoedd eraill, ac mae’n bosibl y byddant yn dod i gysylltiad agos â phobl sydd y tu allan i’w haelwyd.

Os yw’ch sefydliad chi yn rhan o un o’r sectorau canlynol, dylech* gasglu manylion a chadw cofnodion ynghylch staff a chwsmeriaid ynghyd â phobl sy’n ymweld â’ch safle:

 • Lletygarwch, gan gynnwys tafarndai, bariau, bwytai a chaffis.
 • Twristiaeth a hamdden, gan gynnwys parciau thema, amgueddfeydd a sinemâu.
 • Gwasanaethau cyswllt agos, gan gynnwys siopau trin gwallt, harddwch, tatŵs, barbwr, therapyddion chwaraeon a thylino, siopau teiliwr, gwniadwyr (dress fitters) a dylunwyr ffasiwn.
 • Cyfleusterau sy’n cael eu darparu gan awdurdodau lleol, fel llyfrgelloedd a chanolfannau hamdden.

Mae’r canllawiau hyn yn berthnasol i unrhyw sefydliad sy’n rhan o’r sectorau yma, ac sy'n darparu gwasanaeth ar y safle neu’n cynnal digwyddiad ar y safle. Mae’r canllawiau yma'n berthnasol i leoliadau dan do ac i leoliadau yn yr awyr agored, does dim ots pa mor fawr neu fach yw’r lleoliad.

Ond, dydy’r canllawiau hyn ddim yn berthnasol pan fydd gwasanaethau’n cael eu cludo oddi ar y safle’n syth. Er enghraifft, siop fwyd sy’n darparu tecawê yn unig ac yn cydymffurfio’n llym â’r rheol cadw pellter cymdeithasol o 2 fetr lle mae cwsmeriaid yn aros i godi tecawê. Os yw'ch busnes yn cynnig cyfuniad o wasanaethau tecawê ac eistedd i mewn, dim ond ar gyfer cwsmeriaid sy'n eistedd i mewn y mae angen ichi gasglu gwybodaeth gyswllt. Dydy’r canllawiau hyn ddim yn berthnasol i gyflenwyr neu gontractwyr wrth iddynt ddanfon eitemau i’r safle. Nid yw manwerthu o fewn cwmpas y canllawiau hyn gan eu bod yn canolbwyntio ar leoliadau risg uwch lle mae cwsmeriaid ac ymwelwyr yn dod i gysylltiad agos, parhaus â’i gilydd dros gyfnod hir.

* “Dylai”. Pan fydd y canllawiau’n datgan y dylid gwneud rhywbeth, dydy hyn ddim yn ofyniad cyfreithiol o dan Reoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) 2020. Fodd bynnag, fe’ch cynghorir yn gryf i ystyried dilyn y cyngor yma i leihau’r risg o drosglwyddo COVID-19.

Pa wybodaeth y mae angen ei chasglu?

Os ydych chi'n rhedeg sefydliad sy’n rhan o unrhyw un o’r sectorau perthnasol, pan fydd yn bosibl, bydd angen ichi gasglu’r wybodaeth ganlynol. Pa bynnag fesurau cadw pellter cymdeithasol rydych wedi’u rhoi ar waith, bydd angen ichi wneud hyn.

Staff

 • Enwau’r staff sy’n gweithio yn y safle.
 • Rhif ffôn cyswllt ar gyfer pob aelod o staff.
 • Dyddiadau ac amseroedd gwaith y staff.

Cwsmeriaid ac ymwelwyr

 • Enwau cwsmeriaid neu ymwelwyr, neu os yw’n grŵp o bobl, enw un aelod o’r grŵp – yr ‘aelod arweiniol’.
 • Rhif ffôn cyswllt ar gyfer pob cwsmer neu ymwelydd, neu ar gyfer aelod arweiniol grŵp o bobl.
 • Dyddiad yr ymweliad, ac amser cyrraedd a gadael.

Mae llawer o fusnesau sy’n derbyn archebion yn defnyddio systemau’n barod i gofnodi eu cwsmeriaid a’u hymwelwyr – gan gynnwys bwytai, gwestai a salonau trin gwallt – a gall y systemau yma fod yn ffynhonnell i’r wybodaeth uchod. Os nad ydych chi’n gwneud hyn yn barod, dylech fynd ati i wneud hynny er mwyn helpu gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru i gysylltu â chysylltiadau posibl, pan gewch chi gais i wneud hynny. Gallai hyn helpu i leihau’r cadwyni o achosion o drosglwyddo COVID-19, ac i reoli achosion yn lleol er mwyn osgoi dychwelyd at fesurau cyfyngiadau symud cenedlaethol.

Os nad ydych chi wedi casglu’r wybodaeth yma ymlaen llaw, dylech ofyn amdani pan fydd ymwelwyr yn cyrraedd y safle. Dylech gofnodi’r wybodaeth yn ddigidol os oes modd, ond mae cofnod papur yn dderbyniol hefyd. Dylech gasglu gwybodaeth ynghylch staff, cwsmeriaid ac ymwelwyr mewn ffordd mae modd i'ch sefydliad ei rheoli. Os oes gennych chi archeb sy’n cynnwys llawer o bobl, mewn bwyty er enghraifft, dim ond enw a rhif ffôn aelod arweiniol y grŵp y bydd angen ichi eu casglu, a nifer y bobl yn y grŵp.

Er ein bod yn cydnabod y gallai hyn fod yn anodd mewn rhai amgylchiadau, rydym yn argymell cofnodi amseroedd gadael yn ogystal ag amseroedd cyrraedd (gan gynnwys amseroedd sifft y staff). Pwrpas hyn yw lleihau nifer y cwsmeriaid neu’r staff y bydd angen i wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru gysylltu â nhw (ac efallai gofyn iddynt hunanynysu).

Beth os nad yw rhywun eisiau rhannu ei fanylion?

Bydd rhannu manylion yn helpu ymdrechion gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru i reoli lledaeniad y feirws, ac felly rydym yn gofyn ichi annog yr unigolyn i rannu ei fanylion. Dylech ddweud wrth yr unigolyn mai dim ond os bydd achosion o COVID-19 (h.y. mwy nag un achos newydd o COVID-19) yn cael eu holrhain i’ch safle chi y bydd ei fanylion yn cael eu defnyddio. Bydd gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru yn defnyddio’r wybodaeth yma i weld a yw’r unigolyn hwnnw, ac unrhyw aelod o’i grŵp, wedi dod i gysylltiad â’r achosion hynny.

Os yw'r unigolyn yn dal i wrthod rhannu ei fanylion at ddibenion gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru, ond yn dymuno bwrw ymlaen ag archeb a/neu ddefnyddio’ch gwasanaeth, does dim gofyniad cyfreithiol iddynt wneud hynny at ddibenion olrhain cysylltiadau. Cewch chi benderfynu a fydd eich gwasanaethau ar gael i’r unigolyn hwnnw. Serch hynny, wrth benderfynu, mae’n bwysig ystyried iechyd a diogelwch eich staff, eich cwsmeriaid, eich ymwelwyr a’ch cymuned pe bai yna gynnydd mewn achosion lleol.

Sut dylech chi gadw cofnodion?

Dylech gadw cofnodion am 21 diwrnod o ddyddiad pob ymweliad unigol gan aelod o staff, cwsmer neu ymwelydd. Mae hyn yn cynnwys y cyfnod hiraf ar gyfer magu’r feirws, sef 14 diwrnod fel arfer, a saith diwrnod ychwanegol pan allai pobl fod yn heintus ar ôl i’r symptomau ddechrau. Bydd hyn yn golygu bod modd profi ac olrhain cysylltiadau, os bydd angen. Ar ôl 21 diwrnod, dylid dileu neu gael gwared ar yr wybodaeth yma mewn ffordd ddiogel. Wrth ddileu neu gael gwared ar ddata, rhaid ichi wneud hynny mewn ffordd lle nad oes risg y bydd pobl eraill yn gweld y data’n anfwriadol (e.e. rhwygo dogfennau papur yn ddarnau mân yn hytrach na’u rhoi mewn biniau cyhoeddus, a sicrhau bod ffeiliau electronig yn cael eu dileu am byth).

Y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR)

Mae’r data y byddwch yn eu casglu yn ddata personol ac, o dan GDPR, chi fydd y rheolydd data ar gyfer y data hynny. Mae hyn yn golygu bod gennych rwymedigaethau cyfreithiol penodol o ran y ffordd rydych yn trin y data hynny a bydd angen ichi sicrhau’ch bod yn cydymffurfio â GDPR er mwyn diogelu preifatrwydd eich staff, eich cwsmeriaid a’ch ymwelwyr. Mae’r adran hon a chanllawiau mwy manwl gan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) yn egluro’r camau rhwydd y gallwch chi eu cymryd er mwyn cydymffurfio mewn ffordd nad yw’n cael effaith niweidiol ar eich busnes.

O dan amgylchiadau penodol pandemig COVID-19, gallai GDPR ganiatáu ichi ofyn am wybodaeth gyswllt gan eich staff, eich cwsmeriaid a’ch ymwelwyr, a’i rhannu â gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru at ddibenion ei swyddogaethau o ran iechyd y cyhoedd, os byddai angen. Serch hynny, rhaid ichi fod â sail gyfreithlon dros wneud hynny. Gallai hyn gynnwys, er enghraifft, eich bod wedi cael caniatâd eich cwsmeriaid ond, yn ymarferol, efallai na fydd hi bob amser yn bosibl cael caniatâd.

Er enghraifft, os oes gennych chi gronfa ddata sy’n cynnwys manylion cyswllt cwsmeriaid rheolaidd, neu os ydych chi’n casglu’r wybodaeth yma’n barod at ddibenion busnes cyffredin, ni fydd rhaid ichi gysylltu â phob cwsmer yn unigol i ofyn a allwch chi roi’r wybodaeth honno i wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru. Os nad yw’r cwsmer yn rhoi ei ganiatâd, nid yw hynny o reidrwydd yn golygu nad yw GDPR yn caniatáu ichi rannu data personol. Bydd angen ichi ystyried a yw hyn yn sail gyfreithlon arall dros wneud hynny.

Mae ffyrdd cyfreithiol eraill o gasglu, cadw a datgelu data o dan GDPR – mae canllawiau Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth yn rhoi rhagor o wybodaeth.

Pan fyddwch chi’n casglu’r manylion, bydd angen ichi ei gwneud yn glir i’ch cwsmeriaid pam mae’r wybodaeth hon yn cael ei chasglu, egluro beth rydych yn bwriadu ei wneud ac y gallai gael ei rhannu â gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru. Gallwch chi wneud hyn drwy, er enghraifft, roi esboniad ar lafar neu ar wefan neu osod hysbysiad yn eich safle.

Mae GDPR yn ei gwneud yn ofynnol i unrhyw ddata personol rydych yn eu casglu gael eu prosesu’n deg ac yn dryloyw. Os yw’r data hyn wedi’u casglu at ddibenion olrhain cysylltiadau yn unig (h.y. gwybodaeth na fyddech yn ei chasglu fel arfer wrth redeg eich busnes), dim ond at y dibenion hynny y cewch chi ddefnyddio’r data hynny – chewch chi ddim eu defnyddio at ddibenion eraill, gan gynnwys marchnata, proffilio, dadansoddi neu ddibenion eraill nad ydyn nhw'n berthnasol i olrhain cysylltiadau. Ni ddylai casglu a/neu rannu eu data gael effaith niweidiol nad oes modd ei chyfiawnhau ar unigolion.

Rhaid rhoi mesurau diogelwch a thechnegol priodol ar waith i ddiogelu gwybodaeth gyswllt cwsmeriaid, er enghraifft, yn erbyn hacio – gweler canllawiau Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth. Bydd y mesurau yma'n amrywio, ac yn dibynnu ar sut byddwch chi’n dewis cadw’r wybodaeth yma, gan gynnwys ai ar ffurf copi caled mae’r wybodaeth yn cael ei chasglu, neu'n electronig. Byddai’n well gan Lywodraeth Cymru petaech chi’n defnyddio mesurau electronig, os yw’n bosibl, ond rydym yn deall na fydd hyn yn bosibl i bawb.

Hefyd, mae gan unigolion hawliau penodol o dan GDPR megis yr hawl i’w gwneud yn ofynnol ichi ddileu eu data personol os ydyn nhw’n gofyn ichi wneud hynny neu ei gwneud yn ofynnol i gywiro unrhyw wallau yn y data sydd gennych. Rhaid ichi sicrhau bod unigolion yn gallu arfer yr hawliau hynny (pan fo’n berthnasol).

Pryd dylid rhannu gwybodaeth â gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru?

Bydd y gwasanaeth yn gofyn am y cofnodion yma dim ond pan fydd angen, naill ai oherwydd bod rhywun sydd wedi cael canlyniad positif am COVID-19 wedi rhestru eich safle fel rhywle lle maen nhw wedi gweithio neu wedi ymweld ag ef yn ddiweddar, neu oherwydd bod eich eiddo wedi cael ei enwi fel lleoliad achosion posibl o COVID-19. Dylech rannu gwybodaeth staff, cwsmeriaid ac ymwelwyr â gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru cyn gynted â phosibl, os byddwch chi’n cael cais i wneud hynny. Ni ddylech rannu’r wybodaeth sydd wedi cael ei chasglu at y diben yma â neb arall.

Bydd gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru yn delio â’r data yn unol â GDPR, safonau moesol a diogelwch ar bob cam o’r broses – wrth i’r gwasanaeth gasglu, storio, trosglwyddo a defnyddio'r data. Dim ond at ddibenion diogelu iechyd y cyhoedd y bydd gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru yn defnyddio’r data.

Beth fydd yn digwydd os bydd ymwelydd, cwsmer neu aelod o staff yn dangos symptomau neu’n cael canlyniad positif am COVID-19?

Os bydd aelod o'ch staff neu gwsmer yn datblygu symptomau COVID-19, dylent hunanynysu yn syth a gwneud cais am brawf antigenau ar gyfer COVID-19, sydd ar gael am ddim.

Os ydych chi’n rhedeg llety a bod cwsmer yn dechrau dangos symptomau COVID-19 pan fydd yn aros yn eich safle, dylai’r ymwelydd (ac unrhyw un sy’n teithio gyda'r ymwelydd) ddychwelyd adref cyn gynted â phosibl, os ydynt yn ddigon iach i wneud hynny. Rhaid iddynt ddilyn y ffordd fwyaf uniongyrchol ac ni ddylent ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus. Yna dylent hunanynysu yn syth a dilyn y canllawiau hunanynysu. Dylai’r person sydd â symptomau wneud cais am braf antigenau ar gyfer COVID-19, sydd ar gael am ddim, yn ddelfrydol mewn lleoliad cyfleus sy’n agos at ei gartref cyn gynted â phosibl.

Cyn archebu, dylai ymwelwyr sy’n trefnu i aros dros nos yng Nghymru ystyried y costau a allai godi pe baent yn datblygu symptomau COVID-19. Os ydynt yn teithio i’r llety ar drafnidiaeth gyhoeddus, bydd angen iddynt ystyried y gofyniad i drefnu trafnidiaeth breifat i ddychwelyd adref pe baent yn datblygu symptomau. Neu rhaid iddynt fod yn barod i dalu i estyn eu harhosiad a hunanynysu yn y llety os nad ydynt yn ddigon iach i deithio neu os ydynt yn methu â threfnu trafnidiaeth breifat adref. Os nad yw ymwelydd yn gallu dychwelyd adref ar ôl datblygu symptomau, dylai archebu prawf o’i lety.

Os bydd ymwelydd, cwsmer neu aelod o staff yn dweud wrthych chi ei fod wedi cael canlyniad positif am COVID-19, bydd rhaid i’r person hwnnw ddilyn y canllawiau olrhain cysylltiadau y bydd yn eu cael yn uniongyrchol gan wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru. Bydd y gwasanaeth yn cysylltu â'r person hwnnw cyn gynted ag y bydd yn cael canlyniad positif.

Beth alla i ei ddisgwyl os bydd gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru yn cysylltu â fy musnes?

Dim ond os oes mwy nag un ymwelydd, cwsmer neu aelod o staff wedi cael canlyniad positif am COVID-19, a bod posibilrwydd bod yr achosion yn gysylltiedig â'ch safle chi, y bydd gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru yn cysylltu â’ch busnes.

 • Dim ond y rhif yma fydd yn eich ffonio: 02921 961133.
 • Os byddwch chi'n methu galwad gan y gwasanaeth, fe gewch chi alwad arall y diwrnod canlynol. Ni fyddwch yn cael neges llais, ond os byddwch chi’n ffonio’r rhif yn ôl, byddwch yn clywed neges yn cadarnhau eich bod wedi cael galwad gan wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru. Dim ond galwadau am allan sy’n bosibl ar y rhif yma, felly fydd dim modd ichi siarad â swyddog olrhain cysylltiadau, a bydd angen ichi aros i’r gwasanaeth eich ffonio'n ôl ar y diwrnod canlynol.
 • Bydd y gwasanaeth yn gofyn a ydych chi am roi gwybodaeth dros y ffôn neu drwy wefan gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu y GIG. Os byddwch chi’n dewis rhoi gwybodaeth drwy’r wefan, byddwch chi’n cael neges destun yn cynnwys cod untro diogel, gyda dolen at y ffurflen y bydd angen ichi ei llenwi. Os na allwch chi ddefnyddio’r wefan, bydd y gwasanaeth yn derbyn eich gwybodaeth dros y ffôn.

Efallai y bydd yn gofyn ichi roi’r wybodaeth ganlynol rydych wedi’i chasglu er mwyn cefnogi gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru:

Staff

 • Enwau’r staff sy’n gweithio yn y safle.
 • Rhif ffôn cyswllt ar gyfer pob aelod o staff.
 • Dyddiadau ac amseroedd gwaith y staff.

Cwsmeriaid ac ymwelwyr

 • Enwau cwsmeriaid neu ymwelwyr, neu os yw’n grŵp o bobl, enw un aelod o’r grŵp – yr ‘aelod arweiniol’.
 • Rhif ffôn cyswllt ar gyfer pob cwsmer neu ymwelydd, neu ar gyfer aelod arweiniol grŵp o bobl.
 • Dyddiad yr ymweliad, ac amser cyrraedd a gadael.

Ni fydd y gwasanaeth yn gofyn ichi am unrhyw wybodaeth ariannol, manylion banc, cyfrineiriau nac unrhyw ddata eraill sydd heb gael sylw uchod. Os ydych chi’n amheus o gwbl, ni ddylech roi’r wybodaeth. Rhagor o wybodaeth ynghylch bod yn wyliadwrus o sgamiau.

Pa gamau y bydd gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru yn eu cymryd i leihau achosion o drosglwyddo’r feirws os bydd achosion posibl yn cael eu canfod ar eich safle?

Os oes mwy nag un achos o COVID-19 a allai fod yn gysylltiedig â’ch busnes, bydd gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru yn penderfynu fesul achos pa gamau dilynol i’w cymryd. Bydd y gwasanaeth yn gwneud y canlynol:

 • cynnal asesiad risg
 • rhoi cyngor ar iechyd y cyhoedd
 • pan fydd angen, bydd yn sefydlu tîm rheoli digwyddiadau amlasiantaeth i reoli’r achosion.

Gan ddibynnu ar yr amgylchiadau a faint o amser sydd wedi mynd heibio, gallai hyn gynnwys trefnu bod y staff sy’n gweithio ichi yn cael prawf (boed ganddyn nhw symptomau ai peidio), gofyn iddynt gymryd gofal ychwanegol wrth gadw pellter cymdeithasol a/neu – mewn rhai amgylchiadau – gofyn iddynt hunanynysu. Bydd eich staff yn cael eu cynnwys yn yr asesiad risg, a byddant yn cael gwybod gan wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru beth ddylent ei wneud. Os bydd angen iddynt hunanynysu, gallant fwrw golwg dros ein canllawiau a’n cymorth ar gyfer olrhain cysylltiadau.

Mae’n bosibl y bydd y gwasanaeth yn gofyn ichi rannu’ch cofnod ymwelwyr/cwsmeriaid er mwyn canfod unrhyw un arall a allai fod wedi dod i gysylltiad â’r unigolion sydd wedi cael prawf positif am COVID-19 hyd at ddau ddiwrnod cyn i’r symptomau ddechrau, er mwyn helpu i ddod o hyd i ‘glystyrau’ h.y. lle mae’n ymddangos bod mwy nag un achos yn cyfeirio’n ôl at leoliad ac amser cyffredin. Os bydd cadarnhad bod unrhyw gwsmeriaid ac ymwelwyr wedi dod i gysylltiad â rhywun sydd â’r coronafeirws, bydd y gwasanaeth yn cysylltu â'r bobl hynny ar wahân.

Bydd eich tîm Profi, Olrhain, Diogelu rhanbarthol yn ystyried amgylchiadau ychwanegol sy’n gysylltiedig â’r achosion posibl. Os bydd y mesurau canlynol yn cael eu rhoi ar waith yn gywir, mae’n annhebygol y bydd cyswllt o’r fath yn cael ei gadarnhau:

 • Cyfarpar Diogelu Personol
 • Sgriniau diogelu a ddefnyddir yn eich safle
 • Cadw at y rheol cadw pellter o 2 fetr

Os gwelir bod achosion wedi tarddu yn eich safle chi, bydd tîm ymateb cyflym yn cael ei neilltuo i gasglu gwybodaeth am yr achosion ac i helpu’ch busnes. 

Rhannu’r dudalen hon