Mae’r Grŵp Cynghori ar Ddiwygio Mynediad yn cynnig cyngor ynghylch gweithredu camau diwygio mynediad.

Ynghylch y grŵp

Cafodd y Grŵp Cynghori ar Ddiwygio Mynediad ei sefydlu yn 2019. Penderfynwyd ei sefydlu yn dilyn yr ymgynghoriad ar Bwrw Ymlaen â Rheoli Adnoddau Naturiol Cymru yn Gynaliadwy – Cynigion Mynediad. Roedd sefydlu’r grŵp yn rhan o’n hymateb i’r ymgynghoriad hwn: Bwrw Ymlaen â Rheoli Adnoddau Naturiol Cymru yn Gynaliadwy – Cynigion Mynediad.

Bydd y grŵp yn cynnwys Grŵp Llywio a 3 o Grwpiau Arbenigol. Mae’r Grŵp Llywio wedi’i benodi a byddant yn cyfarfod unwaith y mis.

Mae’r ffeithlun yn disgrifio aelodaeth y grŵp a sut y bydd yn gweithio.

Ein cylch gwaith

Cylch gwaith y grŵp yw:

 • Cynnig cyngor ynghylch gweithredu cynigion ar gyfer diwygio mynediad
 • Adrodd yn ôl wrth y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol ym mis Mawrth 2021

Aelodau’r Grŵp Llywio

Aelodau’r Grŵp Llywio:

 • Simon Pickering (Llywodraeth Cymru)
 • Jont Bulbeck (Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC))
 • Ben Sears (Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC))
 • Adrian Walls (Gweithgor Rheolwyr Hawliau Tramwy)
 • Eifion Jones (Parciau Cenedlaethol Cymru/Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol)

Grwpiau Arbenigwyr

Caiff tri o Grwpiau Arbenigwyr eu sefydlu er mwyn ystyried y canlynol:

 • Newidiadau i Fynediad Agored
 • Hyblygrwydd ynghylch llwybrau Cyhoeddus
 • Cyfarthrebu hawliau mynediad

Bydd pob Grŵp Arbenigwyr yn cynnwys cynrychiolwyr o’r canlynol:

 • Buddiannau Rheoli Tir: yn cynnwys undebau ffermio a chynrychiolwyr tirfeddiannwyr
 • Buddiannau hamdden; yn cynnwys beicwyr, marchogwyr a cherddwyr
 • Y Sector Cyhoeddus

Caiff aelodau’r Grwpiau Arbenigwyr eu recriwtio cyn diwedd 2019.