Skip to content

Ymgynghori

Adolygiad o Gymwysterau ar gyfer pobl ifanc 14 i 19 oed yng Nghymru

Rydym yn gofyn am eich barn ar sut i wella cymwysterau a gymerwyd gan bobl ifanc 14 i 19 oed yng Nghymru.
Dechrau'r cyfnod ymgynghori: 31/05/2012
Diwedd y cyfnod ymgynghori: 01/09/2012

Dolenni perthnasol

Mae'n rhan o'r Adolygiad o Gymwysterau 14-19, sy'n ystyried sut y gallwn gyflawni cymwysterau gwerthfawr a dealladwy sy'n bodloni anghenion ein pobl ifanc ac economi Cymru. Mae'r papur hwn yn dynodi ac yn gwahodd safbwyntiau ar y prif faterion sydd wedi dod i'r amlwg hyd yma. Mae am glywed safbwyntiau ar rai cynigion ac opsiynau at y dyfodol.

Mae cymwysterau yn eu hanfod yn dechnegol, ac mae manylion yn bwysig. Rydym ni felly wedi rhannu'r papur yn ddwy ran. Mae Rhan A ar gyfer pawb sy'n ymateb ac mae'n gosod y darlun mawr a chwestiynau allweddol. Mae Rhan B yn fwy manwl a thechnegol ac mae'n cynnwys cwestiynau ar nifer o feysydd penodol a fydd o ddiddordeb i arbenigwyr ac ymarferwyr. Anogir pawb i ateb Rhan A ac unrhyw gwestiynau yn Rhan B yr ydynt yn dymuno eu hateb, ond nid oes disgwyl y bydd gan bawb sy'n ymateb farn am bob cwestiwn.

Gofynnir i chi ymateb i gwestiynau'r ymgynghoriad ar y ffurflen ymateb a ddarparwyd.

Bydd cyfle hefyd i unigolion gyflwyno eu barn yn bersonol i aelodau o Fwrdd yr Adolygiad yn ystod diwrnod tystiolaeth ar 11 Gorffennaf 2012 yng Ngholeg Powys yn y Drenewydd . Bydd hyn o werth yn benodol i unigolion sy'n ddysgwyr, rheini, cyflogwyr neu bobl sy'n gweithio mewn addysg, na fyddent o bosibl yn cael cyfle fel arall i drafod eu barn yn uniongyrchol â'r Bwrdd. Os hoffech chi gymryd rhan gallwch ymgeisio drwy anfon ebost erbyn 15 Mehefin 2012 i reviewofquals@wales.gsi.gov.uk

Nodwch y geiriau 'diwrnod tystiolaeth' a'ch enw yn y llinell deitl. Caiff ceisiadau eu trin ar sail y cyntaf i'r felin a chewch wybod canlyniad eich cais erbyn 29 Mehefin 2012.