Neidio i'r prif gynnwy

Canllawiau ar wneud cais am swyddi Awdurdod Cyllid Cymru (ACC).

Rydym yn adolygu datganiadau personol a CV fel 2 ddogfen ar wahân.

I wneud cais am rôl, anfonwch eich ffurflen manylion gyda'r naill neu'r llall:

 • CV, a
 • datganiad personol

Bydd y disgrifiad swydd yn dweud pa ddogfennau sydd ei hangen arnoch chi. Dylid anfon y 3 dogfen hon at recriwtio@acc.llyw.cymru

Sut i ysgrifennu datganiad personol

Mae datganiad personol yn eich galluogi i ehangu ar eich CV i ddangos eich addasrwydd ar gyfer y rôl rydych chi’n ymgeisio amdani. Dylai eich datganiad personol:

 • ddangos sut mae eich sgiliau trosglwyddadwy yn bodloni gofynion y rôl fel y’i disgrifir yn yr hysbyseb swydd a/neu’r disgrifiad swydd
 • amlygu eich rhinweddau a'ch cryfderau personol, a disgrifio sut byddent yn trosglwyddo i'r rôl
 • adlewyrchu’r cyfrif geiriau a nodir yn y disgrifiad swydd (fel rheol, rhwng 800 a 1200 o eiriau)

Sut i ysgrifennu eich CV

Mae CV yn rhoi manylion am eich gwaith, gwirfoddoli a hanes eich addysg. Nodwch y gall eich CV gynnwys datganiad personol byr ond ni ddylech ddrysu rhwng y datganiad hwn a’r ddogfen datganiad personol y sonnir amdani uchod. Wrth ysgrifennu eich CV, dylech:

 • deilwra eich CV ar gyfer y rôl rydych chi’n ymgeisio amdani, gan ddangos sut rydych chi'n bodloni gofynion y rôl ac unrhyw faen prawf hanfodol
 • bod yn gryno - nid oes cyfyngiad geiriau, ond ni ddylai CV fod yn hirach na 2 dudalen A4 fel rheol. Mae pwyntiau bwled yn gweithio'n dda ar CV
 • ddefnyddio penawdau clir i wahanu eich hanesion addysg a gwaith
 • wrth drefnu hanesion addysg neu waith, rhoi'r mwyaf diweddar ar y brig
 • cynnwys eich teitl swydd, enw'r sefydliad, dyddiadau cyflogaeth a thasgau allweddol, cyfrifoldebau, rhanddeiliaid a chyflawniadau arwyddocaol ar gyfer pob rôl berthnasol
 • mae'n bosibl y bydd gwaith gwirfoddol hefyd yn brofiad perthnasol yn yr adran hon

Cael gwared ar wybodaeth bersonol

Er mwyn sicrhau eich bod chi'n cael eich ystyried ar sail eich teilyngdod yn unig, ac nid ar ffactorau amherthnasol fel cefndir, hil neu ryw, rydym yn defnyddio dull recriwtio sy'n cuddio enwau. Mae hyn yn golygu y dylech sicrhau nad ydych chi’n cynnwys unrhyw un o'r canlynol ar eich CV neu eich datganiad personol:

 • enw neu deitl
 • enwau sefydliadau addysgol
 • oed na rhywedd
 • cyfeiriad e-bost
 • cyfeiriad post neu rif ffôn
 • cenedligrwydd neu statws mewnfudo

Sylwer ei bod yn iawn cynnwys tystiolaeth sy'n ymwneud â'ch rôl neu eich sefydliad presennol. Dylid cyflwyno manylion personol ar eich ffurflen gais, a byddant yn cael eu gwahanu oddi wrth eich cais gan yr adran Adnoddau Dynol.

Hysbysiad preifatrwydd recriwtio

Dibenion prosesu

Defnyddir y data personol a roddwch i’r Awdurdod Cyllid yn ystod y broses recriwtio at ddibenion asesu eich addasrwydd ar gyfer swydd yn unig. Mae hyn yn cynnwys nithio eich cais, gweinyddu cyfweliadau, asesu gofynion hygyrchedd a chynnal gwiriadau diogelwch a hunaniaeth.

Derbynwyr

Ni chaiff eich data personol ei rannu ag unrhyw drydydd parti arall. Os yw eich cais am gyflogaeth yn llwyddiannus, trowch at y rhybudd preifatrwydd Adnoddau Dynol i weithwyr am ragor o wybodaeth am sut mae eich data personol yn cael ei drin fel gweithiwr cyflogedig.

Cyfnod/meini prawf cadw

Byddwn yn cadw data personol yn ymwneud â recriwtio am ddwy flynedd.

Hunaniaeth a manylion cyswllt y rheolwr a'r cynrychiolydd

Yr ACC yw'r rheolwr data ar gyfer yr holl ddata personol a brosesir at ddibenion Adnoddau Dynol. Dylid cyfeirio ymholiadau ynghylch sut mae eich data personol yn cael ei brosesu i:

Swyddog Diogelu Data

Awdurdod Cyllid Cymru
Blwch Post 110
Pontypridd
CF37 9EH

Mynediad cyfyngedig sydd gennym i'n post ar hyn o bryd, felly efallai y bydd rhywfaint o oedi wrth brosesu unrhyw gais y byddwch yn ei anfon atom drwy'r post.

Er mwyn osgoi'r oedi hwn, rydym yn argymell eich bod yn anfon e-bost atom. Cysylltwch â ni os na allwch wneud hynny.

Hawliau

Mae GDPR y DU yn cynnwys nifer o hawliau y gall unigolion eu defnyddio. Pan fyddwn ni’n prosesu eich data personol at ddibenion recriwtio, rydym yn gwneud hynny gan ein bod ni o'r farn bod y prosesu yn angenrheidiol ar gyfer ein swyddogaeth gyhoeddus. Fel y cyfryw, mae nifer o hawliau sy'n benodol berthnasol:

 • Mae gennych hawl i ofyn am fynediad at eich data personol eich hun
 • Pan fo eich data yn anghywir, yn aml bydd gennych chi hawl i’w gywiro. Mae'n bosibl y bydd rhai amgylchiadau cyfyngedig lle nad yw hyn yn berthnasol
 • Mae gennych chi hawl i wrthwynebu prosesu eich data personol os oes gennych bryderon ynglŷn â sut rydym yn ei phrosesu

Os ydych chi'n dymuno arfer unrhyw un o'ch hawliau dan y GDPR y DU, cysylltwch â: data@acc.llyw.cymru

Yr hawl i wneud cwyn

Os ydych chi'n anfodlon â'r ffordd rydym yn rheoli eich data personol, cysylltwch â data@acc.llyw.cymru. Os ydych chi'n parhau i fod yn anfodlon, mae gennych chi hawl i godi eich pryderon gyda Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth. Y manylion cyswllt yw:

Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth Cymru

Tŷ Churchill
17 Ffordd Churchill
Caerdydd
CF10 2HH

Rhif ffôn: 029 2067 8400 / 0303 123 1113