Neidio i'r prif gynnwy

TermCymru

139 canlyniad
Rhestrir y canlyniadau yn ôl perthnasedd.
Saesneg: single award
Cymraeg: dyfarniad sengl
Statws C
Pwnc: Addysg
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Cymraeg: ffordd unffrwd
Statws C
Pwnc: Trafnidiaeth
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Saesneg: single cream
Cymraeg: hufen tenau
Statws C
Pwnc: Bwyd
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Cymraeg: ffenestri sengl
Statws C
Pwnc: Ystadau a Cadw
Rhan ymadrodd: Enw, Lluosog
Saesneg: Single Market
Cymraeg: Marchnad Sengl
Statws A
Pwnc: Gwleidyddiaeth
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Diffiniad: Cydgymuned o wledydd sydd yn masnachu â'i gilydd heb gyfyngiadau na thariffau.
Cyd-destun: Er gwaethaf y namau ym mhroses negodi mewnol y DU, cydnabu'r Cabinet fod tir cyffredin rhwng Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru, megis mewn perthynas â mynediad i'r Farchnad Sengl.
Diweddarwyd ddiwethaf: 10 Mehefin 2021
Saesneg: single parent
Cymraeg: rhiant sengl
Statws B
Pwnc: Gwasanaethau cymdeithasol
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diffiniad: a single parent is an unmarried individual who has a child who may or may not be supported in every way by another parent, eg father provides financially and emotionally.
Saesneg: single price
Cymraeg: un pris
Statws A
Pwnc: Cyllid ac ystadegau
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Cyd-destun: Pan fo alcohol yn cael ei gyflenwi ynghyd â nwyddau ac eithrio alcohol, neuwasanaethau, am un pris— (a) os, oni bai am yr is-adran hon, byddai’r alcohol a gyflenwir yn cael ei drin fel pe bai’n fwy nag un dogn, mae i gael ei drin at ddibenion y Ddeddf hon fel pe bai’n un dogn; (b) mae’r alcohol i gael ei drin at ddibenion y Ddeddf hon fel pe bai’n cael ei gyflenwi am yr un pris hwnnw.
Diweddarwyd ddiwethaf: 29 Rhagfyr 2017
Cymraeg: cofrestriad sengl
Statws C
Pwnc: Addysg
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diffiniad: neu "cofrestru'n sengl"
Saesneg: single test
Cymraeg: prawf sengl
Statws B
Pwnc: Iechyd
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Lluosog: profion sengl
Nodiadau: Yng nghyd-destun profion COVID-19.
Diweddarwyd ddiwethaf: 22 Gorffennaf 2020
Saesneg: single ticket
Cymraeg: tocyn unffordd
Statws A
Pwnc: Trafnidiaeth
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Lluosog: tocynnau unffordd
Cyd-destun: Tocyn ar gyfer teithio o un man i fan arall.
Nodiadau: Sylwer mai "un ffordd" fyddai'r ynganiad arferol ar lafar.
Diweddarwyd ddiwethaf: 4 Mehefin 2018
Cymraeg: cofrestru untro
Statws B
Pwnc: TGCh
Rhan ymadrodd: Berf
Diffiniad: Gwasanaeth dilysu sesiwn a defnyddiwr sy'n caniatáu defnyddiwr i deipio un enw defnyddiwr ac un cyfrinair er mwyn cael mynediad at amryw o raglenni.
Diweddarwyd ddiwethaf: 6 Chwefror 2020
Cymraeg: C Cyfredol (cofrestriad sengl)
Statws C
Pwnc: Addysg
Cymraeg: ehangu gair unigol
Statws B
Pwnc: TGCh
Rhan ymadrodd: Berf
Cymraeg: Dogfen Weinyddu Sengl
Statws C
Pwnc: Datblygu economaidd
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Diffiniad: SAD
Cymraeg: Y Gronfa Gynghori Sengl
Statws A
Pwnc: Ystadau a Cadw
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Nodiadau: Cynllun grant gwerth ar gyfer darparu gwasanaethau gwybodaeth a chyngor am les cymdeithasol.
Diweddarwyd ddiwethaf: 3 Hydref 2019
Cymraeg: cyfradd cymorth sengl
Statws C
Pwnc: Amaeth
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Cymraeg: ffurflen y Cais Sengl
Statws C
Pwnc: Amaeth
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Diffiniad: SAF
Cymraeg: Un Llys Sirol
Statws C
Pwnc: Cyfiawnder a threfn
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Cymraeg: Adroddiad Cwsmer Unigol
Statws C
Pwnc: Cyllid ac ystadegau
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Cyd-destun: SCV
Cymraeg: cerbydau unllawr
Statws C
Pwnc: Trafnidiaeth
Rhan ymadrodd: Enw, Lluosog
Cyd-destun: Termau o’r Memorandwm Esboniadol ar gyfer y Mesur Arfaethedig ynghylch Diogelwch ar Gludiant i Ddysgwyr (Cymru).
Cymraeg: Cynllun Cyflawni Cydraddoldeb
Statws C
Pwnc: Personél
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diffiniad: The Assembly's overall equality plan.
Cymraeg: Porth Digidol Unigol
Statws B
Pwnc: Ewrop
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Nodiadau: Porth ar gyfer gwasanaethau digidol yr Undeb Ewropeaidd.
Diweddarwyd ddiwethaf: 2 Gorffennaf 2020
Cymraeg: proses ddisgyblu sengl
Statws A
Pwnc: Addysg
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Cymraeg: Cynllun Addysg Sengl
Statws C
Pwnc: Addysg
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diffiniad: SEP
Cymraeg: Cynlluniau Addysg Sengl
Statws C
Pwnc: Addysg
Rhan ymadrodd: Enw, Lluosog
Cymraeg: Un Corff Amgylcheddol
Statws C
Pwnc: Amgylchedd
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diffiniad: SEB
Cymraeg: Deddf Cydraddoldeb Sengl
Statws C
Pwnc: Teitlau deddfwriaeth
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Cymraeg: Bil Cydraddoldeb Sengl
Statws C
Pwnc: Gwasanaethau cymdeithasol
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Cymraeg: corff cydraddoldeb sengl
Statws C
Pwnc: Personél
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Cymraeg: Cynllun Cydraddoldeb Sengl
Statws C
Pwnc: Personél
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diffiniad: SES
Cymraeg: un taliad sefydlu
Statws C
Pwnc: Amaeth
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Cymraeg: Act Ewropeaidd Gyfun
Statws C
Pwnc: Teitlau deddfwriaeth
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Diffiniad: SEA
Cymraeg: Un Llys Teulu
Statws C
Pwnc: Cyfiawnder a threfn
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Cymraeg: menter ffermio unigol
Statws C
Pwnc: Cyfreithiol
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Cymraeg: y Taliad Sengl
Statws C
Pwnc: Amaeth
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diffiniad: taliad y Polisi Amaethyddol Cyffredin
Cymraeg: cymhorthdal sengl i ffermydd
Statws C
Pwnc: Amaeth
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Cymraeg: gofal gan unigolyn
Statws B
Pwnc: Iechyd
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diffiniad: Pan fydd un gofalwr ar ei ben ei hun yn darparu gofal i glaf neu gleient.
Cyd-destun: Dylid defnyddio gofal gan unigolyn sef pan fydd un gofalwr ar ei ben ei hun yn darparu gofal i gleient, pan fo’n ddiogel ac yn briodol gwneud hynny.
Diweddarwyd ddiwethaf: 4 Mehefin 2018
Cymraeg: Cynllun Integredig Sengl
Statws A
Pwnc: Gwasanaethau cymdeithasol
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Cyd-destun: SIP
Cymraeg: chwarae integredig sengl
Statws C
Pwnc: Twristiaeth a hamdden
Rhan ymadrodd: Berf
Cymraeg: grŵp â buddiant unigol
Statws B
Pwnc: Ewrop
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Cyd-destun: Bydd Datblygiad Lleol dan Arweiniad y Gymuned (CLLD) wedi’i arwain gan grwpiau gweithredu lleol sy’n cynnwys cynrychiolwyr buddiannau cymdeithasol-economaidd lleol cyhoeddus a phreifat ac, ar lefel gwneud penderfyniadau, ni fydd awdurdodau cyhoeddus, fel y’u diffinnir yn unol â rheolau cenedlaethol, nac unrhyw grŵp â buddiant unigol, yn cynrychioli mwy na 49 % o’r hawliau pleidleisio ynddynt.
Diweddarwyd ddiwethaf: 15 Gorffennaf 2016
Cymraeg: Cronfa Fuddsoddi Sengl
Statws C
Pwnc: Cyllid ac ystadegau
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Diffiniad: Cronfa newydd 2008.
Cymraeg: Awdurdod Dyroddi Unigol
Statws B
Pwnc: Amaeth
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Nodiadau: Endid a sefydlir gan y Sefydliad Rheoli Morol i reoli trwyddedau pysgota ar ran pob un o weinyddiaethau pysgodfeydd y DU.
Diweddarwyd ddiwethaf: 6 Mai 2020
Cymraeg: wisgi brag sengl
Statws C
Pwnc: Amaeth
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Cymraeg: un prawf torfol
Statws C
Pwnc: Iechyd
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Cyd-destun: Os yw rhai cartrefi gofal nad ydynt wedi adrodd am achos yn cael un prawf torfol, yna bydd y canlyniadau'n rhoi cipolwg ar amlder tebygol y clefyd yn y sector cartrefi gofal.
Diweddarwyd ddiwethaf: 21 Mai 2020
Cymraeg: puntdal cenedlaethol sengl
Statws C
Pwnc: Cyllid ac ystadegau
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Cyd-destun: Non-domestic rates (NDR) are rates paid to billing authorities by all businesses in the area of that authority. Since 1 April 1990, these have been based on a uniform business rate across Wales known as the single national poundage set by central government. This national poundage is applied to the rateable value of each non-domestic property to establish the bill for that property.Non-domestic rates are based on this figure.
Cymraeg: Asesiad Anghenion Sengl
Statws C
Pwnc: Gwasanaethau cymdeithasol
Rhan ymadrodd: Enw priod, Gwrywaidd, Unigol
Diffiniad: SNA
Cymraeg: polymorffedd niwcleotid sengl
Statws B
Pwnc: Amgylchedd
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Lluosog: polymorffeddau niwcleotid sengl
Diffiniad: Darn o DNA sydd yn amrywio wrth ddarn cyfatebol o DNA mewn organeb arall oherwydd gwahaniaeth mewn un safle yn y dilyniant genynnol yn unig.
Diweddarwyd ddiwethaf: 30 Mehefin 2022
Cymraeg: Cytundeb Meddiannaeth Unigol
Statws C
Pwnc: Amaeth
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diffiniad: SOA
Cymraeg: Awdurdod Meddiannaeth Unigol
Statws C
Pwnc: Amaeth
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Cymraeg: teithiau gyrrwr yn unig
Statws C
Pwnc: Amgylchedd
Rhan ymadrodd: Enw, Lluosog