Neidio i'r prif gynnwy

Manylion y swydd a sut i wneud cais am y rôl Pennaeth Staff (Dros dro) yn Awdurdod Cyllid Cymru (ACC).

Manylion y rôl

Teitl y swydd Pennaeth Staff (Dros dro)
Ystod cyflog £51,380 i £61,440
Gradd Gradd 7
Patrwm gwaith Mae hon yn swydd llawn amser. Fodd bynnag, croesewir trefniadau gweithio hyblyg a rhannu swydd a byddant yn cael eu hystyried.
Math o gontract Benthyciad 12 mis, secondiad neu benodiad cyfnod penodol o Fedi 2022.
Lleoliad Rydym yn annog gweithio hyblyg a hybrid. Mae'r rôl hon yn debygol lleoli yn ein Swyddfa yng Nghaerdydd.
Dyddiad ac amser cau 30 Mehefin 2022 am 11:55pm
Yn atebol i Dyfed Alsop, Prif Weithredwr
Cysylltwch â ni am y rôl hon recriwtio@acc.llyw.cymru

Amdanom ni

Yn Awdurdod Cyllid Cymru (ACC), rydym yn gyfrifol am gasglu a rheoli dwy dreth Gymreig ddatganoledig; Treth Trafodiadau Tir a Threth Gwarediadau Tirlenwi, ar ran Llywodraeth Cymru. Mae'r refeniw a godir gennym yn ariannu gwasanaethau cyhoeddus, fel y GIG ac ysgolion, mewn cymunedau ledled Cymru.

Rydym wedi ymrwymo i helpu i gyflwyno system dreth deg i Gymru drwy 'Ein Dull', sy’n ffordd Gymreig o drethu. Drwy gydweithio â chynrychiolwyr, sefydliadau partner, trethdalwyr a'r cyhoedd, rydym yn sicrhau bod trethi'n cael eu casglu'n effeithlon ac yn effeithiol.

Rydym yn seilio popeth a wnawn ar ein Cynllun Corfforaethol 2019 hyd 2022. Mae'n nodi ein diben, ein hamcanion strategol, a’n huchelgeisiau tymor hwy. Rydym yn adrodd ar ein gwaith yn flynyddol - gweler ein hadroddiad blynyddol a chyfrifon.

Rydym yn sefydliad bach ac aml-sgiliau o dros 70 o staff, gyda thalentau, sgiliau a phrofiad yn cwmpasu 14 o broffesiynau gwahanol. Rydym yn hyrwyddo arloesi, cydweithredu a gwneud penderfyniadau ar y cyd. Ac rydym yn galluogi ac yn ymddiried yn ein pobl i weithio gyda lefelau uchel o gyfrifoldeb ac ymreolaeth.

Gallwch ddysgu mwy am weithio gyda ni yn ein Harolwg Pobl diweddaraf. 

Am ragor o wybodaeth, ewch i llyw.cymru/acc

Ynglŷn â’r rôl

Gan weithio'n uniongyrchol i'r Prif Weithredwr, bydd y Pennaeth Staff yn chwarae rhan ganolog yn y gwaith o gydlynu a gyrru amcanion a phwrpas strategol allweddol ACC. Bydd yn mwynhau creu a chynnal perthynas waith, gan gydweithio ag eraill er mwyn datblygu nodau a rennir, tra'n ystyried ffactorau ehangach a goblygiadau hirdymor penderfyniadau. 

Bydd angen i'r Pennaeth Staff fod â ffocws ac yn llawn cymhelliant, gan reoli llawer o safbwyntiau a blaenoriaethau gwahanol – sy'n gwrthdaro â’i gilydd weithiau – er mwyn hwyluso sgyrsiau adeiladol a fydd yn ysgogi cyflawniad cydweithredol ar draws y sefydliad. Byddwch yn gallu dylanwadu'n effeithiol, yn fewnol fel aelod o’r Tîm Arwain (y pwyllgor gwaith) ac ymgynghorwr i'r Bwrdd, ac yn allanol fel prif gyswllt â Llywodraeth Cymru a’r swyddfeydd Gweinidogol. 

Er mwyn bod yn llwyddiannus yn y rôl, bydd angen i chi fwynhau meithrin perthnasoedd cynhyrchiol, dod â phobl ynghyd, canfod tir cyffredin ac esbonio cymhlethdodau er mwyn sicrhau perfformiad cydweithredol. 

Bydd swyddogaeth y Swyddfa Breifat yn aml yn ailflaenoriaethu i gefnogi anghenion newidiol ACC. Rydym yn chwilio am rywun a all arwain a datblygu tîm drwy gyfnodau o ansicrwydd a newid. Mae'r tîm yn gweithio'n hyblyg ac o gartref ar hyn o bryd, gan gynnwys y swydd hon. I fwynhau'r rôl, byddwch yn gwerthfawrogi gweithio gydag amynedd a charedigrwydd, wrth gyflwyno portffolio heriol trwy eraill.

Mae hwn yn gyfle gwych i gael rôl ganolog yn ACC, un ar lefel strategol gyda'r cyfle i gymryd rhan mewn ystod eang o bynciau. Rwy’n falch iawn bod rhywun arall yn gallu cael blas ar yr hyn sydd gan y rôl hon i’w gynnig; arwain tîm gwych, bod yn rhan o dîm arwain newydd ac arloesol a sefydliad sy’n perfformio’n dda.

Jo Ryder, Pennaeth Staff

Prif dasgau

Cefnogi'r Prif Swyddog Gweithredol

 • Cefnogi'r Prif Weithredwr (a'r Swyddog Cyfrifyddu) yn rhagweithiol i'w helpu i gyflawni eu hamcanion; gallai hyn gynnwys goruchwylio amrywiaeth o brosiectau ar ran y Prif Weithredwr.
 • Cynnal dealltwriaeth o holl feysydd y sefydliad i weithredu fel seinfwrdd a chynghorydd dibynadwy i'r Prif Swyddog Gweithredol; cyfforddus i herio a chynnig safbwyntiau gwahanol.
 • Cynrychioli'r Prif Weithredwr yn ystod trafodaethau a chyfarfodydd, a rhoi barn a chymeradwyaeth ar ei ran.
 • Byddwch yn ymwybodol o faterion sy'n dod i'r amlwg (y tu mewn a'r tu allan i'r sefydliad) a'u rhannu â rhannau perthnasol o'r sefydliad.
 • Drafftio papurau, dogfennau a chyfathrebu ar ran y Prif Weithredwr.

Arweinyddiaeth Gorfforaethol

 • Bod yn aelod gweithgar o'r Tîm Gweithredol, y Tîm Arwain; yn gyfrifol am arweinyddiaeth ACC; gosod amcanion corfforaethol a sicrhau cyflawniad a pherfformiad llwyddiannus, gan wneud penderfyniadau strategol.
 • Bod yn gynghorydd (Ymgynghorwr) i Fwrdd ACC, gan fynychu'r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg a'r Pwyllgor Pobl yn ôl yr angen.
 • Bod yn seinfwrdd ar draws y sefydliad; datrys problemau, datblygu opsiynau i ddatrys problemau.
 • Llunio'r broses o gyflawni strategaeth ar draws Awdurdod Cyllid Cymru – creu strwythurau i flaenoriaethu a chydgysylltu gweithgarwch.

Cefnogi perthynas Awdurdod Cyllid Cymru â Llywodraeth Cymru a Senedd Cymru

 • Gweithredu fel y prif gyswllt â thîm Partneriaeth Awdurdod Cyllid Cymru Llywodraeth Cymru.
 • Cefnogi’r Prif Weithredwr yn ei berthynas (a chynnal trosolwg o berthnasoedd ACC) â Gweinidogion, Ysgrifennydd Parhaol Llywodraeth Cymru ac uwch swyddogion, a rhanddeiliaid allanol.
 • Clirio holl fusnes y gweinidog a chydlynu pob cyfarfod gweinidogol gydag ACC.
 • Chwilio am gyfleoedd i ymgysylltu â rhanddeiliaid allanol.

Arwain Swyddfa Breifat y Prif Swyddog Gweithredol

Arwain a datblygu, gan gynnwys cyfrifoldeb rheolwr llinell, tîm y Swyddfa Breifat o bedwar, gan gwmpasu ystod eang o gyfrifoldebau, gan gynnwys: Bwrdd ACC a'i Bwyllgorau, Tim Arwain ac Ysgrifenyddiaethau Pwyllgorau, Archwilio a Risg; a dyddiadur a chymorth gweinyddol y Prif Swyddog Gweithredol.

Sesiwn wybodaeth i ymgeiswyr

Byddwn yn cynnal sesiwn wybodaeth rhithwir i ymgeiswyr ar 28 Mehefin 2022 am hanner dydd ar Microsoft Teams.

Os hoffech fynychu, cofrestrwch ar gyfer y sesiwn wybodaeth ar Tocyn Cymru: https://tocyn.cymru/event/b5930fcc-24f6-4d70-bd00-f2102fdcfca6/s

Meini prawf llwyddiant

Rydym yn recriwtio gan ddefnyddio proffiliau llwyddiant. Bydd ein canllawiau proffiliau llwyddiant yn eich helpu i gwblhau eich cais.

Yn gryno, mae'r dull hwn yn golygu:

 • ein bod yn chwilio am dystiolaeth o'r hyn yr ydych wedi'i wneud a'r hyn y gallwch ei wneud. Mae hyn yn golygu ein bod yn chwilio am yr ymddygiadau, y cryfderau a'r gallu sydd ei angen i wneud y gwaith
 • lle y bo angen neu'n berthnasol, rydym hefyd yn ystyried profiad a gwybodaeth dechnegol
 • bod y dull hwn yn dechrau yn ystod y cam ymgeisio ac yn parhau drwy gydol y broses recriwtio
 • y byddwn yn chwilio am rai pethau ar rai adegau. Byddwn bob amser yn glir o ran yr hyn yr ydym yn chwilio amdano a phryd

Dylech dynnu sylw at dystiolaeth o'r tabl isod yn ystod y broses recriwtio. Efallai y byddwch hefyd am gyfeirio at y prif dasgau a nodir uchod.

Ymddygiadau
Meini prawf Yn cael ei asesu yn y datganiad personol a’r CV Yn cael ei asesu yn ystod cyfweliad neu asesiad

Gweld y Darlun Cyflawn

Sicrhau bod cynlluniau a gweithgareddau yn eich maes gwaith yn adlewyrchu blaenoriaethau strategol ehangach a chyfathrebu'n effeithiol gydag uwch arweinwyr er mwyn dylanwadu ar strategaethau ar gyfer y dyfodol.

Ydy Nac ydy

Gweithio ar y Cyd

Adeiladu a chynnal rhwydwaith o gydweithwyr a chysylltiadau yn weithgar er mwyn cyflawni cynnydd ar amcanion a rennir.

Ydy Ydy

Cyflawni'n Brydlon

Cynnal lefelau perfformiad eich hun mewn amgylchiadau heriol ac annog eraill i wneud yr un peth.

Nac ydy Ydy

Arweinyddiaeth

Canfod diddordebau a rennir y tu hwnt i faes cyfrifoldeb eich hun, gan ddeall maint yr effaith sydd gan y gweithredoedd ar y sefydliad.

Nac ydy Ydy
Cryfderau
Meini prawf Yn cael ei asesu yn y datganiad personol a’r CV Yn cael ei asesu yn ystod cyfweliad neu asesiad

Addasadwy

Gallwch addasu i amrywiadau mewn gwaith neu amgylchedd ac nid yw newid yn effeithio ar eich effeithiolrwydd. Rydych yn hyblyg ac yn amryddawn ac yn gweithredu fel eiriolwr dros newid.

Nac ydy Ydy

Catalydd

Rydych chi'n frwdfrydig i weithredu i gyrraedd nod. Rydych chi'n hyderus i ddefnyddio'ch menter eich hun i gymryd camau gweithredu.

Nac ydy Ydy

Penderfynol

Rydych chi’n defnyddio eich crebwyll ac yn cymryd agwedd ystyriol at sefyllfaoedd a thasgau wrth wneud penderfyniadau.

Nac ydy Ydy
Profiad a gwybodaeth dechnegol
Meini prawf Yn cael ei asesu yn y datganiad personol a’r CV Yn cael ei asesu yn ystod cyfweliad neu asesiad

Profiad o weithio mewn (neu'n agos â) Swyddfa Breifat neu rôl debyg.

Ydy Nac ydy

Gofynion o ran y Gymraeg

Mae'r rhestr ganlynol o ofynion iaith yn asesiad gwrthrychol o'r sgiliau iaith sydd eu hangen er mwyn cyflawni dyletswyddau'r swydd hon:

Sgiliau Cymraeg Mae sgiliau Cymraeg yn ddymunol
Darllen 0 = Dim sgiliau
Spoken 0 = Dim sgiliau
Siarad 0 = Dim sgiliau
Deall 0 = Dim sgiliau

Mae bod Cymraeg yn ddymunol yn golygu y byddai meddu ar sgiliau iaith Gymraeg yn ddefnyddiol yn y rôl hon, ond nid yw'n faen prawf asesu felly ni fyddwch o dan anfantais yn ystod y broses recriwtio os nad ydych yn siarad Cymraeg. Rydym yn cefnogi bob aelod o’r staff i ddysgu neu wella eu sgiliau Cymraeg ar ôl iddynt ymuno â ni.

Lefel fetio at ddibenion diogelwch

Fel adran o'r gwasanaeth sifil, mae gan ein pobl i gyd fynediad at asedau'r Llywodraeth. Mae gwahanol rolau’n gofyn am wahanol lefelau fetio diogelwch cenedlaethol.

Lefel cliriad Yn ofynnol ar gyfer y rôl
Safon Diogelwch Personél Sylfaenol Ydy
Gwiriad Gwrthderfysgaeth Nac ydy
Gwiriad Diogelwch Nac ydy
Fetio Datblygedig Nac ydy

Asesu

Mae ein proses asesu yn cynnwys cyfweliad cyfunol, lle y byddwn yn eich profi yn erbyn y meini prawf uchod. Yn dibynnu ar y rôl, mae'n bosibl y byddwn yn:

 • profi am gryfderau sy'n berthnasol i'r ymddygiadau
 • gofyn i chi wneud ymarfer, prawf, neu gyflwyniad yn ystod cyfweliad
 • gofyn a oes gennych unrhyw ofynion yr hoffech i ni fod yn ymwybodol ohonynt

Sut i wneud cais

I wneud cais am y rôl hon, anfonwch:

 1. Eich CV (dim mwy na 2 dudalen A4).
 2. Datganiad personol (800 i 1,200 o eiriau) yn dangos sut yr ydych yn bodloni'r meini prawf.
 3. Eich Ffurflen Fanylion. Mae hyn yn ein galluogi i sicrhau bod ein proses recriwtio yn parhau i fod yn un deg. Ni chaiff ei rhannu ymhellach na'n tîm Adnoddau Dynol.

Anfonwch y 3 dogfen at: recruitment@acc.llyw.cymru

Er mwyn bod yn deg â phawb, nid ydym yn derbyn:

 • ceisiadau hwyr
 • dogfennau anghyflawn neu ddogfennau ar goll
 • datganiadau personol dros 1,200 o eiriau

Rydym yn gweithio gartref ar hyn o bryd ac yn anffodus ni allwn dderbyn ceisiadau trwy'r post. Os oes gennych ddiddordeb yn y rôl hon ac yn methu â gwneud cais trwy e-bost, cysylltwch â ni ar 03000 254 000 i drafod ffyrdd eraill o wneud cais.

Ni allwn drafod cyfleoedd gydag asiantaethau recriwtio, gwnewch gais yn uniongyrchol.

Buddion

Rydym yn cynnig ystod eang o fuddion pan fyddwch yn ymuno ag ACC, megis:

 • pensiwn hael
 • cyflog sy'n gysylltiedig â dilyniant
 • 31 diwrnod o wyliau

Darganfyddwch fwy am y manteision o weithio i ni.

Mwy o wybodaeth amdanom ni

Dysgwch fwy am ein gwaith drwy fynd i’n gwefan. Neu dilynwch ac ymgysylltwch â ni ar ein cyfrifon Twitter, LinkedIn a Youtube.