Neidio i'r prif gynnwy

Gallwch gael band eang cyflymach mewn sawl ffordd. Dilynwch y camau isod i weld pa opsiynau sydd ar gael.

Cam Un: Pa wasanaeth band eang allaf i ei gael ar hyn o bryd?

I ddechrau, edrychwch i weld a oes gennych chi fynediad at wasanaeth yn barod. Mae ein rhaglen Cyflymu Cymru gyda Openreach wedi rhoi mynediad at fand eang cyflym iawn i’r rhan fwyaf o dai a busnesau yng Nghymru. Efallai eich bod eisoes yn gallu cael mynediad at fand eang cyflymach.

Mae yna gyflenwyr eraill sy’n darparu rhwydweithiau band eang yng Nghymru. Gwiriwch yn uniongyrchol gyda darparwyr band eang neu defnyddiwch wefannau cymharu prisiau.

Os oes gennych fynediad, bydd rhaid i chi uwchraddio neu archebu gyda darparwr. Ni fydd hyn yn digwydd yn awtomatig.

Cam Dau: Edrych ar gynlluniau cyflwyno’r dyfodol.

Rydyn ni am sicrhau bod mwy o bobl byth yn gallu cael band eang cyflym. I wneud hynny, mae angen amrediad o atebion. Un o'r atebion hyn yw cysylltu rhagor o gartrefi a busnesau â band eang ffeibr gan ddefnyddio arian cyhoeddus. Mae Openreach yn gwneud y gwaith hwn gan ddefnyddio cyfuniad o gyllid cyhoeddus a phreifat. Mae hyn yn cynnwys cyllid o’r UE. Bydd hynny'n sicrhau y bydd y rhan fwyaf o adeiladau sydd ar ôl yn gallu cael mynediad at fand eang cyflym a dibynadwy. Mae cwmnïau preifat hefyd yn ehangu eu rhwydweithiau, felly, gofynnwch i ddarparwyr band eang yn uniongyrchol a fyddwch chi’n rhan o'u cynlluniau yn y dyfodol.

I wybod mwy am gynlluniau Openreach ar gyfer y prosiect hwn, chwiliwch am eich cod post a dewiswch eich cyfeiriad isod.

Cam Tri: Pa ddewisiadau eraill sydd ar gael?

Mae amrywiaeth o opsiynau a chymorth eraill ar gael i'ch helpu i gael y cyflymder sydd ei angen arnoch.

  • Os nad ydych eisoes wedi gwneud, edrychwch i weld pa wasanaethau yr ydych eisoes yn gallu eu cael.
  • Gwiriwch gyda’ch awdurdod lleol i wybod a oes ganddynt gynlluniau i gyflwyno band eang yn eich ardal drwy ein Cronfa Band Eang Lleol.
  • Os ydych chi’n rhan o gymuned wledig, efallai y gall Llywodraeth y DU eich helpu i’ch cysylltu â band eang gigabit.  Efallai y bydd help hefyd ar gael gan Lywodraeth Cymru tuag at y costau hyn i’r rheini sydd â chyswllt arafach na 30Mbps.
  • Os nad ydych yn gallu cael cyflymder lawrlwytho o 10Mpbs, mae Rhwymedigaeth Gwasanaeth Cyffredinol Llywodraeth y DU ar gyfer band eang yn caniatáu i ofyn am gysylltiad wedi’i uwchraddio. Mae rhagor o wybodaeth i’w gweld ar wefan BT neu drwy ffonio 0800 783 0223.
  • Mae cynllun Allwedd Band Eang Cymru yn darparu grantiau i gyllido costau gosod cysylltiadau band eang newydd ar gyfer eiddo unigol. Darllenwch fwy am y technolegau gwahanol sydd ar gael i gysylltu â band eang.