Neidio i'r prif gynnwy

Cyfraith ddrafft yw bil.

Gellir cyflwyno biliau i'r Senedd trwy’r canlynol:

  • Llywodraeth Cymru
  • Aelodau o'r Senedd
  • Pwyllgorau'r Senedd
  • Comisiwn y Senedd

Senedd Cymru

Ar ôl i fil gael ei gyflwyno i'r Senedd, bydd yn mynd trwy broses graffu. Fel arfer bydd hyn yn digwydd mewn pedwar cam:

  • Cyfnod 1 - ystyried egwyddorion cyffredinol y bil a chytuno arnynt
  • Cyfnod 2 - pwyllgor yn ystyried yn fanwl y bil ac unrhyw newidiadau a gyflwynwyd iddo
  • Cyfnod 3 - y Senedd yn ystyried yn fanwl y bil ac unrhyw newidiadau a gyflwynwyd iddo
  • Cyfnod adrodd - cyfnod dewisol er mwyn gwneud newidiadau (os oes angen)
  • Cyfnod 4 - pleidlais gan y Senedd i basio testun terfynol y bil

Gellir gweld rhagor o wybodaeth am broses graffu'r Senedd ar y tudalennau hyn: Canllaw i'r Broses Ddeddfu.

Biliau wedi'u cyflwyno i'r Senedd

Manylion biliau Llywodraeth Cymru a gyflwynwyd i'w hystyried gan y Senedd.

Teitl Cefndir y bil Gwybodaeth am hynt y bil yn y Senedd
Y Bil Gwasanaethau Bysiau (Cymru) - Bellach wedi'i dynnu yn ôl Trosolwg busnes.senedd.cymru

Deddfau Senedd Cymru

Ar ôl i fil gael Cydsyniad Brenhinol, bydd yn troi'n Ddeddf gan Senedd Cymru. Mae'n bosibl y bydd y Ddeddf yn rhoi pwerau i Weinidogion Cymru wneud is-ddeddfwriaeth (megis rheoliadau a gorchmynion) sy’n rhoi mwy o fanylder ynghylch sut y dylid rhoi'r gyfraith ar waith.

Teitl Cefndir y ddeddf Gwybodaeth am broses graffu’r Senedd
Deddf Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) 2021 Casgliad busnes.senedd.cymru
Deddf Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru) 2021 Datganiad ysgrifenedig busnes.senedd.cymru
Ddeddf Etholiadau Cymru (Coronafeirws) 2021 Datganiad ysgrifenedig busnes.senedd.cymru
Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 Datganiad ysgrifenedig busnes.senedd.cymru
Deddf Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru) 2020 Bil Anifeiliaid Gwyllt Mewn Syrcasau (Cymru) busnes.senedd.cymru
Deddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru) 2020 Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru): crynodeb busnes.senedd.cymru
Deddf Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) 2020 Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) busnes.senedd.cymru
Deddf y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru) 2020 Datganiad ysgrifenedig busnes.senedd.cymru
Deddf Deddfwriaeth (Cymru) 2019 Datganiad ysgrifenedig busnes.senedd.cymru
Deddf Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) 2019 Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) – Asesiadau effaith busnes.senedd.cymru
Deddf Cyllido Gofal Plant (Cymru) 2019 Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru) - Asesiadau effaith busnes.senedd.cymru
Deddf Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) 2018 Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) busnes.senedd.cymru
Deddf Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) 2018 Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig – Asesiadau effaith busnes.senedd.cymru
Deddf Cyfraith sy’n Deillio o’r Undeb Ewropeaidd (Cymru) 2018 Bil Cyfraith sy’n Deillio o’r Undeb Ewropeaidd (Cymru) busnes.senedd.cymru
Deddf Diddymu’r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru) 2018 Bil Diddymu'r Hawl i Brynu a'r Hawliau Cysylltiedig (Cymru) busnes.senedd.cymru
Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 Rhaglen Trawsnewid System Anghenion Dysgu Ychwanegol busnes.senedd.cymru
Deddf Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) 2017 Treth Gwarediadau Tirlenwi busnes.senedd.cymru
Deddf yr Undebau Llafur (Cymru) 2017 Asesiadau Effaith Bil yr Undebau Llafur (Cymru) busnes.senedd.cymru
Deddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017 Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) busnes.senedd.cymru
Deddf Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru) 2017 Treth Trafodiadau Tir busnes.senedd.cymru