Neidio i'r prif gynnwy

Mwy o wybodaeth am y rhaglen brechu COVID-19.

Cyhoeddwyd gyntaf:
20 Ionawr 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Ynghylch brechlyn COVID-19

Mae brechlynnau diogel ac effeithiol yn cynnig amddiffyniad i unigolion rhag COVID-19. Maent hefyd yn cynnig amddiffyniad gwell i’n hanwyliaid a'n cymunedau.

Bydd brechu'r boblogaeth gyda brechlyn diogel ac effeithiol yn:

  • diogelu pobl rhag COVID-19
  • ein galluogi i lacio’r cyfyngiadau pan ddaw yr amser
  • ein helpu i ddychwelyd i fywyd mwy normal

Ar hyn o bryd mae 3 brechlyn COVID-19 ar gael, sydd wedi’u cymeradwyo fel brechlynnau diogel gan Reoleiddiwr Meddyginiaethau’r DU:

  • Pfizer-BioNTech
  • Rhydychen-AstraZeneca
  • Moderna

Yn unol â chyngor arbenigol y Cyd-bwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu (JCVI), bydd y GIG yn sicrhau bod y brechlyn priodol ar gael ar yr adeg gywir i unigolion.

Darllenwch yr wybodaeth ddiweddaraf am y brechlyn COVID-19 ar Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Cael eich apwyntiad am frechlyn

Mae’r GIG yn brechu pobl yn nhrefn risg glinigol (ar GOV.UK), yn seiliedig ar grwpiau oedran, o'r hen i'r ifanc. Mae risg rhai pobl o gymhlethdodau difrifol o COVID-19 yn llawer uwch nag eraill. Dyna pam cafodd y rhaglen frechlyn ei blaenoriaethu i'w diogelu nhw yn gyntaf. 

Pan fydd hi'n amser i chi gael y brechlyn, bydd y GIG yn cysylltu gyda chi. Byddant yn cysylltu gyda chi drwy ffonio neu anfon llythyr.

Mae pob bwrdd iechyd bellach yn gwahodd pawb sy’n 16 oed neu’n hŷn i gael eu brechu. Os nad ydych wedi cael gwahoddiad, neu eich bod yn credu eich bod wedi eich colli, cysylltwch â'ch bwrdd iechyd lleol. Mae byrddau iechyd lleol yn cynnig clinigau brechu galw i mewn felly gofynnwch am fanylion.

Byddwch yn wyliadwrus o sgamiau: mae'r brechlyn am ddim i bawb. 

Ni fydd neb fyth yn gofyn am daliad na manylion banc.

Cael ail ddos y brechlyn

Bydd pobl ifanc 16 ac 17 oed nawr yn cael cynnig ail ddos o’r brechlyn, yn dilyn cyngor y Cyd-bwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu (JCVI) yn seiliedig ar y dystiolaeth ddiweddaraf. Bydd y dos hwn yn cael ei roi 12 wythnos neu fwy ar ôl y dos cyntaf. Os yw rhywun yn y grŵp oedran hwn wedi cael COVID-19 ers eu dos cyntaf, dylent gael yr ail ddos 12 wythnos neu fwy ar ôl yr haint COVID-19.

Datganiad JCVI ar frechiadau COVID-19 i blant a phobli ifanc 16 i 17 oed: 15 Tachwedd 2021 - (www.gov.uk)

Mae’r JCVI wedi edrych ar fanteision a risgiau cynnig ail ddos i unigolion 16 ac 17 oed ac wedi canfod ei fod yn ymestyn yr amddiffyniad yn erbyn COVID-19 ac yn lleihau’r risg o heintio, salwch difrifol a derbyn i’r ysbyty ymhellach. Mae’r manteision hyn wedi’u cydbwyso yn erbyn data sy’n dangos sgil effeithiau niweidiol prin iawn yn dilyn brechu pobl ifanc.

Golyga hyn y bydd pawb dros 16 oed yn cael cynnig dau ddos o’r brechlyn. 

Pan fyddwch yn cael eich brechlyn COVID-19, byddwch yn cael cerdyn imiwneiddio GIG Cymru maint cerdyn credyd. Caiff y cerdyn ei ddefnyddio i gofnodi gwybodaeth ynghylch eich brechiad, eich apwyntiadau ac mae'n cynnwys cyngor ar sut i adrodd am unrhyw sgil effeithiau.

Brechlyn Covid i fenywod beichiog

Mae brechu'n cael ei gynnig i fenywod beichiog yr un pryd â gweddill y boblogaeth, yn seiliedig ar oedran a risg glinigol.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru a Choleg Brenhinol yr Obstetryddion a'r Gynaecolegwyr wedi creu offeryn gwneud penderfyniadau am frechlynnau COVID-19 a beichiogrwydd.

Os ydych yn feichiog, mae’n well ichi gael y brechlyn Pfizer/BioNTech neu’r brechlyn Moderna. Mae’r cyngor hwn yn cael ei roi oherwydd eu bod wedi cael eu defnyddio’n fwy eang yn ystod beichiogrwydd mewn gwledydd eraill ac ni nodwyd unrhyw faterion o safbwynt diogelwch.

Dylai menywod beichiog sydd wedi dechrau ar gwrs o frechlyn gael yr un math o frechlyn i gwblhau’r cwrs. Gallwch siarad gyda'r person sy'n rhoi'r brechlyn neu weithiwr iechyd proffesiynol am y brechiad os oes unrhyw bryderon gennych.

Brechlynnau ar gyfer pobl ifanc rhwng 12 a 15 oed

Bydd y brechlyn COVID-19 yn cael ei gynnig i bobl ifanc rhwng 12 a 15 oed o 4 Hydref. Darllenwch fwy am y brechlyn COVID-19 i bobl ifanc rhwng 12 a 15 oed.

Ymgyrch pigiad atgyfnerthu'r hydref 

Cynnig trydydd brechlyn i unigolion sy’n ddifrifol imiwnoataliedig

Mae oedolion a phlant 12 oed a hŷn sy’n ddifrifol imiwnoataliedig yn cael cynnig trydydd dos brechlyn COVID-19. Bydd y GIG yn cysylltu â chi'n uniongyrchol i drefnu apwyntiad triniaeth ar adeg sy'n addas.

Hunanynysu

Os ydych chi wedi cael brechlyn y coronafeirws ond bod gennych chi symptomau neu’ch bod wedi cael cyfarwyddyd i hunanynysu, mae’n rhaid i chi hunanynysu o hyd.

Ar ôl eich gwyliau