Neidio i'r prif gynnwy

Nid yw’r coronafeirws (COVID-19) yn effeithio ar ein gwasanaethau ar-lein ar y cyfan. Gweler isod am wybodaeth am newidiadau eraill a allai effeithio arnoch. Er enghraifft: oriau agor y ddesg gymorth, beth i’w wneud os ydych yn cael trafferth talu, a beth sy’n digwydd gyda’n post.

Iechyd a lles ein pobl, yn ogystal â'r cyhoedd, fydd ein prif flaenoriaeth bob amser yn ystod y cyfnod hwn.  

Rydym wedi ymrwymo i weithio gyda'n cwsmeriaid er mwyn helpu i'w cefnogi i ddefnyddio ein gwasanaethau treth ar gyfer y Dreth Trafodiadau Tir a'r Dreth Gwarediadau Tirlenwi yn ystod yr adeg anodd hon.  

Rydym wedi gorfod addasu rhai o'n gwasanaethau a'r ffordd rydym yn gweithredu oherwydd effaith y coronafeirws (COVID-19) ar hyn o bryd. Rydym wedi amlinellu'r newidiadau hyn isod.  

Desg gymorth

Mae ein gwasanaeth desg gymorth ar agor ar gyfer galwadau o ddydd Llun i ddydd Gwener 10am i 3pm i helpu gydag unrhyw ymholiadau.

Rhif ein llinell gymorth yw 03000 254 000. Gallwch hefyd ddefnyddio ein ffurflen gysylltu ar-lein.

Anhawsterau talu

Rydym yn annog unrhyw drethdalwyr, busnesau neu unigolion, sy'n wynebu anawsterau ariannol yn deillio o’r coronafeirws (COVID-19) i gysylltu â ni cyn gynted ag y bo modd os yw'n debygol o effeithio ar eich gallu i dalu treth ar amser.   

Ffeilio a thalu ar-lein: cyfreithwyr, trawsgludwyr a sefydliadau

Gallwch ddal i ffeilio a thalu Treth Trafodiadau Tir ar-lein a llenwi unrhyw un o'n ffurflenni ar-lein.  

Os ydych chi'n gyfreithiwr, yn drawsgludydd neu'n sefydliad, bydd angen i chi gofrestru i ddefnyddio ein gwasanaeth ar-lein er mwyn cyflwyno ffurflen Treth Trafodiadau Tir.  

Rydym wedi addasu ein proses gofrestru ac yn blaenoriaethu cofrestriadau. Byddwn yn prosesu'r rhain o fewn 2 ddiwrnod gwaith. Gall ein tîm desg gymorth gynnig cymorth gyda'r broses hon.  

Os yw eich sefydliad eisoes wedi cofrestru, ystyriwch a oes angen i chi ychwanegu defnyddwyr ychwanegol i'ch cyfrif. 

Ffeilio a thalu ar-lein: unigolion

Os ydych yn unigolyn sy'n prynu eiddo neu dir ac nad ydych yn cael eich cynrychioli gan gyfreithiwr neu drawsgludydd:

Oedi gyda’r post yn effeithio ar ein gwasanaethau

Mynediad cyfyngedig sydd gennym i'n post ar hyn o bryd, felly efallai y bydd rhywfaint o oedi wrth brosesu unrhyw beth y byddwch yn ei anfon atom drwy'r post.

Er mwyn osgoi'r oedi hwn, rydym yn argymell eich bod yn defnyddio ein gwasanaethau ar-lein. Cysylltwch â ni os nad ydych yn gallu gwneud hynny.

I anfon unrhyw ohebiaeth atom, gan gynnwys cyflwyno achos cyfreithiol neu unrhyw ddogfennau cyfreithiol eraill, os gallwch chi, defnyddiwch ein ffurflen gysylltu ar-lein.

Terfynau amser ffeilio a thalu: prosesu post

Os byddwch yn anfon ffurflen bapur neu siec atom ar amser a'ch bod wedyn yn penderfynu anfon copi arall o’r ffurflen atom ar-lein neu dalu drwy ddulliau digidol, byddwn yn defnyddio dyddiad y ffurflen bapur neu'r siec wreiddiol fel y dyddiad derbyn o ran terfynau amser ffeilio a thalu.  

Os fyddwch yn gwneud hyn, rhowch wybod i ni ymlaen llaw eich bod eisoes wedi anfon ffurflen bapur neu siec fel y gallwn roi gwybod i chi a yw eich ffurflen neu'ch taliad gwreiddiol wedi cael ei brosesu, a gallwn ddefnyddio'r dyddiad cywir ar ein system.  

Byddwn yn cysylltu â chi os byddwch yn ffeilio ac yn talu'n hwyr i drafod amgylchiadau'r ffurflen dreth. Cysylltwch â ni os yw'r oedi oherwydd y coronafeirws (COVID-19). 

Adolygu penderfyniadau

Os ydych wedi gofyn am adolygiad o benderfyniad, efallai y byddwn yn cysylltu â chi i drafod amserlen amgen os na allwn ddod i gasgliad o fewn ein cyfnod arferol.

Diogelu eich data

Mae pob data personol, ffurflen treth copi caled a gohebiaeth yn dal i fod yn ddiogel drwy gydol y cyfnod hwn.

Darllenwch ein canllawiau rheoli gwybodaeth. 

Diweddariadau

Byddwn yn adolygu ein gwasanaethau’n barhaus mewn ymateb i’r coronafeirws (COVID-19) a byddwn yn diweddaru'r dudalen hon i adlewyrchu unrhyw newidiadau.  

Rydym yn gwerthfawrogi eich dealltwriaeth ac yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra neu amhariad y gallai'r newidiadau hyn i'n gwasanaethau, neu newidiadau yn y dyfodol, eu hachosi.