Neidio i'r prif gynnwy

Crynodeb o ddiben y bwrdd a sut y bydd yn gweithio.

Sefydlwyd Bwrdd Cynghori Cynllun Pensiwn Diffoddwyr Tân Cymru o dan Reoliadau 10-13 o Reoliadau Cynllun Pensiwn Diffoddwyr Tân (Cymru) 2015.

Diben

Nod ac amcanion Bwrdd Cynghori Cynllun Pensiwn Diffoddwyr Tân Cymru yw:

 • cynghori’r Awdurdod Cyfrifol (Gweinidogion Cymru), ar ba mor fuddiol yw newidiadau i’r cynllun ac unrhyw Gynllun cysylltiedig
 • cynghori’r Awdurdod Cyfrifol (Gweinidogion Cymru) a Rheolwr y Cynllun ar unrhyw fater arall yr ystyria’n berthnasol i weithrediad effeithiol ac effeithlon y cynlluniau hyn
 • cynghori’r byrddau pensiwn lleol ar weinyddu a rheoli’r cynllun yn effeithiol ac effeithlon, ynghyd ag unrhyw gynllun cysylltiedig ac unrhyw gronfa bensiwn
 • trafod a rhoi sylwadau ar oblygiadau posibl canlyniadau gwerthuso yn y dyfodol
 • gwneud argymhellion ar addasiadau i’r cynlluniau pe digwydd i’r costau fynd y tu hwnt i uchafswm costau’r cyflogwr

Trefniadau cadeirio/aelodaeth

Bydd aelodau Bwrdd Cynghori Cynllun Pensiwn Diffoddwyr Tân Cymru fel a ganlyn:

 • Cadeirydd annibynnol; ac o leiaf 2 ond nid mwy na 12 o bobl i’w penodi gan Weinidogion Cymru.

Enwebir Aelodau Bwrdd Cynghori’r Cynllun gan dri Awdurdod Tân ac Achub Cymru, Undeb y Brigadau Tân, Undeb Diffoddwyr Tân Wrth Gefn, Cymdeithas y Swyddogion Tân a Chymdeithas y Prif Swyddogion Tân.

Aelodau

 • Cadeirydd Annibynnol

Cynrychiolwyr Cyflogwyr – unigolion a benodir gan Weinidogion Cymru:

 • Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru
 • Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru
 • Awdurdod Tân ac Achub De Cymru

Cynrychiolwyr Cyflogeion – unigolion a benodir gan Weinidogion Cymru:

 • Undeb y Brigadau Tân x 2
 • Cymdeithas yr Arweinwyr Tân
 • Cymdeithas y Swyddogion Tân
 • Cymdeithas Gwasanaethau Tân ac Achub

Mynychwyr eraill

Yn unol â chytundeb aelodau’r bwrdd, gall Cadeirydd Bwrdd Cynghori Cynllun Pensiwn Diffoddwyr Tân Cymru benodi ymgynghorwyr nad ydynt yn aelodau o Fwrdd Cynghori Cynllun Pensiwn Diffoddwyr Tân Cymru i fynychu cyfarfodydd o’r Bwrdd ac unrhyw is-bwyllgorau ar wahoddiad.

Bydd mynychwyr rheolaidd eraill hefyd yn cynnwys:

 • Llywodraeth Cymru (sydd hefyd yn cymryd rôl yr Ysgrifenyddiaeth)
 • Swyddogion Awdurdod Tân ac Achub (fel ymgynghorwyr i Aelodau Awdurdod Tân ac Achub)

Dirprwyo

 • Dylai aelodau’r bwrdd wneud pob ymdrech i fod yn bresennol mewn cyfarfodydd. Os nad yw hyn yn bosibl, gellir trefnu dirprwy gyda chaniatâd blaenorol y Cadeirydd.
 • Dylai dirprwyon gael eu henwi gan y corff enwebu priodol.

Mae aelodau’r Bwrdd yn cynrychioli naill ai gyflogwyr neu gyflogeion, yn unol â rheoliadau’r cynllun. Ni all unrhyw aelod na pherson sy’n dirprwyo dros aelod gynrychioli cyflogwr yn ogystal â chyflogeion mewn unrhyw gyfarfod.

Rhaid i gynrychiolwyr aelodau allu dangos eu gallu i fynychu a chwblhau’r gwaith paratoi angenrheidiol ar gyfer cyfarfodydd a chymryd rhan mewn hyfforddiant yn ôl y gofyn.

Gwrthdaro buddiannau

Rhaid i aelodau Bwrdd Cynghori Cynllun Pensiwn Diffoddwyr Tân Cymru roi gwybod yn ysgrifenedig ar unwaith i Weinidogion Cymru (trwy Ysgrifenyddiaeth y Bwrdd) am unrhyw wrthdaro buddiannau posibl a allai fod ganddynt. Serch hynny, nid yw bod yn aelod o’r Cynllun (neu o unrhyw Gynllun cysylltiedig) yn ei hun yn gyfystyr â gwrthdaro o’r fath.

Y broses ar gyfer cynghori bwrdd cynghori’r cynllun

Gan nad yw’r Bwrdd yn meddu ar unrhyw awdurdod i wneud penderfyniadau, nid oes cworwm ganddo. Serch hynny, mae’r holl aelodau neu eu dirprwyon enwebedig yn cael eu hannog yn gryf i fynychu. Os cred y Cadeirydd nad yw’r bobl sy’n bresennol yn cynrychioli’n llawn ac yn deg yr ystod o safbwyntiau a allai fodoli ymhlith y cyflogwyr neu’r cyflogeion yn eu cyfanrwydd, gall ddod â’r cyfarfod i ben.

Bydd y Cadeirydd yn ceisio sicrhau cytundeb ar yr holl faterion. Os na lwyddir i wneud hynny, dylai’r holl gyngor a ddarperir gan y Bwrdd adlewyrchu unrhyw safbwyntiau anghytunus ymhlith ei aelodau a dylai’r Cadeirydd eu cofnodi.

Amlder/strwythur y cyfarfodydd

 • Bydd Bwrdd Cynghori’r Cynllun yn cwrdd dair gwaith y flwyddyn.
 • Hyd y cyfarfodydd fydd oddeutu 2 awr (yn unol ag eitemau’r agenda); mae croeso i aelodau’r Grŵp gysylltu â’r ysgrifenyddiaeth rhwng cyfarfodydd os ydyn nhw am gynnig mater i’w gynnwys ar yr agenda.
 • Fel rheol cynhelir y cyfarfodydd yn swyddfeydd Llywodraeth Cymru, ond gall fod adegau pan fydd yn ofynnol cynnal cyfarfodydd ledled Cymru.

Papurau a chofnodion

Yn unol ag ymrwymiad Llywodraeth Cymru i fod yn agored, byddwn yn cyhoeddi ein cofnodion ar ein gwefan cyn gynted â phosibl ar ôl y cyfarfod perthnasol. Mae croeso i aelodau rannu’r papurau gyda’u Byrddau Pensiwn lleol, er y gall achlysuron godi pan na fydd hyn yn briodol. Pe digwydd achlysuron o’r fath, bydd y Cadeirydd yn rhoi gwybod i aelodau beidio â’u datgelu.

Is-grwpiau

Efallai y bydd yn briodol sefydlu is-grwpiau er mwyn ystyried materion penodol. Bydd is-grwpiau’n gweithredu ar sail ‘yn ôl y gofyn’ gan fod yn atebol i Fwrdd Cynghori’r Cynllun.