Brexit: Diogelu Dyfodol Cymru

Yr hyn rydym yn ei wneud i paratoi i ymadael â'r UE

Ers i'r DU bleidleisio dros ymadael â'r UE ar 23 Mehefin 2016, rydym wedi bod yn gweithio i sicrhau Brexit llwyddiannus sy'n hyrwyddo buddiannau Cymru.

Mae'n cynigion ar gyfer Brexit synhwyrol wedi'u seilio ar dystiolaeth ac yn rhoi blaenoriaeth i anghenion yr economi a diogelu swyddi.

Rydym wedi bod yn gwbl glir a chyson am ein chwe blaenoriaeth:

  • Parhau i gael mynediad llawn a dirwystr at y Farchnad Sengl a chymryd rhan mewn Undeb Tollau i ddiogelu'r 60% o allforion o Gymru sy'n mynd i'r UE, a chadw a chynyddu buddsoddiad sy'n creu swyddi.
  • System newydd sy'n cysylltu mudo yn agos â chyflogaeth er mwyn medru recriwtio meddygon, nyrsys, peirianwyr a gweithwyr angenrheidiol eraill, gan amddiffyn gweithwyr rhag unrhyw gamfanteisio.
  • Sicrhau na fydd Cymru'n colli ceiniog o gyllid yn sgil Brexit, yn unol â'r addewid adeg y refferendwm.
  • Perthynas gyfansoddiadol sylfaenol wahanol rhwng y llywodraethau datganoledig a Llywodraeth y DU - ar sail parch o'r ddwy ochr. Sicrhau nad yw Whitehall yn bachu unrhyw bwerau datganoledig yn ôl.
  • Cynnal y mesurau diogelu cymdeithasol ac amgylcheddol presennol, gan gynnwys hawliau gweithwyr.
  • Pwysigrwydd hanfodol cyfnod pontio er mwyn osgoi syrthio 'dros y dibyn’.

Drwy ein Papur Gwyn Diogelu Dyfodol Cymru a gyhoeddwyd ym mis Ionawr 2017 a dogfennau polisi dilynol ar fasnach, mudo, gillid, buddsoddi rhanbarthol a datganoli, rydym wedi cyhoeddi tystiolaeth, dadansoddiadau a chynigion manwl ar gyfer Brexit a fyddai'n gweithio i Gymru a'r DU. Gellir gweld y dogfennau llawn isod.

Os oes arnoch angen ragor o wybodaeth, anfonwch e-bost i: PontioEwropeaidd@llyw.cymru