Cyfraith ddrafft yw bil.

Gellir cyflwyno biliau i'r Cynulliad trwy:

  • Llywodraeth Cymru
  • Aelodau'r Cynulliad
  • Pwyllgorau'r Cynulliad
  • Comisiwn y Cynulliad

Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Unwaith y caiff bil ei gyflwyno i'r Cynulliad, bydd yn mynd trwy broses graffu. Fel arfer bydd hyn yn digwydd mewn pedwar cam:

  • Cyfnod 1 - ystyried egwyddorion cyffredinol y bil a chytuno arnynt
  • Cyfnod 2 - pwyllgor yn ystyried y bil ac unrhyw newidiadau a gyflwynwyd iddo, yn fanwl
  • Cyfnod 3 - y Cynulliad yn ystyried y bil ac unrhyw newidiadau a gyflwynwyd iddo, yn fanwl
  • Cyfnod adrodd - cyfnod dewisol er mwyn gwneud newidiadau (os oes angen)
  • Cyfnod 4 - pleidlais gan y Cynulliad i basio testun terfynol y bil.

Gellir gweld rhagor o wybodaeth am broses graffu'r Cynulliad ar dudalennau canllaw i'r broses ddeddfu.

Hynt biliau'r Cynulliad

Manylion biliau Llywodraeth Cymru y mae’r Cynulliad wrthi’n eu hystyried ar hyn o bryd.

Teitl Cefndir y bil Lle mae’r Cynulliad arni gyda’r bil
Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) Datganiad ysgrifenedig senedd.cynulliad.cymru
Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru) Datganiad ysgrifenedig senedd.cynulliad.cymru
Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru) Bil Anifeiliaid Gwyllt Mewn Syrcasau (Cymru) senedd.cynulliad.cymru
Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru) Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru): crynodeb senedd.cynulliad.cymru
Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) senedd.cynulliad.cymru

Deddfau'r Cynulliad

Unwaith mae Bil yn cael Cydsyniad Brenhinol, bydd yn troi'n Ddeddf Cynulliad. Mae'n bosibl y bydd y Ddeddf yn rhoi pwerau i Weinidogion Cymru wneud is-ddeddfwriaeth (megis rheoliadau a gorchmynion) sy’n rhoi mwy o fanylder ynghylch sut y dylid rhoi'r gyfraith ar waith.

Teitl Cefndir y deddf Gwybodaeth am graffu y Cynulliad
Deddf Deddfwriaeth (Cymru) 2019 Datganiad ysgrifenedig senedd.cynulliad.cymru
Deddf Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) 2019 Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) – Asesiadau effaith senedd.cynulliad.cymru
Deddf Cyllido Gofal Plant (Cymru) 2019 Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru) - Asesiadau effaith senedd.cynulliad.cymru
Deddf Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) 2018 Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) senedd.cynulliad.cymru
Deddf Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) 2018 Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig – Asesiadau effaith senedd.cynulliad.cymru
Deddf Cyfraith sy’n Deillio o’r Undeb Ewropeaidd (Cymru) 2018 Bil Cyfraith sy’n Deillio o’r Undeb Ewropeaidd (Cymru) senedd.cynulliad.cymru
Deddf Diddymu’r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru) 2018 Bil Diddymu'r Hawl i Brynu a'r Hawliau Cysylltiedig (Cymru) senedd.cynulliad.cymru
Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 Rhaglen Trawsnewid System Anghenion Dysgu Ychwanegol senedd.cynulliad.cymru
Deddf Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) 2017 Treth Gwarediadau Tirlenwi senedd.cynulliad.cymru
Deddf yr Undebau Llafur (Cymru) 2017 Asesiadau Effaith Bil yr Undebau Llafur (Cymru) senedd.cynulliad.cymru
Deddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017 Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) senedd.cynulliad.cymru
Deddf Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru) 2017 Treth Trafodiadau Tir senedd.cynulliad.cymru