Skip to main content

Clefyd hynod heintus ar anifeiliaid yw brwselosis, sy'n cael ei achosi gan facteria.

Rhan o:
Cyhoeddwyd gyntaf:
19 Tachwedd 2018
Diweddarwyd ddiwethaf:

Mae'n gallu effeithio ar amrywiaeth o anifeiliaid gan gynnwys:

 • gwartheg
 • defaid
 • moch
 • geifr
 • cŵn

Mae e'n gallu effeithio ar bobl hefyd (milhaint). Yn 2004 y cafwyd yr achos diwethaf ym Mhrydain.

Amheuon a chadarnhad

Os oes gennych unrhyw amheuon y gall brwselosis fod ar eich anifeiliaid, cysylltwch â'ch swyddfa Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion leol ar 0300 303 8268 ar unwaith.

Bydd milfeddygon APHA yn archwilio'r achosion hynny.

Arwyddion clinigol

Mae'r arwyddion yn amrywio yn ôl rhywogaeth. Gallwch ddisgwyl gweld:

 • lloi wedi'u herthylu a'u geni cyn pryd
 • cadeiriau (pyrsau) a cheilliau wedi chwyddo mewn defaid a geifr
 • nerfusrwydd
 • gwres

Trosglwyddo, atal a thriniaeth

Mae'r clefyd yn cael ei ledaenu trwy gysylltiad â deunydd sydd wedi'i heintio â'r bacteria. Mae gan anifeiliaid heintiedig lefelau uchel iawn o'r bacteria yn eu hylifau geni.

Prif ffyrdd heintio:

 • yfed neu fwyta dŵr neu fwyd heintiedig
 • yfed llaeth anifail heintiedig

Ar gyfer pobl, gall hyn gynnwys:

 • cysylltiad uniongyrchol ag anifeiliaid heintiedig neu eu hylifau a'u tail
 • yfed neu fwyta llaeth a chynnyrch llaeth heb eu pasteureiddio (mewn gwledydd lle ceir brwselosis)

Gallwch helpu i atal y clefyd trwy gadw at fesurau bioddiogelwch da ar eich fferm. Mae hyn yn arbennig o bwysig wrth drin ffetysau sydd wedi'u herthylu. Rhowch wybod i APHA am bob erthyliad a genedigaeth cyn pryd.

Nid oes modd trin brwselosis. I rwystro'r clefyd rhag lledaenu, rhaid difa anifeiliaid heintiedig, yn unol â chyfarwyddyd APHA.

Rhannu’r dudalen hon