Neidio i'r prif gynnwy

Sut y bydd pobl 12 oed a throsodd yn cael cynnig dos atgyfnerthu COVID-19.

Cyhoeddwyd gyntaf:
25 Hydref 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Sut allaf i gael fy mrechiad atgyfnerthu?

Rydym yn cynnig dos atgyfnerthu i:

  • holl unigolion cymwys sy’n 16 oed a throsodd
  • plant a phobl ifanc rhwng 12 a 15 oed sydd mewn grŵp risg clinigol neu sy’n gyswllt cartref i unigolyn sydd yn imiwnoataliedig
  • phlant a phobl ifanc rhwng 12 a 17 oed sydd â system imiwnedd wan iawn ac sydd wedi cael trydydd dos sylfaenol

Wrth inni barhau i roi ein rhaglen frechu lwyddiannus ar waith, nid yw’n rhy hwyr i unrhyw un i gael eu brechu â’r dos cyntaf, yr ail ddos neu’r dos atgyfnerthu. Mae byrddau iechyd yn mynd ati i gysylltu ag unrhyw un nad ydynt wedi gallu manteisio ar y cyfle i gael brechiad atgyfnerthu.

Gofynnwn ichi gadw at yr apwyntiad a gynigir ichi lle bo’n bosibl.

Yn ogystal, efallai fod clinigau galw i mewn ar gyfer grwpiau penodol ar gael mewn rhai ardaloedd.

Bydd rhagor o fanylion yn cael eu diweddaru’n rheolaidd ar wefannau byrddau iechyd lleol a’r cyfryngau cymdeithasol.

Nid oes angen ichi gysylltu â’ch bwrdd iechyd oni bai bod angen ichi aildrefnu.

Peidiwch â chysylltu â’ch meddyg teulu i ofyn am apwyntiadau brechiad atgyfnerthu.

Pa frechlyn fyddaf i’n ei gael?

Mae'r JCVI wedi argymell defnyddio'r brechlyn Pfizer-BioNTech a'r brechlyn Moderna ar gyfer y rhaglen brechiadau atgyfnerthu. 

Adolygodd y JCVI ddata ar yr ymateb atgyfnerthu a gafwyd o wahanol gyfuniadau o frechlynnau COVID-19. Mae hyn wedi dangos bod pobl yn gallu dygymod yn dda â’r ddau frechlyn hyn fel dos atgyfnerthu a byddant yn ysgogi ymateb imiwnyddol cryf.

Mae hyn yn wir waeth pa frechlyn a roddwyd fel prif ddos. 

Cynnig ail frechiad atgyfnerthu yn y gwanwyn i’r rhai sydd fwyaf agored i niwed

Ar 21 Chwefror, yn rhan o’i adolygiad diweddaraf o’r rhaglen frechu, argymhellodd y Cydbwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu y dylid rhoi dos atgyfnerthu ychwanegol yn y gwanwyn i’r unigolion hynny sydd fwyaf agored i niwed yn ein cymdeithas.

Bydd ail ddos atgyfnerthu yn y gwanwyn yn cael ei gynnig i:

  • oedolion sy’n 75 oed a throsodd
  • preswylwyr cartrefi gofal i oedolion hŷn
  • unigolion imwinoataliedig sy’n 12 oed a throsodd (fel y'u diffinnir yn y Llyfr Gwyrdd)

Ar hyn o bryd, mae byrddau iechyd yn mynd ati i gynllunio pryd fyddant yn gallu dechrau cynnig apwyntiadau atgyfnerthu yn y gwanwyn.

Mae’r rhaglen i roi brechiadau atgyfnerthu yn ystod y Gwanwyn yn dod i ben ar 30 Mehefin 2022.

Bydd y byrddau iechyd yn gwahodd pawb a fydd yn 75 oed cyn 30 Mehefin 2022 i gael apwyntiad am frechiad atgyfnerthu'r gwanwyn.

Brechlyn COVID – camgymeriad ym meini prawf cymhwysedd pigiad atgyfnerthu’r gwanwyn

Mae camgymeriad wedi bod gyda rhai o’r gwahoddiadau i gael y brechlyn COVID, sy’n golygu bod rhai pobl sy’n anghymwys o dan feini prawf y Cyd-bwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu (JCVI) wedi cael eu gwahodd i gael brechlyn yn rhaglen atgyfnerthu’r gwanwyn. 

Ar ôl ystyried y cyngor moesegol a chlinigol, bydd y bobl hyn yn parhau i gael cynnig y brechlyn os ydynt yn dewis derbyn y gwahoddiad. 

Golyga hyn y bydd rhai pobl yn cael amddiffyniad ychwanegol yn erbyn COVID 19. 

Camgymeriad gweinyddol/system oedd hwn, yn hytrach na newid mewn polisi. Rydym yn parhau i ddilyn cyngor y JCVI a byddwn yn gweithio i weithredu’r cyngor interim diweddaraf ar bigiadau atgyfnerthu’r hydref, a gyhoeddwyd ar 19 Mai.

Ymddiheurwn am unrhyw ofid neu bryder a achoswyd gan y camgymeriad hwn. 

Beth ddigwyddodd?

Ar 16 Mai daethpwyd o hyd i gamgymeriad yng nghymhwysedd rhai o’r bobl a gafodd wahoddiad i gael eu brechu. Cymerodd Llywodraeth Cymru, GIG Cymru, Iechyd a Gofal Digidol Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru gamau ar unwaith i archwilio.

Mae’r meini prawf cymhwysedd yn cael eu pennu gan y Cyd-bwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu (JCVI). Fodd bynnag, rydym yn credu mewn nifer o achosion ein bod wedi adnabod pobl sydd mewn perygl ychwanegol, ac efallai felly’n gymwys i gael mathau penodol o driniaeth os ydynt yn dal COVID, ond heb gadw at y meini prawf caeth a nodwyd gan y JVCI ar gyfer y rownd hon o bigiadau.

Mae’r meini prawf cymhwysedd ar gyfer y grŵp imiwnoataliedig yn ehangach ar gyfer ymgyrch pigiadau atgyfnerthu’r gwanwyn o gymharu ag ymgyrchoedd blaenorol. I sicrhau bod pawb sy’n bodloni’r meini prawf ehangach yn cael cynnig pigiad atgyfnerthu yn y gwanwyn mae hi wedi bod yn angenrheidiol creu grŵp newydd yn System Imiwneiddio Cymru. Dyma’r system a ddefnyddir gan y GIG i reoli a chofnodi’r brechiadau a gynigir ac a weinyddir.  

Mae ein hymchwiliad wedi canfod, wrth greu’r grŵp imiwnoataliedig newydd, bod tua 10,000 o bobl wedi cael eu cynnwys yn anghywir fel pobl sy’n gymwys i gael pigiad atgyfnerthu'r gwanwyn.   

Canfu’r ymchwiliad hefyd fod pawb sydd wedi’i nodi yn anghywir wedi’i gynnwys yn y grŵp o bobl eithriadol o agored i niwed yn glinigol sy’n gymwys i gael cyffur gwrthfeirol neu driniaeth â gwrthgyrff os byddant yn cael COVID-19. 

Gellir priodoli’r gwall hwn i wahaniaethau yn y meini prawf ar gyfer brechiadau a thriniaeth.  

Mae’n bwysig nodi bod pob un o’r unigolion hyn yn wynebu risg uchel o ddatblygu salwch difrifol os byddant yn cael COVID-19 a byddai rhai ohonynt eisoes wedi bod yn gymwys i gael pigiad atgyfnerthu'r gwanwyn gan eu bod yn bodloni meini prawf cymhwysedd eraill, er enghraifft efallai eu bod dros 75 oed neu’n byw mewn cartref gofal ar gyfer pobl hŷn.

Pam ydych chi wedi gwyro oddi wrth gyngor y JCVI?

Nid penderfyniad i estyn ein rhaglen y tu hwnt i’r meini prawf cymhwysedd a gynghorwyd gan y JCVI oedd hwn. Yn hytrach, roedd yn ymateb gweithredol i gamgymeriad yn y broses.

Drwy gydol y rhaglen frechu, rydyn ni a Llywodraethau eraill y DU wedi derbyn ac wedi dilyn cyngor y JCVI o ran pa grwpiau o unigolion ddylai gael prif gwrs y brechlyn a’r pigiadau atgyfnerthu dilynol, ac ym mha drefn.

Mae’r JCVI wedi argymell yn gyson y dylid blaenoriaethu’r brechlyn ar gyfer unigolion imiwnoataliedig. 

Beth ydych chi’n ei wneud i fynd i’r afael â’r camgymeriad?

Mae cynllun gweithredu wedi’i roi ar waith yn awr. Yn ganolog i’r cynllun hwn mae strategaeth i gyfathrebu â’r unigolion dan sylw i ymddiheuro am y camgymeriad, ac i’w sicrhau y bydd y brechlyn ychwanegol o fantais iddynt os ydynt eisoes wedi’i gael, ac i’w cynghori a chefnogi eu penderfyniadau os nad ydynt wedi’i gael eto.

Rydym yn cynnal adolygiad i ddeall sut y digwyddodd hyn ac i sicrhau bod gwersi’n cael eu dysgu i atal hyn rhag digwydd eto yn y dyfodol.