Neidio i'r prif gynnwy

Heddiw (dydd Iau, 28 Tachwedd), mae'r Gweinidog Addysg, Kirsty Williams, wedi lansio Cynllun Datblygu'r Gweithlu Cenedlaethol i Gymru sy'n canolbwyntio ar staffio mewn ysgolion a chydnabod a gwobrwyo gwaith athrawon.

Cyhoeddwyd gyntaf:
28 Tachwedd 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Mae'r cynllun hefyd yn sôn am gynlluniau i ddatblygu pecyn cymorth yn ystod blynyddoedd cynnar yng ngyrfa athro, a fydd yn golygu bod athrawon newydd yn cael cymorth drwy gydol y pedair blynedd gyntaf o'u gyrfa, yn hytrach na'r system bresennol lle mae'r gefnogaeth yn dod i ben ar ôl ond blwyddyn o addysgu llwyddiannus. Byddai'r pecyn yn golygu cyflwyno rhaglen genedlaethol a phwrpasol ar gyfer hyfforddi a mentora yn ogystal â datblygu cymhwyster gradd Meistr newydd er mwyn cefnogi athrawon newydd gymhwyso ac athrawon mwy profiadol. 

Crëwyd y cynllun i helpu i gyflwyno systemau mwy effeithiol ar gyfer cynllunio'r gweithlu er mwyn sicrhau bod digon o athrawon medrus yng Nghymru, gan gynnwys y rhai sy'n gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg a'r rhai sy'n gallu llenwi'r amrywiaeth eang o rolau Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY).

Mae'r ddogfen hon yn cynnwys cynlluniau i ddatblygu ffyrdd o sicrhau bod athrawon cyflenwi o ansawdd ar gael i weithio mewn ysgolion yng Nghymru.

Dywedodd Kirsty Williams, y Gweinidog Addysg: 

“Cenhadaeth ein cenedl ar gyfer addysg yw codi safonau, lleihau’r bwlch cyrhaeddiad a chyflwyno system addysg y gall Cymru fod yn falch ohoni. Er mwyn cyflawni hynny, mae angen gweithlu addysg o safon uchel sy’n egnïol ac yn frwdfrydig ac sydd wedi ymrwymo i sicrhau dysgu parhaus i bawb.

“Mae'r cynllun i ddatblygu’r gweithlu yn cefnogi ein uchelgais i sicrhau bod gan ein hysgolion y gweithlu sydd ei angen arnynt, bod ein hathrawon yn cael eu cydnabod am eu gwaith a bod y gweithlu addysg yn cael ei wobrwyo'n deg ac yn cael y gefnogaeth i fod ar eu gorau.”

Mae'r ddogfen 39 tudalen yn nodi cynlluniau Llywodraeth Cymru a'r mesurau ar gyfer llwyddiant ar draws y prif feysydd o ran datblygu'r gweithlu, sy'n cynnwys:

  • cyflog ac amodau athrawon
  • gwella llwyth gwaith
  • cynyddu nifer yr athrawon cyfrwng Cymraeg 
  • siapio'r gweithlu mewn ysgolion er mwyn cefnogi cyflwyno'r cwricwlwm newydd
  • recriwtio a chadw

Ychwanegodd y Gweinidog:

“Mae'r cynllun hwn yn nodi'r weledigaeth a’r cyfeiriad i gefnogi ein dyheadau ar gyfer y proffesiwn addysgu yma yng Nghymru.” 

“Rwyf am i addysgu gael ei weld fel proffesiwn uchelgeisiol a deniadol sy'n denu ac yn cadw unigolion o ansawdd uchel. 

“Ni fu addysg yng Nghymru erioed mor bwysig ac mae'n amlwg i mi fod ein gweithlu gwerthfawr yn hanfodol i'n llwyddiant.”

Gellir lawrlwytho'r cynllun llawn yma: https://llyw.cymru/cynllun-datblygur-gweithlu-2019-i-2021