Skip to content

Ymgynghori

Ymgynghori ar y Cynllun Adfer Natur

Bydd Cynllun Adfer Natur Cymru yn amlinellu'r uchelgais i wrthdroi'r dirywiad mewn bioamrywiaeth, y nodau y byddwn yn eu rhoi ar waith i gyflawni'r uchelgais honno a'r camau y byddwn yn eu cymryd i gyflawni'r nodau hynny.
Dechrau'r cyfnod ymgynghori: 10/09/2014
Diwedd y cyfnod ymgynghori: 03/12/2014

Yr ymgynghoriad hwn yw'r cam cyntaf gan Lywodraeth Cymru i ddiffinio'r trywydd ar gyfer camau gweithredu ar fioamrywiaeth yng Nghymru, yng nghyd-destun ein hymrwymiad i sefydlu dull integredig o reoli adnoddau naturiol, a chyflawni ein hymrwymiadau rhyngwladol o dan y Confensiwn ar Amrywiaeth Fiolegol yn ystod y 5 mlynedd nesaf.

Mae'r ymgynghoriad yn gofyn am eich barn ar ein huchelgais, ein nodau a'n camau gweithredu arfaethedig ac yn gofyn beth yw'r ffordd orau o gyflawni'r Cynllun Adfer Natur.

Beth yw testun yr ymgynghoriad hwn?

Bioamrywiaeth - amrywiaeth a helaethrwydd y byd naturiol - yw sylfaen ein bywydau a'n bywoliaeth drwy ddarparu gwasanaethau hanfodol megis cylchu dŵr a ffurfio pridd, yn ogystal â gwasanaethau diwylliannol megis ein tirweddau a bywyd gwyllt.

Mae angen inni roi cynllun ar waith i gefnogi bioamrywiaeth i barhau i ddarparu'r gwasanaethau hyn, ac i ddiogelu ein rhywogaethau, ein cynefinoedd a'n hecosystemau.

Bydd Cynllun Adfer Natur Cymru hefyd yn cyflawni ein hymrwymiad, o dan y Confensiwn ar Amrywiaeth Fiolegol, i roi strategaeth a chynllun gweithredu bioamrywiaeth cenedlaethol ar waith erbyn 2015.