Neidio i'r prif gynnwy

Sut y gall myfyrwyr sy’n astudio yng Nghymru a myfyrwyr sy’n dychwelyd i Gymru gael y ddau ddos o’r brechlyn o fewn 12 wythnos.

Cyhoeddwyd gyntaf:
28 Mai 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Trosolwg

Mae’r rhaglen frechu yng Nghymru wedi bod yn ymdrech ac yn llwyddiant aruthrol hyd yma. Mae dros 80% o oedolion y wlad wedi cael o leiaf un dos o’r brechlyn erbyn hyn.

Er bod y brechlyn yn cynnig gobaith am ffordd allan o’r pandemig, mae angen i bobl gael eu brechu cyn gynted â phosibl rhag i’r feirws gael cyfle i newid i straeniau newydd nad ydynt yn ymateb i’r brechlynnau presennol.

Bydd pawb yn cael cynnig brechlyn sy’n ddiogel, yn effeithiol ac yn addas iddyn nhw. Byddwch yn cael 2 ddos o’r brechlyn o fewn 12 wythnos. Rhagor o wybodaeth am y brechlynnau.

Ar hyn o bryd mae pob bwrdd iechyd yng Nghymru yn cynnig brechiad i bobl 18-30 oed.

Os oes gennych gerdyn cofnod brechu COVID-19 yn barod, cadwch ef yn ddiogel – efallai y byddai’n ddefnyddiol cadw llun ohono ar eich ffôn. Pan fo’n bosibl, dylech fynd â’r cerdyn i’ch apwyntiad ar gyfer yr ail frechlyn. 

Pa mor hir rhwng dosau?

Y bwlch arferol rhwng dosau ar gyfer myfyrwyr heb gyflyrau eraill (yng ngrŵp 10 o restr flaenoriaethu’r JCVI) yw tua 12 wythnos.

Sut i gael eich brechiad  

Os ydych yn astudio yng Nghymru neu os ydych yn dychwelyd i Gymru ac yn byw mewn cyfeiriad gwahanol yn ystod y tymor, nid oes angen ichi ddychwelyd i’r cyfeiriad hwnnw i gael eich brechlyn. Gallwch gael eich dau ddos mewn gwahanol leoliadau (gan gynnwys gwahanol leoliadau yng Nghymru).

Helpwch ni i wneud yn siŵr y byddwch yn cael cynnig y brechlyn yn y lle yr ydych yn aros dros yr haf drwy sicrhau bod eich manylion cyswllt wedi’u diweddaru.

Myfyrwyr sy’n aros yng Nghymru neu’n dychwelyd i Gymru ac sydd wedi cofrestru â meddyg teulu yma

Byddwch yn cael cynnig y brechlyn drwy eich bwrdd iechyd.

Gwnewch yn siŵr bod y manylion cyswllt sydd gan y meddyg teulu (cyfeiriad a rhif ffôn presennol) yn gywir fel bod modd cysylltu â chi.

Os na fyddwch yn aros yn y cyfeiriad cofrestredig dros yr haf, gwneir ymdrech i gysylltu â chi dros y ffôn.

Os nad ydych wedi cael gwahoddiad eto, mae byrddau iechyd yn cadw rhestrau wrth gefn ac mae rhai yn cynnal clinigau ‘galw heibio’. Cliciwch yma am wybodaeth leol.

Bydd angen i chi gadw’ch cerdyn cofnod brechu (a/neu lun ohono) i ddangos pa frechlyn gawsoch chi a'r dyddiad y gwnaethoch ei gael.

Myfyrwyr sy’n aros yng Nghymru ond sydd heb gofrestru â meddyg teulu yma

Os nad ydych wedi cofrestru â meddyg teulu, ni fydd y GIG yng Nghymru yn gallu cysylltu â chi, gan na fydd eich manylion cysylltu ganddynt.  

Gallwch gofrestru gyda meddyg teulu lleol neu gallwch drefnu brechiad drwy eich bwrdd iechyd lleol.

Myfyrwyr rhyngwladol sy’n astudio yng Nghymru

Gallwch gofrestru gyda meddyg teulu lleol neu gallwch drefnu brechiad drwy eich bwrdd iechyd lleol.

Rydym yn annog pobl i gael eu brechu cyn gynted â phosibl pan fyddant yn cael ei gynnig. Cadwch eich cofnod brechu er mwyn trefnu eich ail ddos.

Myfyrwyr sy'n mynd o Gymru i gyfeiriad arall yn y Deyrnas Unedig

Mae pedair gwlad y DU yn gweithio gyda'i gilydd i gynnig brechlyn priodol yn brydlon i fyfyrwyr sy'n symud rhwng cyfeiriadau.

Os ydych yn dychwelyd i:

Lloegr

Os ydych wedi cofrestru â meddyg teulu

Byddwch yn cael gwahoddiad i gael eich brechu ar safle sydd dan arweiniad meddyg teulu. Mae’n bosibl y byddwch yn cael gwahoddiad gan y Gwasanaeth Archebu Cenedlaethol (NBS) i drefnu lle mewn canolfan frechu fawr neu mewn safle sydd dan arweiniad gwasanaeth fferyllol cymunedol. Gellir gwneud hyn naill ai drwy wefan yr NBS neu drwy ffonio 119.

Os nad ydych wedi cysylltu â meddyg teulu, ni fydd y GIG yn cysylltu â chi, gan na fydd eich manylion cyswllt ar gael. Ond, os oes gennych rif GIG gallwch archebu drwy'r Gwasanaeth Archebu Cenedlaethol. Os ydych yn gwybod y cyfeiriad lle'r oeddech yn byw pan gawsoch eich rhif GIG, gallwch wirio drwy ddefnyddio’r adnodd hwn.

Fel arall, gallwch gysylltu â phractis meddyg teulu a gofyn am gael eich brechu fel claf heb ei gofrestru.

Gogledd Iwerddon

Gall myfyrwyr sydd angen brechiad cyntaf yng Ngogledd Iwerddon, ac sydd wedi cofrestru â meddyg teulu yno, drefnu apwyntiad ar-lein: https://covid-19.hscni.net/get-vaccinated/

Dylai unrhyw fyfyriwr sydd angen ail ddos o frechlyn, a'r rhai nad ydynt wedi cofrestru â meddyg teulu yng Ngogledd Iwerddon, gysylltu â COVID-19VaccinationProgramme@health-ni.gov.uk

Yr Alban

Mae gwybodaeth i fyfyrwyr ar gael yma https://www.studentinformation.gov.scot/coronavirus

Adnoddau eraill:

Cymru: https://llyw.cymru/addysg-uwch-coronafeirws

Llywodraeth y DU: https://www.officeforstudents.org.uk/advice-and-guidance/coronavirus/

Y byrddau iechyd lleol sy’n gyfrifol am gynllunio a darparu gwasanaethau'r GIG yn eu hardaloedd.

Ar gyfer myfyrwyr sy'n byw yng Nghymru gweler y tabl isod i weld pa fwrdd iechyd lleol sy'n gyfrifol am eich ardal.

Byrddau Iechyd GIG Cymru a’u dalgylchoedd

Mae Bwrdd Iechyd Addysgu Powys yn gyfrifol am wasanaethau’r GIG ym Mhowys.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn gyfrifol am wasanaethau’r GIG yn:
•    Blaenau Gwent
•    Caerffili 
•    Casnewydd
•    De Powys
•    Sir Fynwy 
•    Tor-faen

Mae Bwrdd lechyd Prifysgol Bae Abertawe yn gyfrifol am wasanaethau’r GIG yn Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn gyfrifol am wasanaethau’r GIG yn:
•    Conwy
•    Gwynedd
•    Sir Ddinbych 
•    Sir y Fflint 
•    Wrecsam
•    Ynys Môn 

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro yn gyfrifol am wasanaethau’r GIG ym Mro Morgannwg a Chaerdydd. 

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg yn gyfrifol am wasanaethau’r GIG yn:
•    Merthyr Tudful 
•    Pen-y-bont ar Ogwr
•    Rhondda Cynon Taf

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn gyfrifol am wasanaethau’r GIG yn:
•    Ceredigion
•    Sir Benfro 
•    Sir Gaerfyrddi